Your browser does not support JavaScript!

Poradenství

Menším firmám zajišťujeme přípravu finančních zpráv podle IFRS | US GAAP.

Větším firmám pomáháme s integrací IFRS | US GAAP do jejich reportovacích systémů.

Všem firmám nabízíme pomoc při zohlednění požadavků IFRS | US GAAP ve smlouvách.

Poradenství

Školení

Už od roku 1994 nabízí GAAP.cz školení na téma IFRS | US GAAP.

Veřejná školení (link) jsou dostupná všem zájemcům a konají se na jaře a na podzim.

Firemní školení (link) jsou připravená na míru a mohou se konat kdykoliv během roku.

Školení

Osnovy, publikace a fóra

Účtová osnova podle IFRS | US GAAP je žádaný artikl.

Proto od roku 2010 publikujeme účtové osnovy kompatibilní s IFRS | US GAAP.

Vedle osnov zde také najdete články, publikace a diskuzní fóra.

Fórum

Významnost hraje klíčovou roli při aplikaci IFRS a US GAAP.

Kvůli odlišnostem v klasifikaci, načasování i ocenění, není překlopení české účetní závěrky na finanční zprávu odpovídající požadavkům IFRS nebo US GAAP možné. Alespoň ne, pokud se má postupovat naprosto podle psaných pravidel.

IFRS 8.7 praví: Jestliže se standard nebo interpretace specificky vztahuje na transakci, jinou událost nebo podmínku, účetní pravidla vztahující se k dané položce musí být stanovena na základě daného standardu nebo interpretace a v souladu s příslušnými implementačními příručkami vydanými IASB pro daný standard nebo interpretaci (link: eur-lex.europa.eu).

Z tohoto ustanovení vyplývá, že je nutné každý jednotlivý případ zachytit, jak jej upravuje IFRS. Pokud se příklady naopak nejprve zaúčtují podle českých předpisů a pak se toto účetnictví následně překlopí na IFRS, není možné konstatovat, že se postupovalo podle IAS 8.7.

Při aplikaci US GAAP by podobně jako u IFRS, přestože jeho instrukce nejsou stejně explicitní, konverze nebyla konzistentní s psanými pravidly.

ASC 105-10-05-2: If the guidance for a transaction or event is not specified within a source of authoritative GAAP for that entity, an entity shall first consider accounting principles for similar transactions or events within a source of authoritative GAAP for that entity and then consider nonauthoritative guidance from other sources. An entity shall not follow the accounting treatment specified in accounting guidance for similar transactions or events in cases in which those accounting principles either prohibit the application of the accounting treatment to the particular transaction or event or indicate that the accounting treatment should not be applied by analogy.

Na druhou stranu není doslovná přesnost vždy nutná, pokud se jedná o českou dceru zahraniční firmy.

IAS 8.8 praví: IFRS určují účetní pravidla, která stanovila IASB, a jejichž výsledkem jsou účetní závěrky obsahující relevantní a spolehlivé informace o transakcích, ostatních událostech a podmínkách, k nimž se vztahují. Tato pravidla nemusí být aplikována, je-li dopad jejich aplikace nevýznamný. Přesto je nesprávné vytvořit nebo ponechat neopravené nevýznamné odchylky od IFRS za účelem dosažení určité prezentace finanční pozice účetní jednotky, její finanční výkonnosti nebo peněžních toků.

Podobně ASC 105-10-05-6 praví: The provisions of the Codification need not be applied to immaterial items.

Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud by se průběžně účtovalo podle českých předpisů a periodicky by se toto účetnictví upravovalo tak, aby výsledná finanční zpráva odpovídala požadavkům IFRS | US GAAP ve všech významných okolnostech, byl by tento postup konzistentní s duchem pravidel, přestože by byl v rozporu s jejich písemnou formou.

