Světové účetnictví III online Zpět na seznam

Rozvaha (výkaz o finanční situaci)
The balance sheet (the statement of financial position)

Jednu dobu byla rozvaha primární výkaz, na který se soustředila veškerá pozornost jak investorů a auditorů, tak regulátorů. Během 20. století však růst kapitálového trhu ve vyspělých zemích[1] vedl k tomu, že mnoho investorů na ni přestalo upírat svou pozornost a začalo se dívat pouze na zisk na akcii. Tato analytická krátkozrakost v nemalé míře přispěla jak k finančním skandálům u firem jako Enron a Worldcom, tak ke krachu americké burzy v letech 2001–2002.[2]

Investoři, protože nejsou až tak hloupí (a protože ztráta často celoživotních úspor jim připomněla, že hodnota akcií může jak růst, tak klesat),[3] v posledních letech znovu „objevili“ rozvahu, a momentálně se na tento výkaz upírá sice ne celá, ale mnohem větší pozornost než v nedávné minulosti.[4]

Výkaz o finanční situaci je nejrozsáhlejší účetní výkaz. Běžně se dělí do tří hlavních částí: majetek (assets), závazky (liabilities) a vlastní kapitál (equity). Majetek se prezentuje v pořadí likvidity,[5] závazky se prezentují v pořadí splatnosti a vlastní kapitál se prezentuje v pořadí daném tradicí. Po změnách v IFRS (publikovaných na konci roku 2003), jak IFRS, tak US GAAP také vyžadují, aby se majetek a závazky dělili na krátkodobé a dlouhodobé.

Příklady: několik dalších stránek prezentuje příklady výkazů o finanční situaci podle US GAAP[6] a IFRS.[7]

Upozornění: příklady zde uvedené jsou jen a jen příklady. Jak US GAAP, tak IFRS vyžadují, aby firmy sestavily rozvahu tak, aby odrážela jejich skutečnou finanční strukturu. V kostce tyto požadavky znamenají, že každá materiální[8] položka (majetek, závazek, skupina, třída, atd.) se musí vykázat jako samostatná řádková položka pod rozumně popisným názvem. Ani jeden z uvedených příkladů tento požadavek nesplňuje (hlavně proto, že použité názvy nejsou „rozumně popisné“).[9]

Od 1.1.2005 začíná platit nařízení Evropského parlamentu a rady 1606/2002, podle kterého veřejně obchodované firmy sídlící na území Evropské unie budou muset začít prezentovat účetní závěrky sestavené podle pravidel IFRS. Nařízení se však vztahuje pouze na mateřské organizace, a pouze na konsolidované účetní závěrky. Ani nařízení, ani Evropská komise neupravují, jakým způsobem budou postupovat individuální právnické subjekty (třeba dceřiné podniky nebo podniky ve skupině). Místo toho o těchto záležitostech[10] i budou nadále rozhodovat individuální členské země.

Co se formální stránky rozvahy týče, existují určité konvence, které se musí dodržovat. Rozvaha musí obsahovat oficiální (právní) název účetní jednotky, musí být uvedeno, že se jedná o rozvahu, a podnik musí uvést, ke kterému dni byla vytvořena (předpokládá se, že se tvoří vždy k půlnoci uvedeného dne). Na rozvaze se vždy sčítá směrem dolů. Řádky bez čísel jsou nadpisy. Položky, které jsou nad-tržené, jsou mezisoučty. Položky, které jsou podtržené dvojitou (nebo případně tučnou) čarou, jsou konečné součty. Hodnoty se mohou, ale nemusí prezentovat v několika sloupcích. Nad sloupcem/sloupci, které obsahují hodnoty, se uvádí, v jakých násobcích (tisících, milionech, atd.) jsou čísla uvedena. První a poslední hodnota v každém sloupci je označena znakem měny. Záporné položky jsou označeny závorkami[11] a jsou často vytištěny červeně.

Například: US GAAP

XYZ a.s.

Výkaz o finanční situaci

k 31. prosinci 2005

V milionech USD

Majetek

2005

2004

2003

Krátkodobý majetekPeníze a tržní cenné papíry

$50

$35

$75

Pohledávky

150

100

125

Zásoby

150

125

125

Časové rozlišení a odložený krátkodobý majetek

25

35

25

Krátkodobý majetek celkem

375

295

350

Dlouhodobý majetekInvesticeInvestice do majetkových podílů

850

700

600

Dluhopisy a podobné investice

350

250

200

Omezené investice a ostatní aktiva

100

200

200

Dlouhodobý majetek celkem

1 300

1 150

1 000

Pozemky, stavby a zařízeníPozemky, budovy a ostatní stavby

1 500

1 500

1 500

Stroje, zařízení a vylepšení pronajatých prostor

3 500

3 000

2 500

Oprávky

( 875)

( 750)

( 625)

Pozemky, stavby a zařízení celkem

4 125

3 750

3 375

Nehmotný majetekPronajatý majetek (kapitálový leasing)

1 400

1 100

1 000

Patenty a autorská práva

500

400

300

Goodwill

300

300

300

Oprávky

( 75)

( 60)

( 45)

Nehmotný majetek celkem

2 125

1 740

1 555

Dlouhodobý majetek celkem

7 550

6 640

5 930

Majetek celkem

$7 925

$6 935

$6 280


2005

2004

2003

Závazky a kapitál

Závazky

Krátkodobé závazky

Závazky z obchodního styku

$450.00

$300.00

$375.00

Časové rozlišení

30.00

45.00

30.00

Krátkodobé závazky celkem

480.00

345.00

405.00

Dlouhodobé závazkyDluhopisy

1,500.00

1,350.00

1,200.00

Závazky z pronajatého majetku

1,260.00

990.00

900.00

Dlouhodobé závazky celkem

2,760.00

2,340.00

2,100.00

Závazky celkem

3,240.00

2,685.00

2,505.00

KapitálKmenové akcie v nominální hodnotě

250.00

250.00

250.00

Emisní ážio

2,250.00

2,250.00

2,250.00

Nerozdělený ziskBěžný nerozdělený zisk

1,985.00

1,400.00

775.00

Fondy tvořené ze zisku

100.00

100.00

100.00

Nerozdělený zisk celkem

2,085.00

1,500.00

875.00

Ostatní změny ve vlastním kapitálu

100.00

250.00

400.00

Kapitál celkem

4,685.00

4,250.00

3,775.00

Závazky a kapitál celkem

$7,925.00

$6,935.00

$6,280.00

XYZ Inc.

Statement of financial position

As of December 31, 2005

In millions of USD

Assets

2005

2004

2003

Current assetsCash and marketable securities

$50

$35

$75

Receivables

150

100

125

Inventory

150

125

125

Accrued and deferred assets

25

35

25

Total current assets

375

295

350

Long lived assetsInvestmentsEquity investments

850

700

600

Fixed income investments

350

250

200

Restricted and other assets

100

200

200

Total investments

1 300

1 150

1 000

Property, plant and equipmentLand, buildings and structures

1 500

1 500

1 500

Machinery, equipment and leasehold improvements

3 500

3 000

2 500

Accumulated depreciation

( 875)

( 750)

( 625)

Total property, plant and equipment

4 125

3 750

3 375

Intangible assetsAssets under capital lease

1 400

1 100

1 000

Patents and copyrights

500

400

300

Goodwill

300

300

300

Accumulated amortization

( 75)

( 60)

( 45)

Total intangible assets

2 125

1 740

1 555

Total fixed assets

7 550

6 640

5 930

Total assets

$7 925

$6 935

$6 280


2005

2004

2003

Liabilities and equity

Liabilities

Current liabilities

Accounts payable

$450.00

$300.00

$375.00

Accrued liabilities

30.00

45.00

30.00

Total current liabilities

480.00

345.00

405.00

Long-term liabilitiesBonds outstanding

1,500.00

1,350.00

1,200.00

Obligations under capital lease

1,260.00

990.00

900.00

Total long-term liabilities

2,760.00

2,340.00

2,100.00

Total liabilities

3,240.00

2,685.00

2,505.00

EquityCommon stock at par

250.00

250.00

250.00

Additional paid-in capital

2,250.00

2,250.00

2,250.00

Retained earningsUnappropriated retained earnings

1,985.00

1,400.00

775.00

Appropriated retained earnings

100.00

100.00

100.00

Total retained earnings

2,085.00

1,500.00

875.00

Accumulated non-owner changes in equity

100.00

250.00

400.00

Total equity

4,685.00

4,250.00

3,775.00

Total liabilities and equity

$7,925.00

$6,935.00

$6,280.00
Například: IFRS[12]

XYZ GROUP

Rozvaha

k 31. prosinci 20-2

(v tisících peněžních jednotkách)

Informace, která se musí prezentovat na samotné rozvaze (IAS 1 odst. 68.)

2002

2001

Na rozvaze budou prezentovány minimálně

MAJETEKnásledující údaje:

Dlouhodobý majetekPozemky, budovy a zařízení

X

X

(A) Pozemky, budovy a zařízení

Goodwill

X

X

(B) Investice do nemovitostí

Ostatní nehmotný majetek

X

X

(C) Nehmotný majetek

Investice s podstatným vlivem

X

X

(D) Finanční majetek (kromě položky na

Investice držené na prodej

X

X

řádkách (e), (h) a (i));

X

X

(E) Investice, které se vykazují ekvivalenční

Krátkodobý majetekmetodou

Zásoby

X

X

(F) Biologický majetek

Pohledávky z obchodního styku

X

X

(G) Zásoby

Ostatní krátkodobý majetek

X

X

(H) Pohledávky

Peníze a peněžní ekvivalenty

X

X

(I) Peníze a peněžní ekvivalenty

Majetek celkem

X

X

(J) Krátkodobé závazky(K) Rezervy

Kapitál a závazky(L) Finanční závazky (kromě položky na

Kapitál akcionářů matkyřádkách (j) a (k))

Akcionářský kapitál

X

X

(M) Splatné daňové pohledávky a závazky

Ostatní fondy ze zisku

X

X

(podle standardu IAS 12 (daň z příjmu)

Nerozdělený zisk

X

X

(N) Odložené daňové pohledávky a závazky

Menšinové podíly

X

X

(podle standardu IAS 12 (daň z příjmu)

Kapitál celkem

X

X

(O) Menšinové podíly vykázané v kapitálu(P) Kapitál a rezervy vztahující se na

Dlouhodobé závazkyvlastníky matky

Dlouhodobé půjčky a dluhy

X

X

Odložené daně

X

X

Dlouhodobé rezervy

X

X

Dlouhodobé závazky celkem

X

XKrátkodobé závazkyZávazky z obchodního styku

X

X

Krátkodobé půjčky a dluhy

X

X

Krátkodobá část dlouhodobého dluhu

X

X

Splatná daň

X

X

Krátkodobé rezervy

X

X

Krátkodobé závazky celkem

X

X

Závazky celkem

X

X

Kapitál a závazky celkem

X

X
XYZ GROUP

BALANCE SHEET

AS AT 31 DECEMBER 20-2

(in thousands of currency units)

Information to be Presented on the Face of the Balance Sheet (IAS 1 p. 68.)

2002

2001

As a minimum, the face of the balance

ASSETSsheet shall include line items that present

Non-current assetsthe following amounts:

Property, plant and equipment

X

X

Goodwill

X

X

(A) Property, plant and equipment

Other intangible assets

X

X

(B) Investment property

Investments in associates

X

X

(C) Intangible assets

Available-for-sale investments

X

X

(D) Financial assets (excluding amounts

X

X

shown under (e), (h) and(i))

Current assets(E) Investments accounted for using the

Inventories

X

X

equity method

Trade receivables

X

X

(F) Biological assets

Other current assets

X

X

(G) Inventories

Cash and cash equivalents

X

X

(H) Trade and other receivables

Total assets

X

X

(I) Cash and cash equivalents(J) Trade and other payables

EQUITY AND LIABILITIES(K) Provisions

Equity attributable to equity holders of the parent(L) Financial liabilities (excluding amounts

Share capital

X

X

shown under (j) and (k))

Other reserves

X

X

(M) Liabilities and assets for current tax, as

Retained earnings

X

X

defined in IAS 12 Income Taxes

Minority interest

X

X

(N) Deferred tax liabilities and deferred tax

Total equity

X

X

assets, as defined in IAS 12(O) Minority interest, presented within equity

Non-current liabilities(P) Issued capital and reserves attributable

Long-term borrowings

X

X

to equity holders of the parent

Deferred tax

X

X

Long-term provisions

X

X

Total non-current liabilities

X

XCurrent liabilitiesTrade and other payables

X

X

Short-term borrowings

X

X

Current portion of interest- bearing borrowings

X

X

Current tax payable

X

X

Short-term provisions

X

X

Total current liabilities

X

X

Total liabilities

X

X

Total equity and liabilities

X

XRozvaha / krátkodobý majetek[13]
The balance sheet / current assets

Podle IFRS[14] a US GAAP je nutné veškerý majetek dělit do krátkodobého a dlouhodobého. Krátkodobý majetek je ten majetek, který je vysoce likvidní (peníze a peněžní ekvivalenty), nebo ten, který bude do jednoho roku likvidován nebo spotřebován.

Krátkodobý majetek se obvykle[15] dá rozdělit do následujících kategorií:[16]

1. Peníze a peněžní ekvivalenty (cash and cash equivalents)


2. Krátkodobé investice (short-term investments)


3. Pohledávky (receivables)


4. Zásoby (inventory)


5. Časové rozlišení (accruals / accrued assets)

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze a peněžní ekvivalenty
The balance sheet / current assets / cash and cash equivalents

Peníze jsou obvykle poslední položkou na rozvaze, která byla sestavená podle pravidel IFRS, a vždy první položkou majetku na rozvaze sestavené podle US GAAP. Peněžní ekvivalenty jsou položky, které sice nejsou penězi, ale mají stejný charakter jako peníze. Mezi peněžní ekvivalenty obvykle patří:

1. Velmi krátkodobé investice (very short-term investments)


2. Peníze na cestě (cash in transit)


3. Kolky, stravenky a podobné položky (stamps, coupons, vouchers, etc.)

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / vykazování
The balance sheet / current assets / cash / disclosure

Běžná praxe je, že firma své peníze vykáže pod názvem „peníze“ (cash) a nerozlišuje, zda se jedná o hotovost (petty cash), nebo o peníze na účtu (cash in bank).[17] Pokud však drží materiální množství hotovosti, je vhodné rozlišení, s tím, že hotovost by se vykazovala pod názvem jako „hotové prostředky“ (currency on hand).[18]

V praxi se peníze a některé krátkodobé investice dají od sebe jen těžko odlišit. Například pokud firma pořídí jednodenní termínovaný vklad, investice má (z pohledu firmy) stejný ekonomický charakter, jako kdyby firma peníze ponechala na účtu. Z tohoto důvodu jak IFRS, tak US GAAP firmám umožňují takovéto velmi krátkodobé investice (very short-term investments) zahrnout do peněžních ekvivalentů, a ty pak vykázat jako součást řádky peníze,[19] i v tom případě, že se jedná o materiální položku. Tento postup se však smí používat, pouze pokud se jedná o velmi krátkodobé investice.

Investice se dá považovat za velmi krátkodobou pouze a jen v případě, že její původní splatnost (original maturity) je tři měsíce nebo kratší. Pod pojmem „původní splatnost“ se rozumí splatnost, kterou měla investice v momentu jejího pořízení.

Například pokud firma pořídí nevypověditelný depositní certifikát (non-negotiable certificate of deposit) s termínem 90 dnů, tato investice se dá považovat za velmi krátkodobou. Pokud má certifikát termín 95 dnů, tak už investice velmi krátkodobá není.

Stejný princip se dá aplikovat i na investice, které by za jiných okolností byly dlouhodobé.

Například pokud firma pořídí dluhopis (který byl původně vystavený se splatností 30 let) tři měsíce před jeho splatností, investice je velmi krátkodobá. Na druhé straně, pokud dluhopis pořídí rok před jeho splatností, investice se nestává velmi krátkodobá tři měsíce před splatností.

