Your browser does not support JavaScript!

Účtová osnova podle IFRS

Podrobnější a aktuální verze jsou dostupné na stránkách ifrs-gaap.com (v profesionální verzi ke stažení v .xlxs formát).

Account Title Účet # / č Bal / Zů
Assets Majetek 1.0.0 Dr
Property, plant and equipment Hmotný majetek 1.1.0 Dr
Land and buildings Pozemky a budovy 1.1.1 Dr
Machinery Stroje 1.1.2 Dr
Vehicles Vozidla 1.1.3 Dr
Fixtures and fittings Zařizovací předměty 1.1.4 Dr
Equipment Zařízení 1.1.5 Dr
Exploration and evaluation assets Majetek na průzkum a vyhodnocení 1.1.6 Dr
Additional property, plant and equipment Ostatní hmotný majetek 1.1.7 Dr
Construction in progress Nedokončená výroba 1.1.80 Dr
Accumulated depreciation Oprávky 1.1.99 (Cr)
Investment property Investiční majetek (nemovitosti) 1.2.0 Dr
Land Pozemky 1.2.1 Dr
Buildings Budovy 1.2.2 Dr
Acquisition in progress Nedokončená výstavba 1.2.80 Dr
Accumulated Changes In Investment Property Kumulované změny v investičním majetku 1.2.98 Dr / (Cr)
Accumulated depreciation Oprávky 1.2.99 (Cr)
Intangible assets Dlouhodobý nehmotný majetek 1.3.0 Dr
Intangible assets other than goodwill Nehmotný majetek vyjma goodwill 1.3.1 Dr
Poskytnuté zálohy na pořízení Nedokončená výroba 1.3.80 Dr
Accumulated amortization Oprávky 1.3.99 (Cr)
Goodwill Goodwill 1.3.100 Dr
Financial instruments and investments Finanční majetek 1.4.0 Dr
Debt instruments and loans Dlužné nástroje a půjčky 1.4.1 Dr
Equity instruments Majetkové nástroje 1.4.2 Dr
Derivatives Deriváty 1.4.3 Dr
Other investments Ostatní investice 1.4.4 Dr
Equity (methiod) Investments Majetkové podíly (ekvivalenční metoda) 1.4.93 Dr
Controling interests Rozhodující podíl 1.4.94 Dr
Loans and other related party investments Půjčky spřízním  stranám 1.4.95 Dr
Allowance for credit losses Opravné položky na ztráty z úvěrů 1.4.96 (Cr)
Amortized cost adjustment Oprávky 1.4.99 (Cr)
Biological assets Biologický majetek 1.5.0 Dr
At fair value V reálné hodnotě 1.5.1 Dr
At cost V pořizovací ceně 1.5.2 Dr
Accumulated depreciation Oprávky 1.5.99 (Cr)
Accrued and other assets Časové rozlišení 1.6.0 Dr
Prepayments Náklady příštích období 1.6.1 Dr
Accrued Income Příjmy příštích období  1.6.2 Dr
Tax other than income, value added tax refund (due) Daně z přidané hodnoty, nárok (povinost) 1.6.90 Dr / (Cr)
Inventories Zásoby 1.7.0 Dr
Raw materials Suroviny 1.7.1 Dr
Merchandise  Zboží 1.7.2 Dr
Production supplies  Výrobní materiál 1.7.3 Dr
Work in progress  Práce probíhající 1.7.4 Dr
Finished goods  Hotové výrobky 1.7.5 Dr
Spare parts  Náhradní díly 1.7.6 Dr
Other inventories  Ostatní zásoby 1.7.7 Dr
Allowance for obsolete goods Opravná položka k zastaralému zboží 1.7.96 (Cr)
Trade and other receivables Obchodní a jiné pohledávky 1.8.0 Dr
Trade receivables Pohledávky z obchodního styku 1.8.1 Dr
Unbilled revenue Nevyfakturované položky 1.8.2 Dr
Interest, dividends receivable  Pohledávky, úrok a dividendy 1.8.3 Dr
