Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha / závazky
The balance sheet / liabilities[1]

Podle US GAAP závazky jsou pravděpodobné budoucí oběti ekonomických výhod, které pocházejí ze současných povinností firmy převést majetky nebo poskytnout služby jiným jednotkám v budoucnosti, jako důsledek minulých transakcí nebo událostí.

Jinak řečeno, závazky jsou dluhy jedné osoby nebo účetní jednotky vůči jiné.

Tato část se nejprve bude věnovat všeobecným otázkám, které se vztahují jak na krátkodobé závazky, tak na dlouhodobé. Poté bude pokračovat a vysvětlí krátkodobé závazky, a pak dlouhodobé.

Rozvaha / závazky / základní pravidla o měření závazků
The balance sheet / liabilities / basic measurement rule

Podle US GAAP závazky se vždy vykazují v současné hodnotě budoucích splátek. To znamená, že všeobecně není přijatelné, aby se závazky vykazovaly v nominální hodnotě.

Rozvaha / závazky / základní pravidla o měření závazků / výjimky
The balance sheet / liabilities / basic measurement rule / exceptions

Nicméně, protože vyžadovat od firem, aby diskontovaly naprosto všechny svoje závazky k současné hodnotě by často přinášelo víc práce než užitku[2], v US GAAP existují určité výjimky k tomuto všeobecnému pravidlu.

Následující položky se nemusí diskontovat, ale vykázat v nominální hodnotě.

Normální krátkodobé závazky splatné do jednoho roku (normal accounts payable within one year). Všeobecně tato výjimka se týká běžných závazků z obchodního styku, ale netýká se směnek a obdobných závazků, i když budou splacené do jednoho roku[3].

Zálohy, průběžné platby, jistiny[4], zádržné atd. (advances, progress payments, security deposits, retainages, etc).

Transakce mezi matkou a dcerou (transactions between parent and subsidiary). Protože všechny tyto transakce stejně během konsolidace vypadnou, není nutné vnitropodnikové financování provádět s reálnými[5] podmínkami.

Záruky a podobné závazky (warrantees and other similar obligations).

Vztahy mezi bankou a klienty (lender / depositor relationships at banks)

Transakce, kde úroky jsou předepsané vládou (transactions where interest rates are prescribed by governments).

Pokud závazek není jednou z těchto šesti položek, vykazovat ho v nominální hodnotě je hrubé porušení[6] US GAAP.

Rozvaha / závazky / diskontní sazby
The balance sheet / liabilities / discount rates

Protože se všechny závazky musí vykazovat v současné hodnotě budoucích výdajů, je vždy nutné stanovit správnou diskontní sazbu. Existují tři možnosti:

Nominální diskontní sazba (nominal, stated interest rate).

Implicitní diskontní sazba (implicit, real interest rate).

Odhadnutá diskontní sazba (imputed interest rate).

Rozvaha / závazky / nominální sazba

The balance sheet / liabilities / nominal rate

Tabulka 1

Období

Peněžní tok

Diskontní sazba

Současná hodnota

A

B

C

D=B/(1+C)[A]

1

10,000

10%

9,091

2

10,000

10%

8,264

3

110,000

10%

82,645

100,000

Tabulka 2

Období

Peněžní tok

Diskontní sazba

Současná hodnota

A

B

C

D=B/(1+C)[A]

1

0

10%

0

2

0

10%

0

3

100,000

10%

75,131

75,131

Tabulka 3

Období

Čistý závazek

Diskontní sazba

Úrok

A

B, B=B=D

C

D=B x C

1

75,131

10%

7,513

2

82,645

10%

8,264

3

90,909

10%

9,091

24,869


Nominální diskontní sazba je úrok, který se skutečně platí. Pokud tato sazba je reálná, znamená to, že nominální hodnota závazku je zároveň jeho současná hodnota.

Například, firma XYZ si od banky půjčí $100,000, které vrátí za tři roky s tím, že mezi tím bude platit 10% ročně. Pokud do této transakci obě strany vstoupily dobrovolně, a pokud jsou na sobě nezávislé, tak se dá předpokládat, že úrok je rozumný a závazek se může vykazovat v nominální hodnotě, protože tato hodnota je stejná jako současná hodnota (co dokazuje tabulka 1).

Rozvaha / závazky / implicitní sazba
The balance sheet / liabilities / implicit rate

Implicitní úroková diskontní sazba je úroková sazba, která vyplývá z transakce a vznikne v situaci, kde nominální sazba není reální, ale transakce byla dobrovolná a mezi nezávislými stranami.

Například, firma XYZ prodá firmě ABC směnku v nominální hodnotě $100,000, která neplatí žádný úrok a je splatná za tři roky. Za tuto směnku dostane $75,131. Jak ukazuje tabulka 2, implicitní úrok, který vyplývá z této transakce, je 10%.

Pokud do této transakce obě strany vstoupily dobrovolně a jsou na sobě nezávislé, tak se dá předpokládat, že implicitní úrok je rozumný. Závazek se pak vykáže v současné hodnotě.

Firma pak diskont rozpouští metodou efektivní úrokové sazby (effective interest rate method). Tabulka 3 ukazuje, jak by se tato metoda aplikovala na tento příklad. Podle této metody by firma na konci prvního období z celkového diskontu ve výši $75,131[7] rozpustila $7,513 do nákladového úroku. V druhém roce $8,264, a v třetím by rozpustila zbytek a závazek splatila.

Rozvaha / závazky / odhadnutá sazba
The balance sheet / liabilities / imputed rate

Odhadnutá diskontní sazba se používá v případech, kde ani nominální, ani implicitní sazba není reální.

Obvykle tyto situace nastanou v pouze v případě, kdy transakce nebyla dobrovolná nebo kdy nebyla mezi nezávislými stranami[8].

Může také nastat v situaci, kdy samotnou půjčku doprovází jiná, vedlejší dohoda[9].

V každém případě (kromě situací, pro které existuje výjimka[10]) pokud ani nominální, ani implicitní úroková sazba není reálná, účetní jednotka je povinna odhadnout (rozumným odhadem) rozumnou úrokovou sazbu a tuto použít ke zjištění současné hodnoty závazku.

Pod rozumným odhadem se rozumí to, že firma zjistí, jaká by byla úroková sazba, která by vznikla, pokud by se jednalo o dobrovolnou transakci mezi nezávislými stranami.

Například, pokud si firma půjčí určitou částku od jiné firmy, a není jistá, zda nominální nebo implicitní úrok je reálný, zjistí, jaký úrok by bývala platila bance, pokud by si tuto částku od ní půjčila.

Samozřejmě, toto je pouze jeden možný postup jak odhadnout reální úrokovou sazbu. Nicméně, v každém případe firma musí mít formální dokumentaci, která vysvětluje, jak přesně postupovala, protože auditor jistě bude tuto dokumentaci chtít vidět, aby sám byl schopný potvrdit, zda odhad je skutečně reálný, nebo ne[11].

Rozvaha / závazky / kompenzace

The balance sheet / liabilities / offsetting

Podle US GAAP (stejně jako podle české legislativy) existuje zákaz kompenzace. Tento zákaz se týká všech majetků a všech závazků.

Jediná situace, kdy firmy smí podle US GAAP kompenzovat, je když se jedná o zisky a ztráty (gains and losses), a to pouze v případě, že tyto zisky ztráty vzniknou v rámci hedgovacích operací[12].

Rozvaha / závazky / SFAS 140
The balance sheet / liabilities / SFAS 140

Vyhláška SFAS 140 se věnuje převodu finančního majetku a vyrovnání (settlement) závazků. Podle této vyhlášky se závazek smí považovat za vyrovnání (settled), a firma ho tak smí přestat vykazovat na své rozvaze, pouze pokud se splní jedna ze dvou následujících podmínek:

Dlužník zaplatí věřiteli, a tímto je zbaven závazku.

Pod pojmem „zaplatí“ se rozumí, že dlužník věřitelovi dodá peníze, finanční majetek, zboží, výrobek nebo poskytne službu, a nebo dluh koupí zpátky[13], i za předpokladu, že ho bude držet v pokladně[14].

Poznámka: in-substance defeasance[15] se dnes už nepovoluje.

Dlužník je osvobozen od dluhu buď soudním rozhodnutím (judicially), nebo po dohodě s věřitelem[16].

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky
The balance sheet / liabilities / current liabilities

Krátkodobé závazky jsou krátkodobé proto, že se vyrovnají do jednoho roku. US GAAP všeobecně neumožňuje, aby se závazky, které se nevyrovnají do jednoho roku, považovaly za krátkodobé, a naopak.

US GAAP se však zajímá mnohem víc o druhou situaci. US GAAP předpokládá, že firmy budou spíš chtít vykazovat závazky, které se splatí do jednoho roku jako dlouhodobé, než naopak. Důvodem je, že US GAAP počítá s tím, že vedení ví, že likvidita (běžná aktiva mínus běžné závazky) je něco, co uživatele finančních informací (n jenom akcionáře, ale věřitele, dodavatele, a téměř kohokoliv jiného) velmi zajímá.

Z tohoto mimo jiné vyplývá, že ta část dlouhodobého závazku, která bude zaplacená do roku, se musí vykázat jako součást běžných závazků. Nebo pokud se poruší podmínka dlouhodobého závazku, která může způsobit, že věřitel ho vypoví, tento závazek se musí vykázat jako součást běžných závazků, i když ho věřitel nemíní vypovědět.