V praxi z tohoto vyplývá, že firma vždy musí posoudit, zda se jedná o velmi krátkodobou investici, v momentu jejího pořízení.

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / klasifikace a ocenění
The balance sheet / current assets / cash / recognition and measurement

Položka se smí zařadit do klasifikace peníze v momentě, kdy nad ní firma získá kontrolu. Tu všeobecně získá v okamžiku, kdy přebere hotovost nebo když jí peníze přijdou na účet.[20] Mezi položky, které se mohou zařadit do klasifikace peníze, patří hotovost, peníze na účtu v bance a určité finanční nástroje a jiné peněžní ekvivalenty.

Peníze se oceňují v nominální hodnotě. Peněžní ekvivalenty se také obvykle oceňují v nominální hodnotě, kromě případu, kdy je firma pořídila za hodnotu jinou než nominální. V tomto případě se oceňují v pořizovací hodnotě, s tím, že diskont (nebo případně prémie) se časově rozliší.

Například:[21]] 15.12.2005 firma XYZ koupila vládní směnku s nominální hodnotou €100 000 splatnou 15.1.2006. Za směnku zaplatila €99 751 a držela ji do její splatnosti.


15.12.2005

M D

Dal

Investice (směnka číslo 123456)

500 000


Diskont


249 

 

Peníze


99 751 

Zaúčtování pořízení investice.


Investment (note # 123456)

500 000


Discount


249

 

Cash


99 751

To record acquisition of investment.

31.12.2005

Diskont

125

 

 

Výnosový úrok

 

125

Zaúčtování časového rozlišení diskontu.


Discount

125


 

Interest income


125

To record discount amortization.

15.1.2006

Peníze

500 000


Diskont

125

 

Investice


500 000

 

Výnosový úrok

 

125

Zaúčtování časového rozlišení diskontu a likvidace investice.


Cash

500 000


Discount

125

 


Investment (note # 123456)


500 000

 

Interest income 


125

To record discount amortization and liquidation of investment.

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / peněžní ekvivalenty / peníze na cestě
The balance sheet / current assets / cash / cash equivalents / cash in transit (float)

Peníze na cestě[22] vznikají v momentu, kdy jedna strana „zaplatí“ v jiný okamžik, než kdy druhá strana získá peníze. U plateb v hotovosti nevzniká žádný problém. Pokud však firma dá bance příkaz k úhradě (nebo vystaví nebo přijme šek[23] nebo jinou podobnou formu platby), může vzniknout prodlení mezi momentem zaplacení a pohybem peněz, které se zachytí na bankovním výpisu.

Podle IFRS a US GAAP se všechny transakce mají zachytit v účetnictví v momentu, kdy dojde k transakci, nikoli kdy dojde k peněžnímu toku.[24] Proto vzniká povinnost vytvořit reconcilliation[25], pokud se tyto dvě události odehrají v jiný den. Protože v USA se k platebnímu styku používají šeky, těchto položek je obvykle mnohem víc u amerických firem než u evropských. Následující příklad znázorňuje, jak by taková reconcilliation vypadala u běžné americké firmy.

XYZ Inc.

Dopočítání peněz v bance

31.12.2005

Stav peněz podle bankovního výpisu

$1 234 124

Plus vklady na cestě:


Šek číslo 12345: pohledávka vůči firmě ABC a.s.

4 500

Šek číslo 600051: pohledávka vůči firmě DEF a.s.

10 000

Minus platby na cestě


Šeky číslo 45001 – 45454: mzdy vyplacené dne 31.12.2005

(950 000)

Šek číslo 45455: úhrada závazku vůči GHI a.s.

(15 210)

Šek číslo 45456: úhrada závazku vůči Acme a.s.

(532)

Stav peněz podle hlavní knihy

$282 882


XYZ Inc.

Cash reconciliation

As of 12/31/2005

Cash balance per bank statement

$1 234 124

Add receipts in transit:Check number 12345: receivable from ABC Inc.

4 500


Check number 600051: receivable from DEF Inc.

10 000

Subtract payments in transitCheck numbers 45001 – 45454: Wages paid on 12/31/2005

(950 000)


Check number 45455: payable to GHI Inc.

(15 210)


Check number 45456: payable to Acme Inc.

(532)

Cash balance per cash ledger

$282 882


Tato firma by na své rozvaze vykázala částku $282 882.

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / peněžní ekvivalenty / peníze na cestě / řízení peněz na cestě
The balance sheet / current assets / cash / cash equivalents / cash in transit / float management

Protože se v některých zemích stále běžně k mezifiremnímu platebnímu styku používají šeky, je možné peníze na cestě řídit. Důvodem je to, že pokud firma vypíše šek, její banka neodepíše peníze z účtu dřív, než šek fyzicky nedostane.

Z tohoto také vyplývá, že některé firmy se snaží zkrátit časový interval mezi odevzdáním přijatých šeků své bance a přípisu peněz na účet (například tím, že na přijímání plateb používají stejnou banku jako zákazník). Opačně se snaží prodloužit časový interval mezi odevzdáním šeku dodavateli a odpisu peněz z účtu (například tím, že na vystavení platby se používá malá, těžko dostupná banka, která není členem nějakého clearingového systému).[26] Tímto způsobem firmy tak de facto získávají na dobu prodlení bezúročnou půjčku.

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / peněžní ekvivalenty / ceniny
The balance sheet / current assets / cash / cash equivalents / stamps, coupons and vouchers

Kolky a stravenky nejsou v USA příliš běžné, a proto je US GAAP výslovně neřeší. Podobně i IFRS (i přes to, že tyto položky jsou celkem běžné v mnoha zemích světa) se k této problematice výslovně nevyjadřuje.

Nicméně protože kolky, známky, stravenky a podobné ceniny mohou sloužit k uhrazení pořizovací ceny zboží, výrobků nebo služeb, mohou se považovat za peněžní ekvivalenty, které se vykazují v nominální hodnotě.

Jediné, co je nutné účetně řešit, je správné názvosloví. V angličtině slovo „stamp“ obvykle označuje ceninu, která má z jedné strany lepidlo a dá se tak přilepit na jiný předmět. Poštovní známky jsou tak „postage stamps“, kolky jsou „revenue stamps“ a celní známky by mohly být „customs clearance stamps“.

Slovo „coupon“ se pak používá na ceniny, které jsou připevněné k jinému dokumentu, od kterého se musí před odevzdáním odtrhnout nebo odstřihnout. Kupón na slevu zveřejněný v novinách je tak „discount coupon“, zatímco kupon na úrok (který se jednu dobu připevňoval k dluhopisům) je „interest coupon“.

Slovo „voucher“ se pak používá na samostatné ceniny, jako například stravenky (kterým by se mohlo říkat „meal voucher“).

Rozvaha / krátkodobý majetek / peníze / omezené peníze
The balance sheet / current assets / cash / restricted cash (funds)

Peníze (nebo peněžní ekvivalenty) jsou omezeny v momentu, kdy firmě něco brání v tom, aby své peníze utratila (použila k nákupu zboží, výrobků nebo služeb nebo k úhradě všeobecných závazků). Každopádně pokud se takovéto omezení vztahuje na materiální částky, firma ho musí popsat v příloze. Dále pokud omezení trvá déle než jeden rok, nesmí firma vykazovat omezené peníze (nebo peněžní ekvivalenty) jako součást krátkodobého majetku, ale musí je vykázat jako součást majetku dlouhodobého.

Tato omezení často vznikají při finančních operacích, kdy banka firmě poskytne půjčku a zároveň vyžaduje minimální zůstatek (těmto položkám se anglicky říká „compensating balances”). Pokud samotná půjčka má dobu trvání delší než jeden rok, compensating balance, který s ní souvisí, se musí vykazovat dlouhodobě (buď v majetkové třídě prezentované jako investice nebo ostatní dlouhodobý majetek).

I přes to, že compensating balances jsou nejběžnějšími druhy omezených peněz, omezení může vzniknout také z jiných důvodů. Například pokud se firma zaváže vyplácet penze svým zaměstnancům, je běžné, že na tento závazek bude „spořit“ tak, že každý rok odevzdá peníze (nebo jiné finanční nástroje) do rukou správce (trustee), který zaměstnancům bude penze nakonec vyplácet. Jakmile firma odevzdá peníze správci, stávají se pro ní omezené, protože je nemůže použít na žádné nákupy ani k úhradě všeobecných závazků (pouze na specifický závazek: penze). Z toho vyplývá, že peníze sice stále nominálně patří firmě, ale ta s nimi nemůže volně disponovat, a proto jsou omezené.

Přestože na omezených penězích není nic složitého, často tyto položky při vykazování způsobují komplikace. Důvod však nevyplývá z účetních požadavků (které jsou celkem jednoznačné), ale ze zavedeného názvosloví. Správný název pro omezené peníze je „restricted cash” (nebo všeobecně restricted assets). Protože tyto peníze jsou uložené na tzv. „trust funds“ (název, který označuje peníze svěřené do rukou správce), mnoho firem jim říká „funds“. Ani na tom by nebylo nic složitého, pokud by slovo „fond“ v češtině neznamenalo něco, čemu se anglicky říká „appropriated retained earnings“ nebo „reserves“.[27]

Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice
The balance sheet / current assets / short-term investments

Krátkodobé investice představují u velkého množství firem jednu z nejvýznamnějších částí jejich prezentovaných rozvah. Důvodem je to, že mnoho firem disponuje se značnými peněžními prostředky,[28] které neponechávají na účtu v bance, ale investují je.

Účetnictví pro tyto položky se v IFRS řídí vyhláškami IAS 32 a 39 a v US GAAP (primárně) vyhláškou SFAS 115. Protože diskuse tohoto tématu se uvádí později,[29] zde se nachází pouze krátký přehled.

Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / vykazování
The balance sheet / current assets / short-term investments / disclosure

Investice se vykazují jako součást krátkodobých aktiv ze dvou důvodů. Zaprvé se může jednat o investici, která je sama o sobě krátkodobá (jako například státní pokladní poukázky nebo jiné nástroje tzv. peněžního trhu),[30] protože má splatnost do jednoho roku. Zadruhé se může jednat o investici, která krátkodobá sice není (jako například dluhopis nebo akcie nebo jiné nástroje tzv. kapitálového trhu),[31] ale kterou má firma v úmyslu držet kratší dobu než jeden rok.[32]

Pokud tyto investice reprezentují materiální částku, vykazují se jako samostatná řádková položka na rozvaze (vedle peněz, pohledávek, zásob, atd.). Pokud materiální nejsou, mohou se zahrnout do řádky peníze, která by se vykázala pod názvem jako „peníze a krátkodobé investice“[33] (cash and short-term investments).

Je také nutné rozlišovat od sebe krátkodobé investice na základě jejich obchodovatelnosti. Obchodovatelné[34] krátkodobé investice se obvykle vykazují pod názvem „marketable securities“, zatímco neobchodovatelné se často vykazují pod názvy jako „non-marketable short-term investments”, nebo “non-negotiable[35] investments” apod. Z toho vyplývá, že pokud jsou jak obchodovatelné, tak neobchodovatelné krátkodobé investice materiální, firma je musí na rozvaze vykázat odděleně jako dvě samostatné řádkové položky.

Například:

XYZ, a.s.

Rozvaha

31.12.2005

V miliónech

Krátkodobý majetek


Peníze a peněžní ekvivalenty

$50

Obchodovatelné cenné papíry

350

Neobchodovatelné krátkodobé investice

100

Pohledávky

75

- atd. -


XYZ, Inc.

Balance sheet

12/31/2005

In millions

Current assets


Cash and cash equivalents

$50

Marketable securities

350

Non-marketable short term investments

100

Receivables

75

- etc. -

Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / klasifikace a ocenění
The balance sheet / current assets / short-term investments / recognition and measurement

Obchodovatelnost také určuje, jak se investice bude oceňovat.

Všeobecně, pokud investice je obchodovatelná, vykazuje se v tržní hodnotě.[36] Všechny změny v této hodnotě se promítají do hospodářského výsledku[37] jako zisky (gains) nebo ztráty (losses). Přijaté úroky (nebo případně dividendy) se také promítají do výsledovky, ale jako finanční výnosy (financial nebo other revenue).

Pokud investice není obchodovatelná, vykazuje se v pořizovací ceně. Všechny přijaté úroky se promítají na výsledovku jako finanční výnosy.

Pokud se pořizovací cena a nominální hodnota liší,[38] je nutné vykázaný úrok upravit o amortizaci diskontu nebo prémie. Protože investice je krátkodobá, firma se může rozhodnout, zda diskont a prémie jednoduše časově rozliší, nebo zda použije metodu efektivní úrokové sazby (effective interest rate method).[39]

Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / metoda amortizované pořizovací ceny
The balance sheet / current assets / short-term investments / amortized cost method

Postup amortizované ceny spočívá v tom, že se finanční majetek (závazek) vykáže v současné hodnotě, a související diskont (discount), prémie (premium) nebo odložený úrok (deferred interest) se amortizuje[40] metodou efektivní úrokové sazby (effective interest rate method).

Metoda efektivní úrokové sazby spočívá v tom, že se na čistou hodnotu majetku[41] (nebo závazku) aplikuje stanovená[42] úroková (diskontní) sazba, tak aby se efektivní úrok (čistá hodnota x úroková sazba) promítnul do každého období. Aplikace metody proto vede k tomu, že vykázaná výše úroku (výnosového nebo nákladového) se postupem času mění.[43]

Například: 1.1.2005 firma XYZ koupí finanční nástroj s nominální hodnotou 10 000 Kč splatný ke dni 31.12.2007. Protože nástroj neplatí žádný úrok, firma za něj nezaplatí nominální hodnotu, ale pouze 7 938 Kč. Ekonomická podstata této transakce je, že firma investovala 7 938 Kč za 8 % ročně (neboli 2 062 Kč celkem). Firmě tak vzniká povinnost tento úrok řádně aplikovat a zaúčtovat v každém období. Protože v prvním roce má investice pro ni hodnotu 7 938 Kč, na konci období na výsledovku promítne úrok ve výši 635 Kč (635 = 7 938 x 8 %) a na rozvaze sníží diskont o stejnou částku. Na konci druhého roku udělá totéž, až na to, že během tohoto roku pro ni měla investice hodnotu 8 573 Kč (8 573 = 10 000 - 1 427), a tak na výsledovku promítne 686 Kč (686 = 8 573 x 8 %). Tento postup se také dá znázornit v tabulce:

Ob.

Finanční investice

Diskont

Čistá hodnota

Diskontní sazba

Snížení diskontu

A

B

C = CC+1 - F

D = B - C

E

F = D x E

1

10 000

2 062

7 938

8.00%

635

2

10 000

1 427

8 573

8.00%

686

3

10 000

741

9 259

8.00%

741


2 062Nebo jednodušeji:

Ob.

Čistá hodnota

Diskontní sazba

Snížení diskontu

A

B = BB+1 + D

C

D = B x C

1

7 938

8.00%

635

2

8 573

8.00%

686

3

9 259

8.00%

741
2 062

Meziroční aplikace (interim reporting): povinnost používat metodu efektivní úrokové sazby se vztahuje pouze na období, které překročí jeden rok. Při sestavování čtvrtletních nebo měsíčních reportů je možné úrok jednoduše časově rozlišit.

Například: pokud by firma z předchozího příkladu sestavovala účetní závěrku pro první čtvrtletí prvního roku, vykázala by úrok ve výši 159 Kč (159 = 635 / 4).

