Osnova CZ

  ROZVAHA (BILANCE)
  BALANCE SHEET
   
  AKTIVA
  ASSETS
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
  Receivable for subscribed capital
B. Dlouhodobý majetek
  non-current assets
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
  non-current intangible assets
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  Intangible results of research and development
2 Ocenitelná práva
  Valuable rights
2.1 Software
  Software
2.2 Ostatní ocenitelná práva
  Other valuable rights
3 Goodwill
  Goodwill
4 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
  Other non-current intangible assets
5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  Advances paid on non-current intangible assets and non-current intangible assets in progress
5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
  Advances paid on non-current intangible assets
5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  Non-current intangible assets in progress
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
  non-current tangible assets
B.II.1. Pozemky a stavby
  Land and structures
1.1 Pozemky
  Land
1.2 Stavby
  Structures
2. Hmotné movité věci a jejich soubory
  Tangible movable things and their groups
3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
  Valuation differences on acquired assets
4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
  Other non-current tangible assets
4.1 Pěstitelské celky trvalých porostů
  Orchards and vineyards
4.2 Dospělá zvířata a jejich skupiny
  Mature animals and groupings
4.3 Jiný dlouhodobý hmotný majetek
  Miscellaneous non-current tangible assets
5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  Advances paid on non-current tangible assets and non-current tangible assets in progress
5.1 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
  Advances paid on non-current tangible assets
5.2 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  Non-current tangible assets in progress
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
  Non-current financial assets
B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
  Equity interest - controlled or controlling entities
2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
  Lending and loans - controlled or controlling entities
Celý text je k dispozici pouze pro členy. Členský poplatek je 810 Kč. Hradí se po registraci. Členové mají neomezený přístup.
Přihlásit nebo Registrovat