Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha / vlastní kapitál
The balance sheet / equity

US GAAP se o vlastní kapitál, až na několik málo výjimek, příliš nezajímá. Z pohledu US GAAP vlastní kapitál je pouze rozdíl mezi majetkem a závazky, a tak pokud se majetky a závazky zaúčtují správně, vlastní kapitál je také de facto správně zaúčtován.

Nicméně, US GAAP si je vědom toho, že vlastní kapitál často zajímá jak akcionáře, tak země a státy[1], u kterých jsou právnické osoby zaregistrované. US GAAP tak všeobecně vyžaduje, aby firmy sdělily všechna fakta, která by zajímaly jak akcionáře, tak tyto samosprávy.

To znamená, že pokud firmy mají, na příklad, několik tříd akcií, tyto třídy podle US GAAP musí popsat tak, aby jejich vlastnosti pochopil běžný uživatel. Nicméně, žádná firma není povinná, podle pravidel US GAAP mít různé třídy akcií, a tak pokud je nemá, nemusí o nich informovat.

Následující část probírá několik položek, které se běžně zahrnují do vlastního kapitálu. Tento seznam není však vyčerpávající. Pokud firma zjistí, že má v kapitálu položku, která se zde nepopisuje, tak by tuto položku měla vykázat (pod rozumně popisným[2] názvem), a pokud z názvu nevyplývá, o co se přesně jedná, tak ji v příloze vysvětlit.

Rozvaha / vlastní kapitál / základní klasifikace

The balance sheet / equity / basic classifications

Vlastní kapitál se obvykle rozděluje do následujících základních klasifikací. Názvy těchto klasifikací a jejich pořadí na rozvaze je dané spíš tradicí než konkrétními pravidly US GAAP.

Tento titul obsahuje přehled nejběžnějších položek vlastního kapitálu. Následující tituly některé z těchto položek vysvětlují podrobněji:

Vložený kapitál (paid-in capital). Tato položka obsahuje všechen kapitál, který vlastníci do firmy vložili.

Kmenové akcie v nominální hodnotě (common stock at par). Tyto se uvádí, pouze pokud stát, kde firma je zaregistrovaná, vyžaduje, aby firma sledovala nominální hodnotu (par value) svých akcií, nebo pokud firma se sama rozhodne tuto nominální hodnotu sledovat.

Emisní ážio (additional paid-in capital nebo-li paid-in capital in excess of par). Toto je vložený kapitál nad nominální hodnotu.

Základní jmění (legal capital). Pokud stát, kde firma je zaregistrovaná, vyžaduje povinný minimální vklad[3], tak lze na něj použít tento název. Pokud firma nechce používat tento konkrétní název, může použít jiný rozumně popisný název, např. „statutory equity“, nebo „minimum legally required capital“, atd.

Nerozdělený zisk (retained earnings). US GAAP na rozvaze nerozlišuje mezi tím, jestli nerozdělený zisk souvisí s obdobím, které právě skončilo, nebo s obdobím, které skončilo dřív. Z pohledu US GAAP všechna období, která se objevují na rozvaze, jsou už minulá, a tak není zvykem vykazovat nerozdělený zisk za běžné období. Na druhé straně, US GAAP umožňuje firmám vykazovat fondy ze zisku. Je však nutné dávat pozor, aby se tyto fondy ze zisky nikdy nepřekládaly jako „funds[4]“. Fondy ze zisku by se měly do angličtiny překládat buď jako „reserves“, nebo „appropriated retained earnings“[5].

Kumulace ostatního souhrnného hospodářského výsledku (accumulated other comprehensive income[6]). Technicky vzato, nerozdělený zisk je kumulace běžného hospodářského výsledku. Tato položka je kumulace ostatního souhrnného hospodářského výsledku[7].

Ostatní kapitálové účty (other paid-in capital) jsou položky, které se považují za součást vlastního kapitálu, ale nejsou ani jedna z předchozích tří položek. Tyto položky, pokud existují, by se měly vykázat pod rozumně popisným názvem.

