Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E
The balance sheet / long-lived assets / PP&E

Obecně uznávané účetní postupy pro hmotný investiční majetek (property, plant and equipment, nebo-li PP&E[1]) existovaly dávno před tím, než se začaly vydávat vyhlášky[2], které dnes tvoří většinu dnešního US GAAP. Tyto postupy fungují celkem dobře, a tak nikdy nebyl dostatečný důvod vydat jednu vyhlášku, která by tuto oblast komplexně[3] ošetřovala.

Protože však neexistují specifická pravidla pro mnoho oblastí, existují různé interpretace, jak se s PP&E ve specifických situacích zachází. Tyto interpretace se dají rozdělit do dvou kategorií: 1.) nejlepší praktiky (best practices), a 2.) alternativní postupy (alternative approaches).

Protože používání alternativních postupů (i když to není vysloveně zakázané) může způsobit značné potíže během auditu a vykazování, tato publikace se věnuje především nejlepším praktikám. Co se alternativních postupů týče, v této publikace jsou popsané pouze ty, které jsou obvykle používané při vážnějších komplikacích, ty, které jsou problematické, jsou až na jednu výjimku ignorované.

Mnoho českých firem, které také vykazují podle US GAAP a pobočky zahraničních firem, používají určité alternativní postupy, který jsou sice dnes tolerovány, ale které budou brzy (novou vyhláškou od AICPA) zakázané. Na tyto postupy zde upozorňuji, aby firmy, které je používají, měly dost času se připravit na dobu, kdy je nebudou moci dál používat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories

PP&E se tradičně dělí do třech kategorií:

Pozemky (property nebo land)

Budovy (plant, buildings nebo structures)

Zařízení (equipment)

Co se evidence a vykazování týče, US GAAP nepředepisuje žádné standardní názvy účtů nebo rozvahových položek. Firmy mohou zvolit jakékoliv rozumné názvy chtějí, nejenom pro individuální jednotky PP&E, ale také pro individuální seskupení[4] a majetkové třídy. Pro individuální jednotky PP&E, seskupení a majetkové třídy mohou také v účtové osnově (kterou si mohou tvořit podle svého vlastního přání) zvolit jakékoliv rozumně popisné názvy. Individuální majetky a seskupení mohou na rozvaze také vykazovat pod jakýmikoliv rozumně popisnými názvy.

Pod rozumně popisným názvem se rozumí název, který popisuje PP&E, majetkovou třídu nebo seskupení tak, aby běžný uživatel pochopil podstatu PP&E.

Například, název „stroje“ by nebyl rozumně popisný. Na druhé straně název „obráběcí stroje“ by už rozumně popisný byl.

Cíl US GAAP je takový, že chce, aby si uživatel, který se podívá na rozvahu, mohl z uvedené informace udělat pravdivý obraz o tom, jaký PP&E firma vlastní, a k čemu ho asi používá.

Například, na rozvaze firmy XYZ se PP&E popisuje takto:

XYZ
Rozvaha
31.12.2002

-- atd. --

PP&E

Odbavovací haly

10,000

Nákladní doky a haly

20,000

Opravné a podobné budovy

15,000

Kancelářské budovy

5,000

Lokomotivy a vagóny

50,000

Koleje, vedení elektřiny a podobná infrastruktura

40,000

Ostatní PP&E

 1,000

Celkový PP&E

141,000

-- atd. --


XYZ
Balance sheet
12/31/2002

-- etc. --

Property plant and equipment

Station buildings

10,000

Loading docks and buildings

20,000

Barns and repair yards

15,000

Office buildings

5,000

Rolling stock

50,000

Rails, gantry towers and related infrastructure

40,000

Other assets

 1,000

Total property plant and equipment

141,000

-- etc. --


V tomto příkladě je na první pohled zřejmé, že se jedná o železnice, a že firma XYZ používá majetkovou třídu „odbavovací haly“ na odbavování cestujících, seskupení „koleje, vedení elektřiny a podobná infrastruktura“ na to, aby měla po čem vozit majetkovou třídu „lokomotivy a vagóny“.

To také znamená, že se v tomto případě se dá konstatovat, že firma XYZ zvolila rozumně popisné názvy pro své majetky, majetkové třídy a seskupení.

Pokud by však rozvaha XYZ vypadala takto:

XYZ
Rozvaha
31.12.2002

-- atd. --

Hmotný investiční majetek

Pozemky

10,000

Budovy, haly a stavby

40,000

Samostatně movité věci a soubory movitých věcí

90,000

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

Základní stádo a tažná zvířata

0

Jiný hmotný investiční majetek

 1,000

Celkový hmotný investiční majetek

141,000

-- atd. --

tak by se nedalo konstatovat, že firma XYZ zvolila rozumně popisné názvy.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie / účel
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories / purpose

U každé jednotky, třídy nebo seskupení PP&E je především nutné stanovit, k jakému účelu PP&E slouží.

Existují tři všeobecné účely: 1.) výroba (production), 2.) odbyt (sales) a 3.) správa (administration).

Důvod, proč je toto rozdělení nutné je, že se všechny náklady spojené s PP&E (od odpisů až po opravu a údržbu) musí rozdělit podle účelu, a podle něj se vykázat na výsledovce.

Pokud se jedná o víceúčelný PP&E (na příklad budovu, ve které probíhá jak výroba, tak správa), všechny náklady spojené majetkem se musí na základě rozumného způsobu[5] na tyto účely rozdělit.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie / pozemky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories / property

U pozemků je nutné sledovat zda je pozemek je zastavěný (developed), nezastavěný (undeveloped), nebo držený za účelem pozdější stavby (land held for development). Důvod je, že toto ovlivní způsob kapitalizace[6] ekonomických obětí (costs[7]) spojených s pozemkem.

Pokud pozemek není zastavěný a neočekává se, že se na něm bude stavět, ekonomické oběti s ním spojené se budou kapitalizovat jako pozemky (a později se nebudou odpisovat). Pokud je pozemek držený za účelem pozdější stavby, ekonomické oběti s ním spojené se budou sledovat a rozdělovat na ty ekonomické oběti, který se budou kapitalizovat jako pozemek, a na ty, které se budou kapitalizovat jako budoucí stavba.

Obecně platí pravidlo, že všechny povrchové úpravy (vyrovnání terénu, vysázení trávníků, atd.) se kapitalizují jako pozemky, a všechny úpravy, které připravují pozemek na budoucí stavbu (elektřina, kanalizace, atd.) se kapitalizují jako budoucí stavba.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie / budovy
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories / plant

Pro budovy používané za účelem výroby (production) obvykle užíváme názvy jako: tovární budovy (factory buildings), výrobní budovy (production nebo manufacturing facilities), opravné budovy (repair yards nebo repair and maintenance facilities), výrobní sklady (manufacturing warehouses), atd.

Pro budovy používané za účelem odbytu (sales) se obvykle používají názvy jako: maloobchody (storefronts), předvádějící místnosti (showrooms), sklad,y kde se skladují výrobky na prodej (sales warehouses), atd.

Pro budovy používané za účelem správy (administration) se obvykle používají názvy jako: kancelářské budovy (office buildings) nebo správní zařízení (administrative facilities).

