Poradenství

Menším firmám zajišťujeme přípravu finančních zpráv podle IFRS nebo US GAAP.

Větším firmám pomáháme s integrací IFRS / US GAAP do jejich reportovacích systémů.

Všem firmám nabízíme pomoc při zohlednění požadavků IFRS nebo US GAAP ve smlouvách.

Školení

Už od roku 1994 GAAP.cz nabízí školení na téma IFRS a US GAAP.

Veřejná školení jsou dostupná všem zájemcům a konají se na jaře a na podzim.

Firemní školení jsou připravená na míru a mohou se konat kdykoliv během roku.

Osnovy, publikace a fóra

Účtová osnova podle IFRS nebo US GAAP je žádaný artikl.

Proto od roku 2010 publikujeme účtové osnovy kompatibilní s IFRS a US GAAP.

Vedle osnov zde také najdete články, publikace a diskuzní fóra.

Významnost hraje klíčovou roli při aplikaci IFRS a US GAAP.

Kvůli odlišnostem v klasifikaci, načasování i ocenění, není překlopení české účetní závěrky na finanční zprávu odpovídající požadavkům IFRS nebo US GAAP možné. Alespoň ne, pokud se má postupovat naprosto podle písměna pravidel.

IFRS 8.7 praví: Jestliže se standard nebo interpretace specificky vztahuje na transakci, jinou událost nebo podmínku, účetní pravidla vztahující se k dané položce musí být stanovena na základě daného standardu nebo interpretace a v souladu s příslušnými implementačními příručkami vydanými IASB pro daný standard nebo interpretaci (link: eur-lex.europa.eu).

Z tohoto ustanovení vyplývá, že je nutno každý jednotlivý případ zachytit tak, jak upravuje IFRS. Pokud se naopak nejprve případy zaúčtují podle českých předpisů a pak se toto účetnictví následně "překlopí" na IFRS, není možné konstatovat, že se postupovalo tak, jak píše IAS 8.7.

Podobně, přestože jeho instrukce nejsou stějně explicitní jako IFRS, i při aplikaci US GAAP by konverze nebyla konzistentni s písmenem pravidel.

ASC 105-10-05-2: If the guidance for a transaction or event is not specified within a source of authoritative GAAP for that entity, an entity shall first consider accounting principles for similar transactions or events within a source of authoritative GAAP for that entity and then consider nonauthoritative guidance from other sources. An entity shall not follow the accounting treatment specified in accounting guidance for similar transactions or events in cases in which those accounting principles either prohibit the application of the accounting treatment to the particular transaction or event or indicate that the accounting treatment should not be applied by analogy.

Na druhé straně, pokud se jedná o českou dceru zahraniční firmy, 100 % přesnost není vždy nutná.

IAS 8.8 praví: IFRS určují účetní pravidla, která stanovila IASB, a jejichž výsledkem jsou účetní závěrky obsahující relevantní a spolehlivé informace o transakcích, ostatních událostech a podmínkách, k nimž se vztahují. Tato pravidla nemusí být aplikována, je-li dopad jejich aplikace nevýznamný. Přesto je nesprávné vytvořit nebo ponechat neopravené nevýznamné odchylky od IFRS za účelem dosažení určité prezentace finanční pozice účetní jednotky, její finanční výkonnosti nebo peněžních toků.

Podobně ASC 105-10-05-6 praví: The provisions of the Codification need not be applied to immaterial items.

Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud by se průběžně účtovalo podle českých předpisů a periodicky by se toto účetnictví upravilo tak, aby výsledná finanční zpráva odpovídala požadavkům IFRS nebo US GAAP ve všech významných okolnostech, tento postup by nebyl nekonzistentní s duchem pravidel, přestože by byl v rozporu s jejich písmenem.

