SW a sluzby

Dobry den,představte si ze společnost (podniká v CR a SR) implementuje nový software v CR (jedná se o projekt a implementuje se v jednotlivých etapách), implementace ještě není ukončena a na uvedený systém ještě není protokol o zařazeni do užíváni i když jedna jeho část se už začala fyzicky užívat. (převzetí jedné jeho části nenastala z důvodu, nevyřešených chyb v nastavení apod.) Dále celý systém bude implementovaný v CR i pro SR (SW + HW) a SR bude mít vzdálený přístup (dlouhodobě trvající služby), tudíž CR bude poskytovat IT služby SR. Jaký je správný postup dle US GAAP a IFRS z hlediska odepisování SW v CR a poskytování služeb SR.

Všeobecně se software vytvořený pro vlastní potřeby považuje za „majetek vytvořený ve vlastní režii“ (self manufactured asset). Účetnictví pro něj se upravuje ve vyhláškách SOP 97-2, 98-1, 98-4 a 98-9.

Podle těchto vyhlášek se do ceny pořízení zahrnou všechny kódovací, testovací a podobné práce (jak ty, které provedou vlastní zaměstnanci, tak případní dodavatelé nebo jiné třetí strany). Zároveň, protože se jedná o majetek vytvořený ve vlastní režii, se (podle vyhlášky SFAS 34) do ceny pořízení musí zahrnout úrok (který se však přestane zahrnovat v momentu, kdy je majetek způsobilý na svůj účel (je možné ho začít fyzicky používat), bez ohledu na to, kdy je majetek „zařazen do užívání“. Zároveň je vysloveně zakázáno do ceny pořízení zahrnout jakékoliv školení (včetně školení implicitně obsaženého například ve službách koupených od třetích stran).

Co se vykazování týče, je celkem běžné, aby se celý majetek (jak HW, tak SW) vykazoval dohromady jako součást MIS na rozvaze (obvykle v PP&E). Pokud se jedná o komponenty s různými životnostmi (což se pravděpodobně jednat bude), bylo by nutné je sledovat jako komponenty (s tím, že SW, pokud bude mít neurčitelnou životnost, se nebude odepisovat do doby, než se jeho životnost stane určitelná, tak jak upravují vyhlášky SFAS 141 a 142).

Nakonec, co se vnitropodnikových služeb týče, US GAAP se vztahuje na celý konsolidovaný subjekt. Dvě dcery proto mohou mezi sebou obchodovat jakkoliv si přejí. Jedinou podmínkou je, že je nutné odstranit jakýkoliv vzniklý vnitropodnikový zisk během konsolidace. Jinak, pokud se jedná o dva segmenty (nebo dcery dvou různých segmentů), jejich vztah se řídi pravidly pro segmenty, tak jak je upravuje vyhláška SFAS 131.

Ačkoliv je výrazně méně podrobný, požadavky IFRS by byly vesměs (až na to, že IFRS nenařizuje kapitalizovat úrok) srovnatelné.

Přidat komentář