Sklady (warehouses), parkovací plochy (parking lots), a nebo parkovací budovy (parking structures) a podobné více účelné stavby se sice obvykle nemusí označovat tak, aby byl jasný jejich účel, ale tento účel se však musí pro správné rozdělení nákladů s nimi spojenými stejně sledovat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie / zařízení
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories / equipment

Podle US GAAP jsou všechny hmotné majetky, které nejsou pozemky (property) nebo budovy (plant) považovány jako zařízení (equipment). Při jejich pořízení by účetní jednotka měla zvolit rozumně popisný název. Na příklad: výrobní stroje (manufacturing equipment, machinery, machine tools, atd.), vědecké přístroje (laboratory equipment), dopravní prostředky (delivery equipment, vehicles), drobné nástroje (hand tools), kancelářské vybavení (office equipment), nábytek (furniture), inventář (furniture and fixtures), informační technologie (management information systems – MIS, nebo electronic data-processing equipment – EDP).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kategorie / zařízení / software
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / categories / equipment / software

Software se také může vykázat jako součást PP&E (obvykle ve skupině MIS), nebo nehmotného majetku. Protože neexistují žádná specifická pravidla, praxe se různí.

Je poměrně běžné, že firmy vykážou všechen software jako součást seskupení MIS. Toto se obvykle dělá, pokud je software nedílnou součástí hardware. To se týká např. operačních systémů, správců sítě, balíků jako Microsoft Office, účetních systémů, databází, atd. Zde by se také obvykle vykazoval software, který byl vyvinutý pro vlastní potřeby.

Koupený software, který není nutný k provozování hardware, a software vyvinutý na prodej (pokud je možné ho kapitalizovat jako dlouhodobý majetek), se pak často vykazuje jako součást nehmotného majetku.

Obvykle se nepovažuje za vhodné vykazovat všechen software jako součást nehmotného majetku. Protože však software je[8] nehmotný majetek, podrobnější diskusi na toto téma se nachází tam[9].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / podstatnost oběti
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / materiality

US GAAP sice nepředepisuje obsah a strukturu rozvahy, ale podle zásady podstatnosti[10] (materiality) je nutné vykázat každou podstatnou (material) individuální jednotku, majetkovou třídu nebo seskupení na rozvaze jako samostatnou řádkovou položku.

Například firma XYZ má PP&E v celkové hodnotě $1,000,000, z tohoto PP&E má jeden stroj hodnotu $200,000. Protože tento stroj je podstatný, na rozvaze firmy XYZ se objeví jako samostatná řádka s rozumně popisným názvem jako např.: těžký lis[11] (heavy press).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kapitalizovatelné ekonomické oběti
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs

Při pořizování PP&E je nutné vědět, které ekonomické oběti (costs[12]) se mohou kapitalizovat, a které ne.

Než popíšu samotná pravidla, je nutné upozornit na základný rozdíl mezi US GAAP a českým zákonem o účetnictví.

US GAAP (finanční účetnictví v americkém pojetí) se považuje za samostatné a nezávislé na daňovém účetnictví (které vzniká na základě požadavku daňového zákona).

Zde není důležité, o čí daňový zákon se jedná. US GAAP se považuje za stejně nezávislé na americkém federálním daňovém zákonu, jako na daňovém zákonu všech zemí světa včetně České republiky.

Důvodem je, že daňový zákon a účetnictví na něm založené slouží účelu určení daňové povinnosti v kontextu politické samosprávy, která daňový zákon vydává. US GAAP slouží účelu informovat uživatele finanční informace o ekonomickém stavu účetní jednotky a výsledcích jejího podnikání podle pravidel US GAAP. Daňových zákonů je mnoho. US GAAP je pouze jeden. Tudíž není možné, aby bral do úvahy všechna daňová pravidla a splnil svůj základní cíl: být standardem, podle kterého se všechny firmy řídí, aby finanční informace, které uživatelům poskytují, byly konzistentní a srovnatelné.

Podle US GAAP pravidla kteréhokoliv daňového zákona jsou irelevantní.

Ze stejného důvodu US GAAP neuznává účetní pravidla žádné jiné země.

Jinak řečeno, US GAAP nikdy neuznává argument „takto se to musí účtovat podle českého zákona o účetnictví, a tak bychom to chtěli stejně účtovat pro účely sestavení finančních výkazů podle US GAAP[13].“

Firmy tak mají dvě možnosti. Účtovat podle US GAAP (a pouze US GAAP), nebo neúčtovat podle US GAAP. Žádná střední cesta neexistuje.

Vzájemná nezávislost mezi finančním a daňovým účetnictvím, která takto vznikne, má zajímavý dopad na firmy, a jejich vedení obzvlášť.

Pokud firma vykazuje své výsledky podle US GAAP, je vždy v zájmu jejího vedení maximalizovat zisky bez ohledu na daňový dopad[14].

V kontextu PP&E to znamená, že US GAAP předpokládá, že firmy a jejich vedení se vždy budou snažit kapitalizovat co nejvíc, a proto většina pravidel US GAAP není zaměřena na to, aby (jako daňový zákon) donutila firmy kapitalizovat co nejvíc. Na opak, US GAAP je zaměřený na to, aby je donutila kapitalizovat pouze to, na co skutečně mají nárok, a ani o dolar víc.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / účetní postup
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / acquisition and disposal

Podle US GAAP je účetní postup pro PP&E poměrně jednoduchý. Hlavní rozdíly mezi tímto postupem a postupem podle českého zákona o účetnictví jsou, že PP&E se nemusí „doodepisovat“, a že se prodej PP&E nepovažuje za výdělečný čin.

První rozdíl bude jasný z následujícího příkladu. Druhy rozdíl se musí poněkud vysvětlit.

Protože firmy nemohou prodávat svůj PP&E jako součást své výdělečné činnosti (jinak by brzy přestaly existovat), tak se prodej majetku nemůže považovat za tržbu, stejně jako se účetní hodnota prodaného majetku nemůže považovat za náklad. Jediný dopad na výsledovku, který při proději nebo vyřazení majetku může vzniknout, je buď zisk (gain) nebo ztráta (loss).

Například, 01.01.2002 firma XYZ pořídí stroj za $12,000.

Stroj

12,000


Závazek z obchodního styku


12,000

Zaúčtování pořízení PP&E.


Machine

12,000


Accounts payable


12,000

To record the acquisition of PP&E.

Firma odhadne, že stroj má užitečný život 5 let, hodnotu $2,000 po pěti letech, a rozhodne ho odepisovat rovnoměrně. 31.12.2001[15] a na konci každého dalšího roku provede tento zápis.

Odpisy

2,000


Oprávka


2,000

Zaúčtování ročního odpisu.


Depreciation expense

2,000


Accumulated depreciation


2,000

To record annual depreciation.

31.12.2007[16] stroj prodá za $3,000, a transakci zaúčtuje takto:

Oprávka

10,000


Peníze

3,000


Stroj


12,000

Zisk


1,000

Zaúčtování prodeje PP&E.


Accumulated depreciation

10,000


Cash

3,000


Machine


12,000

Gain


1,000

To record the sale of PP&E.

Pokud by XYZ stroj prodala za $1,000, a transakci zaúčtuje takto:

Oprávka

10,000


Peníze

1,000


Ztráta

1,000


Stroj


12,000

Zaúčtování prodeje PP&E.


Accumulated depreciation

10,000


Cash

1,000


Loss

1,000


Machine


12,000

To record the sale of PP&E.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / užitečný život / kapitalizovat nebo dát do nákladů
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / useful life / capitalize or expense

Návrh nové vyhlášky[17] potvrzuje nejlepší praktiky a stanovuje, že užitečný život je jediné relevantní kritérium, které se má brát do úvahy při rozhodování, zda se daná ekonomická oběť bude kapitalizovat, nebo se dá rovnou do nákladů. Jediná možná výjimka[18] nastane, když souhrnná[19] hodnota o kterou se jedná, nebude podstatná[20] (material).

Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že se zisk má minimalizovat kvůli daním, že je nutné stále opakovat, že pokud firmy vykazují podle US GAAP (který nemá s daněmi nic společného), je v jejich zájmu vždy dělat pravý opak.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kapitalizovatelné ekonomické oběti / očekávaná nová pravidla
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs / expected new rules

29.6.2001 AICPA[21] vydala návrh nové vyhlášky, která podstatně změní stávající účetní přístup k PP&E.

Tato vyhláška bude ovlivňovat účetnictví pro PP&E dvěmi hlavními způsoby: 1.) zakáže většinu „alternativních postupů“, které jsou dnes tolerovány a 2.) změní přístup z dnešního tzv. klasifikačního přístupu (classification nebo category approach) k projektovém přístupu (project stage nebo time-line approach).

Co se postupů týče, tak vyhláška poprvé zavede pravidla pro kapitalizaci ekonomických obětí spojených s pořízením PP&E. Dnes se tato oblast řídí především tradicí a tím, že se spoléhá na to, že firmy a jejich auditoři tuto tradici budou rigorózně aplikovat[22]. Jinak řečeno, že se budou řídit tzv. nejlepšími praktikami (best practices). Toto jsou praktiky, které jsou obecně uznávané za správné (a každý, pokud je sám k sobě upřímný, je uzná za správné). Nicméně, protože neexistuje žádný oficiální seznam nejlepších praktik, mnoho firem používá tzv. „alternativní postupy“.

Alternativní postupy jsou postupy, které sice nejsou v souladu s nejlepšími praktikami, ale jsou to postupy, které chce vedení některých firem praktikovat (protože nejsou vysloveně zakázané, a protože nejlepší praktiky často vrhaly nepříliš lichotivé světlo na výsledky jejich práce). Jsou to také postupy, které (protože nejsou vysloveně zakázané, a protože nechtějí kazit svůj vztah s lukrativními klienty) jsou někteří auditoři ochotni tiše tolerovat.

Nová vyhláška však tuto tichou toleranci „alternativních postupů“ ukončí tím, že je zakáže.

Například, dnes firmy (i když podle nejlepších praktik se to nemá) vytváří několikaleté opravné položky a rezervy na opravy a údržbu (podobný postup, který umožňuje český zákon o účetnictví). Návrh vyhlášky tento „alternativní postup“ vysloveně zakazuje.

Co se přístupu týče změní se dnešní klasifikační přístup, kde se všechny ekonomické oběti (costs) spojené s PP&E třídily do klasifikací (na příklad, pořizovací cena, doprava, daně a poplatky, oprava, vylepšení, atd.), a na základě toho, do které klasifikace byly zařazené, se buď kapitalizují, nebo dají do nákladů dle projektového přístupu.

Podle projektového přístupu se ekonomické oběti buď kapitalizují nebo dají do nákladů na základě projektu. Vyhláška počítá s pěti fázemi: 1. předběžná fáze (preliminary stage). 2. před-akviziční fáze (pre-acquisition stage), 3. akviziční fáze (acquisition stage), 4. po-akviziční fáze (in-service stage) a 5. nahrazovací fáze (replacement stage[23]).

Během první a poslední fáze se všechny ekonomické oběti budou dávat do nákladů. Během druhé, třetí a čtvrté fáze se ekonomické oběti buď budou dávat do nákladů, nebo se budou kapitalizovat podle toho, zda budou přímo identifikovatelné (directly identifiable) se specifickou jednotkou PP&E.

To bude znamenat, že určité ekonomické oběti který se dnes mohou kapitalizovat (na příklad náklady spojení s přemístění nebo pře instalace, nebo náklady spojení s odstranění starého PP&E při instalace nového) se podle nových pravidel nebudou moci kapitalizovat[24].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / klasifikační přístup
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / classification approach

Jak bylo zmíněno v úvodu k této části, dnes neexistuje žádná vyhláška, která by komplexně řešila jaké ekonomické oběti se smí a nesmí kapitalizovat.

Nicméně 29.06.2001 byl vydán návrh vyhlášky, která by tento nedostatek měla napravit. Tato vyhláška bude nejenom specifikovat jaké ekonomické oběti se mohou a nemohou kapitalizovat, ale také zavádí nový všeobecný přístup k této oblasti US GAAP.

Protože však tato vyhláška je stále ve stádiu návrhu[25], následující část této kapitoly je sestavena podle stávajících pravidel. Tato pravidla jsou založena na tzv. klasifikačním přístupu (classification nebo category approach). Tento postup spočívá v tom, že každá ekonomická oběť související s PP&E se nejprve zařadí do jedné z přibližně sedmi nebo osmi klasifikací a pak, podle toho do který klasifikace se zařadila, se buď kapitalizují nebo dají do nákladů.

Návrh nové vyhlášky počítá s tím, že místo tohoto postupu se začne používat projektový přístup (project stage nebo time-line approach.

Protože se obecně očekává, že tato část návrhu bude bez změn zachována v konečné verzi vyhlášky, následující diskuse popisuje požadavky očekávané vyhlášky, aby se firmy mohly začít na nové pravidla připravovat.

Protože požadavky očekávané vyhlášky jsou v konečném dopadu shodné (až na několik výjimek) s dnešními nejlepšími praktikami, firmy, který se těmito praktikami dnes řídí, by neměly mít vážnější potíže s přechodem na novou vyhlášku. Avšak firmy, používající některé alternativní postupy, který jsou dnes auditory často tolerovány, by se měly začít připravovat na to, že příští rok už tyto postupy nebudou moci dál používat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nákupní cena
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / purchase price

Do této klasifikace se zařazují ekonomické oběti (costs) přímo spojené s pořízením jednotky PP&E. Nebo, řečeno jinak, toto je nákupní cena jednotky PP&E[26].

Obvykle se nákupní cena smí kapitalizovat a vykazovat jako součást PP&E.

Pokud firma nezačne jednotku PP&E okamžitě používat, protože tato ještě není připravená na to, aby poskytovala ekonomické výhody účetní jednotce (na PP&E se ještě pracuje), kapitalizovaná částka se má označit jako nedokončená investice (asset under construction, asset being acquired nebo jiným rozumným názvem).

Pokud jednotka PP&E ještě není připravená na to, aby poskytovala ekonomické výhody účetní jednotce, ale účetní jednotka PP&E začala již používat, kapitalizovanou částku nemůže vykázat jako součást PP&E. Tuto částku může vykázat buď jako součást investic (investments), nebo ostatního majetku (other assets).

Návrhem nové vyhlášky se tyto dnes platné postupy nemění.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / doprava a instalace
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / transportation and installation

Do této klasifikace se zařazují ekonomické oběti (costs) spojené s dopravou a instalací jednotky PP&E na místo, kde bude poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce (na místo, kde se bude používat).

Obecně se doprava a instalace smí kapitalizovat a vykazovat jako součást PP&E.

Pokud doprava a instalace byla součástí dohody o dodání, nebo pokud ji provedla třetí (nezávislá) osoba, nevzniká žádný problém. Pokud však dopravu a instalaci provedli vlastní zaměstnanci, tak se ekonomické oběti (včetně mezd) sice také mohou kapitalizovat, ale je nutné mít dostatečnou dokumentaci. Důvod je, že auditoři jsou často skeptičtí o tom, zda firma skutečně má nárok tyto částky kapitalizovat. A než kapitalizaci povolí, budou chtít vidět přesvědčivé důkazy o správnosti její výše.

Podle návrhu nové vyhlášky by se takto klasifikované ekonomické oběti nadále mohly kapitalizovat, pokud souvisí s akviziční fází (acquisition stage) pořízení jednotky PP&E.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / provozní chod
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / break-in

Do této klasifikace se zařazují ekonomické oběti (costs) spojené se seřizováním PP&E a podobnou činností, která je nutná při uvádění PP&E do stavu, aby byl schopná poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce.