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky[44]
The balance sheet / current assets / loans and receivables 

Pohledávka je nárok na peníze (claims to cash), který vzniká v okamžiku, kdy firma svému zákazníkovi předá[45] zboží nebo výrobek nebo mu poskytne službu na fakturu.[46] Do této třídy tak patří nejen klasické pohledávky z obchodního styku (vystavení faktury), ale také směnky nebo položky, které vznikají při splátkovém prodeji nebo leasingu (u pronajímatele). Všeobecně je však pro vznik pohledávky nutné, aby se firma vzdala zboží, výrobku nebo poskytla službu. Pokud nárok na peníze vznikne z jiného důvodu, za pohledávku se považovat nemůže.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / klasifikace a ocenění
The balance sheet / current assets / loans and receivables / recognition and measurement

Podle IFRS (IAS 39, odst. 14) položka se smí zařadit do klasifikace finanční majetek (do něhož patří jak půjčky, tak pohledávky) v okamžiku, kdy firma vstoupí do dohody, na základě které finanční majetek vzniká. Podle US GAAP (SFAS 140, odst. 5) položka se smí zařadit do klasifikace finanční majetek v okamžiku, kdy firma nad majetkem získá kontrolu. Přestože se jedná o dvě odlišná kritéria, v praxi se jak podle US GAAP, tak podle IFRS postupuje v téměř všech případech stejně nebo velmi podobně.[47]

Všeobecné pravidlo pro oceňování je, že všechny půjčky a pohledávky se mají účtovat metodou amortizované pořizovací ceny.[48] K tomuto všeobecnému pravidlu je jedna všeobecná výjimka. Pokud je pohledávka na dobu kratší než jeden rok, diskontovat se nemusí. Místo toho se může vykázat v nominální hodnotě.

Tato výjimka sama však má dvě výjimky. První je, že rozdíl mezi nominální a současnou hodnotou (odložený úrok) nesmí být materiální. Pokud materiální je, pohledávka se musí diskontovat. Druhá je, že pohledávka nesmí platit žádný explicitní úrok. Pokud ho platí, musí se diskontovat.

Pokud je pohledávka kratší než jeden rok, firma nemusí na amortizaci odloženého úroku používat metodu efektivní úrokové sazby (stačí odložený úrok jednoduše časově rozlišit).

Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / vykazování
The balance sheet / current assets / short-term investments / disclosure

Pohledávky se obvykle vykazují buď v nominální hodnotě, nebo v současné hodnotě očekávaných peněžních toků. V prvním případě se na rozvaze obvykle objeví pod názvem „pohledávky z obchodního styku“ (accounts receivable nebo trade receivables).

Ve druhém případě se na rozvaze obvykle objeví pod názvem „čisté pohledávky“ (net receivables, net payments receivable, net loans receivable, atd.).

Následující tabulka kvantifikuje tyto pojmy:


Celkové pohledávky

= splátek

Odložený úrok

= splátek - současná hodnota splátek[49]

Čisté pohledávky

= současná hodnota splátek


Total payments receivable

= payments

Deferred interest receivable

= payments - present value of payments

Net payments receivable

= present value of payments


Rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / vykazování / krátkodobé versus dlouhodobé
The balance sheet / current assets / short-term investments / disclosure / current versus long-term

Přestože US GAAP i IFRS všeobecně vyžadují, aby se krátkodobý a dlouhodobý majetek vykazoval odděleně, v (americké) praxi je celkem běžné všechny pohledávky prezentovat dohromady (i ty, které se vztahují na splátkový prodej), pokud se nejedná o významné částky, a podrobnosti se uvedou v příloze. Zda vznikne stejná praxe i v Evropské unii po zavedení IFRS, není možné v tuto chvíli rozumně odhadnout.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / příklady
The balance sheet / current assets / loans and receivables / examples

Příklad 1 (základní pohledávka): 4/15/2005 firma XYZ prodala firmě ABC zboží v hodnotě $1 000 na fakturu s 30denní splatností. Firma ABC za 30 dnů zaplatila.

4/15/2005

Pohledávka číslo #12345, firma ABC (splatná 5/15/2005)[50]

1 000


Náklady na prodané zboží

700


Výnosy


1 000

Zásoby


700

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #12345, ABC company (due on 5/15/2003)

1 000


Cost of goods sold

700


Revenue


1 000

Inventory


700

To record sale of goods on credit.

5/15/2005

Peníze

1 000


Pohledávka číslo #12345, firma ABC (splatná 5/15/2005)


1 000

Zaúčtování zaplacené faktury.


Cash

1 000


Receivable #12345, ABC company (due on 5/15/2003)


1 000

To record receipt of payment on credit sale.


Příklad 2 (prodej se slevou): stejná fakta jako v předchozím příkladě, kromě toho, že platební podmínky byly 2/10 net 30[51] a firma ABC zaplatila za 10 dnů.

4/15/2005

Pohledávka číslo #12345, firma ABC (2/10 net 30)

1 000


Náklady na prodané zboží

700


Výnosy


1 000

Zásoby


700

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #12345, ABC company (2/10 net 30)

1 000


Cost of goods sold

700


Revenue


1 000

Inventory


700

To record sale of goods on credit.

4/25/2005

Peníze

980


Sleva za rychlé zaplacení

20


Pohledávka číslo #12345, firma ABC (2/10 net 30)


1 000

Zaúčtování zaplacené faktury.


Cash

980


Rapid payment discount

20


Receivable #12345, ABC company (2/10 net 30)


1 000

To record receipt of payment on credit sale.

Protože firma XYZ nemůže dopředu vědět, zda zákazník zaplatí rychle, nebo ne, pohledávky zaúčtuje v nominální hodnotě. Pokud zákazník uhradí pohledávku podniku rychle, vykáže se příslušná sleva jako snížení výnosů v momentu zaplacení. Tyto slevy se nesmí považovat za náklady, vždy snižují hrubé výnosy.

Příklad 3 (pohledávka s implicitním úrokem): 30.6.2005 XYZ prodala firmě ABC výrobek za €10 600 na fakturu se splatností 31.12.2005. Protože podobné výrobky obvykle prodává za €10 000, z faktů transakce vyplývá, že vedle běžných výnosů, vzniká také úrok ve výši €600. Protože se implicitní úroková sazba (12 %) zdá být rozumná, účetní postup vychází z faktů transakce.

30.06.2005

Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2005

10 600


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy z prodeje zboží


10 000

Odložený výnosový úrok


600

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2005

10 600


Cost of goods sold

7 000


Revenue


10 000

Deferred interest revenue


600

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

Podle IFRS[52] má firma vždy povinnost zjistit, zda jí prodej na fakturu (splátky nebo jakýkoliv jiný druh odložené platby) vedle výnosů za prodaný předmět nebo službu nepřináší také výnosový úrok. Bohužel občas se stává, že účetní musí po „faktech transakce“ pátrat. Důvodem je, že obchodní zástupce[53] (i jejich nadřízení)[54] nejsou účetní, a proto, čas od času, na úrokový komponent transakce zapomínají. Účetní (kteří si nemohou dovolit[55] být podobně zapomětliví) se proto nemohou řídit písmenem dohody, pokud se zdá, že věrně nezobrazuje ekonomickou skutečnost. Jinak řečeno, pokud se zdá, že vedle písemné dohody byl zároveň uzavřen „ústní dodatek“,[56] účetnímu vznikne povinnost: 1. kvantifikovat[57] jeho ekonomický dopad a 2. tento dopad zohlednit při účtování transakce.[58]

Pokud se jedná o implicitní úrok, ekonomický dopad se obvykle kvantifikuje tak, že se zjistí, za kolik se podobné zboží (nedávno) prodalo (nebo za kolik se prodává v průměru) za peníze nebo běžné platební podmínky (obvykle 30 až 90 dnů).[59]

30.9.2005

Odložený výnosový úrok

300


Výnosový úrok


300

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Deferred interest revenue

300


Interest revenue


300

To record accrual of interest due on credit sale.

Pokud by firma sestavovala účetní závěrku k 30.9.2005, vykázala by pohledávky v čisté hodnotě, kromě v případu, že odložený úrok by byl materiální. Pak by na rozvaze uvedla přibližně toto (příklad pro přehlednost předpokládá, že uvedená pohledávka je jediná):

XYZ, a.s.

Rozvaha

30.9.2005

- atd. -

Pohledávky


Pohledávky celkem

10 600

Odložený výnosový úrok

(300)

Čisté pohledávky

10 300

- atd. -


XYZ, Inc.

Balance sheet

30.9.2005

- etc. -

Receivables

Total accounts receivable

10 600

Deferred interest revenue

(300)

Net receivables

10 300

- etc. -


31.12.2005

Peníze

10 600


Odložený výnosový úrok

300


Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2005


10 600

Výnosový úrok


300

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Cash

10 600


Deferred interest revenue

300


Receivable #123456, ABC company, due 31.12.2004


10 600

Interest revenue


300

To record invoice sale.

Příklad 4 (pohledávka s explicitním úrokem): stejná fakta jako v předchozím příkladě, kromě toho, že splatnost je 18 měsíců a firma ABC se zaváže platit (pouze) úrok ve výši 12 % ročně, splatný čtvrtletně.

30.06.2005

Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006

11 800


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy


10 000

Odložený výnosový úrok


1 800

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006

11 800


Cost of goods sold

7 000


Revenue


10 000

Deferred interest revenue


1 800

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

30.09.2005

Peníze

300


Odložený výnosový úrok

300


Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006


300

Výnosový úrok


300

Zaúčtování příjmu splátky úroku.


Cash

300


Deferred interest revenue

300


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006


300

Interest revenue


300

To record receipt of interest.

31.12.2006

Peníze

10 300


Odložený výnosový úrok

300


Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006


10 300

Výnosový úrok


300

Zaúčtování příjmu splátky úroku a zaplacené faktury.


Cash

10 300


Deferred interest revenue

300


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006


10 300

Interest revenue


300

To record receipt of interest and payment of invoice.

Příklad 4a: předchozí transakce by se však spíš zaúčtovala tímto způsobem.[60]

30.06.2005

Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006

10 000


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy


10 000

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006

10 000


Cost of goods sold

7 000


Revenue


10 000

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

30.09.2005

Peníze

300


Výnosový úrok


300

Zaúčtování příjmu splátky úroku.


Cash

300


Interest revenue


300

To record receipt of interest.

31.12.2006

Peníze

10 300


Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006


10 000

Výnosový úrok


300

Zaúčtování příjmu splátky úroku a zaplacení faktury.


Cash

10 300


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006


10 000

Interest revenue


300

To record receipt of interest and payment of invoice.


Příklad 5 (dlouhodobá pohledávka s implicitním úrokem): stejná fakta jako v předchozím příkladě, kromě toho, že firma ABC zaplatí celkovou částku €11 800 za 18 měsíců. Protože celková částka bude zaplacena najednou za delší dobu než jeden rok, musí firma XYZ amortizovat odložený úrok metodou efektivní úrokové sazby. Nejprve sestaví amortizační tabulku:

Od.

Celková pohledávka

Diskontní sazba

Amortizace úroku

A

B

C

D= B x C

1

10,000

2.72%

280

2

10,280

2.72%

288

3

10,567

2.72%

296

4

10,863

2.72%

304

5

11,167

2.72%

312

6

11,479

2.72%

321
1 800Deferred interest amortization table

Per.

Net receivable

Discount rate

Recognized interest

A

B

C

D= B * C

1

10,000

2.80%

280

2

10,280

2.80%

288

3

10,567

2.80%

296

4

10,863

2.80%

304

5

11,167

2.80%

312

6

11,479

2.80%

321

Total deferred interest:

1,800

* 2.79698% rounded.


Per.

Net receivable

Discount rate

Recognized interest

A

B

C

D= B x C

1

10,000

2.72%

280

2

10,280

2.72%

288

3

10,567

2.72%

296

4

10,863

2.72%

304

5

11,167

2.72%

312

6

11,479

2.72%

321
1 800

Při sestavování tabulky firma XYZ vycházela z reálné hodnoty prodaného předmětu a (protože sestavuje čtvrtletní účetní závěrky) zvolila čtvrtletní periodicitu. Zároveň si spočítala čtvrtletní diskontní sazbu ve výši 2.72087 %.[61] Přestože existují i jiné způsoby, jak spočítat amortizaci diskontu, počítání sazby pro období reportu je jak přesné, tak běžné. Proto se tento a všechny ostatní příklady počítají tímto způsobem.

30.06.2005

Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006

11 800


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy


10 000

Odložený výnosový úrok


1 800

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006

11 800


Cost of goods sold

7 000


Revenue


10 000

Deferred interest revenue


1 800

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

30.09.2005

Odložený výnosový úrok

280


Výnosový úrok


280

Zaúčtování amortizace odloženého úroku.


Deferred interest revenue

280


Interest revenue


280

To record the amortization of deferred interest.

31.12.2006

Peníze

11 800


Odložený výnosový úrok

321


Pohledávka číslo #45678, firma ABC, splatná 31.12.2006


11 800

Výnosový úrok


321

Zaúčtování příjmu splátky úroku a zaplacení faktury.


Cash

11 800


Deferred interest revenue

321


Receivable #45678, ABC company, due 31.12.2006


11 800

Interest revenue


321

To record receipt of interest and payment of invoice.

Příklad 5a: pokud by firma sestavovala měsíční a ne čtvrtletní účetní závěrky, mohla by při sestavení amortizační tabulky zvolit měsíční periodicitu.

Ob.

Celková pohledávka

Diskontní sazba

Amortizace úroku

A

B

C

D= B x C

1

10,000

0.92%

92

2

10,092

0.92%

93

-

-

-

-

17

11,585

0.92%

107

18

11,692

0.92%

1081 800

* 0.91531% zaokrouhlení.

Nebo by mohla vzít čtvrtletní a časově ji rozlišit na měsíce.[62]

Všeobecně je metoda efektivní úrokové sazby povinná, pouze pokud se vztahuje k ročním obdobím. Meziročně se tato metoda sice aplikovat smí, ale nemusí.

Příklad 6 (splátkový prodej): stejná fakta jako v předchozím příkladě, kromě toho, že ABC zaplatí čtvrtletní splátky v celkové výši €1 845.

Prvním krokem je zjistit diskontní sazbu (první půlka následující tabulky).[63] Touto sazbou se pak každá splátka rozdělí na výnosový úrok a snížení pohledávky (druhá půlka následující tabulky).

Tabulka na kalkulaci diskontní sazby

Amortizační tabulka

Ob.

Splátky

Diskontní sazba

Současná hodnota

Čistá pohledávka

Výnosový úrok

Snížení jistiny

A

B

C

D=B/(1+C)A]

E(E+1) = E + G

F = E x C

G = B - F

1

1 845

2.99%

1 792

10 000

298

1 547

2

1 845

2.99%

1 740

8 453

252

1 593

3

1 845

2.99%

1 689

6 861

205

1 640

4

1 845

2.99%

1 640

5 220

156

1 689

5

1 845

2.99%

1 593

3 531

105

1 740

6

1 845

2.99%

1 547

1 792

53

1 792

11 070


10 000


1 070


 

Metoda pokusu a omylu se aplikuje tak, že do sloupečku A se zadá období (perioda splátky),[64] do sloupečku B splátka a do sloupečku D vzorec pro výpočet současné hodnoty (B/(1+C)A]). Poté se ve sloupečku C zkouší různé sazby, dokud se nenatrefí na tu, která vede k tomu, že současná hodnota splátek se přesně rovná reálné hodnotě majetku (v tomto příkladě 2.985 %).

Jakmile se zjistí sazba, vezme se čistá pohledávka (sloupeček E), vynásobí se diskontní sazbou, čímž se získá výnosový úrok (sloupeček F). Nakonec se výnosový úrok odečte od současné hodnoty splátek, čímž se získá snížení, které se odečte od sloupečku E (první řádka), aby se zjistila nová současná hodnota. Pak se celý proces opakuje, dokud ve sloupečku E nezbude žádný zůstatek.

V tomto případě se však nebude jednat o sazbu, která povede k tomu, že diskont beze zbytku odepíše, ale o sazbu, která povede k tomu, že současná hodnota splátek se bude rovnat reálné hodnotě majetku.

30.06.2005

Splátkový prodej, č 789, firma ABC, čtvrtletní splátka €1 845

11 070


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy


10 000

Odložený výnosový úrok


1 070

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Installment sale #789, ABC company, €1 845 due quarterly

11 070


Cost of goods sold

7 000


Revenue


10 000

Deferred interest revenue


1 070

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

30.09.2005

Peníze

1 845


Odložený výnosový úrok

298


Splátkový prodej, č 789, firma ABC, €1 845 čtvrtletně


1 845

Výnosový úrok


298

Zaúčtování příjmu splátky úroku.