Other receivables Ostatní pohledávky 1.8.4 Dr
Value added tax receivable from cusomers Pohledávky z daně z přidané hodnoty vůči odběratelům 1.8.90 Dr
Related party receivables Pohledávky související se spřízněnou stranou  1.8.95 Dr
Cash, cash equivalents and investments Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty a investice 1.9.0 Dr
Cash Peníze 1.9.1 Dr
Cash equivalents Peněžní ekvivalenty 1.9.2 Dr
Short-term investments Krátkodobé investice 1.9.3 Dr
Derivatives Deriváty 1.9.4 Dr
Allowance for investment credit losses Opravné položky na ztráty z úvěrů 1.9.96 (Cr)
Accumulated amortization Oprávky 1.9.99 (Cr)
Equity Vlastní kapitál 2.0.0 (Cr)
Issued capital Emitovaný kapitál 2.1.0 (Cr)
Ordinary shares  Kmenové akcie 2.1.1 (Cr)
Preferred shares  Prioritní akcie 2.1.2 (Cr)
Issued Capital Základní kapitál 2.1.3 (Cr)
Share premium Ážio 2.2.0 (Cr)
Additional paid in capital (limited liability company) Ostatní kapitálové fondy 2.2.1 (Cr)
Retained earnings (loss) Nerozdělený zisk (ztráta) 2.3.0 Dr / (Cr)
Unappropriated Nevyhrazený 2.3.1 (Cr)
Appropriated (reserves) Vyhrazené (fondy ze zisku) 2.3.2 (Cr)
Retained loss Neuhrazená ztráta 2.3.3 Dr
Other equity Ostatní kapitál 2.4.0 Dr / (Cr)
Reserves Fondy 2.4.1 (Cr)
Receivable for shares (share subscribed but unissued) Upsaný kapitál 2.4.2 Dr
Treasury shares Vlastní akcie 2.4.3 Dr
Other equity interest Ostatní majetkové účasti 2.4.4 (Cr)
Non-controlling interest Nekontrolující (minoritní) podíl 2.4.95 (Cr)
Liabilities Závazky 3.0.0 (Cr)
Borrowings Dluhy 3.1.0 (Cr)
Loans Půjčky 3.1.1 (Cr)
Finance leases Finanční leasing 3.1.2 (Cr)
Notes Směnky 3.1.3 (Cr)
Debentures (bonds) Dluhopisy 3.1.4 (Cr)
Derivatives  Deriváty 3.1.5 (Cr)
Other borrowings Ostatní půjčky 3.1.6 (Cr)
Related party loans and other debts Dluhy související se spřízněnou stranou  3.1.95 (Cr)
Provisions Rezervy 3.2.0 (Cr)
Employee benefits Zaměstnanecké benefity 3.2.1 (Cr)
Warranties Záruky 3.2.2 (Cr)
Legal proceedings Soudní řízení 3.2.3 (Cr)
Other provisions Ostatní rezervy 3.2.4 (Cr)
Trade and other payables Obchodní a jiné závazky 3.3.0 (Cr)
Trade payables Závazky z obchodních vztahů 3.3.1 (Cr)
Contract Liabilities Smluvní závazky 3.3.2 (Cr)
Other payables Ostatní závazky 3.3.3 (Cr)
Value added tax payable to venders Daně z přidané hodnoty (splatná dodavatelům) 3.3.90 (Cr)
Related party payables Závazky související se spřízněnou stranou  3.3.95 (Cr)
Accrued, deferred and other liabilities Časově rozlišené, odložené a ostatní závazky 3.4.0 (Cr)
Deferred income, unearned revenue Výnosy příštích období , nezasloužené příjmy 3.4.1 (Cr)
Employee Benefits Zaměstnanecké benefity 3.4.2 (Cr)
Social Security and Other Taxes Sociální zabezpečení a další daně 3.4.3 (Cr)
Dividend payables Splatné dividendy 3.4.4 (Cr)
Interest payable Splatné úroky 3.4.5 (Cr)
Other accrued expenses Ostatní výdaje příštích období 3.4.6 (Cr)