Rozvaha / vlastní kapitál / klasifikace kmenových akcií
The balance sheet / equity / common stock classifications

Protože akcionáře obvykle zajímá, kolik akcií firma má, firmy jsou povinny tuto informaci poskytnout. Firmy musí svým akcionářům vždy poskytnout alespoň následující informaci:

Počet celkově autorizovaných akcií (total shares authorized). To je celkový počet akcií, které firma smí podle stanov nebo základní listiny vydat.

Počet celkově vydaných (total shares issued) akcií. To je celkový počet akcií, které firma jednou vydala (prodala na trhu).

Počet celkových akcií v oběhu (total shares outstanding). To je celkový počet akcií, které se momentálně obchodují na trhu. Rozdíl mezi počtem vydaných a v oběhu jsou pak akcie v pokladně (treasury stock).

Počet všech akcií, včetně potenciálních akcií (potential common stock). Potenciální akcie jsou cenné papíry nebo jiné finanční nástroje, které momentálně sice nejsou kmenové akcie, ale mohou se na ně do budoucna přeměnit. Nejběžnější potenciální akcie jsou opce (options), dlouhodobé opce (warrants) a přeměnitelné dluhopisy (convertible bonds). Pro celkový počet akcií bez potenciálních akcií se používá název „undiluted shares“. Pro celkový počet akcií včetně všech potenciálních akcií se používá název „fully diluted shares[8]“.

V Americe je velice běžné, že firmy prodají pouze malé procento všech autorizovaných akcií. Nevydané akcie pak používají místo peněz, na příklad pokud chtějí koupit jinou firmu, nebo pokud chtějí svému vedení nebo zaměstnancům dát opce na akcie (v případě využití opcí tak mohou vydat dřív nevydané akcie místo toho, aby je koupily na otevřeném trhu).

Pokud firma vyčerpá celkové množství autorizovaných akcií, často (záleží na konkrétních podmínkách uvedených ve stanovách) požádá akcionáře, aby stanovy změnili a autorizovali víc akcií. Pokud naopak chce počet autorizovaných akcií redukovat, může (znovu v závislosti na podmínkách ve stanovách) je redukovat[9].

Rozvaha / vlastní kapitál / třídy kmenových akcií
The balance sheet / equity / common stock classes

Kmenové akcie mohou mít různé třídy. V dřívějších dobách byly v USA celkem běžné tzv. super voting shares. Toto byly akcie, které dávaly držitelům víc hlasů při volbě správní rady, a tak umožnily lidem s malým vlastnickým podílem ovládat firmy. Protože běžní akcionáři neradi investují do těchto firem, v USA se od těchto praktik více či méně[10] upustilo (i když toto je stále běžný postup v Evropě).

Celkem běžné jsou však kmenové akcie, známé jako „tracking stock“. Toto jsou akcie, který reprezentují vlastnický podíl v celé firmě, ale podíl na zisku pouze části firmy[11].

Na příklad, firma XYZ má tři samostatné operace X, Y a Z. Operace X vyrábí telefonní zařízení, operace Y poskytuje místní telefonní služby a operace Z pokládá optické kabely a poskytuje mezinárodní telefonní a internetové služby. Protože každá tato operace má jinou technologii, zákazníky a potenciál pro růst, firma vydá akcie XYZ-X, XYZ-Y a XYZ-Z, kde každá má podíl pouze na zisku jedné operace[12].

Podle US GAAP si firmy mohou vydávat jakékoliv akcie, o kterých jsou schopní přesvědčit investory koupit. Jediná povinnost, která pro firmy z US GAAP vyplývá, je popsat tyto akcie, aby je investoři pochopili tak, že popíší všechny významné (significant) vlastnosti.