Cash

1 845


Deferred interest revenue

298


Installment sale #789, ABC company, €1 845 due quarterly


1 845

Interest revenue


298

To record receipt of interest.

31.12.2006

Peníze

1 845


Odložený výnosový úrok

53


Splátkový prodej, č 789, firma ABC, €1 845 čtvrtletně


1 845

Výnosový úrok


53

Zaúčtování příjmu splátky úroku a zaplacené faktury.


Cash

1 845


Deferred interest revenue

53


Installment sale #789, ABC company, €1 845 due quarterly


1 845

Interest revenue


53

To record receipt of interest and payment of invoice.


Příklad 7 (reálná hodnota předmětu nelze objektivně určit): firma ABC si u firmy XYZ objednala stroj s vlastní specifikací. Firmy se dohodly, že ABC zaplatí 2 400 Kč při převzetí stroje, a že každý další rok zaplatí splátku ve výši 1 200 Kč.

Firma XYZ měla výrobní náklady ve výši 7 000 Kč a její průměrná hrubá marže je obvykle 42.86 %. Jelikož implicitní sazba (5.50485 %)[65] se jí zdála příliš nízká,[66] zjistila u banky, že firma jako ABC by si od banky mohla půjčit na nákup takového stroje za 7.5 %.[67]

Tabulka na kalkulaci diskontní sazby

Amortizační tabulka

Ob.

Splátky

Diskontní sazba

Současná hodnota

Čistá pohledávka

Výnosový úrok

Snížení jistiny

A

B

C

D=B/(1+C)A]

E(E+1) = E + G

F = E x C

G = B - F

0

2 400

7.50%

2 400

9 429

0

2 400

1

1 200

7.50%

1 116

7 029

527

673

2

1 200

7.50%

1 038

6 356

477

723

3

1 200

7.50%

966

5 633

422

778

4

1 200

7.50%

899

4 855

364

836

5

1 200

7.50%

836

4 019

301

899

6

1 200

7.50%

778

3 121

234

966

7

1 200

7.50%

723

2 155

162

1 038

8

1 200

7.50%

673

1 116

84

1 116


12 000


9 429


2 571

9 429
30.06.2005

Peníze

2 400


Splátkový prodej, č 999, firma ABC, čtvrtletní splátka €1 200

9 600


Náklady na prodané zboží

7 000


Výnosy


9 429

Odložený výnosový úrok


2 571

Zásoby


7 000

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Cash

2 000


Installment sale #999, ABC company, €1 200 due quarterly

9 600


Cost of goods sold

7 000


Revenue


9 429

Deferred interest revenue


2 571

Inventory


7 000

To record sale of goods on credit.

30.09.2005

Peníze

1 200


Odložený výnosový úrok

527


Splátkový prodej, č 789, firma ABC, čtvrtletně €1 845


1 200

Výnosový úrok


527

Zaúčtování příjmu splátky úroku.


Cash

1 200


Deferred interest revenue

527


Installment sale #789, ABC company, €1 845 due quarterly


1 200

Interest revenue


527

To record receipt of interest.

Atd.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / splátková metoda
The balance sheet / current assets / loans and receivables /
installment sales method

Při aplikaci US GAAP (a pouze US GAAP)[68] je také nutné uvažovat, zda by se prodej na splátky neměl účtovat splátkovou metodou. Podle vyhlášky APB 10, odst. 12 tato metoda není vhodná a neměla by se všeobecně používat. Odst. 12, poznámka 8 však uvádí, že tato metoda je vhodná, pokud se jedná o „výjimečné situace“, které mohou u splátkového prodeje nastat.

V praxi se tento požadavek chápe tak, že firma bude používat tuto metodu, pokud očekává, že obdrží většinu splátek, ale ne všechny.[69] Pokud firma očekává, že většinu splátek nedostane, pak by měla používat verzi metody, které se říká „cost recovery method“, tj. volně přeloženo „metoda úhrady nákladů“. Protože tyto metody se v praxi používají jen zřídka, příklady[70] jejich aplikace se v této kapitole neuvádí.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka k nedobytným pohledávkám
The balance sheet / current assets / loans and receivables / allowance for doubtful accounts

Na účetním postupu, který se má podle IFRS a US GAAP používat na nedobytné pohledávky, není nic složitého. Nicméně tento postup je často doprovázen (alespoň v Čechách a v mnoha jiných zemích kontinentální Evropy) značnou kontroverzí.[71] Důvodem je to, že (podle některých dosavadních národních účetních systémů) firmy tvoří opravnou položku na nedobytné pohledávky až v momentě, kdy usoudí, že pohledávka se stala nedobytnou (nebo když se splní zákonem daná kritéria). Podle IFRS a US GAAP je však takovýto účetní postup zcela nepřijatelný, protože oba systémy praví, že náklad se vždy musí vykázat dohromady (ve stejném účetním období) s výnosem, se kterým souvisí. Proto pokud firma prodá zboží, výrobky nebo služby na fakturu těsně před koncem
období, musí odhadnout, zda se tyto faktury stanou nedobytné, a pokud ano, náklady s tím související zahrnout do stejného období.[72]

Například 15.12.2005 firma XYZ prodá zboží na fakturu číslo 123456, která je splatná 15.1.2006:

15.12.2005

Pohledávka číslo 123456

1 000


Náklady na prodané zboží

700


Výnosy


1 000

Zásoby


700

Zaúčtování prodeje zboží na fakturu.


Invoice # 123456

1 000


Cost of goods sold

700


Revenue


1 000

Inventory


700

To record credit sale.

Na své výsledovce pro rok 2005 (pokud považuje konec kalendářního roku za konec fiskálního roku) vykáže výnos (související s touto pohledávkou) ve výši 1 000. Protože pohledávka má splatnost k 15.1.2006, firma dnem účetní závěrky nemůže tušit, zda se bude jednat o dobytnou nebo nedobytnou pohledávku. Firma by samozřejmě mohla počkat a pohledávku odepsat, až bude jasné, že zákazník nezaplatí. Například:[73]

27.2.2006

Náklad na nedobytné pohledávky

1 000


Pohledávka číslo 123456


1 000

Zaúčtování tvorby opravné položky na nedobytné pohledávky.


Uncollectible accounts expense

1 000


Invoice # 123456


1 000

To record write-off of invoice.

Bohužel, výnos by tak skončil v roce 2005, a náklad s ním související v roce 2006, čímž by se porušila zásada uznání nákladů. Protože se zásady porušovat nesmí, firma musí odhadnout, kolik pohledávek (souvisejících s rokem 2005) vznikne během roku 2006 a na konci období (jako součást účetní závěrky) vytvořit všeobecnou opravnou položku:

31.12.2005

Náklad na nedobytné pohledávky

20 000


Opravná položka na nedobytné pohledávky


20 000

Zaúčtování tvorby opravné položky na nedobytné pohledávky.


Uncollectible accounts expense

20 000


Allowance for uncollectible accounts


20 000

To record bad debt allowance.

Jakmile usoudí, že nějaká pohledávka se stala nedobytná, zaúčtuje:

27.2.2006

Opravná položka na nedobytné pohledávky

1 000


Pohledávka číslo 123456


1 000

Zaúčtování odpisu nedobytné pohledávky.


Allowance for uncollectible accounts

1 000


Invoice # 123456


1 000

To record write-off of invoice.

Jediná otázka, která ještě může vzniknout, je: co dělat, pokud zákazník zaplatí? Protože faktura už jednou ve výnosech (v momentu prodeje) a v nákladech (v momentu tvorby opravné položky) zaúčtována byla, jedná se o neočekávaný příjem, a tudíž zisk (gain). Proto by firma mohla zaúčtovat:

30.5.2006

Peníze

1 000


Zisk


1 000

Zaúčtování inkasa odepsané pohledávky.


Cash

1 000


Gain


1 000

To record receipt of previously written off receivable.

Tento postup je sice věcně nejpřesnější, ale v praxi se běžně používá tzv. reversal[74]:

30.5.2006

Pohledávka číslo 123456

1 000


Peníze

1 000


Opravná položka na nedobytné pohledávky


1 000

Pohledávka číslo 123456


1 000

Zaúčtování reversal opravné položky pro nedobytné pohledávky a inkaso platby.


Invoice # 123456

1 000


Cash

1 000


Allowance for uncollectible accounts


1 000

Invoice # 123456


1 000

To record reversal bad debt allowance and receipt of cash.

Někdy také vzniká otázka: kde se v IFRS píše, že opravná položka se musí tvořit? Výslovně nikde.[75] To však neznamená, že se tvořit nemusí.

Pokud by se opravná položka zaúčtovala v jiném období než výnos, porušila by se tím zásada uznání nákladů, a to se nesmí. Protože žádného účetního (který se v IFRS alespoň trochu vyzná) by ani nenapadlo tuto zásadu tak hrubě porušit, tvůrci evidentně zatím nepovažovali za nutné postup výslovně přikazovat.[76]

Bylo by však příliš jednoduché svalit nesprávnou interpretaci IFRS pouze na neznalost zásad ze strany účetních. Důvodem je, že IAS 18, odst. 18 říká: „…v momentu, kdy vznikne nejistota okolo zpeněžitelnosti částky, která už byla zahrnuta do výnosů, se tato nedobytná částka (která už pravděpodobně nebude zpeněžena) zaúčtuje do nákladů …“.

Z této formulace celkem jasně vyplývá, že opravná položka by se měla tvořit v době, kdy se usoudí, že pohledávka se stala nedobytná. V odstavci 19 je však řečeno: „Výnosy a náklady, které se vztahují na stejnou transakci nebo událost, se zaúčtují ve stejný moment. Tomuto procesu se běžně říká shoda výnosů a nákladů.“

Pokud by si účetní přečetl pouze odstavec 18, dospěl by k závěru, že je v pořádku účtovat opravnou položku v jiném období než tržbu. Pouze po přečtení odstavce 19 by si ujasnil, že nikoli.

Z těchto dvou odstavců však také vyplývá další úvaha. Musí se jednat o „náklad“, neboli „úbytek ekonomické hodnoty, který přinesl výnos“. Jinak řečeno, musí to být úmyslné.[77]

Z toho vyplývá, že pokud záměr firmy byl prodávat takovým způsobem, že bylo jasné, že některé pohledávky se stanou nedobytnými, odhad těchto pohledávek se musí promítnout do stejného období jako výnos, a tam se vykázat jako náklad (pravděpodobně jako součást nákladů na odbyt).[78] Pouze a jen v případě, že nějaká pohledávka se stala nedobytná zcela neočekávaně, by se mohla odepsat (jako ztráta, loss, nikoli náklad) v momentu, kdy se stala nedobytná.

Poslední komplikace, která může vzniknout (hlavně u bank a jiných peněžních ústavů), je, že někdy není na první pohled zřejmé, v jakém okamžiku se půjčka stane definitivně nedobytná. Důvodem je, že banky, na rozdíl od firem, definitivně odepisují své pohledávky, až se ukončí soudní proces (nebo bankrotní řízení apod.). Proto je u půjček možné[79] tvořit jak všeobecné, tak specifické rezervy.[80]

Nejprve banka vytvoří všeobecnou rezervu[81] (obvykle jako procento celkových půjček za období), která se vztahuje na všechny půjčky nebo portfolio půjček, a pak, poté, co se ukáže, že nějaká půjčka se stala nedobytnou, vytvoří další specifickou, která se vztahuje pouze na tu půjčku. Zda se tato specifická rezerva nově vytvoří (proti ztrátě nebo případně nákladu), nebo zda se vyčerpá ze vše-obecné rezervy, záleží na okolnostech půjčky. Pokud se jedná o půjčku, kde banka nemohla rozumně předpokládat, že se stane nedobytná, rezervu si nově vytvoří. V opačném případě se o ní sníží všeobecná rezerva. V praxi do první kategorie obvykle spadají hypotéky, půjčky významným firmám a jiné „bezpečné“ úvěry. Spotřebitelské úvěry, půjčky malým nebo méně solventním firmám a jiné „rizikové“ úvěry pak obvykle spadají do druhé.[82]

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka k nedobytným pohledávkám / klasifikace a ocenění
Balance sheet / current assets / loans and receivables / allowance for doubtful accounts / recognition and measurement

Poslední otázka, na kterou se musí odpovědět, je, jakým způsobem se tvoří odhad nedobytných položek. V praxi se běžně používají dvě všeobecné metody:[83] „výsledková“[84] a „rozvahová“.[85] První metoda vychází z objemu výnosů za období, zatímco druhá vychází ze stavu pohledávek na konci období.

Protože se jedná o odhad, není možné, aby byl 100% přesný. Proto se v praxi všeobecně aplikuje tolerance kolem ± 10 %. Jinak řečeno, pokud odhad byl plus mínus 10 % skutečně nedobytných pohledávek za období, není nutné upravovat metodu, kterou se odhad tvoří. Pokud je vyšší, měla by se upravit metodika tak, aby příště byl přesnější.[86]

Příklad 1 (výsledková metoda): 31.12.2005 firma XYZ (jako součást účetní závěrky) vynásobí výnosy (na fakturu) za období €400 000 koeficientem 0.02, aby odhadla opravnou položku. 15.01.2006 usoudí, že nějaká pohledávka se stala nedobytná a odepíše ji. 24.01.2006 usoudí, že další pohledávka je nedobytná a udělá totéž. Takto postupuje celý rok 2006. Na konci roku 2006 zjistí, že celkové nedobytné pohledávky nebyly €8 000, ale €8 250. 31.12.2006 proto upraví výši koeficientu na 0.02125.[87]

Příklad 2 (rozvahová metoda): 31.12.2005 firma XYZ (jako součást účetní závěrky) seřadí pohledávky do tabulky. Různě staré pohledávky vynásobí rozumným koeficientem:[88]

Tabulka stáří pohledávek

Stáří[89]

Do 30 dnů

30 až 60

60 až 90

90 až 180

přes 180

Celkem

Zůstatek

69 000

12 885

10 900

4 090

1 873

100 000

Koeficient[90]

1.5%

2.5%

25%

50%

100%

 

Opravná položka

1 035

322

2 725

2 045

1 873

8 000

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi touto a předchozí metodou je, jakým způsobem se vyrovnávají odchylky. Při aplikaci výsledkové metody by se vyrovnávaly tak, že by se upravil koeficient. Při aplikaci rozvahové se vyrovnávají tak, že se upraví náklad v následujícím období.

Například, pokud by firma XYZ za rok 2006 odepsala pohledávky v celkové výši €8 500, na účtu opravné položky by na konci roku 2006 byl schodek ve výši €500. Pokud by na konci roku 2006 firma (znovu na základě tabulky stáří pohledávek) odhadla náklad na nedobytné pohledávky ve výši například €9 000, nezaúčtovala by 9 000, ale €9 500 a tím by schodek vyrovnala.

Pokud by schodek (nebo přebytek) byl větší než přibližně ± 10% skutečného odpisu, měla by firma také upravit koeficienty, které používá, aby se v dalším roce do tolerance vešla.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka k nedobytným pohledávkám / vykazování
The balance sheet / current assets / loans and receivables / allowance for doubtful accounts / disclosure

Pokud by opravná položka byla materiální, vykázala by se jako samostatná řádková položka, například:

Rozvaha

- atd. -

Pohledávky z obchodního styku

Celkové pohledávky

100 000

Opravná položka k nedobytným pohledávkám

(8 000)

Čisté pohledávky z obchodního styku

92 000

- atd. -


Balance sheet

- etc. -

Accounts receivable

Accounts receivable

100 000

Allowance for uncollectible accounts

(8 000)

Net accounts receivable

92 000

- etc. -

Pokud by nebyla materiální, ale byla by významná, vykázala by se jako součást jedné řádkové položky:

Rozvaha

- atd. -

Pohledávky (mínus opravná položka ve výši 8 000)

92 000

- atd. -


Balance sheet

- etc. -

Accounts receivable (less 8 000 bad debt allowance)

92 000

- etc. -

Pokud by nebyla ani materiální, ani významná, stačilo by se o ní zmínit v příloze.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / úvěrová politika
The balance sheet / current assets / loans and receivables / credit policy

Dříve bylo řečeno,[91] že opravné položky se tvoří vždy, pokud firmy mohou rozumně očekávat, že některé pohledávky se stanou nedobytnými. Důvod, proč jsou tyto opravné položky tak běžné, je, že mnoho firem nastavuje svou úvěrovou politiku (credit policy) tak, aby zaručilo, že nějaké nedobytné pohledávky vždy budou. Nakonec, pokud nějaká firma nechce žádné nedobytné pohledávky, stačí trvat na předplatném nebo nákupu za hotové. Proto firmy jako například Tesco, Globus nebo místní samoobsluha žádné nedobytné pohledávky obvykle nemívají. Otázka, která vzniká, je: proč prodávat na fakturu?