Tato část probírá běžné součásti běžných závazků. Tento seznam by se však neměl považovat za vyčerpávající. Cokoliv (dohoda, smlouva, nebo podmíněná budoucí událost[17]), co povede k tomu, že se někomu předají peníze, finanční majetek, zboží, výrobek, poskytne se služba nebo že se koupí zpátky dluh do jednoho roku, je běžný závazek.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / běžné závazky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / payables

Slovo payable se používá při označení položky za splatnou. Na rozdíl od krátkodobých aktiv není žádný tradiční postup pro vykazování krátkodobých závazků. Firmy je sice obvykle vykazují v následujícím pořadí, ale nebylo by neobvyklé, kdyby zvolily jiné.

Rovněž si firmy obvykle příliš nelámou hlavu nad názvoslovím, a až na několik výjimek, US GAAP také ne. Například závazek z obchodního styku se označí jako „account payable“, zatím co závazky spojené se zaměstnanci se označí jako „wages and salaries payable“, nebo „payroll payable“. Otázka, zda první označení je skutečný závazek, a druhé označení časové rozlišení, nikoho[18] příliš nezajímá.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / běžné závazky z obchodního styku

The balance sheet / liabilities / current liabilities / accounts payable

To jsou běžné závazky, kde se přijala nebo očekává faktura[19].

Protože pro tyto pohledávky existuje výjimka, nemusí se vykazovat v současné hodnotě (pokud jsou splatné do jednoho roku), ale mohou se vykazovat v nominální hodnotě.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / směnky k úhradě
The balance sheet / liabilities / current liabilities / notes payable

To jsou vystavené směnky. Všeobecně existují tři druhy směnek[20]:

Směnky vydané za peníze.

Směnky vydané za peníze plus další vedlejší výhodu.

Směnky vydané za jiné než peníze.

Pokud směnky mají charakter pohledávek, vztahuje se na ně výjimka, a mohou se vykazovat v nominální hodnotě. Toto je obvyklé v situacích, kde jsou směnky vydané za něco jiného než peníze.

Pokud směnky mají charakter krátkodobých půjček, zachází se s nimi podle základních pravidel, a vykazují se v současné hodnotě. Toto je situace, kde jsou směnky vydané za peníze.

V případě, že jsou směnky vystavené za peníze a jinou výhodu, také se vykazují v současné hodnotě. Dále, protože v této situaci je běžné, že ani nominální, ani implicitní[21] úrok není reálný, obvykle se musí odhadnout reálný úrok, který se použije ke zjištění současné hodnoty[22].

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / krátkodobé půjčky

The balance sheet / liabilities / current liabilities / short-term loans

Krátkodobé půjčky, protože obvykle platí reálný úrok, se obvykle vykazují v nominální hodnotě.

Jedinou další povinností, kterou účetní jednotka má, je v příloze uvést všechny významné podmínky spojené s dohodou s věřitelem. Na příklad, pokud firma je omezená v použití získaných prostředků, toto je významná podmínka. Nebo pokud z podmínek dohody vyplývá jiné omezení, na příklad omezení celkové likvidity, nebo výše pohledávek, nebo výše zásob, atd.

Dál je nutné označit jakoukoliv část půjčky, která je omezená (restricted). V USA je poměrně běžné, že banka sice firmě půjčí určitou částku, ale chce, aby firma část peněz ponechala na svém účtě. Tento vklad (říká se mu compensating balance) se musí vysvětlit a vykázat odděleně od ostatních aktiv.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / kontokorent

The balance sheet / liabilities / current liabilities / lines of credit

Kontokorent nebo-li úvěrové linky je možnost si půjčit od banky nebo jiného subjektu.

V této situaci firma musí vykázat vyčerpanou částku a v příloze uvést celkovou částku, kterou čerpat může.

Stejně jako u půjček se všechny významné podmínky dohody také musí uvést v příloze.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení

The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals

Podrobná diskuse o časovém rozlišení se nachází pod titulem: the balance sheet / current assets / accruals.

Tato část hovoří pouze o některých zvláštnostech pasivního časového rozlišení.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výnosy příštích období

The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / unearned (deferred) revenue

Protože výnosy příštích období jsou úzce propojené s tržbami, US GAAP na tuto klasifikaci klade značný důraz.

Všeobecně, nevydělané (unearned) nebo odložené (deferred) tržby vzniknou, kdykoliv firma přijme peníze nebo vystaví fakturu před tím, než má nárok na uznání tržeb[23]. Protože však vždy existuje riziko, že firmy budou uznávat tržby dřív, existují přísná a rozsáhlá pravidla o tom, kdy firmě skutečně vznikne nárok tržbu uznat a vykázat ji jako tržbu.

Například nedávno jedna firma (Microstrategy) nepostupovala tak, jak měla, a Komise pro cenné papíry dospěla k názoru, že firma se dopustila chyby[24]. Firma se musela vrátit zpátky několik let a předělat a znovu vydat finanční výkazy. Dopad na její akcie znázorňuje následující graf 1[25]:

Protože tato oblast je důležitá a může mít vážný dopad na firmu a její vedení (a potažmo na auditory), auditoři jsou na tuto oblast citliví a pečlivě prověřují, zda všechny přijaté částky byly řádně klasifikované a vykázané na rozvaze jako „deferred revenue“, „unearned revenue“, nebo pod jiným názvem, který dává najevo, že se jedná o výnosy příštích období.

Protože o konkrétních pravidlech pro uznání tržby se hovoří později[26], zde je nutné pouze dodat krátkou poznámku o zálohách.

Zálohy se podle US GAAP rozdělují do dvou druhů: vratné (returnable) a nevratné (non-returnable).

Pod vratnou zálohou se rozumí záloha, která bude vrácená v penězích. Těmto zálohám se obvykle říká security deposits, protože obvykle se přijímají jako jistina při pronajímání majetku, a pak se vrací.

Vratné zálohy se nepovažují za výnosy příštích období, a na rozvaze se vykazují jako běžné závazky (protože se na ně vztahuje výjimka, nemusí se vykazovat v současné hodnotě, a často mohou se vykazovat jako součást krátkodobých aktiv, i když není pravděpodobné, že se do roku budou vracet).

Pod nevratnou zálohou se rozumí záloha, která nebude vrácená v penězích, ale tím, že přijímající předá předávajícímu nějaký majetek (na příklad zboží, výrobek, projekt, atd.), a/nebo mu poskytne službu.

Nevratné zálohy se považují za výnosy příštích období, a musí se vykázat na rozvaze (pokud jsou podstatné) jako samostatná část závazků (odděleně od běžných závazků) pod názvem, který jasně dává najevo, že se jedná a výnosy příštích období.

Názvy jako „unearned revenue“, nebo „deferred revenue“ jsou sice nejpopisnější, ale názvy jako „down payments” (akontace), „advances” nebo „pre-payments“ (platby předem), „subscriptions received” (předplatné) jsou také běžné.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výdaje příštích období
The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / accrued expenses

Výdaje příštích období jsou v rámci US GAAP často těžko rozeznatelné od běžných závazků. Na příklad US GAAP považuje nevyplacené mzdové náklady (wages and salaries payable) za výdaje příštích období, zatím co nezaplacení přijaté faktury považuje za běžné závazky[27].

Firmy se většinou s těmito rozdíly příliš nezatěžují. Pokud nějaký závazek znamená, že firma bude muset do roku vyplatit peníze, vede ho v účetnictví, a vykáže ho (pokud je podstatný) pod názvem „_______ payable“, a ponechá na uživateli, aby se sám rozhodl, zda položka je skutečný závazek, nebo časové rozlišení.

Nicméně, protože následující položky jsou (technicky) považované US GAAPem za výdaje příštích období, jsou zde tak označené.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výdaje příštích období / splatné dividendy
The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / accrued expenses / dividends payable

V dni, kdy správní rada[28] vyhlásí dividendy, firma provede takovýto zápis:

Vyplacené dividendy

10,000


Dividendy k vyplacení


1,000

Zaúčtování vyhlášení dividend.


Dividends paid

10,000


Dividends payable


1,000

To record declaration of dividend.

Tyto dividendy k vyplacení vykazuje jako závazek do dob,y než dividendy nezaplatí, a pak provede takovýto zápis:

Dividendy k vyplacení

10,000


Peníze


1,000

Zaúčtování zaplacení dividend.


Dividends payable

10,000


Cash


1,000

To record payment of dividend.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výdaje příštích období / splatné úroky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / accrued expenses / interest payable

Firma vždy musí úroky řádně časově rozlišit. Pod názvem splatné úroky vede a vykazuje úroky, které už promítla do nákladů, ale ještě nevyplatila.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výdaje příštích období / splatná daň

The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / accrued expenses / taxes payable

Zde firma vykazuje daň, kterou bude muset odvést, ale ještě neodvedla.

Pojem „splatná daň“ (tax payable) je důležité si neplést s pojmem „odložená daň“ (deferred tax). Splatná daň je daň, která bude státu do roku skutečně odvedená. Odložená daň je dopad rozdílů mezi načasováním tržeb a nákladů z pohledu daňového zákona, a tržeb a nákladů z pohledu US GAAP.

Podrobnou diskusi o účetnictví pro odloženou daň najdete pod titulem: other issues / accounting for income taxes.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / časové rozlišení / výdaje příštích období / částky vybírané za jiné osoby
The balance sheet / liabilities / current liabilities / accruals / accrued expenses / agency accounts

Firmy často fungují jako výběrčí agenti pro jiné subjekty. Na příklad, pokud firma strhává daň přímo od zaměstnanců, funguje jako výběrčí agent pro stát. Pokud existuje časový rozdíl mezi tím, kdy peníze strhne a odevzdá, tak pro ní vzniká tento závazek.