Jinak řečeno, pokud například česká pobočka účtuje podle českých pravidel, jak vyžaduje zákon, a pro zahraniční matku jednou za měsíc, kvartál nebo rok sestaví finanční zprávu nebo reporting package tím, že své české účetnictví převede na IFRS nebo US GAAP, nebude to chybou, když to nepovede, z pohledu celkové konsolidované finanční zprávy, k významnému zkreslení.

Samozřejmě, pokud se zvolí takovýto postup, není možné konstatovat, že se IFRS nebo US GAAP aplikoval 100 % správně.

Pokud se však postupuje důkladně a pečlivě, je možné konstatovat, že se IFRS nebo US GAAP aplikoval dostatečně.

Protože se při aplikaci IFRS a US GAAP také mohou zohlednit cost vs benefits, pokud by se tímto způsobem ušetřily náklady, není žádný praktický důvod, proč by se nemohl aplikovat.

Proto, pro firmy splňující určité podmínky, můžeme sestavit finanční zprávu či reporting package podle IFRS či US GAAP na základě podkladů čerpaných z účetnictví sestaveného podle české legislativy.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

 • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
 • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina
 • Assistent poradce: 1 500 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni také připravit nabídku pevné, či maximální ceny.

1. Nejedná se o firmu (účetní jednotku), která (Zákon č. 563/1991 Sb. § 19a.(1)) má povinnost použít pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie a

2. jedná se o firmu (účetní jednotku), která patří do skupiny, kde nad ní stojí (Zákon č. 563/1991 Sb. § 19a.§ 23a (1)) konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a používá mezinárodní účetní standardy jen pro sestavení konsolidované účetní závěrky nebo

3. jedná se o firmu (účetní jednotku), která patří do skupiny, která sestavuje konsolidovanou finanční zprávu podle US GAAP.

Zároveň, protože se nejedná o mechanické překlopení účtů, očekává se plná součinnost při odhalení, posouzení a upravení všech rozdílů mezi českou úpravou a IFRS nebo US GAAP.

Nakonec, protože převod nikdy nenahradí plnou aplikaci IFRS / US GAAP, souhlas s tímto postupem ze strany mateřské společnosti (konsolidující účetní jednotky) je nezbytný.

Velké mezinárodní společnosti často vyžadují, aby všechny jejich dcery buď používaly stejný informační systém nebo sestavovaly reporty plně odpovídající požadavkům IFRS či US GAAP, a to aniž by byly ovlivněné národními účetními předpisy.

Podobně, na území České republiky je řada firem, které fungují jako centra sdílených služeb. Protože tato centra se zabývají IFRS nebo US GAAP v celosvětovém měřítku, národní předpisy nejsou pro jejich činnost relevantní.

Těmto a podobným firmám nabízíme asistenci při interpretaci a implementaci požadavků IFRS či US GAAP, a to bez jakýchkoliv úprav či kompromisů.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

 • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
 • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni také připravit nabídku pevné, či maximální ceny.

Právníci a poradci zvyklí na zákony obvykle umí sestavit dohody, který plně odpovídají legislativním požadavkům.

Co jim však občas dělá problémy, je fakt, že IFRS a US GAAP nevychází z právní formy smluv, nýbrž z jejich ekonomické substance.

Například, u jednoho klienta byl advokát tak opatrný při vytvoření dohody mezi výrobcem a distributorem, že vyloučil, aby distributor směl vykazovat svoje výnosy a náklady brutto, a místo toho musel vykazovat jen svojí "provizi" netto.

V jiném případě, právník nedával pozor a smlouvu mezi nájemcem a pronajímatelem napsal tak, že místo aby pronajímatel mohl vykazovat finanční leasing, musel to považovat za operativní, který, z pohledu IFRS a US GAAP, není zdaleka tak výhodný.

Naštěstí, obě tyto firmy si svoje smlouvy nechali zkontrolovat, čímž se vyvarovaly tomu, že by je musely na konci období přeúčtovat proto, aby vyhověly auditorovi.