Obecně se provozní chod smí kapitalizovat a vykazovat jako součást PP&E.

Ekonomické oběti, které se smí považovat za součást provozního chodu, jsou dnes přímý materiál a přímé mzdy.

Například, aby stroj se mohl používat, tak se musí seřídit. Při seřizování se kazí materiál (který se pak musí vyhodit), a platí se mzda pracovníkovi, který seřizování provádí. Obě tyto ekonomické oběti se mohou kapitalizovat.

Co se však kapitalizovat nesmí, je školení pracovníků. Důvod je, že školení, jednou jak se zaměstnancům poskytne, patří zaměstnancům. Protože tito zaměstnanci nejsou otroci, firma jim nemůže zabránit v tom, aby mohli kdykoliv odejít, a pokud odejdou, tak získané školení si vezmou sebou. Pokud školení proběhlo jako součást celkové dodávky, kapitalizovaná částka se musí o hodnotu tohoto školení snížit i v případě, že hodnota školení nebyla nikde vysloveně uvedená.

Na příklad, firma XYZ koupí od firmy ABC informační systém na klíč za $100,000 s tím, že ABC systém nainstaluje, otestuje a zaškolí pracovníky XYZ jak s ním zacházet. Ve smlouvě však nejsou tyto individuální úkony ani vyjmenované. V tomto případě XYZ má povinnost zjistit reálnou hodnotu (fair value) školení, na příklad tím, že zjistí, že pokud by si podobné školení objednala od školící firmy, zaplatila by $10,000. Do majetku XYZ zaúčtuje $90,000 a do nákladů $10,000[27].

Podle návrhu nové vyhlášky by se takto klasifikované ekonomické oběti nadále mohly kapitalizovat, pokud souvisí s akviziční fází (acquisition stage) pořízení jednotky PP&E. Návrh vyhlášky také počítá s tím, že se budou moci kapitalizovat určité nepřímé náklady (výrobní režie), které přímo souvisí se zavedením PP&E do provozuschopného stavu.

Například, odpisy spojené s přístrojem používaným na zařizování, se kapitalizovat budou moci, ale odpisy budovy, kde se seřizování děje, se kapitalizovat nebudou moci.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / cla, daně a ostatní poplatky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / duty, taxes and other fees

Do této klasifikace se zařazují ekonomické oběti (costs) spojené s daněmi z obratu (sales tax), clo (duties), pojistné při dopravě (transportation insurance), atd.

Obecně se tyto položky smí kapitalizovat a vykazovat jako součást PP&E.

USA nemá daň z přidané hodnoty, a tak US GAAP s DPH vysloveně nepočítá. Nicméně, protože se daň na vstupu vrací, nebylo by možné DPH kapitalizovat.

Podle návrhu nové vyhlášky by se takto klasifikované ekonomické oběti nadále mohly kapitalizovat, pokud souvisí s akviziční fází (acquisition stage) pořízení jednotky PP&E.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / poplatky agentům
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / agent‘s fees

Toto jsou částky zaplacené třetím (nezávislým) stranám za to, že PP&E našly nebo sehnaly. Tyto částky se obvykle smí kapitalizovat.

US GAAP sice vysloveně nezakazuje, aby firmy částky zaplacené za tyto služby vlastním zaměstnancům kapitalizovaly, ale auditor se jistě na takovéto praktiky bude dívat skepticky, a pravděpodobně kapitalizaci nepovolí.

Podle návrhu nové vyhlášky by se takto klasifikované ekonomické oběti nadále mohly kapitalizovat, pokud souvisí s předakviziční (pre-acquisition stage) nebo akviziční fází (acquisition stage) pořízení jednotky PP&E. Nemohly by se však kapitalizovat, pokud souvisí s předběžnou fází (preliminary stage).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kapitalizované úroky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalized interest

Pravidla pro kapitalizaci úroků jsou ošetřena především vyhláškou SFAS 34[28]. Tato pravidla specifikují, přesně za jakých okolností se úroky smí kapitalizovat a upravují postup, který se má na kapitalizaci používat[29].

Úrok se smí kapitalizovat, pokud se jedná o:

PP&E vytvořený ve vlastní režii (self-manufactured, nebo-li self-constructed assets).

PP&E na prodej nebo pronájem (assets intended for sale or lease).

Podíl na PP&E, který kapitalizovaly investice, vykazující se metodou jednořádkové konsolidace[30] (equity method investments[31]).

Úrok se nesmí[32] kapitalizovat, pokud se jedná o:

Zásoby výrobků, které se vyrábějí běžně, pravidelně a ve větším množství[33].

PP&E který se používá, nebo který je připraven poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce.

PP&E který nepřináší ekonomické výhody účetní jednotce (který se momentálně nepoužívá), a na kterém se nepracuje, aby se připravil na poskytování ekonomických výhod účetní jednotce.

Důvod, proč FASB rozhodlo kapitalizaci úroků povolit pouze v uvedených třech situacích je ten, že chce zabránit tomu, aby se hodnota PP&E uměle navyšovala[34].

Je tak důležité si všimnout, že úrok je možné kapitalizovat pouze v případě PP&E vytvořené ve vlastní režii. To znamená, že pokud firma PP&E pořídí od jiné firmy, nemá nárok kapitalizovat úrok, i když samotné pořízení trvá delší dobu.

Jediná výjimka je, pokud dodavatel PP&E sám vytváří „na prodej nebo pronájem“, nebo-li na zakázku. V tomto případě, pokud si dodavatel na projekt půjčí, je jasné, že úrok se kapitalizovat smí, a tak až odběratel PP&E převezme, součástí hodnoty toho PP&E bude úrok, který dodavatel během výstavby kapitalizoval.

Dál, pokud firma pořizuje PP&E od dodavatele, pro kterého PP&E je „PP&E na prodej nebo pronájem“, má nárok úrok sama kapitalizovat, pokud dodavateli poskytuje zálohy nebo průběžné platby (deposits or progress payments). Je však důležité si uvědomit, že tento nárok má pouze pokud sama platí úrok. Pokud úrok neplatí, nemá co kapitalizovat[35], i když platí zálohy.

V tomto případě je výhodnější (pokud firma chce, aby PP&E zahrnoval kapitalizovaný úrok), aby si dodavatel na projekt sám půjčil. Další možnost je, že odběratel do kontraktu vysloveně napíše[36], že dodavatele financuje. Dodavatel pak má nárok tento „úrok“ kapitalizovat, a odběratel kapitalizovaný úrok převezme dohromady s majetkem.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / kapitalizované úroky / jaká výše úroku se smí kapitalizovat
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalized interest / amounts to be capitalized

Vyhlášky specifikují, že účetní jednotka smí kapitalizovat pouze úrok, který platí. Existují dvě možnosti. Firma buď projekt financuje ze specifické půjčky (finances project out of specific borrowings), tzn. že si na specifický projekt vzala konkrétní půjčku, nebo projekt financuje ze všeobecné zadluženosti (finances project out of general borrowings).

V případě, že projekt financuje ze specifické půjčky, kapitalizuje úrok, který na ní platí.

Pokud projekt financuje ze všeobecné zadluženosti, aplikuje na projekt úrok, který je spočítán na základě váženého průměru všech půjček, na které platí úrok během výstavby.

Například, firma XYZ má dvě půjčky. Jedna je v celkové výši $100,000 a platí úrok ve výši 10%. Druhá je v celkové výši $300,000 a platí úrok ve výši 12%.

Vážený průměrný úrok je:

 

$100,000 / $400,000 = 0.25

X 10% =

2.50%

$300,000 / $400,000 = 0.75

x 12% =

9.00%

11.50%

 

XYZ během prvního čtvrtroku zaznamená ekonomické oběti spojené s projektem Y (stroj, který vytváří ve vlastní režii) ve výši $10,000. Za tento čtvrtrok má nárok kapitalizovat úrok ve výši $10,000 x 11.50% x ¼ = $287.50.