Aby bylo jasné, že se jedná o částky vybírané za jiné osoby, tak se tyto závazky obvykle označují slovem „withholding“ nebo „withheld“.

Například, daň přímo ze závislé činnosti, která se ještě neodvedla, by se označila (a případně, pokud by byla podstatná, vykázala) pod názvem „income tax withheld“[29].

Nebo pokud zaměstnavatel zaměstnancům strhává část platu, kterou pak za ně ukládá na spořící účet (cekem běžná praxe v USA), tyto částky mezi tím, co je zaměstnancům strhne a následně investuje, vykazuje pod názvem „employee savings withheld“.

Česká daň z přidané hodnoty se také dá (technicky) považovat za agency account (protože firma technicky vybírá DPH od svých zákazníků). Protože DPH v USA neexistuje a US GAAP pro tuto daň nemá žádná pravidla, česká firma by jí mohla pro účely US GAAP účtovat stejně jako pro účely českého účetnictví.

Jediné, co je důležité, aby pokud je zůstatek v účtě DPH aktivní, tento účet vykázala v krátkodobých aktivech jako „value added tax receivable“, a pokud je pasivní, tak v krátkodobých závazcích jako „value added tax payable“. Tento účet by se neměl označit jako „withholding“.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities

Následující položky se také mohou objevit mezi krátkodobými závazky.

Tento seznam není vyčerpávající a obsahuje pouze nejběžnější ostatní závazky.

Podle US GAAP firma má povinnost vykázat každou podstatnou položku, která pro ní bude znamenat, že bude muset do roku vyplatit peníze, nebo se vzdát jiného majetku. Při vykazování má firma zvolit rozumně popisný název, který uživatelům výkazů dá jasně najevo, že jde o závazek, a proč ho firma má. Pokud toto z názvu nevyplývá, firma musí závazek vysvětlit v příloze.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / odložené položky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / deferred items

Odložené položky (deferred items) jsou technicky druh časového rozlišení, kdy se z nějakého důvodu musí odkládat dopad transakce, nebo jiné události na výsledovku. Výnosy příštích období, i když jsou správně známé jako unearned revenue (nevydělané tržby), se také často vykazují pod názvem deferred revenue (odložené tržby). Mezi těmito dvěmi položkami však není žádný praktický rozdíl[30]. Položka, která se nejčastěji označuje jako deferred, jsou odložené daně[31].

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / vratné zálohy
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / deposits received / returnable deposits

Vratné zálohy jsou závazky, které se vyrovnají tím, že se poskytovateli zálohy vrátí peníze nebo jiný majetek, ale kde se nedodá výrobek, zboží nebo služba (toto by byly nevratné zálohy, které US GAAP nepovažuje za zálohy, ale za výnosy příštích období).

Všeobecně, protože se na tyto položky vztahuje výjimka[32] k základnímu oceňovacímu pravidlu, se tyto zálohy vykazují v nominální hodnotě. Často se také vykazují jako součást krátkodobých závazků, i když nebudou do roku vrácené[33].

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / krátkodobá část dlouhodobého závazku
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / current portion of long-term debt

Pokud se část dlouhodobého závazku bude splácet do jednoho roku, US GAAP vyžaduje, aby se tato část vykázala mezi krátkodobými závazky.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / vypověditelný dlouhodobý závazek
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / callable long-term debt

Pokud věřitel má právo (na vlastní rozhodnutí) dlouhodobý závazek vypovědět, US GAAP vyžaduje, aby dlužník závazek vykazoval jako součást krátkodobých závazků. Tento postup je povinný i v případě, že věřitel nemá v úmyslu závazek vypovědět[34].

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / dlouhodobý závazek, u kterého byly porušené podmínky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / long-term debt on which covenants have been breached

Pokud dlužník poruší významné podmínky[35] spojené s dlouhodobým závazkem, US GAAP vyžaduje, aby toto porušení bylo okamžitě oznámeno (na příklad tiskovou správou), a aby se závazek vykazoval v krátkodobých závazcích.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / krátkodobé závazky, který budou přefinancované
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / short-term obligations expected to be refinanced

Pokud jsou splněné určité podmínky, tak se podle US GAAP krátkodobé závazky smí vykázat mezi dlouhodobými závazky.

Bližší informace najdete pod titulem: The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / notes issued for cash and another benefit.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / bonusy a placené volno
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / bonuses and compensated absences

Toto jsou závazky spojené s bonusy a jinou mimořádnou kompenzací. Jsou to také závazky spojené s vyplácením zdravotního nebo placeného volna.

Rozvaha / závazky / krátkodobé závazky / ostatní krátkodobé závazky / rezerva pro prémie a záruky
The balance sheet / liabilities / current liabilities / other current liabilities / provision for premiums and warrantees

Pod prémiemi se rozumí situace, kde například firma dá do novin inzerát, jehož součástí jsou kupony na slevu. Při vydání firma musí odhadnout kolik kuponů zákazníci využijí a vytvořit rezervu. Tato rezerva se pak vykáže pod názvem „premiums and coupons“, nebo podobným názvem.

Pod zárukou se rozumí záruka, která je nad rámec zákonné povinnosti a která vyplývá z dohody mezi prodejcem a kupcem, nebo je to záruka, kterou prodejce nebo výrobce nabízí všem zákazníkům, aniž by byl ze zákona povinen toto dělat.

Například výrobce automobilů nabízí svým zákazníkům pětiletou záruku, aniž by ze zákona musel. Výrobce je povinen (podle vyhlášky SFAS 5) vytvořit rezervu (oproti nákladu na výsledovce[36]).

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities

Dlouhodobé závazky jsou ty závazky, které nenutí firmu do jednoho roku vydat peníze nebo jiný majetek, nebo poskytnout službu.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dluhopisy
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / bonds payable

Dluhopisy (tržní dlužné cenné papíry) jsou nejběžnější dlouhodobý závazek u amerických firem. Důvod je, že v USA existuje velmi široký a hluboký trh s cennými papíry, a tak pro firmy je obvykle výhodnější prodávat dluhopisy, než si půjčovat od bank.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dluhopisy / diskonty a prémie
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / discounts and premiums

Dluhopisy se prodávají na otevřeném trhu, a protože úroková sazba požadovaná trhem se neustále mění, je téměř nemožné, aby se prodávaly za nominální hodnotu. I dluhopisy s proměnlivým úrokem se obchodují za různé ceny, protože tržní úrok se neustále mění, zatímco jejich úrok je obvykle odvozen od LIBOR nebo Prime Rate nebo Fed Funds Rate, které se mění podstatně méně často.

Z tohoto také vyplývá, že správně zaúčtovat a rozpustit diskont a prémii, patří mezi základní dovednosti každého účetního.

Co se rozpouštění diskontu nebo prémie úroku týče, tak US GAAP vyžaduje, aby se používala metoda efektivní úrokové sazby (effective interest rate method). Rozpouštět diskont nebo prémii rovnoměrně není povoleno.

Například, 1.1.2002 firma XYZ prodá 10,000 dluhopisů splatných najednou za třicet let na otevřeném trhu. Tyto dluhopisy platí roční úrok každého 31.12 ve výši 10%. Za tyto dluhopisy dostane $7,583,445. Z těchto faktů vyplývá, že firma platí skutečný úrok ve výši 12%. Protože se dluhopisy prodaly na otevřeném trhu, jedná se o transakci na délku paže[37], a tak implicitní[38] úroková sazba se dá, a priori, považovat za rozumnou. Touto sazbou firma rozpustí diskont.

Období

Čistá účetní hodnota

Diskontní sazba

Nákladový úrok

Peněžní tok

Rozpuštění diskontu


A, A = A + E

B

C = A x B

D

E = C - D

1

7,583,445

12%

910,013

900,000

10,013

2

7,593,458

12%

911,215

900,000

11,215


- atd.-

12%

- atd.-

- atd.-

- atd.-

29

9,492,985

12%

1,139,158

900,000

239,158

30

9,732,143

12%

1,167,857

900,000

267,857


2,416,555
Per.

Net book value

Discount rate

Interest expense

Cash flow

Discount amortization


A, A = A + E

B

C = A x B

D

E = C - D

1

7,583,445

12%

910,013

900,000

10,013

2

7,593,458

12%

911,215

900,000

11,215


- atd.-

12%

- atd.-

- atd.-

- atd.-

29

9,492,985

12%

1,139,158

900,000

239,158

30

9,732,143

12%

1,167,857

900,000

267,857


2,416,5551.1.2002

Peníze

7,583,445

 

Diskont

2,416,555

 

 

Dluhopisy

 

10,000,000

Zaúčtování prodeje dluhopisů.


Cash

7,583,445

 

Discount

2,416,555

 

 

Bonds payable

 

10,000,000

To record sale of bonds.

31.12.2002 a každého dalšího 31.12. firma provede takovýto zápis.

Nákladový úrok[39]

910,013

 

 

Diskont


 10,013

 

Peníze

 

900,000

Zaúčtování splátky úroků a nákladový úrok.


Interest expense

910,013

 

 

Discount


 10,013

 

Cash

 

900,000

To record interest payment and interest expense.

až do 31.12.2032, kdy provede tento zápis

Dluhopisy

10,000,000

 

Nákladový úrok

1,167,857

 

 

Diskont

 

267,857

 

Peníze

 

10,900,000

 Zaúčtování splátky úroků, nákladový úrok a splacení dluhopisů.


Bonds payable

10,000,000

 

Interest expense

1,167,857

 

 

Discount

 

267,857

 

Cash

 

10,900,000

 To record interest payment, interest expense and bond repayment.