Aby se zvýšil odbyt. Mnoho firem na fakturu prodávat musí, protože pokud by to nedělaly, zákazníci by přestali nakupovat jejich zboží a začali by nakupovat u konkurence. Z toho vyplývá, že úvěrová politika je pouze jedním z mnoha obchodních nástrojů, a nedobytné pohledávky (dohromady s platem obchodních zástupců nebo s pronájmem předváděcího sálu) patří na výsledovku do nákladů na odbyt (selling expenses). Také z toho vyplývá, že správně nastavená úvěrová politika může, stejně jako schopní a pilní obchodní zástupci, znamenat rozdíl mezi průměrným a výjimečným ziskem.

Například, do firmy XYZ přišla nová finanční ředitelka, která se rozhodla liberalizovat dosavadní přísnou úvěrovou politiku (scénář I).


Scénář I

Scénář II

Scénář III

Scénář IV

Nedobytné pohledávky jako % tržeb

0.50%

2.00%

4.00%

6.00%

Změna

 

300.00%

100.00%

50.00%

Odbyt v kusech

1 000 000

1 070 000

1 112 800

1 135 056

Změna

 

7.00%

4.00%

2.00%

Průměrná cena za kus

$ 2.00

$ 2.06

$ 2.14

$ 2.14

Změna

 

3.00%

4.00%

0.00%

Tržby

$2 000 000

$2 204 200

$2 384 063

$ 2 431 744

Změna

 

10.21%

8.16%

2.00%

Průměrná cena za kus prodaného zboží

$ 1.00

$ 0.98

$ 0.97

$ 0.97

Změna

 

-1.65%

-1.22%

-0.17%

Náklady na prodané produkty

$1 000 000

$1 052 330

$1 081 066

$ 1 100 760

Změna

 

5.23%

2.73%

1.82%
Scénář I

Scénář II

Scénář III

Scénář IV

Tržby

$2 000 000

$2 204 200

$2 384 063

$ 2 431 744

Náklady na prodané produkty

1 000 000

1 052 330

1 081 066

1 100 760

Hrubý zisk

1 000 000

1 151 870

1 302 997

1 330 984

Odbyt

200 000

220 420

238 406

243 174

Operační náklady

600 000

661 260

715 219

729 523

Náklady na nedobytné pohledávky

10 000

44 084

95 363

145 905

Hospodářský výsledek před zdaněním

190 000

226 106

254 009

212 382

Daň z příjmu

66 500

79 137

88 903

74 334

Hospodářský výsledek[92]

$ 123 500

$ 146 969

$ 165 106

$ 138 048

 

 

 

 

 

Extra zisk

 

$ 23 469

$ 41 606

$ 14 548

Extra zisk (%)

 

19%

34%

12%

Z příkladu je vidět, že uvolněním úvěrové politiky[93] (scénář II a III) se může zvýšit nejenom obrat, ale také průměrná prodejní cena.[94] Úvěrová politika se však nedá liberalizovat do nekonečna. Někdy příliš liberální postup (scénář IV) může také škodit. Protože optimální výše se jen těžko dá „vědecky“ stanovit, v praxi se na tento úkol obvykle používá stará dobrá metoda pokusu a omylu.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / půjčky a pohledávky spřízněným stranám
The balance sheet / current assets / loans and receivables / related party loans and receivables

Ani IFRS, ani US GAAP firmám nezakazují uzavírat transakce[95] se spřízněnými osobami. Jak IFRS, tak US GAAP však vyžadují, aby firmy tyto transakce nejen sdělily, ale také popsaly tak, aby uživatelé mohli posoudit, jak přesně transakce ovlivnily[96] firmu. Jako součást tohoto popisu firmy sice mohou tvrdit, že transakce byly uzavřené stejně, jako kdyby se jednalo o nezávislé strany, ale pak je musí prokazatelně také tak zaúčtovat a vykázat.

Například: 1.1.2005 firma XYZ půjčila manželce předsedy správní rady[97] €100 000 s tím, že paní manželka se zavázala zaplatit 2% roční úrok dohromady s jistinou po dvou letech. Protože ani nominální (2 %), ani implicitní úrok (1.98 %) nepředstavují v daný okamžik reálnou výši úrokové míry, firma zjistila (imputed) rozumný úrok (imputed rate) ve výši 12 %.[98] Jakmile firma zjistila tuto reálnou sazbu, spočítala reálnou hodnotu půjčky tak, že peněžní tok diskontovala touto sazbou (€82 908 = €104 000 / (1 + 0.122]). Vzniklý diskont (€17 092 = €104 000 - €82 908) poté amortizovala metodou efektivní úrokové sazby:[99]

Ob.

Diskontní sazba

Reálná hodnota půjčky

Výnosový úrok

Placený úrok

Amortizace odloženého úroku

A

B

C = C(C+1) + F

D = C x B

E = 100 000 × 0.02

F = D - E

1

12%

82 908

9 949

2 000

7 949

2

12%

92 857

11 143

2 000

9 143


21 092

4 000

17 092

Ačkoliv firma de facto (tím, že poskytla pro ni nevýhodnou půjčku) spřízněné osobě platí odměnu, odměna se neplatí hned, ale po dobu trvání půjčky. Proto firma s rozdílem mezi nominální a reálnou hodnotou zachází stejně, jako kdyby se jednalo o diskont nebo odložený úrok (pro jednoduchost se zde uvádí pouze roční zápisy).

1.1.2005

Půjčka spřízněné osobě

100 000


Odložená odměna spřízněné osobě[100]

17 092


Peníze


100 000

Odložený výnosový úrok[101] (diskont)


17 092

Zaúčtování půjčky spřízněné osobě.


Related party loan

100 000


Deferred related party compensation

17 092


Cash


100 000

Deferred interest income (discount)


17 092

To record loan to related party.

31.12.2005

Odložený výnosový úrok (diskont)

7 949


Pohledávka na úrok[102]

2 000


Odměna spřízněné osobě[103]

8 546


Výnosový úrok


9 949

Odložená odměna spřízněné osobě


8 546

Zaúčtování výnosů a nákladů spojených s půjčkou spřízněné osobě.


Deferred interest income (discount)

7 949


Interest receivable

2 000


Related party compensation

8 546


Interest income


9 949

Deferred related party compensation


8 546

To record revenue and expenses related to loan to related party.

Pokud by se jednalo o materiální náklad, odměna by se na výsledovce musela vykázat jako samostatná řádková položka[104] (pod názvem, který se dá považovat za rozumně popisný, například „odměna spřízněné osoby“).

31.12.2006

Odložený výnosový úrok (diskont)

9 143


Pohledávka na úrok

2 000


Odměna spřízněné osobě

8 546


Výnosový úrok


11 143

Odložená odměna spřízněné osobě


8 546

Peníze

104 000


Půjčka spřízněné osobě


100 000

Pohledávka na úrok


4 000

Zaúčtování výnosů a nákladů spojených s půjčkou spřízněné osobě a splacení půjčky.


Deferred interest income (discount)

9 143


Interest receivable

2 000


Related party compensation

8 546


Interest income


11 143

Deferred related party compensation


8 546

Cash

104 000


Related party loan


100 000

Interest receivable


4 000

To record revenue and expenses related to and receipt of related party loan.

Pokud by půjčka spřízněné osobě byla odpuštěna, druhá půlka zápisu by vypadala takto:

Ztráta

104 000


Půjčka spřízněné osobě


100 000

Pohledávka na úrok


4 000

Zaúčtování ztráty spojené s odpuštěním půjčky spřízněné osobě.


Loss

104 000


Related party loan


100 000

Interest receivable


4 000

To record loss related to forgiveness of related party loan.

Ke ztrátě by se samozřejmě také připojil odkaz do přílohy, kde by byly adekvátně vysvětleny okolnosti, které firmu vedly k odpuštění půjčky.[105]

Rozvaha / krátkodobý majetek / pohledávka za upsaný vlastní kapitál
The balance sheet / current assets / subscribed stock receivable

Jediný důvod, proč se tato položka objevuje v této knize jako součást diskuse o pohledávkách, je, že podle českých statutárních pravidel (platných na začátku roku 2004) se tato pohledávka považuje za součást aktiv.

Podle US GAAP i IFRS se pohledávky za upsaný vlastní kapitál nikdy nesmí vykazovat v aktivech, ale (pokud se vůbec vykazují) musí se vykázat jako součást kapitálu, konkrétně jako korekční položka snižující základní kapitál. Všeobecně firma do aktiv (a kapitálu) může zahrnout pouze ta aktiva, u kterých lze objektivně zjistit reálnou hodnotu. Do aktiv se tak mohou, vedle peněz, všeobecně zahrnout pouze finanční nástroje, které se obchodují na aktivním a likvidním trhu, nebo jiný majetek s objektivně prověřitelnou hodnotou (jako budova nebo stroj).[106]

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka, záruky a reklamace
The balance sheet / current assets / loans and receivables / returns and allowances

Při prodeji zboží nebo výrobků prodejci často vzniká závazek přijmout reklamaci[107] (returns), nebo poskytnout záruční opravu (guarantees a warrantees). Na této situaci by nebylo nic zvláštního, pokud by se se všemi těmito položkami zacházelo stejně. Bohužel, účetní postup se odvíjí od toho, proč závazek vznikl.[108]

Pokud závazek vzniká ze zákonné povinnosti,[109] na rozvaze se vyjádří jako opravná položka (allowance for returns and guarantees) s tím, že na výsledovce se odečte od výnosů (revenue reduction). Pokud závazek vzniká ze smluvní povinnosti,[110] na rozvaze se vyjádří jako rezerva (provision for returns and warrantees) s tím, že na výsledovku se promítne náklad (expense). Pokud se závazek vytvoří proto, že společnost na trh omylem umístila vadné zboží, rovněž se na rozvaze vyjádří jako rezerva, ale na výsledovce se vytvoří tak, že se na ní promítne ztráta (loss). Nakonec, pokud se jedná o zanedbatelné položky[111], rezerva nebo opravná položka se vytvořit nemusí, stačí promítnout na výsledovku náklad v období, kdy k reklamaci nebo opravě dojde.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / zastavení a prodej pohledávek
The balance sheet / current assets / loans and receivables / pledging, assigning and factoring

Poté co firma vystaví fakturu, může s ní udělat několik věcí. Za prvé může počkat, než zákazník zaplatí. Za druhé může pohledávku použít jako jistinu pro úvěr a za třetí může pohledávku prodat. Pokud se pohledávka drží do splatnosti, firma používá postupy, které již byly uvedené. Pokud fakturu zastaví nebo prodá, používá následující postupy.

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / zastavení pohledávek
The balance sheet / current assets / loans and receivables / pledging, assigning

Pokud firma pohledávky zastaví, může to udělat dvěma všeobecnými způsoby. Pohledávky mohou buď „pledge”, nebo “assign”. I když existuje faktický ekonomický rozdíl mezi těmito dvěma možnostmi,[112] účetně se s nimi zachází stejně.

Například: 15.12.2005 firma XYZ zastaví 350 jednotlivých pohledávek v nominální hodnotě €30 000 u banky a získá půjčku ve výši €25 000.

15.12.2005

 Peníze

25 000

 

 

Půjčka krytá zástavou pohledávek

 

25 000

Zaúčtování zastavení pohledávek.


 Cash

25 000

 

 

Loans secured with assigned receivables

 

25 000

To record the pledging of accounts receivable.


Na rozvaze vykáže:

XYZ a.s.

Rozvaha

31.12.2005

Krátkodobá aktiva

Krátkodobé závazky

- atd. -

- atd. -

Pohledávky (poznámka 10)

50 000

Půjčka (poznámka 15)

25 000

- atd. -

- atd. -


V příloze uvede:

Příloha

- atd. -

Poznámka 10: Firma drží pohledávky v celkové výši €50 000. Pohledávky v celkové výši €30 000 byly zastavené u ABC banky (viz poznámka 15).

- atd. -

Poznámka 15: půjčka od ABC banky v celkové výši €25 000 je krytá pohledávkami, které byly zastavené. Tato půjčka bude splacená z přijatých plateb.

- atd. -


XYZ Inc.

Balance sheet

12.31.2005

Current assets

Current liabilities

- etc. -

- etc. -

Accounts receivable (note 1)

50 000

Loans (note 2)

25 000

- etc. -

- etc. -


Footnotes

- etc. -

Note 10: the company assigned receivables valued at €30 000 to ABC bank as security for loan (see: Note 15).

- etc. -

Note 15: the loan of €25 000 from ABC bank is secured by collateralized receivables valued at €30 000. The loan will be repaid from receivable proceeds.

- etc. -

Případně by firma mohla pohledávky vykázat takto (strana půjčky se nemění):

Pohledávky (€30 000 slouží jako jistina pro půjčku, poznámka 10)

50 000


Accounts receivable (€30 000 are pledged as collateral for loan, footnote 10)

50 000

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / prodej pohledávek
The balance sheet / current assets / loans and receivables / factoring receivables

Nevýhoda zastavení pohledávek je, že účetní jednotka sice získá finanční prostředky, ale vznikne jí závazek (což nepříznivě ovlivní její vykazovanou likviditu). Mnoho firem své pohledávky radši rovnou prodá. Protože v minulosti hodně firem chtělo mít svůj dort a sníst ho také,[113] vymýšlely různé způsoby, aby to vypadalo, že své pohledávky prodaly, aniž by to ve skutečnosti udělaly. Proto bylo nutné vytvořit následující účetní pravidla.

Podle US GAAP a IFRS se pohledávka může považovat za prodanou jen a pouze, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:[114]

1. Prodejce pohledávky (postupitel, převodce neboli transferor) nemá právo pohledávku zpětně získat (například tím, že drží opci, která umožňuje její odkup).


2. Postupitel nemá povinnost pohledávku zpětně odkoupit (například tím, že podepsal forwardovou dohodu, která umožňuje a vyžaduje její odkup).


3. Kupec pohledávky (postupník, nabyvatel neboli transferee) má právo pohledávku prodat, zastavit nebo převést na jiný subjekt.[115]


4. Věřitelé postupitele nemají právo převedenou pohledávku získat, a to ani v případě, že se postupitel ocitne v bankrotu, pod nucenou správou nebo v jiném podobném řízení.[116]


Příklad 1 (diskont): 12/15/2005 firma XYZ prodá (této činnosti se běžně anglicky říká „factoring“ nebo „discounting“) pohledávky s nominální hodnotou $100 000 bance (postupníkovi se běžně anglicky říká „factor“) za $90 000.

12/15/2005

Pohledávka vůči faktorovi[117]

90 000


Ztráta při prodeji pohledávek[118]

10 000


Opravná položka k nedobytným pohledávkám[119]

2 000


Pohledávky


100 000

 

Náklady na nedobytné pohledávky


2 000

Zaúčtování prodeje pohledávek.


Receivable from factor

90 000


Loss on sale of receivables

10 000


Allowance for uncollectible accounts

2 000


Accounts receivable


100 000

 

Bad debt expense


2 000

To record factoring of receivables.

