Veřejná školení IFRS nebo US GAAP

Školení jsou zaměřena na ty, kteří aplikují IFRS nebo US GAAP v praxi, nebo se na podobnou práci připravují.

IFRS školení

Během školení účastníci nejen získají přehled mezinárodních standardů, stručné srovnání těchto standardů s českými předpisy, informace o specifických požadavcích a pravidlech, ale především mohou prodiskutovat to, jak IFRS vykládat a aplikovat v praxi.
 

Školení IFRS podrobněji

US GAAP

Semináře především seznámí účastníky s požadavky US GAAP. Během něj se účastníci nejen dozví podrobné informace o pravidlech US GAAP, ale především jak je aplikovat v praxi. Součástí semináře je také stručné srovnání s českými předpisy, a diskuse o tom, jak aplikovat US GAAP na území České republiky.

Školení US GAAP podrobněji

US GAAP & IFRS

Cílem semináře je projednat požadavky IFRS a US GAAP. Sekundární cíl je ukázat kde, přes snahu je konvergovat, se standardy IFRS a US GAAP stále liší. Nakonec, seminář ukazuje jak se pravidla US GAAP mohou využít při aplikaci IFRS nebo standardy IFRS při aplikaci US GAAP.

Školení US GAAP & IFRS podrobněji

Cílem školení není recitovat požadavky či probírat standard po standardu odstavec po odstavci.

První část se věnuje konceptům (obecně platným zásadám), a vysvětluje, jak by se měl správně aplikovat tzv. „principles based system“ (systém založený na zásadách).

Během této části se se probírá především: 

  1. Cíl účetnictví a jeho uživatelé 
  2. Obecně platné zásady a obecně používané postupy 
  3. Tvorba a (především) obhajoba profesního úsudku 

Druhá část pak ukazuje, jak se tyto obecné zásady aplikují na konkrétní situace. 

Během této části se školení věnuje jak oblastem, ke kterým existují specifická pravidla či standardy (ocenění zásob, pohledávek či hmotného majetku, rozdělení majetku na komponenty, vyčíslení impairmentu, klasifikace leasingu, tvorba rezerv, atd.), tak těm, ke kterým se nemůže přistupovat bez značné míry úsudku (například uznání výnosů, klasifikace nákladů, stanovení majetkových tříd, výběr diskontních sazeb, vyčíslení reálných hodnot, atd.). 

Výhoda veřejného školení

V obou případech je výhodou veřejného školení fakt, že se ho zúčastňují lidé z mnoha různých firem, oblastí či zázemí (od menších místních až po dcery mezinárodních gigantů, od poskytovatelů finančních služeb až po výrobce vysokotlakých turbín či softwarového vybavení). 
Tímto způsobem se účastníci mohou dozvědět něco nového nejen z úst školitele, ale také od svých kolegů, kteří řeší podobné problémy v jiných okolnostech. Diskuse, které vznikají, pak mohou ukázat jak vyhovět požadavkům IFRS / US GAAP způsobem, který není, po samotném přečtení pravidel, na první pohled patrný. 

Nevýhoda veřejných školení

Samozřejmě, vedle výhod, veřejné školení přináší i několik nevýhod. Hlavní je, že různorodost účastníků znamená, že se školení nemohou věnovat všem oblastem tak podrobně / okrajově, jak by vyhovovalo všem účastníkům. Proto v některých situacích není diskuse o daném tématu dostatečně podrobná, zatímco v jiných je podrobná až příliš. 

Druhá nevýhoda veřejných školení je, že jsou určité otázky či problémy, které se na veřejnosti jednoduše probírat nemohou

Naštěstí, vedle veřejných školení, naše firma také nabízí firemní školení, kde se školitel věnuje jen těm oblastem, které jsou pro konkrétní firmu předmětné, a/nebo může uzavřít dohodu o mlčenlivosti, čímž se zamezí úniku důvěrných informací.

Naše školení jsou organizována tak, jak doporučují tvůrci IFRS a US GAAP.

Výuka probíhá metodikou interaktivní přednášky.

Během interaktivní přednášky nejprve proběhne výklad, který probírá všechny významné oblasti, na které se vztahují standardy IFRS/US GAAP.  Tímto způsobem účastníci získají přehled všech významných oblastí, včetně těch, které se nemusí přímo vztahovat na jejich dennodenní práci.

Oblasti, které jsou součástí dennodenní práce účastníků, se poté probírají podrobněji.  Selekce těchto oblastí je provedena nejprve na základě konzultace se zadavatelem, aby bylo jisté, že budou probrány  všechny oblasti pro něj důležité.  Po té se také vyberou ty oblasti, které samotní účastníci školení označí jako důležité pro ně (za předpokladu, že na takovou diskusi bude během přednášky dostatek času).  Nakonec se během přednášky proberou také ty oblasti, které sám přednášející identifikuje jako důležité.  Tento výběr se provádí na základě odpovědí účastníků na kontrolní otázky, které mají za cíl identifikovat oblasti, kde účastníci potřebují získat další znalosti.  Tímto způsobem se také identifikují oblasti, kde jsou znalosti účastníků dostatečné, aby se následně neztrácel čas tím, že se probírají zbytečná témata.

Samotná přednáška je interaktivní s tím, že školitel nejen klade časté kontrolní otázky, ale zároveň nabízí účastníkům prostor pro diskusi, během které je možné probrat klíčová témata ve skupině, tak aby si účastníci mohli rozšířit vlastní znalosti o zkušenosti svých kolegů.

Součástí přednášky jsou také příklady (dohromady přes 500), které ukazují, jak se požadavky IFRS/US GAAP mohou převést do samotné účetní praxe.

Během diskuse o těchto příkladech se také zohledňuje firemní politika zadavatele, aby příklady, se kterými jsou účastníci seznámení, odpovídaly tomu, co se od nich při jejich práci bude vyžadovat. 

Po skončení přednášky se hodnotí její efektivita, nejprve dotazníkem, který obdrží všichni účastníci. Pokud je nutné také formálně ověřit získané znalosti, účastníci mohou složit závěrečný test.  Tento test je stejný jako test, který se používá pro získání mezinárodní certifikace IES (www.ies-info.com), která udělila školení vedenému panem Robertem Mládkem hodnocení E/CZ/A/III/aa.

GAAP.cz, s.r.o.

Kaprova 12/40
Praha 1, Staré město
DS: vtr7hhm
IČ: 61247286

Tel: +420 724 068 705

CAPTCHA
Tato otázka je zde pro testování zda jste člověk a zabránilo se tak šíření spamu.
Obrázkové CAPTCHA
Vložte znaky zobrazené na obrázku.