Dluhopisy se na rozvaze vykážou takto:

Rozvaha

Dlouhodobé závazky

Dluhopisy

10,000,000

Diskont

(2,416,555)

Čistá hodnota dluhopisů

7,583,445Balance sheet

Long-term liabilities

Bonds payable

10,000,000

Discount on bonds payable

(2,416,555)

Net bonds payable

7,583,445


nebo takto:

Rozvaha

Dlouhodobé závazky

Dluhopisy (mínus diskont ve výši $2,416,555)

7,583,445


Balance sheet

Long-term liabilities

Bonds payable (net of $2,416,555 discount)

7,583,445

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dluhopisy / podmínky
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / bond covenants

Firma je vždy povinná v příloze uvést všechny významné (significant) podmínky (covenants) spojené s dluhopisy. Pod „významnými podmínkami“ se rozumí především podmínky, které mohou způsobit, že dluhopis se stane vypověditelný. Významné podmínky jsou také ty, které informují o prioritě při likvidaci, nebo o majetku, který dluhopisy zajišťuje (pledged assets).

U většiny firem, které mají dluhopisy, je tato část přílohy jedna z nejobsáhlejších. Nejlepší způsob jak zjistit, co všechno by měla obsahovat (a také způsob, jak se podmínky mají popisovat[40]), je přečíst si výroční správy jiných firem. Tyto výroční správy se obvykle mohou získat rovnou od firem (na příklad objednávkou přes jejich webové stránky) bez poplatků[41].

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dluhopisy / vlastnosti
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / bond features

Dluhopisy také mohou mít různé vlastnosti. Následuje krátký seznam nejběžnějších:

Nezajištěné dluhopisy (unsecured bonds): dluhopisy, které nejsou zajištěné (secured) žádným konkrétním majetkem.

Zajištěné dluhopisy (secured bonds): dluhopisy, které jsou zajištěné nějakým konkrétním majetkem, například strojem nebo souborem majetku jako vozový park. Pokud jsou zajištěné nemovitostí, tak se jim obvykle říká mortgage bonds.

Dluhopisy, které jsou splatné najednou (term bonds): toto jsou dluhopisy, kde jistina je v budoucnosti vrácená najednou a jednorázově.

Dluhopisy, které jsou splácené postupně (serial bonds): toto jsou dluhopisy, kde jistina je vrácená postupně.

Spravované dluhopisy (sinking funds): toto jsou dluhopisy, které kombinují vlastnosti předchozích dvou. Firma jistinu postupně splácá správci (trustee) který pak na konec jistinu vyplatí najednou držitelům dluhopisů[42].

Dluhopisy vypověditelné ze strany vystavitele (callable bonds): toto jsou dluhopisy, které firma může koupit zpět (call) před jejich splatností, a tak jsou callable z pohledu firmy (a puttable z pohledu držitele).

Dluhopisy vypověditelné ze strany držitele (puttable bonds): toto jsou dluhopisy, které držitel kdykoliv může vypovědět, a tak získat zpátky (call) své peníze. Tyto dluhopisy jsou tak puttable z pohledu firmy (a callable z pohledu držitele).

Přeměnitelné dluhopisy (convertible bonds): toto jsou dluhopisy, které se mohou přeměnit na jiný druh cenného papíru. Nejběžnější je přeměna na akcie. Podle podmínek dohody se tato přeměna může uskutečnit po nějaké době, nebo na přání držitele nebo firmy (obvykle po nějaké době), nebo po splnění určitých podmínek (na příklad, když cena akcií na burze dosáhne určité výše). Protože vlastnosti a podmínky těchto cenných papírů jsou různé, musí se vždy dostatečně vysvětlit v příloze[43].

Dluhopisy s hlubokým diskontem (deep discount bonds): toto jsou dluhopisy, které platí velmi nízký úrok, a tak se prodávají za velký diskont.

Bezkupónové dluhopisy (zero coupon bonds): toto jsou dluhopisy, které neplatí žádný úrok, a tak se prodávají za velmi velký diskont.

Dluhopisy, které platí variabilní úrok (variable rate bonds): toto jsou dluhopisy, jejichž kupón se pohybuje. Tento kupón se obvykle odvozuje od tržního úroku, jako je Fed Funds rate, nebo LIBOR, nebo Prime rate, atd.

Dluhopisy na jméno (registered bonds): dluhopisy, kde firma má evidenci o jejich držitelích.

Dluhopisy na držitele (bearer bonds): dluhopisy, kde firma nemá evidenci o jejich držitelích.

Dluhopisy, u kterých se platí úrok, pouze pokud firma je zisková (income bonds).

Dluhopisy, u kterých se platí úrok / splácí se z určitého zdroje příjmů (revenue bonds): tyto dluhopisy jsou často vydávané místními samosprávami, které za získané peníze postaví něco, co jim bude přinášet příjem (sportovní hala, most, na kterém se vybírá mýtné, atd.). Úrok a jistina se pak vyplácí z příjmů, které majetek samosprávě přináší.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dlouhodobé půjčky
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / long-term loans

Protože dlouhodobé půjčky obvykle mají sjednaný úrok, nominální úrok je stejný jako implicitní[44]. Pokud se do dohody vstoupilo dobrovolně a dvě strany jsou na sobě nezávislé, implicitní úrok se také dá považovat za rozumný.

Z tohoto vyplývá, že půjčky (kde se jistina splatí najednou v budoucnosti) se obvykle zaúčtují a dál vykazují v nominální hodnotě, protože to, že platí smluvní úrok znamená, že jejich nominální hodnota je zároveň jejich současná hodnota.

Na druhé straně, pokud se jistina splácí postupně, tak se na půjčku musí také používat metoda efektivní úrokové sazby.

Například, 1.1.2002 si firma XYZ půjčí $100,000 od banky s tím, že půjčku bude splácet roční splátkou ve výši $25,046[45].

Tuto transakci zaúčtuje takto:

Peníze

100,000

 

 

Půjčka

 

100,000

 Zaúčtování půjčky.


Cash

100,000

 

 

Long-term loan

 

100,000

 To record long-term loan.

Na rozdělení půjčky na úrok a snížení jistiny použije takovouto tabulku:

Období

Diskontní sazba

Půjčka

Nákladový úrok

Splátka


A

B

C, C = C -F

D = C x B

E

F = E - D

1

8%

100,000

8,000

25,046

17,046

2

8%

82,954

6,636

25,046

18,409

3

8%

64,545

5,164

25,046

19,882

4

8%

44,663

3,573

25,046

21,473

5

8%

23,190

1,855

25,046

23,190
25,228

125,228

100,000První a každou následující splátku zaúčtuje tímto způsobem:

Půjčka[46]

17,046


Nákladový úrok

8,000

 

 

Peníze

 

25,046

 Zaúčtování půjčky.


Long-term loan

17,046


Interest expense

8,000

 

 

Cash

 

25,046

 To record long-term loan.

Podobně jako u dluhopisů[47], firma také musí všechny významné podmínky spojené s půjčkami uvést v příloze.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dlouhodobé časové rozlišení
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / accrued long-term liabilities

Pokud se časové rozlišení týká období, která začínají po jednom roce, je dlouhodobé, a mělo by se vykazovat mezi dlouhodobými závazky[48].

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / dlouhodobé odložené položky
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / deferred long-term liabilities

Tato položka obvykle obsahuje dlouhodobé odložené daně, ale může obsahovat jakoukoliv odloženou položku. Při vykazování (pokud položka je podstatná) se má zvolit rozumně popisný název, jako deferred taxes, nebo deferred revenue, atd.

Jinak, pokud tato položka neobsahuje podstatné položky, dala by se skombinovat s časovým rozlišením, a vykázat jako „deferred and accrued long-term items”, nebo s ostatními dlouhodobými závazky a vykázat pod názvem jako „deferred and other long-term items”.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / rezervy
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / provisions

Podle vyhlášky SFAS 5, pokud se očekává událost, která firmě přinese ztrátu, pokud tato událost je pravděpodobná (85% až 90% jistá), a pokud se ztráta dá rozumně odhadnout, firma je povinná ztrátu zaúčtovat a proti ní vytvořit rezervu (provision). Tyto rezervy (také známé jako contingent liabilities) se pak vedou na rozvaze do té doby, než se očekávaná událost stane a ztráta se tak upřesní.

Například, na začátku roku 2001 firma XYZ zjistí, že znečistila životní prostředí a odhaduje, že dostane pokutu. Výši pokuty odhaduje na $100,000 a dalších $5,000,000 jí bude stát škodu odstranit.

16.6.2001 firma dospěje k názoru, že pokutu pravděpodobně dostane, a že jí pravděpodobně bude nařízeno škodu odstranit, a tak provede tento zápis:

Ztráta[49]

5,100,000

 

 

Rezerva

 

5,100,000

Zaúčtování rezervy pro odstranění znečištění životního prostředí.


Loss

5,100,000

 

 

Provision

 

5,100,000

To record contingent environmental cleanup liability.

25.9.2003 vyčerpá všechny možnosti odvolání a státu zaplatí pokutu ve výši $125,000. Tuto událost zaúčtuje takto:

Ztráta[50]

25,000


Rezerva

100,000

 

 

Peníze

 

125,000

Zaúčtování zaplacení pokuty za znečištění životního prostředí.


Loss

25,000


Provision

100,000

 

 

Cash

 

125,000

To record contingent environmental cleanup liability.

30.9.2003 zahájí práce na odstranění škody. Tyto práce během roku dokončí a zaplatí celkem $4,950,000.