Příklad 2 (zádržné): 12/15/2005 firma XYZ prodá pohledávky s nominální hodnotou $100 000 bance za $90 000. Protože firma XYZ svým zákazníkům bude umožňovat reklamovat zboží (a/nebo jim bude poskytovat záruční opravy),[120] je možné, že faktor nezíská úplnou náhradu (zákazník, který bude zboží reklamovat, těžko zaplatí fakturu a pak bude čekat na refundaci). Proto si faktor ponechá zádržné (hold-back).[121]

12/20/2005 zákazník vrátí zboží v hodnotě $2 000. A 2/15/2006 zaplatí všichni ostatní zákazníci (pak to bude firma XYZ, která by hradila další případné náklady).

12/15/2005

Pohledávka vůči faktorovi

84 000


Ztráta při prodeji pohledávek

10 000


Zádržné na pokrytí reklamace a záručních oprav

6 000


Pohledávky


100 000

Zaúčtování prodeje pohledávek.


Cash / receivable from factor

84 000


Loss on sale of receivables

10 000


Factors returns and allowances holdback

6 000


Accounts receivable


100 000

To record factoring of receivables.

12/20/2005

Opravná položka na reklamace a záruční opravy

2 000


Zádržné na pokrytí reklamace a záručních oprav


2 000

Zaúčtování vrácení zboží.


Sales returns and allowances

2 000


Factors returns and allowances holdback


2 000

To record return of merchandise.

2/15/2006

Peníze

4 000


Zádržné na pokrytí reklamace a záručních oprav


4 000

Zaúčtování přijetí zbývajícího zádržného.


Cash

4 000


Factors returns and allowances holdback


4 000

To record receipt of remaining factor holdback.

Příklad 3 (úrok a poplatek): 12/15/2005 firma XYZ prodá pohledávky s nominální hodnotou $100 000 bance. Podmínky prodeje jsou, že XYZ zaplatí poplatek ve výši 5 %, a úrok v roční výši 20 % (vážená průměrná doba do splatnosti pohledávek je 60 dnů).

12/15/2005

Pohledávka vůči faktorovi

91 711


Nákladový úrok (100 000 x 20% x 60/365)

3 289


Poplatek faktorovi (100 000 x 5%)

5 000


Pohledávky


100 000

Zaúčtování prodeje pohledávek.


Receivable from factor

91 711


Interest expense

3 289


Factor fee

5 000


Accounts receivable


100 000

To record factoring of receivables.

V tomto případě se nejedná o „diskont“, ale o „poplatek a úrok“.[122] Poplatek se promítne na výsledovku jako finanční náklad, a úrok jako úrokový náklad. Obě tyto položky se však vykážou jako součást neoperačních nákladů[123] (other/non-operating expenses), pokud firma takto člení svou výsledovku.

Příklad 4 (prodej s právem na zpětný odkup):[124]] 12/15/2005 firma XYZ prodá pohledávky s nominální hodnotou $100 000 bance za $90 000 a získá právo je kdykoliv zpětně odkoupit za předem domluvenou cenu.

12/15/2005

Peníze

90 000


Nákladový úrok[125]

10 000


Závazek k faktorovi[126]


100 000

Zaúčtování prodeje pohledávek.


Cash

90 000


Interest expense

10 000


Payable to factor


100 000

To record factoring of receivables.


Příklad 5 (garance): 12/15/2005 firma XYZ prodá pohledávky s nominální hodnotou $100 000 bance za $90 000 a bance poskytne záruku, že zpětně odkoupí pohledávky, které se stanou nedobytnými.

12/15/2005

Pohledávka vůči faktorovi

90 000


Ztráta při prodeji pohledávek

10 000


Opravná položka k nedobytným pohledávkám

2 000


Pohledávky


100 000

 

Závazek k faktorovi pro případ nesplacení pohledávek


2 000

Zaúčtování prodeje pohledávek.


Receivable from factor

90 000


Loss on sale of receivables

10 000


Allowance for uncollectible accounts

2 000


Accounts receivable


100 000

 

Recourse obligation


2 000

To record factoring of receivables.

V jedné době by se tento případ účtoval stejně jako prodej s právem na zpětný odkup. Podle současného znění pravidel IFRS a US GAAP se může jednat o prodej, pokud se jedná o vymezenou (nikoliv všeobecnou) povinnost odkoupit pouze ty pohledávky, které se stanou nedobytné. Dále firma musí být schopná určit celkem přesně, v jaké výši bude konečné plnění.[127]

Rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / směnky z obchodního styku
The balance sheet / current assets / loans and receivables / notes receivable

Směnky se liší od běžných pohledávek tím, že směnka se obvykle dá považovat za cenný papír, zatímco pohledávka nikoli. Proto se směnky běžně používají při finančních operacích (kde firma získá peněžní prostředky proti vystavení směnky). Je také možné používat směnky tak, že mají stejný ekonomický charakter jako pohledávka.

Jinak řečeno, firmě bez vysoké úvěrové bonity jiné firmy často odmítnou vystavit fakturu. Je však možné, že jí dodají zboží bez okamžité platby v hotovosti, pokud podepíšou směnku. V této situaci podle US GAAP a IFRS vznikají směnky, kterým se dá říkat „směnky z obchodního styku[128]“. Na tyto směnky platí stejná pravidla jako na pohledávky (a používají se stejné účetní postupy), až na to, že firma je musí (pokud jsou materiální) na rozvaze uvést jako samostatné řádkové položky a nemusí k nim tvořit opravnou položku pro nedobytné pohledávky.1 Například na začátku minulého století vlastnilo akcie cca 20% amerických občanů, zatím co v roce 2003 to bylo už 52%.2 Od vrcholu v roce 2000 do října 2002 ztratila americká burza 46% své hodnoty (cca $9 biliónů neboli 270 000 miliard Kč).3 Význam rozvahy (více či méně) kolísá s kapitálovým trhem. V prvním vydání této knihy (rok 1997) jsem napsal: „Nyní je rozvaha znovu hlavní výkaz, který finanční analytici používají k posuzování potenciálních investic“. Toto však platilo v roce, kdy velký tržní býk, který do roku 2000 řádil v USA, byl v roce 1997 ještě malé telátko. A tak, stejně jako historie, i autor této knihy se musí někdy opakovat.4 Pro ty, kteří na to zapomněli, případ firmy Parmalat jim znovu připomněl význam tohoto výkazu. Firma Parmalat skončila v bankrotu hlavně proto, že si nikdo nevšiml, že jí chybí majetek (primárně peníze na účtu) ve výši téměř €9 miliard. Možná kdyby její auditoři (Deloitte&Touche a IB Grant Thorton) dávali větší pozor na to, co firma vykazuje na své rozvaze, nemuselo k němu dojít.5 Podle IFRS si firma může vybrat, zda ho bude prezentovat takto, nebo „opačně“ (od nejméně po nejvíce). V evropském kontextu je zatím běžnější „opačná“ prezentace. U firem, které usilují o mezinárodní srovnatelnost, je trend k prezentaci od nejvíce po nejméně. Podle US GAAP si firma také technicky (protože to není zakázáno) může zvolit „opačnou“ prezentaci. Je to však tak nestandardní, že se to v praxi nikdy nedělá.6 Tento příklad byl sestaven autorem publikace.7 Tento příklad se uvádí v Guidance on Implementing IAS 1.8 V jedné době jsem toto slovo do češtiny překládal jako podstatný (ale tento výraz se také běžně překládal jako významný). V posledních několika letech se však začal běžně používat výraz materiální. Výhoda tohoto výrazu je také v tom, že se už neplete s jiným anglickým výrazem (significant), který je celkem přesným ekvivalentem českého slova významný.9 Podrobnější diskuse této problematiky je uvedena později - Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / hmotný majetek / vykazování.10 Není vyloučeno, že některé země zvolí systém podobný tomu, který se uplatňuje na území USA. Tam jsou finanční účetnictví a daňová pravidla od sebe oddělené, a proto většina firem při sestavování svého daňového přiznání nevychází z finančního účetnictví (US GAAP), ale místo toho jenom vede jakousi „daňovou evidenci“, která spočívá primárně v tom, že se sledují pouze příjmy a výdaje. Na druhé straně, protože ve většině evropských zemích je dlouhá tradice, podle které se při sestavování daňového přiznání vychází z finančního účetnictví, je pravděpodobnější, že nakonec vzniknou různé hybridní systémy, které (jako dnešní český národní systém) budou obsahovat prvky jak finančního, tak daňového účetnictví. Protože tyto záležitosti však (technicky) nemají nic společného s tématikou této publikace, dál se k nim nevyjadřuje.11 Hlavním důvodem je, že znaménka mínus („-“) jsou příliš snadno přehlédnutelné.12 Příklad rozvahy (první sloupeček) / popis minimálních požadavků na zveřejnění (druhý sloupeček).13 Sémantická poznámka: v předchozím vydání, protože se jednalo pouze o US GAAP, byl použit výraz „aktiva“ místo majetku. V tomto vydání, aby bylo naprosto jasné, že se jedná o „majetek“, nikoli „aktiva“, byl název podkapitoly změněn. Viz rozvaha / závazky a vlastní kapitál.14 IAS 1 (odst. 51) technicky poskytuje firmám možnost vybrat si, zda budou majetek prezentovat v třídách „krátkodobý“ a „dlouhodobý,“ nebo zda ho budou prezentovat v pořadí likvidity. Protože pokud firma zvolí krátkodobou / dlouhodobou prezentaci, jak krátkodobý, tak dlouhodobý majetek stejně prezentuje v pořadí likvidity. Jediný praktický rozdíl, který volba přináší, je, že při krátkodobé / dlouhodobé prezentaci firma na rozvaze vykáže mezisoučty pro krátkodobý a dlouhodobý majetek.15 Tento seznam by neměl být brán jako povinné třídění a použité názvy jako definitivní. Podle pravidel IFRS a US GAAP má každá firma povinnost vykázat zvlášť všechny materiální položky, třídy nebo seskupení pod názvem, který rozumně popisuje jejich obsah (viz rozvaha / dlouhodobý majetek / hmotný majetek / vykazování).16 Přestože toto jsou standardní kategorie, konkrétní firma může na rozvaze vykazovat i jiné, včetně kategorií jako například krátkodobé investice (short-term investments), tržní cenné papíry (marketable securities), odložený majetek (deferred assets), ostatní krátkodobý majetek (other current assets), atd.

Konečný obsah a struktura krátkodobého majetku se odvíjí od materiality individuálních položek s tím, že každá materiální klasifikace, třída nebo jednotlivý majetek se uvádí zvlášť jako samostatná řádková položka. Nemateriální položky se pak mohou zahrnout do jiné položky, ke které mají věcně co nejblíže. Například pokud by firma držela nemateriální krátkodobé investice, zahrnula by je do klasifikace peníze (kterou by pak vykázala pod názvem jako „peníze a krátkodobé investice“), zatím co nemateriální ostatní krátkodobý majetek by zahrnula do časového rozlišení.17 Není vyloučeno, že tato řádka by se mohla označit jako „bank accounts“ nebo „demand deposits“, ale běžně používaný výraz na tuto řádku je „cash in bank“.18 Výraz „petty cash“ se obvykle používá na označení nemateriálního množství hotovosti, zatím co výraz „currency on hand“ se používá v opačném případě.19 Pokud firma drží peněžní ekvivalenty, měla by řádku „peníze“ přejmenovat na „peníze a peněžní ekvivalenty“ (cash and cash equivalents).20 V USA se pod momentem zaplacení rozumí moment předání peněz nebo šeku. Z toho vyplývá, že (podle amerického práva) firma „zaplatila“ v okamžiku, kdy šek předala, buď fyzickým předáním, nebo ho poslala poštou (nebo jinou podobnou formou). Proto se podle US GAAP počítá s tím, že firma může vykazovat peníze v bance dřív, než jí jsou skutečně připsané na účet. US GAAP se s touto situací vypořádává tak, že se tvoří reconcilliation, kde se zachytí všechny peníze na cestě (dovnitř a ven).21 Viz upozornění v podkapitole rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / příklady.22 Poznámka lektora: je třeba zdůraznit, že peníze na cestě, v pojetí, které se zde objasňuje, je hodně jiné od pojetí, kdy se tento termín používá v českém účetnictví. V českém účetnictví se používají „peníze na cestě“ při převodech mezi bankovními účty jedné společnosti a mezi bankovním účtem a pokladnou. Tj. vyberu a mám peníze v pokladně na základě příjmového pokladního dokladu, ale současně ještě nemám výpis z banky o úbytku, a tak jde o peníze na cestě. Jedná se výhradně o pojetí v rámci jedné společnosti.23 Teoreticky existuje i třetí možnost: šeky nebo jiné podobné nástroje, které firma fyzicky získala, ale které ještě nedoručila bance na proplacení (undeposited checks). Pokud by tyto položky nebyly materiální, vykazovaly by se jako součást vkladů na cestě.24 Ve většině zemí kontinentální Evropy (kde se na tento platební styk používají bankovní příkazy) nevzniká žádná komplikace, protože moment zaplacení je moment, kdy banka provede příkaz. Problém může nastat v okamžiku, kde zákon vykládá pojem „moment zaplacení“ jako moment, kdy firma podá platební příkaz. Protože různé země mají různá pravidla, IFRS je v tomto ohledu flexibilní. Protože v USA zákon říká, že moment zaplacení je moment, kdy firma předá šek (nebo podá příkaz), US GAAP vyžaduje reconcilliation, pokud mezi dnem předání šeku (podání příkazu) a dnem pohybu na účtu vznikne rozdíl. Pokud je příkaz proveden ve stejný den, kdy je podán, žádná rekonciliace není nutná.25 Poznámka autora: počeštěné anglické slovo rekonciliace by se používat nemělo. Používám anglický originál, protože není žádný český výraz, který vystihuje jeho význam.26 V dnešní elektronické době jsou tyto možnosti sice omezenější než dřív, ale nějaké stále existují.27 Viz rozvaha / závazky / rezervy: omezená aktiva.28 Například firma Microsoft drží krátkodobý finanční majetek v hodnotě téměř $50 miliard.29 Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice.30 Peněžní trh (money market) je výraz, kterým se označuje trh, kde se obchoduje s peněžními nástroji například státní pokladniční poukázky, komerční cenné papíry (commercial paper), repo obchody (repurchase agreements) atd.].31 Kapitálový trh (capital market) je výraz, kterým se označuje trh, kde se obchoduje s kapitálovými nástroji (například státní dluhopisy, podnikové obligace, akcie atd.). Tyto výrazy však spíš popisují druh obchodu než místo obchodování, protože jsou trhy (jako například CBOT), kde se obchoduje s oběma.32 Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / obchodované.33 Stejný princip platí u peněz. Pokud jsou krátkodobé investice materiální a peníze ne, peníze by se zahrnuly do řádky krátkodobých investic a znovu by se použil název „peníze a krátkodobé investice“.34 Investice se obvykle mohou považovat za obchodovatelné, pouze pokud se s nimi obchoduje na organizovaném trhu, který je jak aktivní, tak likvidní. Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / aktivní a likvidní trh.35 Technicky slova „marketable” a „negotiable” nejsou synonyma. Slovo marketable znamená, že se s nástrojem běžně obchoduje na peněžním nebo kapitálovém trhu, zatím co slovo negotiable znamená, že firma nástroj smí prodat (místo toho aby ho musela, jako například u nevypověditelných depozitních certifikátů, držet do jeho splatnosti). Pokud se jedná o materiální položky, je proto nutné tyto výrazy používat správně. Pokud se však nejedná o materiální položky, výrazy se mohou používat jako synonyma.36 Firmy jsou povinny si zjistit tržní hodnotu (a přecenit investici) pokaždé, když sestavují finanční závěrku.37 Není vyloučeno, že firma může klasifikovat své krátkodobé investice jako available-for-sale. V tomto případě se používá speciální účetnictví, které se probírá později. Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / na prodej.38 Toto se vztahuje pouze na dlužné finanční nástroje, nikoli na akcie nebo jiné majetkové podíly.39 Viz rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / metoda amortizované pořizovací ceny.40 V angličtině se má na rozpouštění diskontu, prémie nebo úroků správně používat výraz „accumulation“. Jak samotné standardy, tak odborná literatura však na tento postup běžně používá výraz „amortization“.