Další komplikace, které IFRS a US GAAP přináší lidem, kteří na ně nejsou zvyklí, je že ponechávají prostor profesnímu úsudku.

Například nedávno nám přišel tento dotaz:

"Najdu v IFRS ustanovení, kde by bylo přímo napsáno, že model zajišťovacího účetnictví může být založen na kalkulaci teoretické amortizace úvěru z titulu inkasa nájemného a tedy nemusí být navázán na skutečné splátky úvěru… ?"

"Podle mne to z těch ustanovení vyplývá a je to i v souladu s logikou zajištění, ale poradce našeho klienta, nepřipouští nic jiného, než že to musí být navázáno na skutečné splátky, a jeho přesvědčí, jen když pokud to neuvidí napsané „černé na bílém“ a to jsem bohužel takhle přesně napsané nenašla…"

Protože tento poradce byl zarputilý, jednoduchá odpověď "Ne, IFRS do takových podrobností nejde", mu nestačila.

Nestačil mu ani další odborný názor, že IFRS fakt do takových podrobností nejde.

6.4 Measuring ineffectiveness

IFRS 9 adds only two paragraphs in the application guidance on how to measure ineffectiveness, dealing with the time value of money and hypothetical derivatives. Although intended as a clarification, these two paragraphs might have wider implications for some practices currently applied by entities.

6.4.1 The effect of the time value of money

Entities have to consider the time value of money when measuring hedge ineffectiveness. This means that an entity has to determine the value of the hedged item on a present value basis (thereby including the effect of the time value of money).

IFRS 9 does not clarify more than what was already clear under IAS 39. In valuation practice, the effect of the time value of money is also included when measuring the fair value of financial instruments. Consequently, it is more than logical to apply the same principle to the hedged item as well.

Example 29 — Impact of time value of money when measuring ineffectiveness

A manufacturing company in India, having the Indian Rupee as its functional currency, is expecting forecast sales in USD. The company assesses sales of USD1m per month for the next twelve months to be highly probable and wishes to hedge the related foreign currency exposure. The company also holds a borrowing of USD20m. Instead of entering into foreign currency forward contracts, the company designates the US dollar borrowing as a hedging instrument in hedges of the spot risk of the monthly highly probable US dollar sales.

This hedge is a pure accounting hedge as the cash flows of the sales and the borrowing do not match. When measuring hedge ineffectiveness, the foreign currency revaluation of the forecast sales would have to be discounted, whereas the revaluation of the hedging instrument would not.

link: ey.com

Naštěstí, klientovi tento odborný názor stačil, a svého poradce se rozhodnul ignorovat.

A to udělal dobře, protože na konci období jeho auditor žádné porušení IFRS nekonstatoval.

Ceník

Naše hodinové sazby jsou:

 • Jednatel: 5 000 Kč / 1 hodina
 • Advokát (CZ): 4 000 Kč / 1 hodina
 • Advokát (mimo CZ): 4 000 až 20 000 Kč / 1 hodina
 • Poradce: 3 000 Kč / 1 hodina

Poté, co se seznámíme s podrobnostmi o firmě, jsme schopni také připravit nabídku pevné, či maximální ceny.

NBH, s.r.o. byla založena v roce 1994, s cílem poskytovat školení firmám aplikujícím US GAAP na území České republiky.

V roce 1999 jsme rozšířili naši nabídku a začali asistovat firmám při zavedení integrací či úpravách účetních systémů a procesů.

Ve stejném roce se na internetu poprvé objevily stránky GAAP.cz.

V roce 2002, poté, co se Evropská unie rozhodla zavést IFRS, jsme i tento systém zahrnuli do naší nabídky.

V roce 2007 se firma NBH, s.r.o. přejmenovala na GAAP.cz, s.r.o.

V roce 2009, po té, co SEC vydala své pravidlo pro XBRL, jsme začali nabízet služby zaměřené na tuto problematiku.