A provede tento zápis:

PP&E vytvářen ve vlastní režii

287.50

 

 

Nákladový úrok

 

287.50

Zaúčtování kapitalizace úroku.


Self manufactured asset in progress

287.50


Interest expense


287.50

To record interest capitalization.

Na začátku druhého čtvrtroku XYZ splatí první úrok, a během tohoto čtvrtroku zaznamená ekonomické oběti spojené s projektem Y ve výši $15,000. Za tento čtvrtrok má nárok kapitalizovat úrok ve výši $15,000 x 12% x ¼ = $450.

Na začátku třetího čtvrtroku XYZ splatí i druhý úrok, a během tohoto čtvrtroku zaznamená ekonomické oběti spojené s projektem Y ve výši $20,000. Za tento čtvrtrok, protože už neplatí žádný úrok, nemá ani žádný nárok ho kapitalizovat.

Na začátku čtvrtého čtvrtroku si XYZ vezme další úvěr ve výši $400,000, na který platí úrok ve výši 10%, a během tohoto čtvrtroku zaznamená ekonomické oběti spojené s projektem Y ve výši $25,000. Za tento čtvrtrok má nárok kapitalizovat úrok ve výši $25,000 x 10% x ¼ = $625.

Účetní jednotka však nemá nárok kapitalizovat úrok u PP&E, který se používá, nebo který je připraven poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce.

Například, stavba PP&E je dokončená (PP&E je schopen poskytovat ekonomické výhody) na konci čtvrtého čtvrtroku, ale firma ještě není připravena PP&E začít používat ve výrobě. PP&E začne používat až na konci prvního čtvrtroku následujícího roku. Během prvního čtvrtroku následujícího roka nemá XYZ nárok kapitalizovat žádný úrok.

Účetní jednotka také nemá nárok kapitalizovat úrok u PP&E, na kterém nepracuje.

Například, pokud by XYZ na konci druhého čtvrtroku přestala na PP&E pracovat[37], nemá nárok kapitalizovat žádný úrok během tohoto čtvrtroku.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / majetek vyrobený ve vlastní režii
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / self-manufactured assets

Majetek vyrobený ve vlastní režii (self-constructed nebo self-manufactured assets) je PP&E[38], který si účetní jednotka postaví nebo vyrobí sama pro svoje vlastní potřeby. Není podmínkou, aby se výrobou tohoto majetku běžně zabývala. Výrobce automobilů se může, na přiklad, rozhodnout postavit novou výrobní halu sám prostřednictvím vlastních pracovníků, než aby zakázku zadal jiné firmě. Výrobní hala pro něj tak bude majetek vyrobený ve vlastní režii.

Například: firma XYZ koupí od svého dodavatele materiál na fakturu v hodnotě $100,000 (neví zda ho bude používat na výrobu majetku nebo výrobku).

Materiál

100,000


Závazky z obchodního styku


100,000

Zaúčtování pořízení materiálu, který se bude dál používat ve výrobě.


Raw material inventory

100,000


Accounts payable


100,000

To record payment of note receivable.

Začne pracovat na stroji č. 123 a výrobní pracovník, který to má na starosti, vyfasuje potřebný materiál.

Rozpracovaný majetek (stroj č. 123)

5,000


Materiál


5,000

Zaúčtování vyfasovaného materiálu na začátku výroby majetku vyrobeného ve vlastní režii.


Self-manufactured asset # 123 in process

5,000


Raw material inventory


5,000

To record material transferred to self-manufactured asset in process.

Cena za čas, který výrobní personál přímo strávil prací na majetku, se spočítá na hodnotu $15,000.

Rozpracovaný majetek (stroj č. 123)

15,000


Rozpracovaná výroba (neaplikovaná přímá práce)


15,000

Zaúčtování času, který výrobní pracovníci strávili prací na majetku vyrobeného ve vlastní režii.


Self-manufactured asset # 123 in process

15,000


Work in process inventory (unapplied direct labor)


15,000

To record direct labor used to manufacture self-manufactured asset.

Za týden vyplatí mzdy výrobnímu personálu ve výši $150,000[39].

Rozpracovaná výroba (neaplikovaná přímá práce)

150,000


Peníze


150,000

Zaúčtování vyplacení mezd.


Work in process inventory (unapplied direct labor)

150,000


Cash


150,000

To record wages paid.

Spočítá se, že na majetek se přímo vztahuje výrobní režie ve výši $10,000[40], a hotový majetek se převede do řádného užívání.

Rozpracovaný majetek (stroj č. 123)

10,000


Rozpracovaná výroba (neaplikovaná výrobní režie)


10,000

Stroj č. 123

30,000


Rozpracovaný majetek (stroj č. 123)


30,000

Zaúčtování výrobní režie a zařazení majetku vyrobeného ve vlastní režii.


Self-manufactured asset # 123 in process

10,000


Work in process inventory (unapplied direct labor)


10,000

Asset # 123

30,000


Self-manufactured asset # 123 in process


30,000

To record application of overhead and transfer of self-manufactured asset into use.

Zaúčtování faktury za spotřebovanou elektřinu ve výši $25,000[41].

Rozpracovaná výroba (neaplikovaná výrobní režie)

25,000


Peníze


25,000

Zaúčtování zaplacení režijního nákladu.


Work in process inventory (unapplied overhead)

25,000


Cash


25,000

To record cost allocated to overhead.

Pokud se zdá, že tento účetní postup je podezřele podobný postupu, který se používá při výrobě výrobků, je to tak.

Jediný rozdíl je, že během výstavby by se majetek neměl vykazovat na rozvaze jako součást zásob, ale jako součást dlouhodobého majetku.

Dnes firmy mohou, ale nemusí kapitalizovat výrobní režii.

Dnešní nejlepší praktiky však obsahují podmínku, že celková hodnota majetku vyrobeného ve vlastní režii nemá přesáhnout reální hodnotu (fair value) srovnatelného majetku.

Návrh nové vyhlášky tento požadavek nepotvrzuje. Místo toho přesně specifikuje, jaké režijní položky se budou moci kapitalizovat. Obecně to budou ty režijní položky, u kterých je možné prokázat přímou spojitost s majetkem vyrobeným ve vlastní režii.

Například, pokud firma XYZ používá na výrobu majetku vyrobeného ve vlastní režii stroj s ročním (rovnoměrným) odpisem $12,000 po dobu jednoho měsíce, do majetku vyrobeného ve vlastní režii bude moci kapitalizovat $1,000. Dál se budou moci kapitalizovat položky jako spotřeba paliva, maziv a jiní podobné položky spojené s provozem strojů, použitých na výrobu majetku vyrobeného ve vlastní režii.

Na druhé straně odpisy a ostatní provozní náklady spojené např. s budovou kde se majetek vyrobený ve vlastní režii vyrábí, se kapitalizovat nesmí.

Protože návrh nové vyhlášky takto přesně vymezuje které konkrétní režijní náklady se mohou a nemohou kapitalizovat, není nutné, aby obsahoval podmínku, že se nesmí kapitalizovat víc než reální hodnota srovnatelného majetku.

Tímto dá firmám možnost (kterou podle stávajících nejlepších praktik nemají) kapitalizovat ekonomické oběti spojené s výrobou majetku, které by dnes kapitalizovat nemohly, jako na příklad unikátní majetek.