Poznámka autora: v jedné době jsem slovo „to amortize“ (v kontextu finančního majetku a závazků) překládal jako „rozpouštět“. Přestože stále považuji tento překlad za sémanticky správný, během posledních několika let se běžně začal používat výraz „amortizovat“. Protože podle IFRS a US GAAP správný postup bere má přednost před správnou sémantikou, není důležité, jak se tomu bude říkat. Důležité je, aby se postupovalo správně, a aby uživatelé finančních zpráv pochopili, o co se jedná. Proto (z hlediska anglicky mluvícího účetního) není nic zvláštního na tom, když se odborná literatura přizpůsobí čtenářům, místo toho aby očekávala, že se čtenáři přizpůsobí jí.41 Nominální hodnota plus prémie nebo mínus diskont (nebo případně odložený úrok).42 Podle podmínek dohody tato sazba může být jak fixní, tak variabilní. Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / deriváty / hedge peněžního toku / příklady: swap úrokových sazeb.43 Výjimkou jsou úvěry (nebo jiný podobný majetek nebo závazky), které platí tržní nebo smluvní úrok. V tomto případě (protože při vzniku jsou jejich nominální a současná hodnota stejné) žádný diskont, prémie nebo odložený úrok (který by se jinak musel amortizovat) nevznikne. Viz rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dlouhodobé půjčky: půjčka, kde se jistina platí najednou.44 V předchozím vydání této knihy byla diskuse o půjčkách zahrnuta do diskuse o finančních investicích. V tomto vydání se uvádí zde, protože IFRS půjčky a pohledávky považuje za jednu majetkovou třídu (a toto zařazení není v rozporu s požadavky US GAAP). Proto se zde vedle diskuse o krátkodobých položkách (jako běžné pohledávky) také objeví diskuse o dlouhodobých položkách (jako je splátkový prodej nebo půjčky). Některé záležitosti, které se vztahují jak na půjčky a pohledávky, tak na investice (například účetní postupy u trvalého poklesu hodnoty, nebolineboli impairment), se však nadále vysvětlují v kapitole investice.45 Viz rozvaha / krátkodobý majetek / zásoby / předání zásob.46 Na takovýto prodej se v praxi používají různé názvy. Například vender credit, vender financing, customer credit, customer financing, deferred payment, invoice sales, credit sales, delayed payment sales, atd. Opening an account, establishing credit, arranging a credit line, atd. jsou výrazy, které často popisují proces nutný k tomu, aby dodavatel začal prodávat na fakturu.47 Ve většině případů u půjček a pohledávek jsou rozdíly vzniklé mezi US GAAP a IFRS spíš teoretické než praktické, a vyplývají především z toho, že právní normy v USA (na které US GAAP musí reagovat) jsou poněkud odlišné od všeobecných právních norem zbytku světa (na které – protože jsou mezinárodní – musí reagovat IFRS). Tato publikace na tuto skutečnost reaguje tak, že (v těch místech, kde vzniknou praktické rozdíly) na konkrétní rozdíly upozorňuje, ale pouze v těch místech, kde mohou mít hmatatelný dopad na každodenní praxi.48 Viz rozvaha / krátkodobý majetek / krátkodobé investice / metoda amortizované pořizovací ceny. Jediný rozdíl mezi aplikací metody na pohledávku (místo na investici) je, že u pohledávek se (technicky) nejedná o diskont, ale o odložený úrok. Tento fakt někdy může způsobit potíže při určení (nediskontované) hodnoty pohledávky, ale nemění nic na tom, jak se má účetně postupovat.49 Současná hodnota splátek = Σ (P / (1 + i)n]); kde P = peněžní tok, i = diskontní sazba a n = období.50 Při aplikaci US GAAP je běžné, že pro každou pohledávku se vytvoří vlastní účet, v jehož názvu jsou zahrnuty všechny potřebné informace. Tyto informace se také mohou zahrnout do popisu trans-akce, ale to je méně běžné. Při aplikaci IFRS by se mohl používat stejný postup.51 Zkratka 2/10 net 30 znamená, že zákazník si může odečíst 2 %, pokud zaplatí do 10 dnů, jinak má splatnost 30 dnů.52 Pravidla IFRS (IAS 18, odst. 11) a US GAAP (APB 21, odst. 3a) jsou shodná až na to, že US GAAP uvádí výslovnou výjimku, podle které se běžné pohledávky z obchodního styku nemusí diskontovat, pokud jejich splatnost nepřekročí jedno roční období. IFRS žádnou takovou všeobecnou výjimku neobsahuje.

Nicméně tato pravidla IFRS se vztahují pouze na materiální položky. V praxi to znamená, že pokud je odložený úrok nižší než 5 % až 10 % pohledávky (nebo celkový odložený úrok je nižší než 1 % až 5 % celkových pohledávek), diskontovat se může, ale nemusí. Tato „výjimka“ však platí pouze v případě, pokud se jedná o pohledávky splatné do jednoho roku. Jakmile splatnost vcelku nebo v části překročí jedno roční období, diskontovat se musí bez výjimek.

Co se US GAAP týče, jeho požadavky jsou srovnatelné až na to, že americká Komise pro cenné papíry není citlivá pouze na nesprávnou klasifikaci úroků, ale také na předčasné účtování výnosů. Proto je při aplikaci US GAAP (u firem zaregistrovaných u SEC) nutné na tuto záležitost dávat obzvlášť velký pozor a „roční výjimku“ neaplikovat příliš agresivně.53 Pokud jsou obchodní zástupci odměňováni provizí (která se obvykle neplatí za úrok), pravděpodobnost, že se na úrokový komponent bude zapomínat, se obvykle poněkud zvyšuje.54 Pokud firma počítá odměny (nebo prémie) vedoucích segmentů nebo jiných organizačních složek na základě EBIT (hospodářský výsledek před úrokem a zdaněním) nebo EBITDA (EBIT před odpisy hmotného a nehmotného majetku), anebo se počítají na základě EVA (Economic Value Added, neboli přidané ekonomické hodnoty), je i v zájmu nadřízených obchodních zástupců na úroky zapomínat.55 Nezohlednit úrok je (jak podle IFRS, tak US GAAP) chybou (nesprávná klasifikace). Viz doplňující diskuse / změny a chyby / chyby.56 Podle IFRS a US GAAP má „ústní dodatek“ (pokud ovlivňuje konečný ekonomický dopad trans-akce) stejnou váhu jako písmeno dohody. Dále, protože ústní dodatky se často uzavírají právě proto, aby byl ovlivněn konečný ekonomický dopad písemných transakcí, nezohlednit je se považuje za hrubé porušení účetních povinností, a obvykle se trestá přísněji než jiné podobné prohřešky.

Upozornění: autor této publikace není právník. Nic z toho, co je zde uvedeno, by se nemělo vykládat jako právní rada nebo doporučení. Autor této publikace výslovně doporučuje všem čtenářům, aby se obrátili na kvalifikovanou osobu se všemi otázkami spojenými s trestní odpovědností. Viz úvod do problematiky / upozornění.57 Tato povinnost vzniká i v případě, že se k dodatku nikdo „nepřihlásí“.58 Skutečnost, že za takové chyby obvykle nese odpovědnost účetní, který případ zaúčtoval (nikoli obchodní zástupce nebo vedoucí úseku, který má z chyby osobní prospěch), obvykle znamená, že každý účetní pečlivě pátrá po skutečných faktech každé transakce, kde se zdá, že zákazník získal ne-obvykle příznivé platební podmínky (čímž se v praxi obvykle chápe, že platba byla, vcelku nebo z části, odložena o více než tři až šest měsíců).

Fakt, že podobná pečlivost velmi těší auditory (protože pomáhá také zabraňovat nesrovnalostem jako channel stuffing a trade loading), se také dá považovat za pozitivní vedlejší účinek.59 V každém případě se však vždy musí potvrdit, že implicitní úrok je rozumný. Pokud implicitní úroková sazba není rozumná, postupuje se podle příkladu 7.60 Pohledávka by se vždy měla zaúčtovat v celkové hodnotě očekávaných budoucích splátek. Vzniká tak otázka, zda se dá úrok považovat za splátku nebo ne. Zde nejsou pravidla úplně jednoznačná. Na jedné straně se na transakce vztahují vyhlášky IAS 18 a APB 21 (protože se jedná o prodej zboží, výrobku nebo služby), a na druhé se na ně vztahují vyhlášky IAS 39 a SFAS 140 (protože faktura je finanční nástroj). Pokud by se aplikovaly vyhlášky IAS 18 a APB 21, postupovalo by se jako v příkladě 4. V opačném případě by se postupovalo podle 4a. Protože vyhlášky IAS 39 a SFAS 140 jsou mnohem aktuálnější než IAS 18 a APB 21, mělo by se (ale nemusí) postupovat podle nich.61 Toto je sazba, která povede k tomu, že odložený úrok se beze zbytku odepíše. Dá se zjistit metodou pokusu a omylu ve stejné tabulce, jaká se používá na jeho amortizaci.

Je také důležité si všimnout, že úrok (protože má stejný ekonomický charakter jako prémie u investice) postupně klesá.62 V tomto případě by 31. 7. 2005 nezaúčtovala €108, ale €107 (107 = 321 / 4).63 Tento příklad vychází z předpokladu, že ke zjištění diskontní sazby se bude používat metoda „pokusu a omylu“. Důvodem je to, že: 1. je to metoda doporučená US GAAP a 2. je to jediná metoda, kterou autor této publikace umí. Samozřejmě existují i jiné metody (například jeden běžně používaný tabulkový procesor obsahuje funkci „řešitel“, která je tuto sazbu schopna zjistit). Pokud čtenář této publikace nějakou takovou metodu používat chce, samozřejmě může. Ani IFRS, ani US GAAP neupravují, jak se má počítat, pouze jak se má účtovat konečný výsledek.64 Na rozdíl od předchozího příkladu firma nestanoví období reportu, ale období splátky jako periodu. Pokud to neudělá, nezíská správnou diskontní sazbu.65 Tato částka by vyšla, pokud by firma XYZ vycházela z hodnoty 10 000 Kč.66 Je velmi důležité používat spolehlivý způsob při určení hodnoty prodávaného majetku. V případě, že by se stanovila příliš vysoká prodejní cena, firma by tím nadhodnotila běžné výnosy a podhodnotila finanční. Tím, jak se vysvětluje v příkladu 3, by se dopustila chyby: nesprávná klasifikace.67 Podle IAS 18 (odst. 11 a) se má postupovat tak, že se zjistí „současná sazba placená srovnatelným nástrojem vystaveným firmou se srovnatelnou úvěrovou bonitou“. Protože tento požadavek předpokládá, že se na trhu s takovými finančními nástroji běžně obchoduje, v praxi se často těžko aplikuje. Místo toho je zcela běžné obracet se na banky a jiné podobné subjekty.68 IFRS tuto metodu nepoužívá, a až na jednu zmínku v příloze A, Issue Papers and Discussion Papers se o ní ani nezmiňuje.69 Někdy vzniká otázka: proč by firmy prodávaly na splátky, pokud neočekávají, že všechny splátky budou odvedené? Důvodem je to, že některé firmy (hlavně ty, které prodávají nábytek nebo spotřební elektroniku na splátky) používají nabídky financování na získání zákazníků. Tyto firmy často počítají s tím, že jejich zákazníci neodvedou všechny splátky (a kompenzují to vysokou prodejní cenou a vysokými úroky). Proto tuto metodu používají především obchodní řetězce a jiné podobné firmy. Mezi běžnými průmyslovými firmami se tato metoda používá jen vzácně.70 Příklad se uvádí v podkapitole výsledovka / uznání výnosů / prodej, u kterého zaplacení není jisté / splátková metoda.71 Důvodem je, že v některých zemích (i zde v Čechách) je daňové účetnictví provázané s (nebo založené na) finančním. V těchto zemích daňově účinné výnosy a náklady nevznikají v okamžiku příjmů a výdajů (neboli v okamžiku peněžního toku), jak tomu je všeobecně v USA nebo Anglii, ale v okamžiku fakturace (nebo případně v momentu předání zboží / poskytnutí služby). Protože taková pravidla vedou k tomu, že odpis pohledávek má vliv na státní pokladnu, musí stát (jako zde v ČR) tento odpis regulovat.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby IFRS a US GAAP nepředpokládaly, že finanční a daňové účetnictví jsou vůči sobě nezávislé a že firmy mají plné právo samy dle vlastního úsudku rozhodnout, kdy a jaké pohledávky odepsat. A ani tento rozdíl by nezpůsobil nepřekonatelné potíže, kdyby IFRS a US GAAP umožňovaly firmám (při jejich aplikaci) odvolávat se na zákon nebo daňovou úpravu. Protože takové odvolání však zakazují, firmám nezbývá jiná volba, než postupovat jedním způsobem při sestavení reportu podle IFRS a US GAAP, a úplně jiným při sestavení závěrky, kterou předají finančnímu úřadu dohromady se svým daňovým přiznáním.

Dodatečná poznámka: rozdíly mezi IFRS / US GAAP a daňovým zákonem sice neovlivní finanční report jako takový, ale mohou mít výrazný vliv na výši a strukturu vykázané odložené daně. Viz doplňující diskuse / účetnictví pro daň z příjmu.72 Jedinou výjimkou je situace, kde firma nemůže rozumně očekávat, že nějaké nedobytné pohledávky vzniknou. To znamená, že musí být obvyklé, že všichni zákazníci vždy zaplatí. Jakmile má firma zkušenost, že alespoň jeden nebo dva zákazníci každý rok nezaplatí, výjimka přestává platit. Auditoři zde sice mají určitou flexibilitu, ale většina z nich si je vědoma, že vedení firem se tvorbě opravných položek bude zuby nehty bránit (hlavně proto, že se jedná o velkou „červenou vlajku“ pro investory), a tak jsou obzvláště obezřetní a této problematice věnují značnou pozornost.73 Podle v jedné době platných českých předpisů by firma dnem 27.2.2006 zaúčtovala:

Náklad na nedobytné pohledávky1 000Opravná položka na nedobytné pohledávky1 000Zaúčtování tvorby opravné položky na nedobytné pohledávky.

Zde není problémem jen porušení zásady uznání nákladů, ale také porušení zásady uznání výnosů, protože „zúčtování“ opravné položky, které se pak musí provést,

Opravná položka na nedobytné pohledávky1 000Výnos1 000Zaúčtování tvorby opravné položky na nedobytné pohledávky.

je (z pohledu nejen IFRS a US GAAP, ale také regulátorů kapitálového trhu) jedním z nejhrubších možných porušení pravidel finančního účetnictví.74 Tento postup se sice často používá a mnoho auditorů na něm trvá, ale autor této publikace ho považuje za méně teoreticky správný než zaúčtování přes zisk. S tímto názorem je však v (celkem malé) menšině.75 US GAAP to také „výslovně“ nevyžaduje, pokud se pod pojmem „výslovně“ rozumí, že to přikazuje nějaká vyhláška. Nicméně v odstavci 22 (který je součástí přílohy k SFAS 5) se píše „…Pokud se splnily podmínky pro zaúčtování ztráta je pravděpodobná a dá se odhadnout], účtuje se i v tom případě, že se nedá určit, přesně které pohledávky se stanou nedobytnými.“

Z tohoto odstavce jasně vyplývá, že tvůrci US GAAP očekávají, že firmy budou postupovat, jak je výše uvedeno.

Upozornění: přílohy vyhlášek neuvádí „povinné“ postupy (pouze hlavní text vyhlášky je „povinný“). Z tohoto vyplývá, že auditor nemusí odmítnout vydat výrok (pokud se nějaká firma odmítne postupem řídit), jak by musel, pokud by se jednalo o porušení samotné vyhlášky, ale měl by (pokud se jedná o materiální položku) zveřejnit výhradu.76 Tato problematika je příkladem jednoho z nejzásadnějších rozdílů mezi IFRS / US GAAP na jedné straně a statutárním účetním systémem (jako například českým) na straně druhé. Protože IFRS a US GAAP nejsou zákonem, ne všechno, co se dělat nesmí, je zakázáno, a ne všechno, co se dělat musí, je přikázáno.