Ve spolupráci s agenturou Vox (link: vox.cz) nabízíme školení:

Mezinárodní účetní standardy pro začínající

Tento seminář se objevuje exkluzivně v nabídce společnosti 1. VOX a.s.

MÍSTO: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

URČENO: Seminář je určen především těm, kteří s IFRS teprve začínají. Je proto dobrým prvním krokem pro ty, kteří by rádi nastoupili do firmy, kde se IFRS aplikuje. Je také vhodný pro finanční analytiky, poradce či členy širšího vedení, pro něž je důležitější výsledná finanční zpráva než podrobnosti či postup nutný k jejímu sestavení.

PŘÍNOS: Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členem mezinárodní skupiny. Poměrně malé množství českých firem emituje akcie na burze cenných papírů. Na druhou stranu, přibývá firem, které místo akcií emitují dluhopisy. I na tyto firmy se však vztahuje nařízení ES 1606/2002 a zákon 563/1991 §19a, které použití Mezinárodních standardů finančního výkaznictví upravují. Mezinárodní účetní standardy, pojem, který se objevuje v zákoně o účetnictví, je překladem International Accounting Standards. IAS se změnil na IFRS (International Financial Reporting Standards doslovně Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) především proto, že jeho tvůrci chtěli dát najevo, že IFRS neupravuje účtování (postupy), ale výkaznictví (výstupy). Situaci poněkud komplikuje fakt, že ačkoliv použití IFRS nařizuje zákon, samotné IFRS zákonem nejsou. Proto, na rozdíl od českých předpisů, které nastavují jasné mantinely mimo jiné tím, že upravují postupy účtování, IFRS se podobným procesním věcem nevěnují. Cílem semináře je proto seznámit účastníky se systémem „založeným na úsudku“, a přiblížit nejen jak se takový systém aplikuje v praxi, ale jaký by měl být jeho výstup.

V roce 2018 začíná platit nový standard pro výnosy (IFRS 15) a o rok později pro leasing (IFRS 16). Protože se jedná o zásadní změny, očekává se, že auditoři budou pečlivě zkoumat, jak firmy nové standardy aplikují.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM:
• cíl účetnictví
• uživatelé finanční zprávy
• IFRS versus české předpisy
• zaúčtování, ocenění a vykazování • prvky účetnictví
• účetní zásady
• úvod do reálné hodnoty
• běžný majetek
• dlouhodobý majetek
• závazky a kapitál
• výsledovka.

Diskuze (prostor na diskuzi je také během semináře, nejen na konci).

POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Doporučujeme absolvovat navazující kurz IFRS V PRAXI – PRO POKROČILÉ.

Objednat u agentury Vox (link: vox.cz)

Úvod do US GAAP pro začínající

Tento seminář se objevuje exkluzivně v nabídce společnosti 1. VOX a.s.

MÍSTO: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

URČENO: Seminář je určen těm, kteří by se rádi seznámili s US GAAP obecně, aniž by museli jít do přílišné technické hloubky. Vedle těch, kteří by rádi nastoupili do finančního oddělení americké firmy, je také vhodný pro vedoucí pracovníky českých firem, kteří uvažují o založení pobočky v USA, nebo o navázání hlubší spolupráce s americkým investorem. Seminář je také vhodný pro finanční analytiky či poradce, pro které je důležitější obecný pohled na US GAAP než samotná aplikace standardů.

PŘÍNOS: Protože je americký trh velký, stává se čím dál větším lákadlem pro úspěšné české firmy, které by rády expandovaly. V této situaci se může stát, že takováto „dcera“ bude muset aplikovat US GAAP, a to i z daňového hlediska, přestože není kotovaná na americké burze.

Podobně, mnoho českých firem by rádo spolupracovalo s americkým partnerem. Aby se předešlo potencionálnímu nedorozumění, je dobré vědět, jak přesně se vykládají pojmy jako performance obligation, gross profit, SG&A nebo EBITDA.