Rozvaha / vlastní kapitál / prioritní akcie
The balance sheet / equity / preferred stock

Prioritní akcie jsou obvykle ty akcie, které sice platí pevné dividendy, ale neumožňují držiteli volit při volbě správní rady.

Tyto akcie mohou však mít různé vlastnosti, které jsou omezené pouze představivostí firmy a jejich investičních bankéřů. Z hlediska US GAAP firma má tak pouze jednu základní povinnost: uvést a vysvětlit všechny podstatné (material) vlastnosti v příloze.

Je však důležité si uvědomit, že pokud prioritní akcie jsou vypověditelné ze strany držitele, nejsou považované US GAAPem za akcie. V tomto případě firma musí tyto cenné papíry vykázat buď jako součást závazků, nebo jako samostatnou položku na rozvaze. Nesmí je vykázat jako součást vlastního kapitálu.

Rozvaha / vlastní kapitál / opravné položky, omezená aktiva, rezervy a fondy ze zisku
The balance sheet / supplemental comments / allowances, funds (restricted assets), provisions and reserves (appropriated retained earnings)

Pojmy opravná položka, omezená aktiva, rezerva a fond ze zisku způsobují mnoha lidem potíže a často způsobují zmatek. Důvod je spíš sémantický, než praktický, a hlavní viník je běžný Američan, který se o „sémantické fajnovosti“ příliš nezajímá. Běžný Američan nevidí žádný problém v tom, že řekne opravné položce rezerva, nebo fondu ze zisku opravná položka.

Jinak řečeno, běžný Američan obvykle všemu říká rezerva (reserve) a ponechá druhé straně, aby si domyslela, co asi myslel podle kontextu.

Nicméně, aby do této oblasti vnesla řád, tato publikace se tyto výrazy pokusí řádně vysvětlit.

Rozvaha

Aktiva

Závazky

Peníze

$10

Závazky z obchodního styku

$10

Pohledávky

20

Směnky

20

Opravná položka na nedobytné pohl.

(5)

Dluhopisy

15

Celkové pohledávky

15

Rezerva na restrukturalizace

(5)

Zásoby

30

Závazky celkem

30

Vlastní kapitál

Investice

100

Vložený kapitál

150

Vyhrazené investice (poz. 1)

20

Nerozdělený zisk

100

Celkové investice

120

Fond ze zisku (poz. 3)

45

Hmotný majetek

200

Celkový nerozdělený zisk

145

Celkový majetek

$375

Celkové závazky a kapitál

$375

Příloha

1. Investice vyhrazené pro penze bývalých zaměstnanců.

2. Fond pro rozšíření továrny

Balance sheet

Assets

Liabilities

Cash

$10

Accounts payable

$10

Receivables

20

Notes payable

20

Allowance for doubtful accounts

(5)

Bonds payable

15

Total receivables

15

Provision for restructuring

(5)

Inventory

30

Total liabilities

30

Equity

Investments

100

Paid in capital

150

Funds (note 1)

20

Unappropriated retained earnings

100

Total investments

120

Reserves (note 1)

45

PP&E

200

Total retained earnings

145

Total assets

$375

Total liabilities and equity

$375

Footnotes

1: Assets restricted for pension fund

2: Retained earnings appropriated for plant expansion


V angličtině „allowance“ je opravná položka[13]. Jinak řečeno, je to na příklad pasivní položka, která se vykazuje aktivně (záporně) jako snížení nějaké majetkové položky. Na příklad, opravná položka na nedobytné položky[14] (allowance for uncollectible accounts, allowance for bad debt nebo bad debt allowance) je pasivní účet, který se vykazuje mezi pohledávkami, a tak je snižuje.

V angličtině „provision“ je rezerva. Je to pasivní položka, která se vykazuje mezi závazky (kladně). Na příklad rezerva na záruční opravy (provision for warrantees) se vykazuje jako závazek.