Například, pokud česká pobočka účtuje podle českých pravidel, jak vyžaduje zákon, a pak pro zahraniční matku sestaví finanční zprávu nebo reporting package jednou za měsíc, kvartál, nebo rok pomocí toho, že převede české účetnictví na IFRS | US GAAP, nebude to chyba. Nesmí to ale z pohledu celkové konsolidované finanční zprávy vést k významnému zkreslení.

Samozřejmě není při takovém postupu možné konstatovat, že se IFRS | US GAAP aplikovalo zcela správně. Pokud se však postupuje důkladně a pečlivě, je možné konstatovat že se IFRS | US GAAP aplikovalo dostatečně.

Protože se při aplikaci IFRS | US GAAP také mohou zohlednit cost vs benefits, pokud by se tímto způsobem ušetřily náklady, není žádný praktický důvod, proč by se nemohl aplikovat.

Proto, pro firmy splňující určité podmínky, můžeme sestavit finanční zprávu či reporting package podle IFRS | US GAAP na základě podkladů čerpaných z účetnictví sestaveného podle české legislativy.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

  • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
  • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina
  • Assistent poradce: 1 500 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni připravit také nabídku pevné, či maximální ceny.

1. Nejedná se o firmu (účetní jednotku), která (Zákon č. 563/1991 Sb. § 19a.(1)) má povinnost použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie a

2. Jedná se o firmu (účetní jednotku), která patří do skupiny, kde nad ní stojí (Zákon č. 563/1991 Sb. § 19a.§ 23a (1)) konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a používá mezinárodní účetní standardy jen pro sestavení konsolidované účetní závěrky nebo

3. Jedná se o firmu (účetní jednotku), která patří do skupiny, která sestavuje konsolidovanou finanční zprávu podle US GAAP.

Zároveň, protože se nejedná o mechanické překlopení účtů, očekává se plná součinnost při odhalení, posouzení a upravení všech rozdílů mezi českou úpravou a IFRS | US GAAP.

Nakonec, protože převod nikdy nenahradí plnou aplikaci IFRS | US GAAP, souhlas s tímto postupem ze strany mateřské společnosti (konsolidující účetní jednotky) je nezbytný.

Velké mezinárodní společnosti často vyžadují, aby všechny jejich dcery používaly stejný informační systém, nebo sestavovaly reporty plně odpovídající požadavkům IFRS | US GAAP aniž by byly ovlivněné národními účetními předpisy.

Podobně je na území České republiky řada firem, které fungují jako centra sdílených služeb. Protože se tato centra zabývají IFRS | US GAAP v celosvětovém měřítku, národní předpisy nejsou pro jejich činnost relevantní.

Těmto a podobným firmám nabízíme asistenci při interpretaci a implementaci požadavků IFRS | US GAAP, a to bez jakýchkoliv úprav či kompromisů.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

  • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
  • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni připravit také nabídku pevné, či maximální ceny.

Právníci a poradci, kteří jsou zvyklí na zákony obvykle umí sestavit dohody, které plně odpovídají legislativním požadavkům. Občas jim ale dělá potíže fakt, že IFRS | US GAAP nevychází z právní formy smluv, nýbrž z jejich ekonomické substance.

Například u jednoho klienta byl advokát tak opatrný při vytváření dohody mezi výrobcem a distributorem, že vyloučil, aby distributor směl svoje výnosy a náklady vykazovat brutto, a místo toho musel vykazovat jen svoji “provizi” netto.

V jiném případě nebyl právník pozorný a smlouvu mezi nájemcem a pronajímatelem napsal tak, že pronajímatel nemohl vykazovat finanční leasing ale musel ho považovat za operativní, který z pohledu IFRS | US GAAP není zdaleka tak výhodný.

Naštěstí si obě zmíněné firmy nechaly svoje smlouvy zkontrolovat, čímž se vyvarovaly nutnosti přeúčtovat kvůli auditorovi na konci období.

Další komplikace, které IFRS | US GAAP přináší lidem, kteří na ně nejsou zvyklí, je že ponechávají prostor profesnímu úsudku.