Návrh nové vyhlášky se však vztahuje pouze na hmotný majetek, a tak z něj nelze odvodit, že firmy získají nárok kapitalizovat ekonomické oběti spojené s tvorbou nehmotného majetku[42].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs

US GAAP nemá termín, který by přesně odpovídal tomu, čemu se podle českého zákona o účetnictví říká „technické zhodnocení“[43]. Podle US GAAP subsequent costs jsou všechny ekonomické oběti (costs), které souvisí s už dřivě pořízeným PP&E. Subsequent costs tak zahrnují mimo jiné opravu a údržbu, vylepšení, přemístění, rekonstrukci, rozšíření, výměnu součástek, atd.

Se subsequent costs se může zacházet dvěmi způsoby. Buď se mohou dát do nákladů, nebo se mohou kapitalizovat.

Subsequent costs se musí dát do nákladů, pokud udržují jednotku (nebo soubor jednotek) PP&E ve stavu, kdy je schopen poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce, nebo jí do tohoto stavu vrací. Subsequent costs se mohou kapitalizovat, pokud PP&E vylepšují[44], tím že buď prodlouží jeho užitečný život, nebo zvýší jeho kvalitu (nebo kombinace obou).

Subsequent costs prodlužují užitečný život PP&E, pokud umožní účetní jednotce používat PP&E déle než původně (při zařazení PP&E) plánovala.

Subsequent costs zvyšují kvalitu PP&E, pokud buď umožní účetní jednotce vyrábět víc výrobků, nebo poskytovat víc služeb s PP&E, nebo vyrábět výrobky, nebo poskytovat služby vyšší jakosti nebo hodnoty (nebo kombinace obou).

Pokud subsequent costs prodlužují užitečný život PP&E, mají se zaúčtovat proti oprávce (accumulated depreciation) spojené s majetkem. To způsobí, že se PP&E bude odepisovat déle.

Pokud subsequent costs zvýší kvalitu PP&E, mají se zaúčtovat proti PP&E. Odpisy se pak mají upravit tak, aby se PP&E odepsal ve stejné době, jako se plánoval odepsat při pořízení.

Pokud subsequent costs prodlužují užitečný život PP&E, a zároveň zvýší kvalitu PP&E, měly by se rozumně rozdělit s tím, že část se zaúčtuje proti oprávce, a část proti PP&E (odpisy se také musí upravit).

Návrh nové vyhlášky podstatně mění některé stávající postupy. Protože je však možné, že tato část návrhu se před konečným schválením ještě přiblíží praxi, následující část popisuje stávající praxi i v těch případech, kde ji návrh podstatně mění.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / souhrnná koupě

The balance sheet / long-lived assets / PP&E / lump-sum purchases

Souhrnná koupě existuje, když firma koupí víc jednotek PP&E od jednoho výrobce, a za souhrnnou koupi dostane slevu. Podle nejlepších praktik US GAAP se tato sleva musí aplikovat rovnoměrně na všechny koupené majetky.

Například firma XYZ pořídí od výrobce 5 nákladních vozů v hodnotě $100,000 za vůz a jeden luxusní osobní automobil v hodnotě $60,000. Na tuto transakci dostane množstevní slevu 5%.

Samozřejmě je v zájmu firmy tuto slevu aplikovat pouze na luxusní osobní automobil[45].

Pokud by to však udělala, porušila by tím nejlepší praktiky US GAAP[46].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / vylepšení pronajatých prostor
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / lease-hold improvements

Firmy často pronajímají prostory, které se nekvalifikují na kapitalizaci[47].

Pokud však firma tyto prostory vylepší, a toto vylepšení má užitečný život delší než jeden rok, vylepšení se má kapitalizovat.

Jediné, co je nutné brát do úvahy, je jak se k vylepšení zachovat po kapitalizaci.

Pokud firma prostor pronajímá na dobu neurčitou a míní ho pronajímat po dobu stejnou nebo delší než je užitečný život (useful life) vylepšení, vylepšení má odepisovat po dobu jeho užitečného života. Vylepšení má odepsat k jeho skutečné zbytkové hodnotě[48] (salvage value).

Pokud prostor nemíní pronajímat po dobu stejnou nebo delší než je užitečný život vylepšení, vylepšení má odepisovat po dobu, po kterou prostor míní pronajímat, a pro vylepšení nemusí stanovovat žádnou zbytkovou hodnotu.

Pokud prostor pronajímá na dobu určitou a tato doba je kratší než užitečný život vylepšení, vylepšení má odepisovat podle délky této doby a pro vylepšení nemusí stanovovat žádnou zbytkovou hodnotu.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / běžná oprava a údržba
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / common (ordinary) repairs and maintenance

Běžná oprava je činnost, která udržuje PP&E ve stavu, kdy je schopen poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce, nebo ho do tohoto stavu vrací.

Subsequent costs spojené s touto činností se mají dát do nákladů v období, kdy tato činnost proběhla. Návrh nové vyhlášky tento postup nebude měnit.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / běžná oprava a údržba / opravná položka na opravu a údržbu
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / common (ordinary) repairs and maintenance / MRE allowance

České účetnictví umožňuje firmám tvořit opravnou položku na opravu a údržbu po dobu delší než jeden rok. Tento postup není v souladu s nejlepšími praktikami US GAAP. Dnešní US GAAP maximálně umožňuje takovouto opravnou položku tvořit na jeden rok.

Například, firma XYZ (kvůli sezónnosti své hlavní činnosti) provádí většinu oprav během posledního čtvrtletí. Aby během ostatních třech čtvrtletí nevykazovala mnohem nižší náklady na opravu a údržbu než ve čtvrtém, vytvoří si opravnou položku (repairs and maintenance allowance). Během prvního čtvrtroku odhadne, že utratí celkem $100,000, a tak provede tento zápis:

Náklady na opravu a údržbu

25,000

 

 

Opravná položka na opravu a údržbu

 

25,000

Zaúčtování nákladů na opravu a údržbu.


MRE expense

25,000


MRE allowance


25,000

To record maintenance and repairs expense.

Ve čtvrtém čtvrtletí pak provede tento zápis:

Náklady na opravu a údržbu

25,000


Opravná položka na opravu a údržbu

75,000

 

 

Peníze

 

100,000

Zaúčtování nákladů na opravu a údržbu.


MRE expense

25,000


MRE allowance

75,000


Cash


100,000

To record maintenance and repairs expense.

Podle návrhu nové vyhlášky bude tento postup pravděpodobně[49] zakázán. Vyhláška specifikuje, že subsequent costs spojené s opravou a údržbou PP&E se musí dát do nákladů v tom období, kdy se oprava a údržba provedla.

Návrh vyhlášky také vysloveně zakazuje, aby se: 1. tvořily opravné položky nebo rezervy pro budoucí opravy a údržby, 2. náklady spojené se současnou opravou a údržbou odložily a rozpustily v budoucím období, a 3. navýšil současný odpis tak, aby pokryl budoucí opravy a údržby (tzv. built-in overhaul method).

Hlavní důvod, proč budou tyto alternativní postupy vysloveně zakázané je, že některé firmy (obzvlášť ty, které mají pobočky v zemích kde jsou tyto alternativní postupy běžné) je užívají při sestavování US GAAP výkazů, i když nejsou v souladu s nejlepšími praktikami US GAAP.

To také znamená, že české firmy, které reportují podle US GAAP brzy budou muset definitivně přestat tvořit dlouhodobé opravné položky na opravy a údržbu, a tyto položky ze svých US GAAP výkazů odstranit.