Tax other than income and other fees Ostatní daně a poplatky 3.4.7 Dr / (Cr)
Tax other than income, value added tax refund (due) Daně z přidané hodnoty, nárok (povinost) 3.4.90 Dr / (Cr)
Income tax liabilities Závazky, daň z příjmů  3.5.0 (Cr)
Current tax payable Závazky ze splatné daně 3.5.1 (Cr)
Deferred tax liability Odložené daňové závazky 3.5.2 (Cr)
Revenue Výnosy a tržby 4.0.0 (Cr)
Goods Výrobky a zboží 4.1.0 (Cr)
Products Výrobky 4.1.1 (Cr)
Merchandise Zboží 4.1.2 (Cr)
Allowances Opravné položky 4.1.96 Dr
Discounts Slevy 4.1.97 Dr
Services Služby 4.2.0 (Cr)
Other operating income Ostatní provozní výnosy 4.4.0 (Cr)
Expenses Náklady 5.0.0 Dr
Expenses classified by nature Náklady druhové 5.1.0 Dr
Raw materials and consumables Spotřeba materiálu a energie 5.1.1 Dr
Employee benefits Zaměstnanecké benefity 5.1.2 Dr
Services Služby 5.1.3 Dr
Depreciation and amortisation Odpisy a amortizace 5.1.4 Dr
Rent Nájemné 5.1.5 Dr
Tax expense other than income Daňový náklad jiný než z příjmu 5.1.6 Dr
Other Expense By Nature Ostatní druhové náklady 5.1.7 Dr
Changes In inventories Změna stavu zásob 5.1.30 Dr / (Cr)
Other work performed by entity and capitalised Aktivace 5.1.40 (Cr)
Expenses classified by function Náklady klasifikované podle účelu 5.2.0 Dr
Cost of sales Náklady na prodej 5.2.1 Dr
Selling and distribution Odbyt 5.2.2 Dr
Administrative dministrativní náklady 5.2.3 Dr
General  Obecné 5.2.4 Dr
Other operating expenses Ostatní provozní náklady 5.2.5 Dr
Non-operating  income and expense Neprovozní výnosy a náklady 6.0.0 Dr / (Cr)
Other revenue Ostatní výnosy a tržby 6.1.0 (Cr)
Interest revenue  Úrokové výnosy  6.1.1 (Cr)
Dividend revenue  Výnosy z dividend  6.1.2 (Cr)
Other finance income  Ostatní finanční výnosy  6.1.3 (Cr)
Rental Income Pronájmy  6.1.4 (Cr)
Royalty revenue Duševní vlastnictví 6.1.5 (Cr)
Miscellaneous revenue Další různý výnosy 6.1.6 (Cr)
Other expenses Ostatní náklady 6.2.0 Dr
Interest expense Nákladové úroky 6.2.1 Dr
Non-operating finance costs Neprovozní finanční náklady 6.2.2 Dr
Miscellaneous expenses Další různý náklady 6.2.3 Dr
Gains and losses Zisky a ztráty 6.3.0 Dr / (Cr)
Foreign exchange gain (loss) Kurzové rozdíly 6.3.1 Dr / (Cr)
Gain (loss) on financial assets Zisk (ztráta) finanční majetek 6.3.2 Dr / (Cr)
Gain (loss) investment property Zisk (ztráta) investiční nemovitosti 6.3.3 Dr / (Cr)
Disposals of investments  Prodej investic 6.3.4 Dr / (Cr)
Disposals of property, plant and equipment  Vyřazení hmotného majetku 6.3.5 Dr / (Cr)
Disposals of other non-current assets Vyřazení ostatního dlouhodobého majetku 6.3.6 Dr / (Cr)
Impairment Loss Snížení hodnoty majetku 6.3.7 Dr
Discontinued operations Ukončované činnosti 6.3.8 Dr / (Cr)
Reversals of provisions Zrušení rezerv 6.3.9 (Cr)
Other gain (loss)  Ostatní zisk ( ztráta)  6.3.10 Dr / (Cr)
Tax income (expense) Daň z příjmů ( náklad ) 7.0.0 Dr