V angličtině „fund“ jsou omezená aktiva (nebo-li restricted asset). Na příklad, peníze, které firma ukládá u správce, aby mohla vyplácet svým bývalým zaměstnancům důchody, by se vykázaly na rozvaze jako investice pod názvem „pension fund“. Překládat české slovo „fond“ do angličtiny jako „fund“ tak způsobuje značný zmatek.

Na konec, v angličtině „reserve“ (nebo-li appropriated retained earnings) znamenají fond ze zisku. Překládat český fond ze zisku jako „fund from profit“ nebo něco podobného způsobí to, že anglicky mluvící člověk dospěje k názoru, že v Čechách účetnictví nerozumí.

Následující vzorová rozvaha znázorňuje, jak se tyto výrazy používají správně.
Rozvaha / vlastní kapitál / ostatní kapitálové účty

The balance sheet / equity / other paid-in capital

Na rozvaze se mohou objevit různé položky vlastního kapitálu. Základní prvky vlastního kapitálu jsou vložený kapitál (paid-in capital), nerozdělený zisk (retained earnings) a kumulace souhrnného hospodářského výsledku (accumulated other comprehensive income).

Na této části rozvahy se také mohou objevit další položky, pokud je firma má a pokud jsou podstatné. Zbytek tohoto titulu probírá nejběžnější. Tento seznam však není vyčerpávající.

Rozvaha / vlastní kapitál / ostatní kapitálové účty / pokladní akcie
The balance sheet / equity / other paid-in capital / treasury stock

Pokud firma prodá akcie a později je koupí zpět, může je zrušit (retire) nebo si je může ponechat. V případě, že si je ponechá, tyto akcie se označují jako pokladní akcie, nebo-li treasury stock.

Firmy mohou s těmito pokladními akciemi nakládat různými způsoby. Na příklad, mohou je používat jako krytí pro opce. Toto obvykle dělají firmy, které už vydaly všechny autorizované akcie, a kde jejich akcionáři nechtějí autorizovat nové (na příklad, aby si udrželi své vlastnické podíly na stejné úrovni).

Firmy také běžně kupují své vlastní akcie, pokud se tyto obchodují na trhu za příliš nízkou cenu. Často se stává, že kapitálový trh se rozhodne prodávat akcie firmy, aniž by k tomu měl rozumný důvod (ano, existuje hypotéza, že trh se vždy chová rozumně, tzv. efficient market hypothesis, ale všichni pozorovatelé trhu ví, že je to možná pravda z dlouhodobého hlediska, ale že trh se v krátkodobém horizontu často chová naprosto neracionálně). V těchto situacích je rozumné, aby firma kupovala vlastní akcie. Má to dvě výhody. Nejprve se koupí akcie právě od těch akcionářů, kteří se chovají nerozumně (protože to jsou ti lidé, kteří chtějí akcie prodat), čím se firma může těchto nerozumných vlastníků zbavit. A za druhé, se odmění ti akcionáři, kteří se chovají rozumně (kteří prodávat nechtějí), čím se zvýší jejich vliv ve společnosti (protože se de facto zvýší jejich vlastnický podíl).

Firmy také běžně kupují své vlastní akcie místo toho, aby platily dividendy, co má jednu výhodu. Je to daňově výhodnější pro akcionáře, kteří akcie neprodají, protože dividendy jsou součástí daňových příjmů, ale nerealizované kapitálové zisky[15] ne.

Firmy také běžně kupují své vlastní akcie, aby optimalizovaly svou finanční páku tím, že prodají dluhopisy a za získané peníze koupí akcie. Samozřejmě firma může zvýšit svou finanční páku tím, že vydá dluhopisy a za získané peníze nakoupí investiční majetek. Zde však vždy existuje riziko, že tyto majetky nebudou tak výnosné jako ty majetky, které už vlastní. A toto riziko je značné.

