ÚČTOVÁ OSNOVA / CZ chart of accounts

Účtová osnova ČÚS (Český účetní standard) - Anglický překlad české osnovy
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK
Balance
Account class 0  Non-current assets
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
  Non-current intangible assets
Dr.
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  Non-current depreciated tangible assets
Dr.
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  Non-current non-depreciated tangible assets
Dr.
04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  Unfinished [sic] non-current intangible and tangible assets
Dr.
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
  Advances given on non-current assets
Dr.
06 Dlouhodobý finanční majetek
  Non-current financial assets
Dr.
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  Accumulated amortization of non-current intangible assets
(Cr.)
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  Accumulated depreciation of non-current tangible assets
(Cr.)
09 Opravné položky k dlouhodobému majetku
  Allowances on non-current assets
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1  ZÁSOBY
Account Class 1  Inventory
Dr.
11 Materiál
  Material
Dr.
12 Zásoby vlastní činnosti
  Inventory from own activity [sic]
Dr.
13 Zboží
  Merchandise
Dr.
15 Poskytnuté zálohy na zásoby
  Advances given on inventory
Dr.
19 Opravné položky k zásobám
  Allowances to inventory
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Account Class 2  Current financial assets and resources [sic]
21 Peněžní prostředky v pokladně
  Financial resources in treasury [sic] (cash on hand)
Dr.
22 Peněžní prostředky na účtech
  Financial resources on account [sic] (cash in bank)
Dr.
23 Krátkodobé úvěry
  Current loans
(Cr.)
24 Krátkodobé finanční výpomoci
  Current financial assistance [sic]
(Cr.)
25 Krátkodobý finanční majetek
  Current financial assets
Dr.
26 Převody mezi finančními účty
  Transfers between financial accounts
Dr. / (Cr.)
29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  Allowance for current financial assets
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3  ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Account Class 3  Netting relationships [sic]
31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
  Receivables (current and non-current)
Dr.
32 Závazky (krátkodobé)
  Liabilities (Current)
(Cr.)
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  Clearing with employees and institutions
Dr. / (Cr.)
34 Zúčtování daní a dotací
  Clearing for taxes and subsidies
Dr. / (Cr.)
35 Pohledávky za společníky
  Receivables from equity (share) holders
Dr.
36 Závazky ke společníkům
  Liabilities to equity (share) holders
(Cr.)
37 Jiné pohledávky a závazky
  Other receivables and liabilities
Dr. / (Cr.)
38 Přechodné účty aktiv a pasiv
  Transitory asset and liability accounts
Dr. / (Cr.)
39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
  Allowance to clearing accounts
Dr. / (Cr.)
Celý text je k dispozici pouze pro členy. Členský poplatek je 810 Kč. Hradí se po registraci. Členové mají neomezený přístup.
Přihlásit nebo Registrovat