Tuto skutečnost zaúčtuje takto:

Rezerva

5,000,000

 

Peníze


4,950,000

 

Zisk[51]

 

50,000

Zaúčtování zaplacení pokuty za znečištění životního prostředí.


Provision

5,000,000

 

Cash


4,950,000

 

Gain

 

50,000

To record contingent environmental cleanup liability.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / směnky vydané za peníze
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / notes issued for cash

Toto téma se sice vztahuje na všechny druhy zadluženosti (půjčky, dluhopisy, směnky, atd.), ale v literatuře se nejčastěji objevuje pod názvem notes issued for cash.

Pokud se za vydanou směnku dostanou pouze hotové peníze, a pokud se transakce dá považovat za transakci na délku paže[52], tak implicitní[53] úrok je stejný jako nominální, a dá se, a priori, považovat za rozumný.

Pokud se směnka zaplatí najednou v budoucnosti (místo toho, aby se splácela postupně[54]), tak se může zaúčtovat v nominální hodnotě, a splátky se mohou dávat rovnou do úroků.

Například, 1.1.2002 firma XYZ prodá (v transakci na délku paže) firmě ABC pětiletou směnkou s nominální hodnotou $100,000 a 8% kupónem placeným každého 31.12., a dostane $100,000. Tuto transakci zaúčtuje takto:

Peníze

100,000

 

Směnka


100,000

Zaúčtování prodeje směnky.


Cash

100,000

 

Notes payable


100,000

To record sale of note.

Protože směnka bude zaplacená najednou, každého dalšího 31.12. provede tento zápis[55]:

Nákladový úrok[56]

10,000

 

Peníze


10,000

Zaúčtování platby úroku.


Interest expense

10,000

 

Cash


10,000

To record interest payment.

31.12.2006

Směnka

100,000


Nákladový úrok

10,000

 

Peníze


110,000

Zaúčtování platby úroku a splacení směnky.


Notes payable

100,000


Interest expense

10,000

 

Cash


110,000

To record interest payment and repayment of note.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / směnky vydané za peníze plus nějakou vedlejší výhodu
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / notes issued for cash and another benefit

Pokud se transakce uskuteční na délku paže,[57] tak se implicitní[58] úrok obvykle dá považovat za reálný. Existuje však situace, kde tomu tak být nemusí.

V literatuře se o této situaci obvykle hovoří jako o směnkách vydaných za peníze a vedlejší výhodu, ale tato situace se může vztahovat na všechny situace, kde se půjčí od jiné osoby, a kde součástí dohody je něco jiného, než pouze peníze[59].

V těchto situacích US GAAP vyžaduje, aby se zjistil reálný úrok, a aby se tento reálný úrok používal jako diskont při rozpouštění splátky na úrok a snížení závazku.

Například, 1.1.2002 firma XYZ prodá firmě ABC tříletou směnku, která neplatí žádný úrok s nominální hodnotou $100,000, a dostane $100,000. Jako součást dohody se zaváže, že do té doby, než směnku nezaplatí, nebude odebírat výrobek X od jiné firmy, než ABC[60].

Protože tato směnka neplatí reálný úrok, každá strana má povinnost odhadnout (impute) tento reálný úrok (imputed interest rate). Firma XYZ zjistí, že banka by od ní chtěla 12% za půjčku s podobnými podmínkami jako směnka. Firma ABC zjistí, že pokud by si koupila směnku od jiné firmy podobné XYZ za tržní podmínky, zaplatila by 11%[61].

Firma XYZ tak spočítá diskont ve výši $28,822, a firma ABC $26,881[62].


XYZ

ABC

Období

Směnka

Diskontní sazba

Rozpuštění diskontu

Směnka

Diskontní sazba

Rozpuštění diskontu


A, A = A + C

B

C = A x B

A, A = A + C

B

C = A x B

1

71,178

12%

8,541

73,119

11%

8,043

2

79,719

12%

9,566

81,162

11%

8,928

3

89,286

12%

10,714

90,090

11%

9,91028,82226,881


1.1.2002 XYZ provede tento zápis:

Peníze

100,000

 

Diskont na směnkách k úhradě

28,822

 

 

Směnky k úhradě

 

100,000

 

Odložený nákladový úrok[63]

 

28,822

Zaúčtování směnky k úhradě a odloženého nákladového úroku.


Cash

100,000

 

Discount on notes payable

28,822

 

 

Notes payable

 

100,000

 

Deferred interest expense

 

28,822

To record note payable and deferred interest expense

1.1.2002 ABC provede tento zápis:

Směnky k inkasu

100,000

 

Odložený příjmový úrok [64]

26,881

 

 

Peníze

 

100,000

 

Diskont na směnkách k inkasu

 

26,881

Zaúčtování směnky a odloženého úroku.


Notes receivable

100,000

 

Deferred interest income

26,881

 

 

Cash

 

100,000

 

Discount on notes receivable

 

26,881

To record note receivable and deferred interest income.

31.12.2002 XYZ provede tento zápis:

Odložený nákladový úrok

9,607[65]

 

Nákladový úrok

8,541[66]

 

 

Náklady na prodané zboží

 

9,607

 

Diskont na směnkách k inkasu

 

8,541

Zaúčtování rozpuštění diskontu na směnkách a úpravy nákladů na prodané zboží.


Deferred interest expense

9,607

 

Interest expense

8,541

 

 

Cost of goods sold

 

9,607

 

Discount on notes payable

 

8,541

To record amortization of discount and adjustment of cost of goods sold.

31.12.2002 ABC provede tento zápis:

Tržby

8,960

 

Diskont na směnkách k inkasu

8,043

 

 

Odložený příjmový úrok

 

8,960

 

Příjmový úrok

 

8,043

Zaúčtování rozpuštění diskontu na směnkách a úpravy tržeb.


Revenue

8,960

 

Discount on notes receivable

8,043

 

 

Deferred interest income

 

8,960

 

Interest income

 

8,043

To record amortization of discount and adjustment of revenue.

31.12.2004 XYZ provede tento zápis:

Směnky k úhradě

100,000

 

Odložený nákladový úrok

9,607

 

Nákladový úrok

10,714

 

 

Peníze

 

100,000

 

Náklady na prodané zboží

 

9,607

 

Diskont na směnkách k úhradě

 

10,714

Zaúčtování rozpuštění diskontu na směnkách, úpravy nákladů a splacení směnky.


Notes payable

100,000

 

Deferred interest expense

9,607

 

Interest expense

10,714

 

 

Cash

 

100,000

 

Cost of goods sold

 

9,607

 

Discount on notes payable

 

10,714

To record amortization of discount, adjustment of cost of goods sold and repayment of note.

31.12.2004 ABC provede tento zápis:

Peníze

100,000

 

Tržby

8,960

 

Diskont na směnkách k inkasu

9,910

 

 

Směnky k inkasu

 

100,000

 

Odložený příjmový úrok

 

8,960

 

Příjmový úrok

 

9,910

Zaúčtování rozpuštění diskontu na směnkách, úpravy tržeb a inkaso směnky.


Cash

100,000

 

Revenue

8,960

 

Discount on notes receivable

9,910

 

 

Notes receivable

 

100,000

 

Deferred interest income

 

8,960

 

Interest income

 

9,910

To record amortization of discount, adjustment of revenue and repayment of note.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / směnky vydané za jiné než peníze
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / notes issued for other than cash

Pokud se směnka (nebo jiný druh zadluženosti) vydá za něco jiného, než peníze, tak pravidla se liší v závislosti na tom, zda směnka je či není tržní[67].

Pokud je směnka tržní, tak se transakce měří v hodnotě směnky. Pokud směnka není tržní, transakce se měří v reální hodnotě (fair value) majetku, který byl za směnku vyměněn[68].

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / spřízněné osoby
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / related parties

Pokud se jedná o spřízněnou osobu[69] ,tak vždy existuje riziko, že firma s ní nezjedná stejné podmínky, jaké by zjednala s nezávislou osobou, a tak že úrok, který platí, není reální. Protože auditoři jsou si tohoto vědomi, budou všechny tyto transakce (pokud jsou významné) chtít prověřit.

To znamená, že pokud firma zjednala tržní podmínky, měla by si připravit přesvědčivý důkaz o této skutečnosti a tento předložit auditorovi.

Pokud firma nesjednala tržní podmínky, měla by odhadnout (impute) reálný úrok (imputed interest rate), a tento použít při účtování závazku[70].

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / krátkodobé závazky, které budou přefinancované
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / short-term obligations expected to be refinanced

Obvykle je finančně výhodnější, aby firmy financovaly své operace krátkodobými půjčkami. Důvod je ten, že za normálních okolností (jak znázorňuje graf 1) krátkodobá zadluženost nese nižší úrok než srovnatelná[71] dlouhodobá zadluženost.

Z tohoto důvodu US GAAP umožňuje firmám, které používají krátkodobé závazky (na příklad krátkodobé bankovní půjčky nebo commercial paper), aby tyto závazky vykazovaly jako součást dlouhodobých závazků.

Aby firmy toto mohly udělat, musí však splnit následující dvě podmínky.

Musí prokázat schopnost závazek přefinancovat (refinance nebo-li roll over).

Musí mít v úmyslu závazek přefinancovat.

Firma může doložit svojí schopnost přefinancovat na příklad tím, že ukáže, že v minulosti vždy byla schopná svoje krátkodobé závazky přefinancovat, a že její situace a situace na trhu se nezměnila dostatečně, aby jí v tom zabránila.