Například, pokud firma XYZ je schopná ze současným majetkem vyrobit 1,000,000 kusů výrobku X. Nakoupí nový majetek a tak zvedne výrobu na 1,500,000 kusů a zákon nabídky a poptávky (the law of supply and demand) způsobí, že tuto mezní výrobu prodá za míň než starou výrobu, a tak zisk na každém prodaném kuse poklesne. Pokud nová investice nezvýší produktivitu práce, aby tento pokles kompenzovala, její operace se stanou měně výdělečné, co sníží užitek z finanční páky.

Na druhé straně, pokud za peníze získané za prodej dluhopisů koupí vlastní akcie, jediné, co se stane, že se zvýší podíl cizího kapitálu v kapitálové struktuře a akcionáři získají výhody spojené s finanční pákou bez tohoto rizika[16].

Později, pokud se ukáže, že finanční páka není dál výhodná, firma může prodat své akcie a koupit zpátky dluhopisy, a tím znovu snížit podíl cizího kapitálu[17].

Protože obchodování s vlastními akciemi je v USA běžné, existuje pro to několik účetních postupů. Tyto postupy sice nejsou psaný US GAAP, ale jsou součást tradičního US GAAP, a tak se mohou bez problémů používat.

První postup je známý jako cost method. Používá se v případě, že firma koupí vlastní akcie s úmyslem je v blízké budoucnosti znovu prodat, nebo v případě, že nesleduje jejich nominální hodnotu (par value).

Například, firma XYZ poprvé prodá 10,000 akcií. Akcie mají nominální hodnotu $1 a prodají se za $10 za akcii.

Peníze

100,000

 

 

Kmenové akcie v nominální hodnotě

 

10,000

 

Emisní ážio

 

90,000

Zaúčtování emise akcií.


Cash

100,000

 

 

Common stock at par

 

10,000

 

Additional paid-in capital on common stock

 

90,000

To record sale of stock.


XYZ koupí 100 akcií na trhu za $15.

Pokladní akcie

1,500

 

 

Peníze

 

1,500

Zaúčtování koupě vlastních akcií.


Treasury stock

1,500

 

 

Cash

 

1,500

To record acquisition of own stock.


XYZ znovu prodá z vlastních akcií 50 kusů (které koupila za $15) za $20.

Peníze

1,000

 

 

Emisní ážio na pokladních akciích[18]

 

250

 

Pokladní akcie[19]

 

750

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

1,000

 

 

APIC on treasury stock

 

250

 

Treasury stock (acquired at $15)

 

750

To record the sale of treasury stock.


XYZ znovu prodá z vlastních akcií 50 kusů (které koupila za $15) za $10.

Peníze

500

 

Emisní ážio na pokladních akciích[20]

250

 

 

Pokladní akcie

 

750

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

500

 

APIC on treasury stock*

250

 

 

Treasury stock (acquired at $15)

 

750

To record the sale of treasury stock.


Druhý postup je známý jako par value method. Používá se v případě, že firma koupí vlastní akcie, ale nemá v úmyslu je v blízké budoucnosti znovu prodat.

Například, firma XYZ poprvé prodá 10,000 akcií. Akcie mají nominální hodnotu $1 a prodají se za $10 za akcii.

Peníze

100,000

 

 

Kmenové akcie v nominální hodnotě

 

10,000

 

Emisní ážio

 

90,000

Zaúčtování emise akcií.


Cash

100,000

 

 

Common stock at par

 

10,000

 

Additional paid-in capital on common stock

 

90,000

To record the sale of stock.


XYZ koupá 100 akcií na trhu za $15.

Pokladní akcie

100

 

Emisní ážio

900

 

Nerozdělený zisk

500

 

 

Peníze

 

1,500

Zaúčtování koupě vlastních akcií.


Treasury stock

100

 

APIC on common stock

900

 

Retained earnings

500

 

 

Cash

 

1,500

To record purchase of own stock.


XYZ znovu prodá 50 vlastních akcií za $20.

Peníze

1,000

 

 

Pokladní akcie

 

50

 

Emisní ážio [21]

 

950

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

1,000

 

 

Treasury stock

 

50

 

APIC on common stock

 

950

To record the sale of treasury stock.


