pronájem podniku

Přeji hezký den a po delší době si opět dovoluji se zeptat jak posuzovat pronájem podniku nebo jeho části (tak jak je definován v obchodním zákoníku a v ČÚS 011) v IFRS příp. US GAAP. Jako spcifický leasing či operativní pronájem věci hromadné, či ještě jinak.Děkuji velmi za Vaši odpověď.S úctou F.Kořínek

Dobrý den,

protože se českými účetními standardy nezabývám, netuším, jak funguje obchodní zákoník nebo ČÚS 011, takže nedokážu toto ustanovení porovnat s IFRS.

Pokud byste mi vysvětlil, jak to podle ČÚ funguje, jistě Vám pak nějakou smysluplnou odpověď poskytnu.

Ve stručnosti se pokusím objasnit: pronájem celého podniku znamená, že si pronajmu podnik jako věc hromadnou a jsem oprávněn s ním disponovat a brát z něj užitky.Pokud mám oprávnění k činnosti, kterou podnik provozoval, provozuji tuto činnost nyní svým jménem. Fixní majetek (budovy, stroje a p.)obvykle převedu do svého majetku a odpisuji je po dobu pronájmu.Na mne také přecházejí všechna rizika spojená s provozem pronajatého podniku.Nájem obvykle uskutečňuji na dobu určitou.Poté podnik(majetek) opět vrátím.
Nevím, zda to k Vaší oritentaci postačí.
S pozdravem a díky předem za odpověď.

F.Kořínek

Bohužel, IFRS (neboli IAS 17) se specificky nevyjadřuje k „pronájmu podniku“ jako k jednomu celku. Místo toho pronájem posuzuje u každého „komponentu“ zvlášť.

Co se pozemků a budov týče, IAS 17.15 praví, že otázka správné klasifikace (operativní nebo finanční) se má odpovědět u každého zvlášť. Výjimka by existovala, pokud by se pozemek nedal od budovy rozumně oddělit, nebo pokud by jeho hodnota (ve srovnání s budovou) nebyla materiální. V tomto případě by se posuzovala pouze ta budova.

Přestože to IAS 17 vysloveně nenařizuje, z jeho kontextu (a textu jiných vyhlášek, jako třeba IAS 1 a 16) vyplývá, že zařízení se nebude posuzovat ani jako součást budovy, ani jako jeden celek. Místo toho se bude odděleně posuzovat každá jeho významná skupina, třída nebo seskupení.

Například, pokud se při pronájmu podniku vedle budovy pronajme také výrobní linka a výpočetní technika, jak na stroje, tak na počítače se bude používat jiná životnost při aplikaci kritérií IAS 17.10. (poznámka 1).

Každopádně, jednou jak se u každého materiálního komponentu podniku stanoví správná klasifikace (operativní nebo finanční), bude se postupovat klasickým způsobem.

U té části (částí), která se klasifikovala jako operativní, se při vstupu do dohody nebude účtovat nic. Místo toho se všechny následné splátky nájemného promítnou rovnou do nákladů.

U té části (částí), která se klasifikovala jako finanční, se při vstupu do dohody zaúčtuje majetek a závazek, v hodnotě buď reálné hodnoty majetku, nebo v současné hodnotě splátek (podle toho, která je nižší). Po té se majetek bude odepisovat (stejnou metodou jako majetek, který by byl vlastněn) podle doby pronájmu nebo podle vlastní životnosti (znova podle toho, která je kratší). Nakonec, závazek se bude amortizovat po dobu splácení metodou efektivní úrokové míry.

Ačkoliv to IAS 17 vysloveně neřeší, bylo by logické mít pouze jeden závazek (místo toho, aby se ke každé skupině tvořil separátní), protože se jedná pouze o jeden splátkový tok a protože se skutečně pronajímá jeden investiční celek (přestože jeho součásti mohou mít různé životnosti). Pokud by se však jednalo jak o operativní, tak finanční komponenty a jednu splátku, bylo by nutné tuto splátku rozdělit.

Poznámka 1

1. převod vlastnictví

2. opce na výhodný odkup

3. doba pronájmu po významnou část (cca 75% nebo víc) životnosti majetku

4. současná hodnota splátek v podstatě stejná (cca 90% nebo víc) jako reálná hodnota majetku

5. majetek, který může sloužit bez významných úprav jen nájemci (byl pro něj vytvořen na zakázku)

Děkuji velmi za Vaši odpověď.Jiná cesta asi v IAS 17 vskutku není. Snad je možno vzít na pomoc ještě i IFRIC 4 k posouzení toho, zda takováto smlouva obsahuje leasing a to finančního typu.
S úctou
F.Kořínek

Asi ano, ale podle mně to není nutné.

Podle mého ten IFRIC je zbytečný a vznikl pouze proto, že účetní v Evropě jsou zvyklí se řídit písmenem dohody, nikoli její ekonomickou podstatou.

Z IFRIC vyplývá, že kdykoli (až na ojedinělé výjimky) nějaký podnikatelský subjekt získá právo užívat majetek patřící jinému subjektu, jedná se o leasing, bez ohledu na to, zda se toto slovo v té dohodě objevuje, nebo ne.

Přidat komentář