Používat krátkodobé závazky na financování dlouhodobých potřeb je sice finančně výhodné, ale je to nebezpečné (jak znázorňuje graf 2[72]). Krátkodobé úvěry jsou sice finančně výhodné, ale také přináší velká rizika. Z tohoto důvodu než auditor dovolí firmám je vykazovat dlouhodobě, pečlivě se přesvědčí, zda firma je skutečně schopná závazky přefinancovat. Dál jistě bude od firmy požadovat, aby tyto závazky pečlivě popsala v příloze.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / mimorozvahové financování
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / off-balance sheet debt

Mimorozvahové financování nastává v situaci, kdy firma použije „kreativní účetnictví“, aby skryla skutečnou výši svých dlouhodobých závazků.

Bohužel není možné firmám v tom zabránit tak, že se jim nařídí, aby své závazky nevedly mimo rozvahu. Naopak, je nutné nejprve přijít na způsob, který firmy k tomuto účelu používají a zabránit mu. Mimorozvahové financování je tak neustálý boj. Firmy přijdou na nějaký způsob jak to dělat. Tvůrci US GAAP změní pravidla, aby tomu zabránili. Firmy přijdou na jiný způsob jak to dělat. Proto je nutné zakázat všechny způsoby, jak vést závazky mimo rozvahu. Tvůrci US GAAP změní pravidla, aby tomu zabránili. Atd. Atd.

Mezi vyhlášky, které toto téma ošetřují, patří SFAS: 5, 13, 47, 68, 94, 133, 137, 140 a 141[73].

Vyhláška 5 se vztahuje na podmíněné budoucí události[74]. Vyhláška 13 upravuje majetkový pronájem[75]. Vyhláška 47 se vztahuje na dohody jako projektové financování, kontrakty, které vyžadují, aby firma buď něco odebrala nebo za to zaplatila, a jiné podobné situace, kde firma je povinná něco koupit a které před vydáním vyhlášky firmy nevykazovaly jako závazky[76].

Vyhláška 68 se vztahuje na dohody o výzkumu a vývoji, kdy dvě nebo víc firem založily samostatnou firmu, která prováděla výzkum, a dluh spojený s touto činností nesla sama, místo toho, aby se dostal na rozvahu zakládajících firem[77]. Vyhláška 94 vyžaduje konsolidaci všech dcer i těch, které operují v jiném průmyslovém odvětví[78].

Vyhlášky 133 a 137 se vztahují na finanční deriváty a vyžadují, aby se všechny finanční deriváty vedly v účetnictví (jako majetek nebo závazek) v reálných hodnotách. Před vydáním těchto vyhlášek se finanční deriváty často vedly v nominálních hodnotách, které často představovaly pouze nepatrný zlomek reální hodnoty. Vyhláška 140 se vztahuje na převod finančního majetku a všech závazků, a upravuje přesně, kdy firma má právo závazek přestat vykazovat[79].

Vyhláška 141 se vztahuje na fúze a akvizice, a říká, že matka musí konsolidovat všechny dcery, které kontroluje. Vyhláška tak definitivně odstupuje od 50% vlastnictví jako definitivního kritéria pro nutnost konsolidovat, protože vyžaduje konsolidaci i v případech, kde menší než 50% podíl přináší vlastníku podílu kontrolu[80].

Důležitá poznámka: ke konci roku 2001 zkrachovala firma Enron, která se stala největším bankrotářem všech dob a s ní zmizelo bohatství v hodnotě přibližně $60 miliard dolarů[81]. Jedna z příčin tohoto krachu byly transakce se spřízněnými osobami, které firma řádně nevysvětlila investorům.

Jako reakci na tuto událost (aby předstihla případné kroky zákonodárců[82]) velká pětka 31.12.2001 poslala SEC návrh pravidel[83], která mimo jiné upřesní pravidla hry pro informování o mimorozvahovém financování.

Tento návrh počítá s tím, že firmy budou muset (jako součást doplňující informace[84]) popsat všechny garance a podobné závazky (guarantees and commitments), pronájmy a dohody o poskytování cizích zdrojů (lease and debt agreements), a jiné dohody, které mohou nepříznivě ovlivnit jejich úvěrové ohodnocení (credit rating), hospodářský výsledek, peněžní toky, nebo cenu akcií na trhu a všechny povinnosti, které vyplývají z podmíněných akreditivů (under letters of credit).

Dál firmy budou muset popsat všechny dohody, které mohou být považovány jako mimorozvahové financován, a budou muset objasňovat důvody, proč se do těchto dohod vstoupilo, a všechny důležité podmínky dohod mezi firmou a tou osobou (fyzickou nebo právnickou), která mimorozvahové financování umožňuje[85].

Na konec, firmy budou muset do své přílohy zahrnout tabulku, která poskytne přehled všech dohod, které v budoucnosti budou od firmy vyžadovat výdaj peněz, a všech dohod, jako na příklad garance nebo podmíněné akreditivy, který budou od firmy vyžadovat případný výdej peněz.

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / restrukturalizace závazků
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / troubled debt restructuring

Pokud firma není schopná dostát svým závazkům, často je restrukturalizuje. To se může stát tím, že se s věřiteli dohodne na změně podmínek. Může se to také stát soudní cestou[86]. US GAAP[87] se však příliš nezajímá o to, jak a proč restrukturalizace proběhla, zajímá se především o to, aby restrukturalizace byla správně zohledněná v účetnictví.

US GAAP se však také zajímá o to, aby pouze ty firmy, které skutečně své závazky restrukturalizují, používaly účetní postup pro restrukturalizace.

US GAAP tak omezuje použití tohoto postupu na ty firmy, které prokazatelně své závazky restrukturalizují. Firma prokáže, že dohoda s věřitelem je restrukturalizace, pokud je schopná doložit důkaz o tom, že nemá žádnou možnost získat potřebné prostředky od jiného věřitele za přibližně stejný úrok[88], jaký platila původnímu věřiteli nebo věřitelům.

Dál se za restrukturalizaci závazků nesmí považovat:

Změny v dohodách o pronájmu (capital leasing)

Změny v dohodách související se zaměstnanci

Nezaplacení pohledávek i v případě, kdy dodavatel se pohledávku nesnaží vymáhat, nebo při její vymáhání neuspěl[89].

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / restrukturalizace závazků / dlužník
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / troubled debt restructuring / debtor

Dlužník může závazek restrukturalizovat dvěmi způsoby:

Převést na věřitele nějaký[90] majetek

Převést na věřitele majetkový podíl

Upravit podmínky spojené se závazkem.

V případě, že se závazek restrukturalizuje prvním způsobem, dlužník porovná účetní hodnoty[91] (carrying amount) závazku s reální hodnotou majetků převedených na věřitele. Rozdíl je zisk nebo ztráta, a promítá se na výsledovku jako skutečně mimořádná položka[92] (extraordinary item).

V případě, že se závazek restrukturalizuje druhým způsobem, porovná se účetní hodnota závazku s reální hodnotou majetkového podílu. Rozdíl je zisk nebo ztráta, a promítá se na výsledovku jako skutečně mimořádná položka.

V případě, že se závazek restrukturalizuje třetím způsobem, porovná se jednoduchý součet[93] splátek podle nových podmínek s účetní hodnotou závazku. Pokud součet splátek je nižší, sníží se účetní hodnota na tento součet, zisk se promítne na výsledovku jako skutečně mimořádný zisk, a všechny budoucí splátky se budou promítat pouze proti závazku[94].

Pokud tento součet splátek je vyšší, tak se spočítá nová hodnota majetku tak, že se spočítá současná hodnota splátek podle nových podmínek. Se závazkem se pak zachází běžným způsobem tak, že všechny splátky se rozdělí do nákladového úroku a snížení závazku metodou skutečné úrokové sazby (effective interest rate method).

Rozvaha / závazky / dlouhodobé závazky / restrukturalizace závazků / věřitel
The balance sheet / liabilities / long-term liabilities / troubled debt restructuring / creditors[95]

Pravidla pro věřitele jsou obsažená ve vyhláškách 114 a 118. Tato pravidla se vztahují na všechny situace, kdy dojde k restrukturalizaci, kromě:

Skupina mnoha malých půjček, jako na příklad hypotéky, půjčky na automobily, kreditní karty, atd.

Půjčky, které se měří v reálných hodnotách jako např. dluhopisy jištěné hypotékami.

Leasing (majetkový pronájem).

Dlužné cenné papíry, které spadají pod vyhlášku SFAS 115.

Jinak řečeno, vyhlášky 114 a 118 se vztahují především na běžné půjčky, kdy jedna firma půjčí jiné firmě peníze s tím, že druhá firma bude platit úrok a peníze na konec vrátí.

Věřitel má považovat závazek za porušený[96] (impaired), pokud je pravděpodobné[97], že nezíská úroky a/nebo nezíská zpět jistinu. Pokud se jedná pouze o nedodržený termín splátek, půjčka se pravděpodobně nebude považovat za porušenou.

Pokud dojde k narušení hodnoty, věřitel má spočítat ztrátu tak, že změří reální hodnotu půjčky (po narušení) s původní účetní hodnotou půjčky. Pokud se neočekává, že půjčka bude zaplacená, půjčku odepíše tím, že na výsledovce promítne náklad na nedobytnou půjčku (bad debt expense). Pokud se půjčka stane pouze částečně nedobytná, tak se vytvoří opravná položka.

Věřitel spočítá ztrátu tak, že porovná účetní hodnotu půjčky a její reální hodnotu. Reální hodnota půjčky[98] se má zjistit následujícím způsobem:

Tržní hodnota půjčky (pokud půjčka má tržní hodnotu)

Reálná hodnota zastaveného majetku (collateral), pokud půjčka je zajištěná majetkem. V případě, že je pravděpodobné, že věřitel majetek zabaví, tak se reálná hodnota půjčky musí měřit tímto způsobem.