Zásadní povinností podle IFRS nebo US GAAP tak není (na rozdíl od zákonů) postupovat podle předpisů. Základní povinností je věrně popisovat finanční stav firmy a výsledky jejího podnikání. Proto vedle oficiálních „psaných“ pravidel existují i „nepsaná“. A bez ohledu na to, zda se jim říká „pravdivý a věrný obraz“, true and fair view, účetnictví podle zásad, principles based accounting, nebo úplné sdělení, full disclosure, jsou pro účetního, který IFRS nebo US GAAP aplikuje, stejně závazná.

Důvodem je to, že investora, auditora, regulátora kapitálového trhu, žalobce, státního zástupce, soudce nebo porotu vůbec nezajímá, zda nějaký účetní postupoval podle pravidel (kterým většina z těchto osob stejně vůbec nerozumí). Jediné, co je zajímá, je, zda účetnictví poskytlo věrný a pravdivý obraz (tak jak tento pojem chápe koncepční rámec obou systémů). Pokud ne, neexistuje žádný paragraf, ustanovení nebo formalita, za kterou se dá schovat, a tak veškerá zodpovědnost za zkreslení obrazu padne celou svou váhou na účetního, který nepostupoval tak, jak měl.

Často se stává, že tuto věc musím vysvětlovat lidem, kteří vycházejí z českého prostředí, kde platí, že co je psáno v zákoně, je dáno před soudem. Tito lidé však zapomínají na jednu zásadní skutečnost. Mnoho firem, aplikujících IFRS nebo US GAAP, má mezinárodní investory, kteří se zúčastňují obchodování na mezinárodních trzích, a nic nebrání v tom, aby byly zažalovány v cizině, kde budou souzeny podle zákonů, které platí tam, ne tady.

Například, pokud by česká firma prodávala své cenné papíry na americkém kapitálovém trhu, lidé, kteří tam koupí její akcie, mají právo firmu a její zaměstnance zažalovat u amerického soudu. Tento soud si myslí, že má právo soudit i občany jiných zemí (pokud škodu způsobili na území USA). Nic takovému soudu nebrání v tom, aby na občana cizí země vydal mezinárodní zatykač. A pokud osoba, na kterou byl takovýto zatykač vydán, se ocitne v nějaké zemi, která tyto zatykače respektuje, nic ne-bude bránit v tom, aby stanula před americkým soudem, kde bude souzena podle amerických zákonů.

Upozornění: autor této publikace není právník. Nic z toho, co je zde uvedeno, by se nemělo vykládat jako právní rada nebo doporučení. Autor této publikace výslovně doporučuje všem čtenářům obrátit se na kvalifikovanou osobu se všemi otázkami spojenými s trestní zodpovědností. Viz úvod do problematiky / upozornění.77 Viz výsledovka / náklady / náklady, ostatní náklady, finanční náklady a ztráty.78 Viz výsledovka / náklady / operační náklady / odbyt.79 Tento postup sice není „oficiálně“ součástí pravidel US GAAP a IFRS, ale (protože není ve výslovném rozporu ani se zásadou uznání nákladů, ani s vyhláškami SFAS 5, 15 a 114 – které tuto problematiku řeší v US GAAP – a standardem IAS 30, odst. 49 – který ji řeší v IFRS) je celkem běžný v praxi.80 Zde se používá výraz rezerva, protože bankovní půjčka má jiný charakter než běžná pohledávka, a tak se jedná o „provision”, nikoli o „allowance”. Dále, i přes to, že se technicky jedná o „provisions“, v angličtině je celkem běžná praxe těmto položkám říkat „reserves“ (viz rozvaha / závazky / rezervy).81 Jak US GAAP, tak IFRS vyžadují tvorbu těchto rezerv, pokud se splní všeobecná kritéria pro tvorbu rezerv (viz rozvaha / závazky / rezervy / klasifikace a ocenění).82 V praxi je tato problematika složitější, než se zde uvádí. Ale protože se jedná pouze o jedno průmyslové odvětví, tato problematika je příliš specifická pro publikaci tohoto charakteru. Proto se zde neuvádí ani vyčerpávající diskuse, ani příklady účetních postupů. Pokud má čtenář této publikace nějaké další dotazy, může se obrátit přímo na autora.83 Není předepsané, jakou metodu firma musí používat. Uvedené metody jsou běžně používané, a pro-to by se měly používat, pokud neexistuje žádný rozumný důvod k tomu, aby byla zvolena jiná metoda. Pokud však nevyhovuje žádný z uvedených postupů, firma má technicky právo zvolit si jiný. Jedinou povinností je, aby se odhad dal považovat za rozumný (aby se vešel do přijatelné tolerance).84 Percent of sales method (také známá jako income statement approach).85 Aging schedule method (také známá jako balance sheet approach).86 Pokud je rozdíl značný, nebo pokud firma opravnou položku netvořila, jedná se o chybu. Auditor by v tomto okamžiku měl trvat na její zpětné opravě (restatement) Viz doplňující diskuse / změny a chyby / chyby.

Jak velký musí být rozdíl, aby byl značný? Na to nejsou žádná oficiální měřítka, ale auditor obvykle posuzuje, jak časté a jak velké tyto nepřesnosti jsou. Například pokud se firma obvykle vejde do tolerance a najednou se v jednom roce sekla o 50%, auditor to možná nechá být. Na druhé straně, pokud se firma netrefí každý rok, pravděpodobně bude trvat na opravě i chyby kolem 15% až 20%.87 Při aplikaci výsledkové metody je běžné, že firma upraví koeficient směrem nahoru pokaždé, pokud odhad (z minulého období) nebyl přesný. Tímto způsobem se zabrání tomu, aby na účtu vzniknul významný schodek nebo přebytek.88 Tento koeficient má vycházet z historické zkušenosti firmy. Neměl by předvídat budoucnost.89 V angličtině se stáří vykládá jako časový interval po vystavení. Pokud by se na takovouto tabulku podíval Američan nebo Brit, chápal by první sloupeček jako normální pohledávky ve lhůtě splatnosti, kde standardní platnost je 30 dnů. Teprve druhý sloupeček by považoval za pohledávky po splatnosti. I přes to, že toto je pouze sémantický rozdíl, někdy vede k nedorozumění, a tak je nutné ho brát do úvahy při komunikaci se zahraničím.90 Koeficient se obvykle určuje na základě historické zkušenosti. Podle US GAAP firmy obvykle neberou do úvahy očekávaný vývoj na trhu. Z toho vyplývá, že pokud skutečně nedobytné pohledávky v období podstatně přesáhnou opravnou položku, firmy tento dodatečný odpis považují za neobvyklou nebo nepravidelnou ztrátu (unusual or infrequent loss). Jako součást konvergence s IFRS se uvažuje o změně v tomto postoji, ale protože zde nevznikají významné rozdíly, tato otázka se neřeší prioritně.91 Viz rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka k nedobytným pohledávkám.92 Uvedený příklad nepočítá s faktem, že v České republice se musí platit daň z příjmu i z nedobytných faktur, proto se tato skutečnost musí zohlednit.93 Úvěrová politika se obvykle dá uvolnit buď tak, že zákazníci dostanou delší splatnost, nebo tak, že se začne prodávat „riskantnějším“ firmám. Protože obchodní okolnosti jsou u každé firmy jiné, každá firma musí sama přijít na optimální kombinaci.94 Toto se dá udělat tak, že se například všeobecně zvýší ceny, ale zákazníkům, kteří zaplatí rychle, je nabídnuta sleva.95 Podle US GAAP (SFAS 57) má každá firma povinnost identifikovat pouze transakce, které proběhly mezi spřízněnými stranami. Pokud se žádné transakce neuskutečnily, samotné spřízněné strany identifikovat nemusí. Podle IFRS (IAS 24) má každá firma povinnost identifikovat všechny spřízněné strany, i v tom případě, kdy žádná transakce mezi firmou a spřízněnou stranou neproběhla.96 Po skandálech kolem amerických firem Enron, Tyco a Worldcom a italské firmy Parmalat jsou vztahy (a transakce) mezi firmou a spřízněnými stranami pod drobnohledem. V praxi to znamená, že se na ně už dál nevztahuje materialita. Proto v dnešní době jsou takovéto vztahy a transakce vždy materiální, bez ohledu na peněžní částku.97 Společnost XYZ používá anglický model, kde funkci dozorčí rady a představenstva vykonává správní rada (board of directors).98 Účetní, který případ účtoval, to udělal tak, že si nechal vystavit závaznou nabídku od banky. Doklad, který tuto nabídku potvrzoval, založil do evidence a během auditu ho předložil auditorovi. Tím potvrdil, že případ skutečně zaúčtoval tak, jako kdyby se jednalo o transakci uzavřenou na délku paže.99 Tato metoda se musí používat, jakmile splátky překročí jedno roční období.100 Tato položka by se pravděpodobně vykázala na rozvaze v časovém rozlišení jako příjem příštích období.101 Tato položka, protože má stejný ekonomický charakter jako odložený úrok, by se vykázala dohromady s půjčkou, s tím, že na rozvahu by se promítla čistá hodnota půjčky.102 Tato „pohledávka“ vzniká proto, že úrok je splatný (dohromady s jistinou) na konci doby trvání půjčky. Ačkoliv se věcně jedná o pohledávku, tato položka se nedá vykazovat na rozvaze jako součást pohledávek (protože nesouvisí s dodáním zboží, výrobků nebo služeb), a proto by se vykazovala v časovém rozlišení jako součást příjmů příštích období.103 Přestože ani IFRS, ani US GAAP neupřesňují, co přesně se smí a nesmí na výsledovce zahrnout do operačního výsledku, tato položka nesplňuje definici „ostatního nákladu“ (viz výsledovka / náklady / náklady, ostatní náklady, finanční náklady a ztráty), a proto nezbývá nic jiného, než jí vykázat jako součást správních nákladů (kam, protože se jedná o rodinného příslušníka vedoucího pracovníka, patří i věcně).104 Pokud by náklad nebyl materiální, mohl by se zahrnout do jiné položky, ale v každém případě by se k ní musel připojit odkaz do přílohy, kde se tato transakce nejen kvantifikuje, ale i adekvátně vysvětluje.105 Znázorněný postup je pouze příklad. Samozřejmě by nebyl nutný, pokud by: A) firma uzavřela půjčku podle tržních podmínek, nebo B) vedle vysvětlení případu v příloze upozornila na to, že půjčka nebyla uzavřená v tržních podmínkách.106 Evropská komise momentálně jedná o podmínkách, za kterých se dá kapitál navýšit, a uvažuje o změně pravidel, podle kterých jsou nutné znalecké posudky. Toto však je problematika, která vyplývá ze zákonů a regulací (nikoli pravidel US GAAP a IFRS), proto se tato publikace této problematice podrobně nevěnuje. V každém případě, pokud účetní ocení nějaký majetek, za správnost ocenění bude, podle IFRS a US GAAP, sám nést odpovědnost (viz úvod do problematiky / jakou autoritou).107 Zde se jedná o běžnou reklamaci, nikoli o tzv. „právo vrátit“ (right to return). Viz výsledovka / uznání výnosů / prodej s právem vrátit.108 IFRS se této problematice věnují ve vyhlášce IAS 18. Tato vyhláška je však velice obecná a tak se při její aplikaci běžně odvolává na postupy, které se používají při aplikaci US GAAP (který se této problematice věnuje mnohem podrobněji).109 Například pokud zákon maloobchodníkovi ukládá přijímat reklamace nebo provádět opravy po nějakou určenou dobu.110 Například pokud zákon ukládá povinnost poskytnout záruku na 2 roky a obchodník poskytne záruku na pět.111 Na rozdíl od opravných položek na nedobytné pohledávky, které se obvykle tvoří vždy, v praxi je běžné opravné položky a rezervy na reklamace a záruční opravy tvořit, pouze pokud jsou významné (significant). Jak se má v tomto kontextu chápat slovo významné? To už je otázka, na kterou si musí firma společně se svým auditorem odpovědět sama.112 Pledging je méně formální postup, kdy se firma zaváže zaplatit půjčku ze všeobecných pohledávek. Assigning je víc formální postup, kdy se firma zaváže zaplatit půjčku ze specifických pohledávek (které věřitel často sám prověří). Tak či tak, firma obvykle i nadále ručí za půjčku i v případě, že sama od svých zákazníků nedostane zaplaceno, a proto se u ní jedná o závazek k bance.113 Anglický ekvivalent české metafory o vlkovi a koze. Zvolil jsem ji hlavně proto, že věta: „mnoho firem by chtělo sníst svou kozu tak, aby zůstala celá“, by zněla ještě divněji.114 Tato problematika se ošetřuje vyhláškou SFAS 140 (US GAAP) a standardem IAS 39 (IFRS). Je podstatně složitější, než tento krátký přehled naznačuje. Podrobnější diskuse se nachází v podkapitole rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / převod finančního majetku (a závazků).115 Pokud postupník musí nejprve nabídnout pohledávku postupiteli, tato podmínka bude splněna pouze, pokud postupitel musí zaplatit reálnou hodnotu pohledávky (a postupník smí příliš nízkou nabídku odmítnout). Jednou jak se jedná o „výhodnou cenu“, tento bod se nesplnil.116 Tento požadavek se výslovně objevuje pouze v US GAAP, nicméně, z nového znění IAS 39 (primárně odstavce 22 a 23) implicitně vyplývá podobný požadavek. Protože toto téma je v Čechách důležité (protože správce konkurzní podstaty má právo po nějakou dobu takovéto obchody zrušit), je nutné ho pečlivě konzultovat s auditorem (a případně právním zástupcem), pokud postupiteli hrozí sebemenší riziko nucené správy. Viz rozvaha / dlouhodobý majetek / investice / převod finančního majetku (a závazků).117 Je běžné, že faktor nezaplatí v okamžiku převodu faktury, proto se účtuje pohledávka.118 Diskont se tradičně účtuje oproti ztrátě, ne nákladu.119 Protože faktor je smluvně zavázán zaplatit, riziko nezaplacení je mizivé. Proto se reverzuje opravná položka k nedobytným pohledávkám, pokud byla vytvořena.120 Viz rozvaha / krátkodobý majetek / půjčky a pohledávky / opravná položka, záruky a reklamace.121 V předchozím vydání této knihy jsem upozorňoval na poněkud rozdílnou interpretaci požadavků vyhlášky SFAS 140. Protože se nepotvrdilo, že by se firmy této praxe držely, v tomto vydání jsem toto alternativní řešení případu vypustil.122 Toto je jedna z mála oblastí, kde právní forma transakce ovlivní samotný účetní postup. Proto pokud by firma radši účtovala náklady (místo ztrát), podepíše dohodu, kde se jedná o poplatek (a případně úrok), nikoli diskont.123 V případě, že by součástí transakce byl také diskont, tak by se (stejně jako v prvním příkladě) účtoval oproti ztrátě.124 Factoring with recourse.125 Protože nebyly splněny podmínky na převod, prodej pohledávek se účtuje stejně, jako kdyby pohledávky byly zastavené, a tak diskont není diskont, ale úrok.126 Protože se nominálně jedná o prodej, firmě technicky nevznikne půjčka (nicméně, pokud tuto položku chce vykázat pod názvem „půjčka“, nic by jí v tom nebránilo, protože toto je pravdivý a věrný obraz ekonomické podstaty).127 Pokud je její obvyklý postup při počítání opravné položky na nedobytné pohledávky velmi přesný, může použít stejný. Avšak zde se obvykle aplikuje mnohem přísnější metr. Pokud je tolerance u nedobytných pohledávek ± 10 %, zde by neměla překročit 1 %, protože auditoři obvykle považují větší odchylky za chyby.128 To platí pouze v případě, kdy firma oproti směnce vydala zboží, výrobek nebo službu. Pokud vydala peníze nebo jiný finanční majetek, jedná se o finanční investici, na kterou se uvedený postup nedá používat.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com