Pro ty firmy, které vedou svoje US GAAP účetnictví nezávisle na českém, to nebude představovat větší problém. Horší to bude pro firmy, které používají převodový můstek. Protože odstranit tuto českou opravnou položku během převodu je problematické[50], budou se pravděpodobně muset vzdát daňové výhody této opravné položky, a přestat ji také tvořit v českém účetnictví.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / podstatná oprava a údržba
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / major (extraordinary[51]) repairs

Podstatná oprava je činnost, která víc než udržuje PP&E ve stavu, aby byl schopen dělat to, k čemu byl pořízen tím, že PP&E vylepší nebo prodlouží jeho užitečný život.

Například firma XYZ vlastní stroj, který očekávala, že bude používat 5 let, protože za pět let už nebude poptávka pro výrobek, který stroj vyrábí. Po pěti letech se však ukáže, že výrobek je stále žádán, a tak že se firmě vyplatí ho dál vyrábět. Aby toto byla schopná udělat, utratí $5,000 za generální opravu stroje a odhadne, že stroj bude dál schopen provozu dalších 5 let.

Protože generální oprava prodloužila užitečný život stroje, XYZ ho kapitalizuje. Protože však neví, zda trh bude dál žádat výrobek dalších 5 let (a považuje to za nepravděpodobné), změní odpisovou metodu z rovnoměrné na zrychlenou : double declining balance[52].

Podle návrhu nové vyhlášky se ekonomické oběti spojené s touto činností budou muset dát do nákladů, kromě dvou případů: 1.) kde subsequent costs jsou pořízení nových komponentů, nebo 2.) kde subsequent costs jsou výměna starých komponentů za nové.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / výměny
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / replacements

Výměny mohou nastat z vícero důvodů. PP&E doslouží, a účetní jednotka ho vymění. Doslouží součástka a je vyměněná ze lepší. Doslouží součástka a je vyměněná ze srovnatelnou. Doslouží součástka a je vyměněná s tím, že se za odevzdání staré se dostane sleva na novou. Součástka sice nedosloužila, ale účetní jednotka chce PP&E vylepšit tím, že ji vymění za lepší, atd.

Všeobecné pravidlo je, že pokud firma sleduje hodnotu vyměněného PP&E nebo součástky, výměnu zaúčtuje tak že vyřadí starý majetek / součástku (zaúčtuje zisk nebo ztrátu pokud nastala) a zařadí nový majetek / součástku.

Například, firma XYZ pořídí stroj za $20,000. Stroj má užitečný život 20 let, ale jeho součást (motor) má užitečný život pouze 5 let. XYZ to ví a rozhodne se hodnotu motoru sledovat zvlášť[53]. Dále se rozhodne, že jak stroj, tak součástku bude odepisovat rovnoměrně a stanoví zbytkovou hodnotu[54] (salvage value) pro oba ve výši 10% sledované hodnoty[55]. Protože jsou technicky jeden majetek, rozhodne se je účtovat do jednoho účtu a hodnotu stroje sledovat podrozvahově (off-balance sheet).

Transakci zaúčtuje takto:

Stroj

25,000

 

 

Závazky z obchodního styku

 

25,000

Zaúčtování pořízení stroje.


Machine

20,000


Accounts payable


20,000

To record purchase of machine.

Roční odpis po dobu prvních pět let zaúčtuje takto:

Stroj

965[56]

 

 

Závazky z obchodního styku

 

965

Zaúčtování pořízení stroje.


Machine

965


Accounts payable


965

To record purchase of machine.

Na konci pátého roku motor vymění za nový, který stojí $600 s tím, že starý vrátí výrobci a za něj dostane slevu na nový ve výši $40:

Stroj

600


Oprávka

450


Ztráta

10

 

Stroj


500

 

Závazky z obchodního styku

 

560

Zaúčtování výměny motoru.


Machine

600


Accumulated depreciation

450


Loss

10


Machine


500

Accounts payable


560

To record replacement of motor.

Často je příliš nákladné vést tuto evidenci, pokud součástky nemají podstatnou hodnotu. V tomto případě účetní jednotka může stanovit, že výměna součástky nebude považována za výměnu, ale za opravu.

V předchozím příkladě, pokud výměna motoru pouze udržovala stroj ve stavu, kdy je způsobilý poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce a pokud vyměněný motor neměl podstatnou hodnotu[57], by se výměna účtovala takto:

Oprava a údržba

560


 

Závazky z obchodního styku

 

560

Zaúčtování výměny motoru.


Repairs and maintenance

560


Accounts payable


560

To record replacement of motor.

Protože podle návrhu nové vyhlášky se komponenty vždy budou muset sledovat zvlášť, pokud mají jiný užitečný život než celková jednotka PP&E, následující postup (který je dnes povolen) se už nebude moci používat.

Na druhé straně, pokud společnost vymění součástku, protože nová celkovou jednotku PP&E vylepšuje, dnes má nárok ekonomickou oběť kapitalizovat.

Například, XYZ vymění motor z důvodu prodloužení užitečného života stroje, ne proto, že starý dosloužil.

Transakci zaúčtuje takto:

Oprávka

560


 

Závazky z obchodního styku

 

560

Zaúčtování výměny motoru.


Accumulated depreciation

560


Accounts payable


560

To record replacement of motor.

V tomto případě, protože motor nesleduje zvlášť, by roční odpis byl $900. Protože motor prodlužuje užitečný život PP&E, firma roční odpis neupraví, a tak PP&E odepisuje o 7.47 ($560 / $900) měsíců déle.

Pokud XYZ součástku vyměnila, protože vylepší výkon stroje, transakci zaúčtuje takto:

Stroj

560


 

Závazky z obchodního styku

 

560

Zaúčtování výměny motoru.


Machine depreciation

560


Accounts payable


560

To record replacement of motor.

Aby stroj stihla odepsat včas (protože motor vylepšil stroj, ale neprodloužil jeho užitečný život), roční odpis zvedne o $33.60 ($560 - $56 / 15).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / výměny / majetkové třídy[58]
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / replacements / property classes

Účetní postup pro výměny ukazuje, že majetkové třídy (property classes nebo property units) hrají klíčovou roli v rozhodnutí, zda se nějaký subsequent cost bude kapitalizovat, nebo zda se dá rovnou do nákladů. Podle dnes platných postupů účetní jednotka může stanovit majetkové třídy jakýmkoli rozumným způsobem (řečeno jinak, podle vlastního přání), pokud tento způsob je aplikován konzistentně.

Protože firmy mají značnou svobodu při určování majetkových tříd, budou se vždy snažit vybrat takovou majetkovou třídu, která je pro ně nejvýhodnější.

Například, firma XYZ má jako majetkovou třídu letadla (a nesleduje hodnotu součástek). V jednom letadle vyhoří motor. Protože výměna motoru by se považovala za opravu, ekonomická oběť spojená s tohoto výměnou by se dala do nákladů.

Pokud by XYZ měla jako majetkové třídy motory, trupy, elektroniku, vybavení, atd., tak by výměna nebyla náklad, ale vyřazení starého majetku a zařazení nového majetku.

Který postup je výhodnější?

Samozřejmě že druhý.

Protože podle US GAAP firmy vždy chtějí maximalizovat zisk[59], vždy budou preferovat kapitalizaci. Tudíž vždy zvolí majetkové třídy tak, aby minimalizovaly náklady a maximalizovaly kapitalizaci.

Co se však stane v situaci, kdy firma používá „špatné“ třídy a chce je změnit?

Za normálních okolností nastane změna zásady[60] (change in principle).

Protože změny zásady nejsou však nic příjemného, je dobré znát způsob, jak se jich vyvarovat. Tento postup spočívá v tom, že se už zaúčtovaný majetek nechá doběhnout tak jak je, přičemž se nově pořízený majetek začne účtovat optimálním způsobem. Postupně se tak přejde na novou metodu bez toho, aby bylo nutné[61] vykázat změnu zásady.