Samozřejmě, pro ty, kteří už znají IFRS, přechod na US GAAP je snazší. Nicméně, i přes konvergenci, která už dnes skončila, požadavky US GAAP a IFRS se stále liší. Nejenže US GAAP bývá podrobnější, ale také nenabízí zdaleka takovou flexibilitu. Například, zatímco podle IFRS se nefinanční majetek obecně smí přeceňovat, US GAAP tuto možnost vylučuje.

ASC 606 je tady a ASC 842 klepe na dveře. Obchodované společnosti začnou nový standard pro výnosy aplikovat od 15.12.2017 a zbytek do konce roku. Pro obchodované společnosti začíná nový standard pro leasing platit o rok později, a pro zbytek nejpozději do konce roku 2020. Je dobré na to být připraven.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM: • cíl účetnictví
• uživatelé finanční zprávy
• US GAAP versus české předpisy
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• prvky účetnictví
• účetní zásady
• úvod do reálné hodnoty
• běžný majetek
• dlouhodobý majetek
• závazky a kapitál
• výsledovka.

Diskuze (prostor na diskuzi je také během semináře, nejen na konci).

POZNÁMKA: Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Doporučujeme absolvovat navazující kurz US GAAP – PRO POKROČILÉ.

Objednat u agentury Vox (link: vox.cz)

IFRS v praxi – pro pokročilé

Postupy, účetní politika, řešení praktických příkladů, diskuze.

Obdržíte bohaté studijní materiály.

Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s.

MÍSTO: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

URČENO: Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení firem, které aplikují IFRS. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty IFRS.

PŘÍNOS: Většina společností v Čechách aplikuje IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny, která má povinnost zveřejnovat finanční zprávy sestavené podle IFRS. Poměrně malé množství českých firem je emitentem akcií na burze cenných papírů. Na druhé straně, přibývá těch, které místo akcií emitují dluhopisy či podobné nástroje. I na tyto firmy se však vztahuje nařízení ES 1606/2002 a zákon 563/1991 §19a, který praví, že „použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy“.

Ty mezinárodní účetní standardy, na které zákon naráží, se už ale nejmenují International Accounting Standards, nýbrž International Financial Reporting Standards (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví). Změnou názvu chtěl jejich tvůrce dát jasně najevo, že se nejedná o „účetní standardy“ upravující postupy, ale o „standardy výkaznictví“ upravující výstupy. Jedna komplikace, která při aplikaci IFRS proto vzniká, je jak použít pro účtování standardy, které neupravují účtování.

Druhá komplikace je, že podle zákona č. 586/1992 Sb. § 23 (2) pro zjištění základu daně se vychází a) z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. Proto, pokud se přece jenom podaří standardy IFRS „používat pro účtování“, je nutné dávat pozor na jejich vliv, a ten minimálně jednou za rok pečlivě odstranit.

Například podle IFRS se výnosy uznávají na základě toho, jak jednotka plní své výkonnostní povinnosti, zatímco při aplikaci ČÚS se běžně přihlíží k Incoterms. Je tedy nutno hlídat, aby se výnos zaúčtoval a vykázal ve správné výši a správném období podle obou úprav. Velká část semináře se proto věnuje praktickým příkladům toho, jak účetní případy zachytit, aby bylo požadavkům IFRS vyhověno co nejefektivnějším možným způsobem.

Další překážka, která občas stojí v cestě, je, že na dodržování IFRS často dohlíží auditoři, spíš zvyklí na české předpisy. Při aplikaci IFRS proto zapomínají, že se nejedná o zákon, ale o standardy založené na zásadách, a proto není vždy nutné postupovat striktně podle písmena pravidel. Například, nedávno jeden takový auditor odmítnul možnost, že firma použije zajišťovací účetnictví u nástrojů s jinou strukturou peněžních toků, a to jen proto, že to IFRS 9 výslovně nepovoluje. Nepomáhalo mu vysvětlit, že IFRS neřeší každou maličkost a že ve světě se takto běžně postupuje. Nakonec jediné, co firmě zbývalo, bylo mu předložit písemné vyjádření od jednoho z velké čtyřky, které potvrdilo, že postup je konzistentní s duchem pravidel, je používán, a proto je akceptovatelný podle IFRS.

