Rozdíl v českých a anglických pojmech

Dobrý den, Jsem studentem doktorského studia na fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V těchto dnech se potýkám s česko-anglickým překladem některých pojmů, které souvisejí s členěním nákladů. Napadlo mne, že byste mi na základě Vašich bohatých zkušeností z USA mohl naznačit, jak na jednotlivé pojmy nahlížet. V češtině se náklady podle toho, jestli je možné přiřadit je ke konkrétnímu druhu výkonu člení na přímé a nepřímé náklady. Podle toho, jestli je možné přiřadit je přímo jednotce nebo výkonu nebo jestli souvisejí s více jednotkami (třeba i stejného druhu výkonu) najednou se pak člení na jednicové a režijní. V angličtině jsou náklady členěny na Direct (can be specifically and exclusively identified with a particular cost object) a Indirect costs. Toto členění se překládá do češtiny jako přímé a nepřímé. Jak je pak možné přeložit jednicové a režijní náklady? Existují ještě pojmy Prime costs and Overheads. Prime cost je ale vysvětlen jako součet direct material costs direct labour costs + any direct expenses … tj. vlastně součet Direct costs. Overheads jsou pak vysvětleny jako synonymum slov Indirect costs. Chtěl bych se tedy zeptat, zda členění na Prime costs vs. Overheads je totéž co Direct vs. Indirect costs. … a jak do toho zapadají české pojmy přímé, nepřímé, jednicové a režijní náklady. Předem díky za čas, který mé otázce věnujete a za jakoukoliv pomoc, která by mi popsané pojmy a jejich souvislosti pomohla pochopit. S pozdravem a přáním hezkých dnů Zbyněk

Dobrý den,

 Než odpovím na Vaší otázku je nutné upozornit že v angličtině pojem „cost” a „expense“ nejsou totéž.  V angličtině cost (slovo nemá žádný přesný český ekvivalent) je „obětovaná ekonomická hodnota“ (poznámka 1) zatím expense (česky náklad) je cost který umožnil vzniku revenue (výnosu).

 Proto snaha překládat český pojmy co angličtiny nebo naopak (jak ukazuje příklad v poznámce 2 překlad) občas způsobuje komplikace a nedorozumění.

 Každopádně protože podle US GAAP (a také IFRS) se nutné nejprve identifikovat, ocenit a zaúčtovat výnos (revenue) ke kterým se pak přiřazuje související náklad (proces kterému se říká matching) se costs běžně dělí na product (inventoriable) costs a period (non-inventoriable) costs

 Po český se toto neřeší, protože podle českých předpisů je normální nejprve účtovat o nákladech a teprve pak výnosech (něco co US GAAP a IFRS nepřipouští) s tím, že pokud nakonec zbude nějaký rozdíl, ten se aktivuje (něco co US GAAP neumožňuje vůbec a IFRS, a po pouze implicitně, jen při sestavení druhové výsledovky).

 Inventoriable costs jsou pak ty který souvisí z výrobou.  Ty se dál dělí na direct material (přímí materiál), direct wages (přímé mzdy) a indirect manufacturing (production) costs (nepřímí výrobní costs) fixed (fixní) a variable (variabilní). 

 Pokud bych chtěl označit oba přímé nálady dohromady, můžu použít výraz prime costs (přestože se až tak často v praxi nepoužívá) a pokud oba nepřímí pak manufacturing overhead (nebo jednoduše overhead).

 Pro pořádek, non-inventoriable costs se dělí na selling/distribution (odbyt), administration and general (správa o obecný náklady) a peripheral (other) activities (periferní (ostatní) činnosti).

 Jak tedy překládat jednicové a režijní náklady?  Osobně si myslím že jakýkoliv překlad který neupozorňuje na fakt že český „náklad“ není konzistentní s anglickým „cost“ je zavádějící.  Proto bych asi zvolil následující překlady plus (vysvětlivky):

 Přímí náklady: direct expenses (please note: direct material and wages recognized as expenses prior to associated revenue as per Czech national standards).

 Nepřímí náklady: indirect expenses (please note: fixed and variable indirect production costs recognized as expenses prior to associated revenue as per Czech national standards).

 Protože české standardy neznám až tak podrobně, jak se správně mají překládat jednicové a režijní nevím.  Ale pokud bych vycházel s vašeho popisu asi bych napsal něco jako:

 Jednicové náklady: production expenses recognized on a perpetual (per unit) costing basis (please note: Czech national standards recognize expenses prior to associated revenue and may recognize as “overhead” certain items that would be recognized as administrative expenses under US GAAP or IFRS).

 Režijní náklady: production expenses recognized on a periodic (period) costing basis (please note: Czech national standards recognize expenses prior to associated revenue and may recognize as “overhead” certain items that would be recognized as administrative expenses under US GAAP or IFRS).

 -----------------------

 

Poznámka 1: US GAAP cost definuje (CON 6, Footnote 19): Cost is the sacrifice incurred in economic activities--that which is given up or forgone to consume, to save, to exchange, to produce, and so forth. …

 „Cost je oběť, vzniklá v hospodářské činnosti - to, čeho se vzdalo aby bylo možné konzumovat, šetřit, vyměnit, vyrobit, a tak dále. …“

 Poznámka 2: IAS 2.1: ... A primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recognised as an asset and carried forward until the related revenues are recognised. This Standard provides guidance on the determination of cost and its subsequent recognition as an expense, …

 IAS 2.1 (EU překlad)… „Hlavní otázkou účetnictví o zásobách je vyjádření úrovně nákladů na pořízení, která má být uznána jako aktivum a vedena jako aktivum až do okamžiku, kdy budou realizovány související výnosy. Standard popisuje, jak identifikovat náklady na pořízení a jak je následně uznat jako náklady ovlivňující zisk, …“

Tento příklad zpracovala evropská unie.  Překladatel se evidentně snažil překonat chybějící český ekvivalent pro cost tím, že si vymyslel dva druhy nákladů: „nákladů na pořízení“ a „náklady ovlivňující zisk“. 

 

 

 

Proto ti tomu nic nemam.  Jenže je nutné si pamatovat že „nákladů na pořízení“ by se účtovali nějak takto:

Během výroby:

Pořízení materiálu za 100:

MD - Majetek: zásoby: materiál -- 100

Dal - Majetek: Peníze (nebo Závazky: Závazky z obchodního styku) -- 100

 

Platba mezd 200:

MD - Majetek: zásoby: nedokončená výroba -- 200

Dal - Peníze (závazky: splatné mzdy) -- 200

 

Platba (například) elektřiny 50 (zálohově):

MD - Majetek: zásoby: nedokončená výroba -- 50

Dal - Majetek: Peníze -- 50

 

Platba (například) nájmu 500 (třeba výrobní haly):

MD - Majetek: zásoby: nedokončená výroba -- 150

Dal - Majetek: Peníze -- 150

 

Odpisy strojů 1000:

MD - Majetek: zásoby: nedokončená výroba -- 500

Dal - Majetek: Oprávky: Stroje -- 500

 

Na konci výroby

MD - Majetek: zásoby: výrobek -- 1.000

Dal - Majetek: zásoby: nedokončená výroba -- 1.000

 

A  „náklady ovlivňující zisk“ nějak takto:

 

Prodej výrobku za 1.500

MD - Majetek: peníze -- 1.500

Dal - Výnosy -- 1.500

MD - Náklady na prodané výrobky -- 1.000

Dal - Majetek: zásoby: výrobek – 1.000

Přidat komentář