Současná hodnota splátek, kde se splátky diskontují implicitní[99] úrokovou sazbou (implicit interest rate).1 Angličtina nemá jedno slovo pro to, čemu se v češtině říká pasiva. Proto je nutné dávat pozor, a nepřekládat toto české slovo do angličtiny jako liabilities nebo equity. Pokud to uděláte, přinejmenším způsobíte zmatek, a přinejhorším si o Vás anglicky mluvicí člověk jednoduše bude myslet, že účetnictví nerozumíte. Správný překlad českého slova pasiva je „liabilities and equity“.2 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / constraints / cost versus benefit.3 Na druhé straně, pokud se směnka vydá pouze pro to, že dodavatel chce víc jistoty, než by mu poskytl běžný prodej na fakturu, výjimka se může vztahovat i na tuto směnku. V konkrétních případech je tak nutné brát do úvahy charakter transakce, a použít vlastní úsudek (judgment) k dosažení správného rozhodnutí.4 Například, pokud se pronajme prostor, a pronajímateli se dá záloha, která bude po ukončení pronájmu vrácená.5 To že se US GAAP o tyto transakce nezajímá, neznamená, že firmy nemusí brát do úvahy požadavky daňových zákonů, které často vyžadují, aby se tyto transakce vykazovaly s reálními úroky.6 Je to tak vážné porušení zásad US GAAP, že auditor musí dát firmě kvůli tomu výhradu (pokud se jedná o podstatnou – material– položku).7 $75,131 = $100,000 - $24,8698 Příklad jak postupovat v této situaci najdete pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / investments / other debt investments.9 Příklad jak postupovat v této situaci najdete pod titulem: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / notes issued for cash and another benefit10 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / basic measurement rule / exceptions.11 Auditor je povinný toto udělat vždy, pokud se jedná o významnou částku. Pokud to neudělá a sám do svých pracovních papírů nezahrne formální dokumentaci svého vlastního postupu, hrozí mu penále a potenciálně zákaz činnosti nebo ztráta licence. Z tohoto důvodu jsou auditoři obzvlášť obezřetní v těchto situacích a obvykle interpretují požadavky US GAAP velmi striktně.12 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / accounting in general.13 Například tím, že na otevřeném trhu koupí své vlastní dluhopisy.14 Například dluhopisy který koupí, nezruší, a tak je v budoucnosti může znovu prodat. Firmy to dělají často proto, že jednou jak dluhopisy byly vydané, nemusí se při znovuvydání opět zaregistrovat u Komise pro cenné papíry, čím se ušetří mnoho času a výdajů.15 To byl postup, který řadu let umožňoval firmám odstranit zadluženost ze své rozvahy. Postup spočíval v tom, že se složily prostředky dostatečné na to, aby vyrovnaly dluh u banky, nebo jiného správce. Tento postup se sice dál smí používat, ale firma musí dluh vykazovat do té doby, než je skutečně splacen, a tak pominul hlavní důvod ho používat.16 Zákon v USA nezná žádnou promlčecí lhůtu, a tak závazek nikdy nezanikne pouze proto, že věřitel se ho nějaký čas nesnaží vymáhat. Jediný způsob, jak se dlužník závazku může zbavit je ten, že vyhlásí bankrot a soud rozhodne ho závazku zbavit, nebo že se dohodne s věřitelem, a tuto dohodu je schopen doložit přesvědčivým (nejlépe písemným) důkazem.17 Viz: other issues / the footnotes / contingencies.18 Kromě pedantů jako jsem já.19 Stejně jako u pohledávek (viz: the balance sheet / current assets / inventory / the transfer of inventory), tak u závazků samotná fakturace nehraje žádnou roli. Tento závazek vznikne v momentu, kdy se převedou rizika a výhody vlastnictví.20 Toto téma vyžaduje další podrobnější diskusi. Protože tato diskuse se spíš týká dlouhodobých směnek, začíná pod titulem: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / notes issued for cash.21 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.22 Příklad najdete pod titulem: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / notes issued for cash and another benefit.23 Viz: income statement / revenue / revenue recognition.24 Viz: other issues / accounting changes / errors.25 Po pádu cen akcií samozřejmě následovaly žaloby (firmu zažalovali jak akcionáři, tak SEC). S akcionáři se firma dohodla, a zavázala se jim zaplatit přibližně $100 miliónů dolarů (část ve svých vlastních akciích). Ředitel firmy se dohodl zaplatit $8.2 miliónů. Operační ředitel se dohodl zaplatit $1.6 miliónů. Finanční ředitel se dohodl zaplatit $138 tisíc. Jako součást dohody s SEC se každý zavázal zaplatit $350 tisíc. Panu Lynchovi SEC zakázala činnost (zodpovídat za hlášení, která se dávají SEC) na tři roky s tím, že pak může podat žádost o zrušení zákazu (těmto žádostem SEC často nevyhoví). Toto penále nelze vymazat soudní cestou (na příklad bankrotem). Pokud je tyto osoby nezaplatí, tak soud nařídí, že se jim budou strhávat ze všech příjmů do té doby, než nebudou zaplacené (nebo do té doby, než tyto osoby neumřou).26 Viz: income statement / revenue recognition rules.27 Rozdíl v těchto dvou položkách mi (musím přiznat) uniká.28 Podle amerických zákonů je to správní rada, která rozhoduje o vyplacení dividend.29 DPH má podobný, ale ne úplně stejný charakter jako daň z příjmu. Bližší diskusi najdete pod titulem: the balance sheet / current assets / accruals / VAT.30 Existuje určitý teoretický rozdíl, ale protože je spíš akademický a v praxi nemá žádný praktický dopad, v této knize se mu nevěnuji.31 Toto téma se podrobně probírá pod titulem : other issues / accounting for income taxes.32 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / basic measurement rule / exceptions.33 Pokud by tyto zálohy byly podstatné, je vždy rozumné se poradit s auditorem.34 Pokud se věřitel neodvolatelně vzdá práva vypovědět závazek, dlužník ho pak smí vykázat jako součást dlouhodobých závazků. O této skutečnosti však musí existovat přesvědčivý (nejlépe písemný) důkaz.35 Významná podmínka je podmínka, která pokud je porušená, dává právo věřitelům závazek vypovědět.36 Tato rezerva se nesmí vytvořit proti ztrátě, a také se nesmí vykázat jako snížení tržeb, jako na příklad opravná položka pro reklamace (viz: the balance sheet / current assets / receivables / returns and allowances).37 Transakce se dá považovat za transakci na délku paže (arm‘s length transaction), pokud je dobrovolná a mezi nezávislými stranami. Transakce je dobrovolná, pokud ani jedna strana není pod nucenou správou, v konkurzu, pod státním dohledem, nebo jinak omezená v tom, aby jednala samostatně a bez nátlaku. Diskusi o nezávislosti najdete pod titulem: the balance sheet / current assets / receivables / related parties according to US GAAP.38 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.39 Splátky úroku by se samozřejmě řádně časově rozlišily na všechna vykazovaná období (například měsíce nebo čtvrtroky). Pro jednoduchost však tento příklad uvádí pouze roční periodicitu.40 SEC v posledních letech nutí firmy používat tzv. jasnou angličtinu (plain English) ve svých oficiálních správách akcionářům (včetně přílohy). Pod jasnou angličtinu se rozumí angličtina srozumitelná pro běžného uživatele, a nejenom pro právníka. Zahrnout do přílohy tzv. právnickou řeč (legalese) je z pohledu SEC stejný prohřešek jako vypustit významnou informaci z přílohy.41 Jinak pokud chcete papírové verze, tak týdeník Barron’s(www.barrons.com) provozuje službu, kde tyto správy bezplatně posílá poštou.42 Držitelé dluhopisů obvykle preferují, aby se jistina vracela najednou (protože většina z nich se na dluhopisy dívá jako na dlouhodobé investice, a tak nechce peníze často reinvestovat). Nicméně dluhopis, který je splatný za 30 let, je relativně riskantní (firma musí existovat dalších 30 let, aby ho splatila), a tak tyto dluhopisy jsou obvykle schopné vydávat pouze ty největší firmy. Menší firmy často zvolí pravé spravované dluhopisy, protože ty držitelům poskytují jistotu, že dostanou alespoň část svých peněz zpět, pokud firma krachne, ale pokud nekrachne, tak se nemusí starat o to, jestli své peníze dostanou zpátky předčasně.43 Přeměnitelné dluhopisy jsou běžné v dobách nejistoty na kapitálovém trhu (jako v letech 2000 a 2001). Důvod je, že držitelům po nějakou dobu poskytnou jistotu dluhopisů, ale také poskytnou možnost stát se vlastníky, pokud se firmě začne opravdu dařit. Tyto dluhopisy (v letech 2000 a 2001) byly velmi časté v Evropě, kde se kapitálový trh teprve budoval.44 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.45 Účetní postup pro situaci, kde by firma zaplatila půjčku najednou místo postupně, najdete pod titulem: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / long-term liabilities / notes issued for cash.46 Splátky úroků by se samozřejmě řádně časově rozlišily na všechna vykazovaná období (například měsíce nebo čtvrtletí). Pro jednoduchost však tento příklad uvádí pouze roční periodicitu.47 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / bond covenants.48 Pokud se jedná o výnosy příštích období, je rozumné vždy konsultovat jejich vykazování s auditorem, protože tato položka má zvláštní význam nejenom pro US GAAP, ale také pro americkou Komisi pro cenné papíry. Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / current liabilities / accruals / unearned (deferred) revenue.49 V příloze uvede, že z této částky $100,000 byla pokuta a $5,000,000 odhad ceny vyčištění.50 V příloze uvede, že toto byla konečná pokuta, která byla původně odhadnutá na $100,000.51 V příloze vysvětlí, že tato konečná suma se vztahovala na původně odhadnutou sumu $5,000,000, a že odhad byl příliš vysoký. Pokud by rozdíl mezi odhadem a konečnou sumou byl podstatný, tak také vysvětlí, proč tento odhad byl nepřesný. Pokud si tuto rezervu ponechá a začne z ní čerpat pro jiné účely, tak je v přímém rozporu s US GAAP a interpretací US GAAP od Komise pro cenné papíry.52 Diskusi o tom, kdy se transakce dá považovat jako „na délku paže“ najdete pod titulem : the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / discounts and premiums.53 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.54 Účetní postup pro tyto situace najdete pod titulem : the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / long-term liabilities / long-term loans.55 Že se zde správně aplikovala metoda efektivní úrokové sazby, dokazuje následující tabulka:56 Splátky úroků by se samozřejmě řádně časově rozlišily na všechna vykazovaná období (například měsíce nebo čtvrtroky). Pro jednoduchost však tento příklad uvádí pouze roční periodicitu.57 Diskusi o tom, kdy se transakce dá považovat jako „na délku paže“ najdete pod titulem : the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / long-term liabilities / bonds payable / discounts and premiums.58 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.59 To něco jiného může být vysloveně napsané v dohodě, nebo může vyplývat z „nepsaného dorozumění“ mezi smluvními stranami.