Samozřejmě, není možné každou takovou maličkost zahrnout do semináře. Co je ale možné, naplánovat seminář tak, aby dával prostor pro diskuzi a debatu. Jak bude taková diskuze a debata nakonec vypadat? Protože složení účastníků je pokaždé jiné, toto se také nedá naplánovat. Jediné, s čím se dá počítat, je, že tato část semináře bývá velmi zajímává a účastníkům dává možnost naučit se něco nového nejen od lektora, ale i od svých kolegů z jiných firem či odvětví.

Důležité upozornění: nový standard pro výnosy (IFRS 15) začne být povinný od 1.1.2018. Nový standard pro leasing (IFRS 16) začíná platit příští rok.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM:

1. den: • úvod do problematiky
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• prvky účetnictví a účetní zásady
• reálná hodnota
• peníze a krátkodobé investice
• pohledávky a smluvní majetek.

2. den: • zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy
• uznávání výnosů (základy)
• časové rozlišení
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.

3. den: • nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill
• leasing (IFRS 16)
• závazky
• vlastní kapitál
• výsledovka: IFRS 15, služby
• volitelná témata (například impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

POZNÁMKA: Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Doporučujeme absolvovat navazující kurz SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS (SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ) – PRO NÁROČNÉ.

Objednat u agentury Vox (link: vox.cz)

US GAAP – pro pokročilé

Výklad, praktické příklady, diskuze.

Tento seminář se objevuje exkluzivně v nabídce společnosti 1. VOX a.s. Obdržíte bohaté studijní materiály.

MÍSTO: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

URČENO: Seminář je určen především pro zaměstnance finančních oddělení amerických firem, které aplikují US GAAP v praxi. Seminář také navštěvují auditoři, poradci či pracovníci IT firem, kteří se zajímají o technické aspekty US GAAP.

PŘÍNOS: Přestože většina mezinárodních firem působících na českém území aplikuje IFRS, US GAAP je stále aktuální. Především dceřiné společnosti amerických firem stále musí aplikovat US GAAP, protože myšlenka, že by USA kdy přešly na IFRS je „passé“. Účetnictví těchto firem proto musí odpovídat nejen US GAAP, ale i tomu, jak si US GAAP vykládají američtí kontroloři a auditoři (interní i externí), kteří výsledky českých dcer budou posuzovat v USA.

Další skupina, která má překvapivě velký zájem o US GAAP, jsou české firmy, které založily nebo plánují založit dceřinou společnost na území USA. Ačkoliv to nemusí vždy nastat, stává se, že tyto „dcery“ musí aplikovat US GAAP, a to i z daňového hlediska, přestože nejsou kotované na burze. Na posledním místě jsou české firmy, které by rády oslovily americké investory či partnery. Aby takové vztahy šly hladce, je dobré vědět, co přesně tito partneři očekávají, anebo alespoň, jak si vykládají pojmy jako performance obligation, net revenue, fully absorbed costs, SG&A, free cash flow či EBITDA.

ASC 606 je tady a ASC 842 klepe na dveře. Obchodované společnosti začnou nový standard pro výnosy aplikovat od 15.12.2017 a zbytek do konce roku. Pro obchodované společnosti začíná nový standard pro leasing platit o rok později, a pro zbytek nejpozději do konce roku 2020. Je dobré na to být připraven.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM:

1. den:

• úvod do problematiky
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• prvky účetnictví a účetní zásady
• reálná hodnota
• peníze a krátkodobé investice
• pohledávky a smluvní majetek.

2. den:

• zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy
• uznávání výnosů (základy)
• časové rozlišení
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.

