Anglický překlad účtového rozvrhu pro podnikatele

VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH
  Sample chart of accounts Balance
   
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK
Account class 0 Non-current assets  
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
  Non-current intangible assets Dr.
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  Intangible results of research and development (Capitalized R&D) Dr.
013 Software
  Software Dr.
014 Ostatní ocenitelná práva
  Other valuable rights Dr.
015 Goodwill 
  Goodwill Dr.
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
  Other non-current intangible assets Dr.
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  Non-current depreciated tangible assets Dr.
021 Stavby
  Buildings (Structures) Dr.
022 Hmotné movité věci a jejich soubory
  Tangible movable things and their groups Dr.
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
  Orchards and vineyards Dr.
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny
  Adult animals and their groups Dr.
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
  Miscellaneous non-current tangible assets Dr.
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  Non-current non-depreciated tangible assets Dr.
031 Pozemky
  Land Dr.
032 Umělecká díla a sbírky
  Artworks and collections Dr.
04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  Unfinished [sic] non-current intangible and tangible assets Dr.
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  Intangible non-current assets in progress Dr.
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  Tangible non-current assets in progress Dr.
043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku
  Acquisition of long-term financial assets Dr.
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
  Advances given on non-current assets Dr.
051 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek
Celý text je k dispozici pouze pro členy. Členský poplatek je 810 Kč. Hradí se po registraci. Členové mají neomezený přístup.
Přihlásit nebo Registrovat