Veřejná školení IFRS

Během školení účastníci nejen získají přehled mezinárodních standardů, stručné srovnání těchto standardů s českými předpisy, informace o specifických požadavcích a pravidlech, ale především mohou prodiskutovat to, jak IFRS vykládat a aplikovat v praxi.

URČENO: Školení je určeno pro účetní, kontrolory, finanční ředitele a ostatní, kteří pracují s IFRS, nebo se na podobnou práci připravují. Účastníci jsou také běžně z řad auditorů, akademiků, poradců a IT odborníků. 

CÍL/PŘÍNOS: Během semináře účastníci nejen získají přehled mezinárodních standardů, stručné srovnání těchto standardů s českými předpisy, informace o specifických požadavcích a pravidlech, ale především mohou prodiskutovat to, jak IFRS vykládat a aplikovat v praxi. 

Většina firem v České republice používá IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny. Tím však nezaniká povinnost zohlednit české předpisy, a to minimálně při stanovení daňového základu (Zákon č. 586/1992 Sb. § 23 (2) a)). Toto dvojvládí často vede ke konfliktům požadavků mezi matkou, interním auditem a IFRS na jedné straně, českými úřady, statutárními auditory a zákonem na straně druhé. Těmto potížím, do doby než zákon umožní použití IFRS pro zjištění základu daně, nelze zabránit. Čemu se však zabránit dá, je aby tyto rozdíly způsobovaly zbytečné komplikace. 

Například, občas se stává, že IFRS auditoři, obzvláště ti externí, místo aby zvolili výklad IFRS, který by práci účetních ulehčil, dělali opak. V těchto situacích jsou dvě možnosti. Auditorům vyhovět nebo obhájit jiný výklad. Během semináře si účastníci proto mohou vyzkoušet jak tvořit, prezentovat a obhájit vlastní úsudek a výklad IFRS. Vzhledem k metodice výuky účastníci také mohou čerpat nejen ze znalostí školitele, ale zároveň ze zkušeností kolegů z jiných firem a odvětví. 

Metodika výuky: Výuka probíhá metodikou interaktivní přednášky. Každé téma se otevírá přehledem zásad a obecných požadavků IFRS. Pak se zaměří na specifické požadavky, především ty, které nemusí být na první podhled zřejmé. Během semináře školitel klade časté kontrolní dotazy, čím zaručí, že se seminář věnuje jen těm tématům, která jsou pro účastníky přínosná. Zároveň nabízí prostor pro diskusi, kde se konkrétní problematika může probrat nejen se školitelem, ale i s ostatními účastníky. Během těchto diskusí často vyjde najevo řešení, které fungovalo jinde, nebo které nikoho předtím nenapadlo. Samozřejmě, protože se na každém semináři sejde jiná skupina, žádné dva semináře nejsou identické, ale o to jsou zajímavější. 

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek je poradcem a školitelem. Semináře a školení zaměřené na mezinárodní účetní problematiku vede již od roku 1995. Svou auditorskou praxi získal v USA u firmy KPMG. Účetnictví a finance vystudoval na University of San Francisco rovněž v USA, kde žil více než 20 let. 

PROGRAM: První část semináře se věnuje principům mezinárodních standardů • obecnému srovnání IFRS a české úpravy • koncepčnímu rámci • tvorbě účetních postupů a politiky. Druhá část semináře se věnuje oblastem: peníze a krátkodobé investice • pohledávky • časové rozlišení • zásoby a náklady na prodej • uznávání výnosů (základy) • hmotný majetek • nehmotný majetek • goodwill • závazky • kapitál • výsledovka. 

Seminář je organizován tématicky (harmonogram) především proto, že prezentace IFRS standard po standardu nevede k optimálním výsledkům. Výklad a podkladové materiály jsou dvojjazyčné: anglické a české.

Na konci semináře účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování.

Cena, datum a místo konání IFRS školení

Školení se pořádá ve spolupráci s agenturou VOX.

Informací o ceně a místě konání, najdete na jejich webové stránce.