XYZ znovu prodá 50 vlastních akcií za $10.

Peníze

500

 

 

Pokladní akcie

 

50

 

Emisní ážio

 

450

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

500

 

 

Treasury stock

 

50

 

APIC on common stock

 

450

To record the sale of treasury stock.


Třetí postup je známý jako constructive retirement method . Používá se v případě, že firma koupí vlastní akcie v úmyslu zrušit je (retire).

Například, firma XYZ poprvé prodá 10,000 akcií. Akcie mají nominální hodnotu $1 a prodají se za $10 za akcii.

Peníze

100,000

 

 

Kmenové akcie v nominální hodnotě

 

10,000

 

Emisní ážio

 

90,000

Zaúčtování emise akcií.


Cash

100,000

 

 

Common stock at par

 

10,000

 

Additional paid-in capital on common stock

 

90,000

To record the sale of stock.


XYZ koupí 100 akcií na trhu za $15.

Kmenové akcie v nominální hodnotě

100

 

Emisní ážio

900

 

Nerozdělený zisk

500

 

 

Peníze

 

1,500

Zaúčtování koupě vlastních akcií.


Common stock

100

 

APIC on common stock

900

 

Retained earnings

500

 

 

Cash

 

1,500

To record purchase of own stock.


XYZ znovu prodá 50 vlastních akcií za $20.

Peníze

1,000

 

 

Kmenové akcie v nominální hodnotě

 

50

 

Emisní ážio[22]

 

950

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

1,000

 

 

Common stock at par

 

50

 

APIC on common stock

 

950

To record the sale of treasury stock.


XYZ znovu prodá 50 vlastních akcií za $10.

Peníze

500

 

 

Kmenové akcie v nominální hodnotě

 

50

 

Emisní ážio

 

450

Zaúčtování prodeje pokladních akcií.


Cash

500

 

 

Common stock at par

 

50

 

APIC on common stock

 

450

To record the sale of treasury stock.


Rozvaha / vlastní kapitál / ostatní kapitálové účty / upsaný vlastní kapitál
The balance sheet / equity / other paid-in capital / subscribed stock 

Podle US GAAP se pohledávka za upsaný vlastní kapitál nesmí vykazovat jako pohledávka (v aktivech), ale jako opravná položka (kontrární nebo-li záporná) položka ve vlastním kapitálu.

Rozvaha / vlastní kapitál / ostatní kapitálové účty / darovaný kapitál
The balance sheet / equity / other paid-in capital / donated capital

Pokud firma dostane majetek od majitele darem (pod dostat darem se rozumí, že majetek dostala bez toho, aby dárce výměnou dostal nebo zvýšil svůj majitelský podíl[23]).

Firma má dvě možnosti jak s takovýmto darem zacházet. Tento dar může (v reálné hodnotě darovaného majetku) promítnout na výsledovku jako běžný zisk (gain). Po uzávěrce se tento dar (jako součást běžného hospodářského výsledku) stane součástí nerozděleného zisku.

Druhá možnost je, že firma dar zaúčtuje rovnou do rozvahy oproti položce darovaný kapitál[24] (donated capital).

Rozvaha / vlastní kapitál / ostatní kapitálové účty / kumulace ostatního souhrnného hospodářského výsledku (kumulace OSHV) [25]
The balance sheet / equity / accumulated other comprehensive income (accumulated OCI)

Rozvaha

- atd. -

Vlastní kapitál

Kmenové akcie v nominální hodnotě

10,000

Emisní ážio

100,000

Nerozdělený zisk

50,000

Kumulovaný souhrnný hospodářský výsledek

Kumulované zisky na investicích

12,000

Kumulované ztráty při převodu cizích měn

(3,000)

Celkový kumulovaný souhrnný hospodářský výsledek

9,000

Vlastní kapitál celkem

169,000

Pasiva celkem

$269,000

Balance sheet

- etc. -

Equity

Common stock at par

10,000

Additional paid in capital

100,000

Retained earnings

50,000

Accumulated other comprehensive income

Accumulated unrealized gain on investments

12,000

Accumulated loss on foreign currency translations

(3,000)

Total accumulated other comprehensive income

9,000

Total equity

169,000

Total liabilities and equity

$269,000


V US GAAP existují dva druhy hospodářského výsledku: běžný a souhrnný.