3. den:

• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill
• leasing (ASC 842)
• závazky
• vlastní kapitál
• výsledovka: ASC 606, služby
• volitelná témata (například, impairment, segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).

POZNÁMKA: Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Doporučujeme absolvovat navazující kurz SVĚTOVÉ ÚČETNICTVÍ US GAAP A IFRS (SROVNÁNÍ A JEJICH VZÁJEMNÉ VYUŽITÍ) – PRO NÁROČNÉ.

Objednat u agentury Vox (link: vox.cz)

Světové účetnictví US GAAP A IFRS

Možnost získat mezinárodní certifikát IES. Exkluzivně v nabídce 1. VOX a.s.

MÍSTO: SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

URČENO: Seminář je určen především pro hlavní účetní, kontrolory a finanční ředitele firem aplikujících US GAAP a/nebo IFRS na území České republiky. Seminář také běžně navštěvují auditoři a pracovníci poradenských firem.

ÚROVEŇ KURZU: Pro pokročilé a zkušené

PŘÍNOS: Od roku 1997 světové účetnictví slouží nejnáročnějším účastníkům, které vedle standardů US GAAP a (od roku 2002) IFRS také zajímá, jak standardy aplikovat v prostředí nadnárodních společností. Pokud se na IFRS nebo US GAAP pohlíží samostatně, každý z nich má svá silná a slabá místa. US GAAP díky svému rozsahu bývá tak specifický, že celkový smysl jeho požadavků může být neuchopitelný. Kvůli tomu, že IFRS musí být mezinárodně srozumitelný, občas působí vágním a abstraktním dojmem. Zejména, pokud jeho překlad není zdařilý. Společně však IFRS a US GAAP tvoří jakýsi symbiotický pár. V místech, kde se US GAAP ztrácí v podrobnostech, IFRS nabízí přehlednost. Tam, kde je IFRS tak obecný, že není jasné, jaké jsou jeho požadavky, US GAAP neponechává žádný prostor pro pochybnosti o správném řešení.

Přestože projekt konvergence od roku 2006 zásadně sblížil IFRS a US GAAP, v roce 2015 skončil. Například, přestože jsou si nové standardy pro leasing (IFRS 16 a ASC 842) podobné, nejsou plně konvergované, jako byly IFRS 15/ASC 606. IFRS 9 a ASC 32X/815 se významně liší a FASB se nechystá změnit US GAAP tak, aby se přiblížil novému IFRS 17 (pojistné smlouvy). Na druhou stranu, IASB a FASB mají v úmyslu dále komunikovat s cílem dosažení srovnatelného výsledku podle IFRS a US GAAP.

Tento seminář bude proto vývoj dále sledovat a upozorňovat na to, v jakých místech jsou nová pravidla srovnatelná či odlišná. Obzvláště to poslední je důležité, protože právě rozdíly často nejlépe ukazují priority tvůrců standardů. Proto umožňuji standardy lépe interpretovat a zavádět do praxe.

Důležité upozornění: nový standard pro výnosy (IFRS 15) začne být povinný od 1.1.2018. Nový standard pro leasing (IFRS 16) začíná platit příští rok.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek (poradce, školitel a jednatel tří společností. K účetní problematice nepřistupuje jako akademik bez praktických zkušeností, nýbrž jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování norem, mezinárodních i tuzemských, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky, kteří ne vždy plně chápou nuance českého účetního a právního prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu. V USA také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM:

1. den:

• úvod do problematiky
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• prvky účetnictví a účetní zásad
• reálná hodnota
• peníze a krátkodobé investice
• pohledávky a smluvní majetek.

2. den:

• zásoby: ocenění, náklady na prodané zboží, účetní postupy
• uznávání výnosů (základy)
• časové rozlišení
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy.

3. den:

• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill
• leasing (IFRS 16 / ASC 842)
• závazky
• vlastní kapitál
• výsledovka
• služby.

