Your browser does not support JavaScript!

Veřejná školení IFRS

URČENO: Seminář je určen těm, kteří by se rádi seznámili s IFRS. Vedle těch, kteří uvažují, že nastoupí do finančního oddělení pobočky mezinárodní firmy, je také vhodný pro zaměstnance společností, na které se případně začne vztahovat § 19a nebo § 23a zákona o účetnictví. Seminář také navštěvují auditoři, finanční poradci či pracovníci IT.

§ 19a Použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky (

1) Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie (dále jen „mezinárodní účetní standardy“).

(2) Pokud došlo k přijetí investičních cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování na evropském regulovaném trhu k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od počátku účetního období, v němž k přijetí investičního cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly investiční cenné papíry k takovému obchodování přijaty.

(3) Pokud investiční cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z evropských regulovaných trhů a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž investiční cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž investiční cenné papíry přestaly být takto obchodovány.

(4) Postup podle odstavců 2 a 3 se použije, pokud to neodporuje přímo použitelnému předpisu Evropské unie nebo zvláštnímu právnímu předpisu.

(5) Pokud investiční cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z evropských regulovaných trhů a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž investiční cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy investiční cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o přijetí nového investičního cenného papíru k obchodování na evropském regulovaném trhu, může účetní jednotka rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít k přijetí tohoto investičního cenného papíru k obchodování.

(6) Pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta podle odstavce 5, účetní jednotka požádá o přijetí investičního cenného papíru k obchodování na evropském regulovaném trhu, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období. Pokud v tomto účetním období k přijetí investičního cenného papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

(7) Pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v § 22 odst. 3 písm. a) nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni. Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky.

(8) Pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v § 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni. Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky.

(9) Využije-li účetní jednotka možnosti podle odstavců 7 nebo 8 a dojde ke změně původního předpokladu, a to i v průběhu účetního období, nepoužije účetní jednotka pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy od počátku účetního období, ve kterém došlo ke změně původního předpokladu, případně od počátku účetního období, které bylo stanoveno rozhodnutím nejvyššího orgánu účetní jednotky, nebo od následujícího účetního období. Jsou-li však k prvnímu dni následujícího účetního období důvody pro další použití mezinárodních účetních standardů, uvedené v odstavcích 1 až 8, použije účetní jednotka pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy v souladu s ustanoveními těchto odstavců.

§ 23a Použití mezinárodních účetních standardů v konsolidaciy

(1) Konsolidující účetní jednotka, která je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy.

(2) Konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy.

CÍL/PŘÍNOS: Vedle českých firem, které jsou emitenty investičních cenných papírů, na českém území působí mnoho zahraničních firem s povinností reportovat podle IFRS ve svých zemích. Přestože práce v účetním oddělení takové firmy může být zajímavá, zpravidla vyžaduje nejen znalost českých účetních předpisů, ale také IFRS. A samozřejmě, znalost anglického jazyka, který mnoho firem používá pro interní komunikaci, je také často výhodou.

České účetní normy se pomalu přibližují IFRS. Nicméně, stále existuje řada rozdílů. Například, zatímco operativní leasing je něco, co ČÚS uznávají, IFRS považuje veškerý leasing čehokoli (na dobu delší než rok), kromě drobného majetku, za finanční (který se účtuje výrazně jinak než podle českých předpisů). Podobně, podle IFRS je při vykazování výnosů nutné zohlednit všechny „výkonnostní povinnosti“, včetně těch implicitních, pokud z dohody vyplývají.

Cílem semináře je proto seznámit účastníky se systémem který na jedné straně nedefinuje žádnou účtovou osnovu, ani nepředepisuje žádné konkrétní postupy účtování, ale který se musí podle § 19a použít pro účtování a sestavení účetní závěrky. Vedle výkladu školení také obsahuje řadu praktických příkladů toho, jak konkrétní požadavky IFRS uvést do praxe.

Většina firem v České republice používá IFRS proto, že jsou členy mezinárodní skupiny. Tím však nezaniká povinnost zohlednit české předpisy, a to minimálně při stanovení daňového základu (Zákon č. 586/1992 Sb. § 23 (2) a)). Toto dvojvládí často vede ke konfliktům požadavků mezi matkou, interním auditem a IFRS na jedné straně, českými úřady, statutárními auditory a zákonem na straně druhé. Těmto potížím, do doby než zákon umožní použití IFRS pro zjištění základu daně, nelze zabránit. Čemu se však zabránit dá, je aby tyto rozdíly způsobovaly zbytečné komplikace. 

Například, občas se stává, že IFRS auditoři, obzvláště ti externí, místo aby zvolili výklad IFRS, který by práci účetních ulehčil, dělali opak. V těchto situacích jsou dvě možnosti. Auditorům vyhovět nebo obhájit jiný výklad. Během semináře si účastníci proto mohou vyzkoušet jak tvořit, prezentovat a obhájit vlastní úsudek a výklad IFRS. Vzhledem k metodice výuky účastníci také mohou čerpat nejen ze znalostí školitele, ale zároveň ze zkušeností kolegů z jiných firem a odvětví.

Výuka probíhá metodikou interaktivní přednášky. Každé téma se otevírá přehledem zásad a obecných požadavků IFRS. Pak se zaměří na specifické požadavky, především ty, které nemusí být na první podhled zřejmé. Během semináře školitel klade časté kontrolní dotazy, čím zaručí, že se seminář věnuje jen těm tématům, která jsou pro účastníky přínosná. Zároveň nabízí prostor pro diskusi, kde se konkrétní problematika může probrat nejen se školitelem, ale i s ostatními účastníky. Během těchto diskusí často vyjde najevo řešení, které fungovalo jinde, nebo které nikoho předtím nenapadlo. Samozřejmě, protože se na každém semináři sejde jiná skupina, žádné dva semináře nejsou identické, ale o to jsou zajímavější.

PŘEDNÁŠÍ: Robert Mládek školí IFRS od roku 2002. Vedle toho je jednatelem ve firmě se zahraničním vlastníkem, a také poradce, který, mimo jiné, pomáhal připravit firmy na trade sale. K účetní problematice se staví prakticky jako člověk, který nejen odpovídá za dodržování právních norem, ale zároveň musí vycházet se zahraničními vlastníky či investory, kteří ne vždy plně oceňují nuance českého prostředí. Auditorskou praxi získal u KPMG v San Franciscu, kde také vystudoval University of San Francisco.

PROGRAM: První část semináře se věnuje principům mezinárodních standardů

• cíl účetnictví a uživatelé finanční zprávy
• IFRS versus české předpisy
• zaúčtování, ocenění a vykazování
• reálná hodnota

Druhá část semináře se věnuje oblastem:

• peníze a krátkodobé investice (přehled)
• pohledávky, smluvní majetek, uznání výnosů (ocenění), příklady
• zásoby: klasifikace, ocenění, příklady, uznání výnosů (načasování)
• časové rozlišení a dohadné položky
• hmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, komponenty, životnost a odpisy
• nehmotný majetek: třídy a skupiny, ocenění, goodwill
• závazky a rezervy
• kapitál
• výsledovka, uznání výnosů (služby a POC)
• impairment
• volitelná témata (segmenty, cizí měny, finanční nástroje, atd.).