Například nedávno nám přišel tento dotaz:

"Najdu v IFRS ustanovení, kde by bylo přímo napsáno, že model zajišťovacího účetnictví může být založen na kalkulaci teoretické amortizace úvěru z titulu inkasa nájemného a tedy nemusí být navázán na skutečné splátky úvěru… ?"

"Podle mne to z těch ustanovení vyplývá a je to i v souladu s logikou zajištění, ale poradce našeho klienta, nepřipouští nic jiného, než že to musí být navázáno na skutečné splátky, a jeho přesvědčí, jen když pokud to neuvidí napsané „černé na bílém“ a to jsem bohužel takhle přesně napsané nenašla…"

Protože tento poradce byl zarputilý, jednoduchá odpověď "Ne, IFRS do takových podrobností nejde", mu nestačila.

Nestačil mu ani další odborný názor, že IFRS fakt do takových podrobností nejde.

6.4 Measuring ineffectiveness

IFRS 9 adds only two paragraphs in the application guidance on how to measure ineffectiveness, dealing with the time value of money and hypothetical derivatives. Although intended as a clarification, these two paragraphs might have wider implications for some practices currently applied by entities.

6.4.1 The effect of the time value of money

Entities have to consider the time value of money when measuring hedge ineffectiveness. This means that an entity has to determine the value of the hedged item on a present value basis (thereby including the effect of the time value of money).

IFRS 9 does not clarify more than what was already clear under IAS 39. In valuation practice, the effect of the time value of money is also included when measuring the fair value of financial instruments. Consequently, it is more than logical to apply the same principle to the hedged item as well.

Example 29 — Impact of time value of money when measuring ineffectiveness

A manufacturing company in India, having the Indian Rupee as its functional currency, is expecting forecast sales in USD. The company assesses sales of USD1m per month for the next twelve months to be highly probable and wishes to hedge the related foreign currency exposure. The company also holds a borrowing of USD20m. Instead of entering into foreign currency forward contracts, the company designates the US dollar borrowing as a hedging instrument in hedges of the spot risk of the monthly highly probable US dollar sales.

This hedge is a pure accounting hedge as the cash flows of the sales and the borrowing do not match. When measuring hedge ineffectiveness, the foreign currency revaluation of the forecast sales would have to be discounted, whereas the revaluation of the hedging instrument would not.

link: ey.com

Naštěstí, klientovi tento odborný názor stačil, a svého poradce se rozhodnul ignorovat.

A to udělal dobře, protože na konci období jeho auditor žádné porušení IFRS nekonstatoval.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

  • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
  • Advokát (CZ): 4 000 Kč / 1 hodina
  • Advokát (mimo CZ): 4 000 až 20 000 Kč / 1 hodina
  • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni také připravit nabídku pevné, či maximální ceny.

NBH, s.r.o. byla založena v roce 1994, s cílem poskytovat školení firmám aplikujícím US GAAP na území České republiky.

V roce 1999 jsme rozšířili naši nabídku a začali asistovat firmám při zavedení integrací či úpravách účetních systémů a procesů.

Ve stejném roce se na internetu poprvé objevily stránky GAAP.cz.

V roce 2002 poté, co se Evropská unie rozhodla zavést IFRS, jsme zahrnuli do naší nabídky i tento systém.

V roce 2007 se firma NBH, s.r.o. přejmenovala na GAAP.cz, s.r.o.

V roce 2009 poté co SEC vydala pravidlo pro XBRL, jsme začali nabízet služby zaměřené na tuto problematiku.

Link: google search IFRS COA

Link: google search GAAP COA

Link: wikipedia COA

Link: seznam osnova ifrs

Link: seznam osnova gaap

články

clanky

publikace

Od roku 1999 se na těchto stránkách publikují články vztahující se na mezinárodní účetní problematiku.

Zde se také nachází elektronické verze publikovaných knih.

Registrovaný uživatele, mají nárok na 20 přístupů měsícně bez poplatku.

Neomezený přístup lze předplatit na jeden rok za 810 Kč.