Po uzávěrce se běžný hospodářský výsledek (net income) kumuluje (stane se součástí) do nerozděleného zisku (retained earnings), ale souhrnný hospodářský výsledek[26] (comprehensive income) se kumuluje zde jako samostatná položka ve vlastním kapitálu.

Pokud následující součásti této kumulace jsou podstatné, měly by se vykázat jako samostatné řádkové položky.

Kumulované nerealizované zisky a ztráta na investici klasifikované jako na prodej (accumulated unrealized gains and losses on available for sale investments)[27].

Kumulované nerealizované zisky a ztráta na převodu cizích měn[28] (accumulated unrealized foreign currency gains and losses).

Kumulované nerealizované zisky a ztráta na finančních derivátech používané na hedge peněžních toků[29] (accumulated unrealized gains and losses on derivative instruments used to hedge cash flow).

Kumulované nerealizované zisky a ztráta z úprav závazků spojených s penzijním připojištěním zaměstnanců[30] (accumulated minimum pension liability adjustments).

Tyto položky by se na rozvaze vykázaly přibližně[31] takto:


1 V USA je registrace právnických osob v kompetenci individuálních států, a ne federální vlády. Protože každý stát má jiná pravidla, US GAAP je v této oblasti velmi flexibilní.


2 Pod titulem the balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories se hovoří o názvech, které mají být rozumně popisné. Tato část se sice vztahuje na majetek, ale princip, který by se aplikoval na vlastní kapitál, je naprosto stejný.


3 Na příklad, český základní kapitál by spadal do této kategorie povinného vkladu.


4 Funds v angličtině jsou aktivní položky, obvykle vykázané jako součást investic. Viz: the balance sheet / long-lived assets / other investments.


5 Co fondů ze zisku týče, tak US GAAP neukládá firmám žádnou povinnost tyto fondy vytvářet. Pokud česká firma vykazuje v US GAAP, měla by vykázat fondy, které jsou povinné podle českého zákona. Tyto fondy se mohou vykázat pod názvem jako „statutory reserves“, a pokud jsou podstatné, měly by se vysvětlit v příloze.


6 Také známo pod zkratkou „accumulated OCI“.


7 Bližší informace o tom, jak se tato položka tvoří a rozpouští, najdete pod titulem : income statement / comprehensive income.


8 Toto číslo se musí uvést ve výroční správě. Ve výroční správě se také musí uvést plně zředěný zisk na akcie (fully diluted earnings per share). Toto je zisk na akcie, jaký by byl, pokud by se všechny potenciální akcie přeměnily na kmenové, děleno všemi akciemi plus všechny potenciální akcie. Před nedávnem vyšla vyhláška SFAS 128, která v podstatě převzala pravidla IAS pro tuto oblast. Protože už existují české překlady IAS, tato publikace se této otázce dál nevěnuje.


9 V USA není zvykem regulovat soukromé obchodní vztahy, jako je vztah mezi firmou a jejími vlastníky (její akcionáři). Z tohoto důvodu mnoho států dává firmám naprostou volnost při tvorbě stanov. Tyto stanovy tak mohou dávat správní radě široké pravomoci, nebo mohou tyto pravomoci rezervovat pro valnou hromadu. Každá veřejně obchodovaná společnost je sice povinná své akcionáře o obsahu stanov informovat (tím že stanovy zveřejní), ale je zároveň povinností každého akcionáře se o nich informovat. Pokud toto akcionář neudělá a vznikne mu kvůli vlastní neinformovanosti škoda, má smůlu. Nikdo mu tuto škodu nenahradí.