4. den:

• IFRS 15/ASC 606 podrobněji
• Impairment a současná hodnota
• segmenty
• volitelná témata: cizí měny, finanční nástroje (základy), konsolidace (základy), atd.
• závěrečný test.

POZNÁMKA: Seminář je interaktivní a nabízí účastníkům prostor nejen pro otázky, ale také diskuzi o situacích, kterým musí sami ve svém profesním životě čelit. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české.

Obdržíte bohaté studijní materiály.

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES (a to buď certifikát „Světové účetnictví US GAAP/IFRS“, nebo certifikát „Účetní angličtina“, anebo oba současně) se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Objednat u agentury Vox (link: vox.cz)

Firemní školení je především vhodné pro větší společnosti, které musí najednou proškolit více zaměstnanců, nebo celé oddělení.

Výhoda firemního školení je, že se jeho obsah může upravit tak, aby přesně odpovídal individuálním požadavkům každé společnosti.

Metodika výuky

Výuka probíhá metodou interaktivní přednášky.

Během interaktivní přednášky nejprve proběhne výklad, který probírá všechny významné oblasti, na které se vztahují standardy IFRS / US GAAP. Tímto způsobem účastníci získají přehled všech významných oblastí, včetně těch, které se nemusí přímo vztahovat k jejich každodenní práci.

Oblasti, které jsou součástí každodenní práce účastníků, se poté probírají podrobněji. Selekce těchto oblastí je provedena nejprve na základě konzultace se zadavatelem, aby bylo jisté, že budou probrány všechny oblasti pro něj důležité. Poté se také vyberou ty oblasti, které samotní účastníci školení označí jako důležité pro ně (za předpokladu, že na takovou diskusi bude během přednášky dostatek času). Nakonec se během přednášky proberou také ty oblasti, které sám přednášející označí za důležité. Tento výběr se provádí na základě odpovědí účastníků na kontrolní otázky, které mají za cíl identifikovat oblasti, kde účastníci potřebují získat další znalosti. Tímto způsobem se také identifikují oblasti, kde jsou znalosti účastníků dostatečné, aby se následně neztrácel čas tím, že se probírají zbytečná témata.

Samotná přednáška je interaktivní s tím, že školitel nejen klade časté kontrolní otázky, ale zároveň nabízí účastníkům prostor pro diskusi, během které je možné probrat klíčová témata ve skupině, tak aby si účastníci mohli rozšířit své vlastní znalosti o zkušenosti svých kolegů.

Součástí přednášky jsou také příklady (dohromady přes 500), které ukazují, jak se požadavky IFRS/US GAAP mohou převést do samotné účetní praxe.

Během diskuse o těchto příkladech se také zohledňuje firemní politika zadavatele, aby příklady, se kterými jsou účastníci seznámení, odpovídaly tomu, co se od nich při jejich práci bude vyžadovat.

Po skončení přednášky se hodnotí její efektivita, nejprve dotazníkem, který obdrží všichni účastníci. Pokud je nutné také formálně ověřit získané znalosti, účastníci mohou složit závěrečný test. Tento test je stejný jako test, který se používá pro získání mezinárodní certifikace IES (www.ies-info.com), která udělila školení vedenému panem Robertem Mládkem hodnocení E/CZ/A/III/aa.

Ceník

 • 1 den (09:00 - 17.00):  40 000 Kč (bez DPH)
 • 2 až 4 dny: 30 000 Kč (bez DPH) x 1 den

články

clanky xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

publikace

Od roku 1999 se na těchto stránkách publikují články vztahující se na mezinárodní účetní problematiku.

Zde se také nachází elektronické verze publikovaných knih.

Registrovaný uživatele, mají nárok na 20 přístupů měsícně bez poplatku.

Neomezený přístup lze předplatit na jeden rok za 810 Kč.

diskuzní fóra

fora xxxxxxxxxxxxxxxxxxx