Oceňování

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak oceňuji dlouhodobý majetek podle Mazinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Jak se to odlišuje od oceňování dlouhodobého majetku ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Otázka ocenění majetku podle IFRS je jedna z nejsložitějších co vůbec existuje. Proto, nedokážu odpovědět v kontextu diskusní skupiny. Zkuste si přečíst „Rozvaha - hmotný majetek: klasifikace, ocenění a vykazování“ (na strance www.gaap.cz/index.php?ln=1&tm=3&om=13&z_id=c_aa-SU-3-R06_c), tam o těchto věcech hovořím podrobně.

Jinak, co se Českého zákona týče, já nejsem český účetní takže ho příliš dobře neznám (na tuto otázku bych býval neodpovídal vůbec kdyby se v ní zároveň nebyla zmínka o IFRS). Z netu (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ucto-v2002-500/cast4.aspx) jsem si však stáhnul odstavec, který o tom hovoří a označil jsem (VELKÉ PÍSMENA) ustanovení který si myslím že nejsou v souladu z IFRS nebo by byly sporní (zároveň musím dodat že IFRS vyžaduje kapitalizaci pronajatého majetku – pokud pronájem trvá značnou dobu – něco o čem se zde vůbec nehovoří).

Zároveň IFRS nepředpokládá že vetešina firem jsou zemědělci, stavitele nebo energetici takže své pravidla nepíše tak, aby primárně vyhovovali těmto skupiny. IFRS mnohem obecnější, a proto je mohou přímo používat (bez toho aby museli příliš odvozovat) velkoobchody, počítačové firmy nebo poskytovatele služeb.


(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené v § 6 odst. 8 odst. 7 nebo v § 7 odst. 11 jsou zejména náklady na

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za PORADENSKÉ SLUŽBY a zprostředkování, SPRÁVNÍ POPLATKY, PLATBY ZA POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OTEVŘENÍ AKREDITIVU, EXPERTÍZY, PATENTOVÉ REŠERŠE A PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE,

b) úroky, ZEJMÉNA Z ÚVĚRU, pokud tak účetní jednotka rozhodne,

c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

d) PRŮZKUMNÉ, GEOLOGICKÉ, GEODETICKÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE VČETNĚ VARIANTNÍCH ŘEŠENÍ A ROZPOČTU, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a UMĚLECKÁ DÍLA tvořící součást stavby,

E) LICENCE, PATENTY A JINÁ PRÁVA VYUŽITÁ PŘI POŘIZOVÁNÍ MAJETKU, NIKOLIV PRO BUDOUCÍ PROVOZ,

f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. ZŮSTATKOVÉ CENY VYŘAZENÝCH STAVEB nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

G) NÁHRADY ZA OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV, NÁHRADY MAJETKOVÉ ÚJMY VLASTNÍKOVI NEBO NÁJEMCI NEMOVITOSTI NEBO ZA OMEZENÍ V OBVYKLÉM UŽÍVÁNÍ, JAKOŽ I NÁHRADY ZA PŘEDČASNĚ SMÝCENÝ POROST V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU,

h) úhradu podílu na

1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

I) ÚHRADU NÁKLADŮ VLASTNÍKOVI ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ ZA PŘELOŽKU ROZVODNÉHO ZAŘÍZENÍ,

j) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. ZKOUŠKAMI NEJSOU ZÁBĚH A OSVOJENÍ, KTERÉ JAKO POČÁTEČNÍ VÍCENÁKLADY ZAHAJOVANÉ VÝROBY JSOU SOUČÁSTÍ NÁKLADŮ PO UVEDENÍ MAJETKU DO STAVU ZPŮSOBILÉHO K UŽÍVÁNÍ,

K) ZABEZPEČOVACÍ, KONZERVAČNÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE PŘI ZASTAVENÍ POŘIZOVÁNÍ MAJETKU A DEKONZERVAČNÍ PRÁCE V PŘÍPADĚ DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

Přidat komentář