10 Ne úplně. Nedávno firma WWF (World Wrestling Federation) úspěšně vydala kmenové akcie bez volících práv. Toto se však stalo během spekulativních let konce dvacátého století. Po návratu rozumu na kapitálový trh v roce 2001 je nepravděpodobné, že by nějaká firma toto mohla opakovat.


11 Firma General Motors byla první firma, která takovéto akcie kdy vydala – byly to akcie GM-H, které byly tracking stock v její družicové operaci Hughes.


12 Toto také bylo běžné během spekulativních let konce dvacátého století, a od těchto praktik se také postupně upouští.


13 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / additional terminology / allowance.


14 Viz: the balance sheet / current assets / receivables / allowance for doubtful accounts.


15 Pokud firma sníží počet akcií, zároveň zvýší zisk na akcie, čím zvýší jejich tržní cenu, která se od zisku na akcie odvozuje. Vysvětlení jak zisk na akcie ovlivňuje jejich tržní cenu najdete pod titulem: introduction / by whom?


16 Samozřejmě že se zvýší celkové riziko spojené s akciemi, ale toto riziko kompenzuje zvýšená rentabilita kapitálu (return on equity).


17 Je poměrně běžné, že firmy tuto techniku použijí v situaci, kdy je cena jejich akcií na trhu nižší, než by měla být. Touto technikou zvednou jak zisk na akcie, tak cenu akcií a často se stává, (protože kapitálový trh přeceňuje akcie stejně často, jako je podceňuje) že cena akcií na trhu vzroste víc, než je rozumné. V této situaci firma může prodat akcie a koupit zpátky dluh, a celý cyklus může začít znova. Akcionáři, kteří akcie vlastní dlouhodobě, tak vydělají a jsou spokojení.


18 Pokud se používá tato metoda, je nutné vytvořit účet pro emisní ážio spojené s pokladními akciemi.


19 Pokud se používá tento způsob, je nutné sledovat pořizovací cenu každé pokladní akcie.


20 Tento nedostatek se účtuje proti účtu emisní ážio na pokladních akciích, pokud tento účet má zůstatek. Jinak se tento nedostatek účtuje proti nerozdělenému zisku.


21 Tento účet (odlišně od předchozího příkladu) není zvláštní účet, ale normální emisní ážio, stejný účet jaký se používá při primární emisi.


22 Tento účet (odlišně od předchozího příkladu) není zvláštní účet, ale normální emisní ážio, stejný účet, jaký se používá při primární emisi.


23 Pokud podíl zvýší, tak to není dar, ale kapitálový vklad.


24 Protože US GAAP je finanční, a ne daňové účetnictví, není nutné uvažovat o daňovém dopadu zvoleného postupu.


25 Vyhláška a odborná literatura běžně používá zkratku OCI (other comprehensive income), pokud mluví o položce, která se objevuje ve výsledovce (nebo výkazu souhrnného hospodářského výsledku, nebo ve výkazu změn ve vlastním kapitálu). Tato zkratka by se mohla do češtiny přeložit jako OSHV (ostatní souhrnný hospodářský výsledek).


26 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / 10 elements / comprehensive income.


27 Viz: income statement / comprehensive income / other comprehensive income.


28 Toto nejsou kursové rozdíly, jak se chápou v českém účetnictví, ale rozdíly, které vznikají během konsolidace společností, vedoucích své knihy v cizí měně. Viz: other issues / foreign currency / investments.


29 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / cash flow hedge.


30 Viz: income statement / comprehensive income / other comprehensive income.


31 US GAAP nepředepisuje konkrétní formu vykazování, a tak různé firmy mohou zvolit různé postupy. Uvedená tabulka by se tak měla chápat jako příklad takového postupu, a ne jako povinná forma výkazu.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com