přecenění majetku

Dobrý den,v naší společnosti se uvažuje o vyčlenění části majetku a jeho převodu do nově založené 100% dcery, která bude konsolidovaná. Zároveň by mělo pro účely českého účetnictví dojít k přecenění tohoto hmotného majetku. Zajímalo by mě, v jakém ocenění by měl být majetek oceněn pro účely IFRS výkaznictví? Je pravidlo pro ocenění takto vznikajících společností někde zakotveno přímo v IFRS standardech? Jak se k přeceněnému majetku přistupuje v konsolidaci? (U ostatního majetku výhradně používáme model pořizovací ceny). Děkuji za odpověď

Co se IFRS týče, takové přecenění není nutné, protože IFRS se všeobecně vztahují na konsolidovaný celek, nikoli na jeho součásti. Co se přecenění při konsolidaci týče, podle IFRS celá firma má povinnost veškerý svůj majetek (jak majetek matky, tak majetek všech dcer, vnuček a ostatních firemních příbuzných) přecenit (podle pravidel IFRS) při prvním zavedení IFRS. Tato problematika se řeší v IFRS 1:

Odst. 16. An entity may elect to measure an item of property, plant and equipment at the date of transition to IFRSs at its fair value and use that fair value as its deemed cost at that date.

17 A first-time adopter may elect to use a previous GAAP revaluation of an item of property, plant and equipment at, or before, the date of transition to IFRSs as deemed cost at the date of the revaluation, if the revaluation was, at the date of the revaluation, broadly comparable to:

(a) fair value; or

(b) cost or depreciated cost under IFRSs, adjusted to reflect, for example, changes in a general or specific price index.

Z čehož vyplývá, že hodnota majetku, tak jak byla evidovaná podle českých standardů (které všeobecně nejsou srovnatelné s IFRS, jak vyžaduje odst. 17), není směrodatná při aplikaci IFRS.

Přidat komentář