Často se mne lidé ptají „jak může auditor přijít na tuto ‘nepsanou’ část dohody“? Odpovídám, že to není nijak složité. Na příklad, auditor si všimne, že firma prodala jiné firmě směnku za úrok, který se zdá být příliš nízký. Při pátrání po příčině této anomálie zjistí, že ta druhá firma si vyrovnává nízký úrok tím, že účtuje víc za své výrobky. „Proč by asi do takovéto dohody vstoupila“? zeptá se sebe auditor. Po chvilce přemýšlení na to přijde. Firma, která směnku vydala, nechce aby se akcionáři dozvěděli, kolik skutečné platí v úrocích (protože pak by možná chtěli, aby si přestala tolik půjčovat), a tak tímto „šikovným“ způsobem přetáhla úroky do nákladů na prodané zboží. Toto je samozřejmě chyba (viz: other issues / accounting changes / errors), a tak auditor je povinný oznámit vedení, že se musí vrátit zpátky do všech období, kde se této chyby dopustilo, předělat je a znovu vydat všechny ovlivněné uzávěrky.60 Takováto dohoda by byla běžná, pokud prodejce chlazených nápojů půjčí maloobchodu na rekonstrukci za podmínku, že maloobchod mu dovolí také dodat chladící boxy, do kterých nebude nikdy dávat nápoje od konkurence.61 Protože každá strana zjišťuje reální úrok nezávisle na té druhé, není nijak neobvyklé, že dospěly k jiným odhadům.6263 Tento závazek by se také mohl vykázat pod názvem jako „rezerva pro nadbytečné náklady na prodané zboží“ (provision for excess COGS), nebo podobným názvem.64 Tento majetek by se také mohl vykázat pod názvem jako „smluvní právo vůči zákazníkovi“ (contract right with customer), nebo podobným názvem.65 Tato hodnota by se odvíjela od skutečného množství odebraného zboží během období. V tomto příkladě se předpokládá, že firma odebere a prodá jednu třetinu z celku v každém roce.66 Tato hodnota byla spočtená v uvedené tabulce.67 Směnka nebo jiný dlužný nástroj se považuje za tržní, pokud se s ním obchoduje na kapitálovém nebo peněžním trhu. To že se směnka smí dál prodat, neznamená, že je tržní. Aby se dala považovat za tržní, musí se s ní aktivně obchodovat.68 Příklad je uvedený pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / exchange for a financial instrument.69 Jak US GAAP definuje spřízněné osoby se uvádí pod titulem: the balance sheet / current assets / receivables / related parties according to US GAAP.70 Příklad této situace najdete pod titulem the balance sheet / long-lived assets / investments / other debt investments. Tento příklad se vztahuje na poskytnutou půjčku, protože tato situace je běžnější než vybraná půjčka, a princip je naprosto stejný.

Mimochodem, je vždy v zájmu firmy auditora na tyto situace upozornit, pokud si jich sám nevšimne. Důvod je, že pokud se jich nevšimne v jednom období, může se jich všimnout v pozdějším období. Protože by se jednalo o chybu (viz: other issues / accounting changes / errors), auditor by byl povinen vyžadovat od firmy, aby chybu opravila, aby změnila už dřív vydané výkazy a znovu je vydala.71 Vydaná subjektem, který má stejný úvěrový rating (credit rating).72 Graf 2 ukazuje situaci, která nastane, když centrální banka (v tomto případě americká) bojuje s inflací. Existují i další situace, kde kapitálový trh může odmítnout znovu koupit krátkodobé závazky. Jedna takováto situace se stala v roce 1998během ruské krize. Podobná situace nastala po teroristickém útoku na Spojené státy v roce 2001. V těchto situacích firmy musí mít alternativní zdroje financování (jako např. nasmlouvané úvěrové linky), jinak se mohou dostat do platební neschopnosti.73 Toto jsou pouze samotné vyhlášky. Existuje také řada doplňovacích pokynů a interpretací, které jsou však příliš početné na to, aby se zde uváděly.74 Viz: other issues / the footnotes / contingencies.75 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / contractual relationships / capital leases.76 Tento druh dohod se už příliš nepoužívá, protože jednou jak se musely závazky začít vykazovat, firmy ztratily motivaci do nich vstupovat.77 Tento druh dohod také po vydání této vyhlášky v podstatě vymizel.78 Tato vyhláška zrušila výjimku, kde se dcery v jiných průmyslech nemusely konsolidovat. Na příklad před vydáním vyhlášky, pokud výrobce automobilů také měl dceru, která tyto automobily financovala, nemusel jí konsolidovat a tak se její závazky neobjevily na jeho rozvaze. Teď se musí konsolidovat všechny dcery, pokud je matka kontroluje.79 Viz: the balance sheet / current assets / statement 140.80 Tato vyhláška přesně nedefinuje, jak nastává kontrola. Vyhláška, která toto přesně upravuje, se očekává v roce 2002. Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification.81 Minulý rok firma měla tržní kapitalizaci kolem $60 miliard dolarů, a na konci roku 2001 měla kapitalizaci pod $500 milión dolarů.82 Viz poznámku pod titulem the balance sheet / current assets / receivables / related parties according to US GAAP.83 Viz: www.sec.gov/rules/petitions/petnappx-12312001.htm84 Viz: other issues / the footnotes / MD&A.85 Je důležité si všimnout, že tento návrh přesouvá zodpovědnost za identifikaci dohod, které umožňují mimorozvahové financování na firmy. Před podáním tohoto návrhu účetní pravidla především identifikovala specifické transakce a vytvořila účetní postup, který měl zabránit tomu, aby mimorozvahové financování bylo možné. Tento návrh naopak uznává, že tvůrci pravidel nikdy nebudou moci zakázat všechny druhy transakcí, které umožňují mimorozvahové financování, a tak to firmám de facto umožňují, pokud o tom budou informovat. Zda SEC tento návrh přijme nebo ne, a jak se bude aplikovat v praxi, jsou (bohužel) ve dni vydání této publikace stále otevřené otázky.86 V USA existují dva typy bankrotního řízení: Chapter11 a Chapter7. Podle Chapter 11 dlužník není likvidován, ale dostane příležitost se reorganizovat a své závazky restrukturalizovat. Podle Chapter7 je dlužník likvidován.87 Především vyhlášky SFAS 15, 114 a 118.88 Úrok není „přibližně stejný“, pokud je tak vysoký, že dlužník ho není schopen platit a zároveň dál pokračovat ve své činnosti.89 Existuje možnost, aby se restrukturalizace také vztahovala na pohledávky, ale pouze v případě, že se dodavatel a odběratel na změně podmínek vysloveně (a nejlépe písemně) dohodnou.90 Tento majetek může také zahrnovat pohledávky vůči jiným, třetím, stranám.91 Tato hodnota je definována jako nominální hodnota upravená o případný diskont nebo prémii, finanční poplatky (finance charges) nebo emisní poplatky (issue costs).92 Viz: income statement / below-the-line section / extraordinary items.93 A ne současnou hodnotou.94 V tomto případě tento závazek už ve skutečnosti žádný úrok neplatí, proto se žádný úrok nepočítá.95 Toto téma je v praxi relativně složité. Následující popis by se tak měl brát jako úvod k problematice, a ne něco, na čem by se dalo postavit účetnictví. V případě, že jste v situaci, kdy musíte tyto případy účtovat, je nutné, abyste si pečlivě prostudovali vyhlášky, nebo se poradili s někým znalým o této oblasti US GAAP.96 V tomto kontextu slovo impairedznamená nedobytný nebo částečně nedobytný. Protože neznám žádný přesný český ekvivalent, zvolil jsem jako český překlad slovo porušený.97 Vyhláška 114 hovoří podrobně o slovu pravděpodobný, nicméně nikde k němu nepřiřadí žádná čísla. Všeobecně se v praxi slovo pravděpodobný vykládá jako víc než 85% až 90% jistý.98 Tento postup je podobný, ale poněkud jiný než základní způsob zjištění reální hodnoty, který je uveden pod titulem: other issues/ fair value.99 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / implicit rate.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com