Návrh nové vyhlášky počítá s tím, že firmy budou muset sledovat zvlášť součástky, které mají jiný užitečný život než celý majetek. Požadavky této vyhlášky jsou v souladu s tím, co je stejně v zájmu firem a firmy tak mohou využít přechod na tuto vyhlášku jako příležitost přejít na lepší systém majetkových tříd najednou, a bez toho, aby musely účtovat o změně zásady[62].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / vylepšení
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / betterments

Podle dnešních postupů, pokud dojde k vylepšení PP&E, subsequent cost spojené s tímto vylepšením, se smí kapitalizovat. Pokud tento subsequent cost prodlužuje užitečný život PP&E, účtuje se proti oprávce. Pokud tento subsequent cost vylepšuje PP&E, účtuje se proti PP&E.

Podle návrhu nové vyhlášky se subsequent cost spojený s vylepšením, bude moci kapitalizovat, pokud:

Subsequent cost je spojen s pořízením nového komponentu.

Subsequent cost je spojen s výměnou starého komponentu (který se sledoval v účetnictví).

Ve všech jiných případech se budou muset dát do nákladů.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / reinstalace, reorganizace, relokace
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / reinstallations, rearrangements and relocations

Podle dnešních postupů, pokud reinstalace, reorganizace, relokace přinese firmě ekonomický prospěch (ve formě vyšších zisků), subsequent cost spojené s touto činností se smí kapitalizovat. Pokud tento subsequent cost prodlužuje užitečný život PP&E, účtuje se proti oprávce. Pokud tento subsequent cost vylepšuje PP&E, účtuje se proti PP&E. Reinstalace je, když firma znovu instaluje jednu jednotku PP&E v jednom závodě.

Podle návrhu nové vyhlášky se tyto subsequent cost už kapitalizovat nebudou moci.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / přírůstky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / additions

Podle dnešních postupů, pokud přírůstek je nedílná součást celkové jednotky PP&E (tím, že bez jednotky PP&E, se kterou souvisí, nemá žádnou hodnotu) a pokud vylepší kvalitu nebo výkon jednotky PP&E, může se kapitalizovat tím, že se zaúčtuje proti této jednotce PP&E. Pokud prodlužuje život jednotky, PP&E zaúčtuje proti oprávce.

Pokud přírůstek není nedílná součást celkové jednotky PP&E, může se kapitalizovat, pokud vylepší kvalitu nebo prodlouží život jednotky PP&E buď tím, že se zaúčtuje proti jednotce nebo oprávce, nebo tím, že se začne sledovat jako samostatná jednotka PP&E.

Podle návrhu nové vyhlášky se přírůstek bude muset sledovat jako samostatná jednotka PP&E.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / subsequent costs / rozšíření
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / extensions

Rozšíření se vztahuje pouze na nemovitý PP&E a vznikne na příklad tím, že se přistaví nové křídlo.

Podle dnešních postupů se tento subsequent cost obecně smí kapitalizovat. Existuje však několik zvláštností.

Nejprve, pokud firma na to, aby mohla provést rozšíření, musela odstranit část stávající jednotky PP&E (na příklad tím, že zbourá zeď), měla účetní hodnotu stávající jednotky snížit o hodnotu odstraněné části.

Dál má nárok kapitalizovat subsequent cost spojené se samotným odstraněním (to, co zaplatila za zbourání zdi) pouze v případě, že vždy měla v úmyslu rozšíření provést a zeď zbourat.

Pokud je možné identifikovat hodnotu části stávajícího PP&E, která musela být odstraněná jako součást výstavby rozšíření, účetní hodnota tohoto PP&E by měla být o tuto hodnotu snížená.

Ekonomické oběti spojené s odstraněním části stávajícího PP&E se mohou buď mohou kapitalizovat, nebo dát do nákladů. Mohou se kapitalizovat, pokud účetní jednotka vždy měla v úmyslu toto rozšíření provést a tento úmysl je schopná doložit přesvědčivým důkazem[63]. V opačném případě se musí dát do nákladů.

Pokud návrh nové vyhlášky projde beze změn, všechny náklady spojené s přípravou na rozšíření se budou dávat do nákladů. Návrh však nic neříká o tom, jak zacházet s hodnotou zbourané zdi. Asi přepokládá, že ekonomický užitek spojený s tím, že se ze starého křídla bude moci chodit do nového křídla bez toho, aby se muselo vyjít ven, se rovná hodnotě zbourané zdi, a tak není nutné nic účtovat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / užitečný život
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / useful life

Užitečný život je definován[64] jako časový úsek, po dobu kterého se očekává, že jednotka PP&E bude poskytovat ekonomické výhody účetní jednotce. Předpokladem při určování očekávaného užitečného života je, že účetní jednotka bude provádět normální, pokračující nebo periodické opravy a údržbu jednotky PP&E.

[An asset’s useful life is defined as the] period of time over which an item of PP&E is expected to provide economic benefits to an entity. In the determination of expected useful life, it is presumed that an entity will perform normal, ongoing, or periodic maintenance activities on that PP&E.

Jinak řečeno, při pořízení majetku účetní jednotka zváží účel, ke kterému jednotka PP&E bude sloužit, a odhadne jak dlouho toto bude schopná dělat. Při tomto odhadu se berou do úvahy dva faktory: 1. fyzické opotřebení (physical wear and tear) a 2. morální zastarání (technical obsolescence).

Například firma pořídí dva srovnatelné počítače. Jeden počítač plánuje používat v továrně, a druhý plánuje být k dispozici u kancelářského personálu. V prvním případě, protože se dá očekávat, že s počítačem se v továrně bude zacházet hrubě, stanoví užitečný život (kvůli fyzickému opotřebení) na dva roky. V druhém případě, protože počítač bude užitečný až do doby, než se nový software bude nezbytně vyžadovat počítače s lepšími parametry, stanoví užitečný život (kvůli morálnímu zastarání) na čtyři roky.

Návrh nové vyhlášky tento postup nemění.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / zbytková hodnota
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / salvage value

Podle nejlepších praktik US GAAP není vhodné, aby se PP&E odepisoval k nule. Důvody jsou dva: jeden praktický a jeden teoretický.

Praktický důvod je, že PP&E má při vyřazení téměř nějakou hodnotu. Jinak řečeno, firmy zřídka čekají do doby, než majetek není už dál použitelný, než ho vymění, protože se pro ně nevyplatí ho provozovat dávno před tím, než se toto stane.

Například, firma XYZ, výrobce luxusních automobilů, koupila stroj, který v roce 1995 používal nejnovější technologie na výrobu ABS pro kotoučové brzdy. Do roku 2000 se technologie změnila natolik, že tento stroj je pro její ekonomickou činnost (zájemci o koupi luxusních automobilů jsou ochotni zaplatit za nejnovější technologii, a nebudou tak nakupovat od firmy, která jim tuto technologií nedodá) nepoužitelný. Nicméně výrobce aut pro střední třídu si nejlepší technologii nemůže dovolit (protože jeho zákazníci za ni nejsou ochotni zaplatit), a tak použitý stroj s radostí koupí. Tento výrobce ho také pár let používá, a pak ho prodá výrobci aut pro chudé studenty. Tento výrobce stroj také pár let používá, a pak ho prodá výrobci aut pro rozvojové země. Tento výrobce ho pár let používá a pak ho prodá na šrot.

V každém případě, na konci svého užitečného života stroj stále má nějakou hodnotu, a odepsat ho k nule by zkreslovalo ekonomickou realitu.

Teoretický důvod je, že pokud by US GAAP umožnil firmám vykazovat majetek, který používají, v nulové hodnotě, umožňoval by nesmysly.

Například, ukazatel ROA (return on assets), nebo-li rentabilita majetku dělí tržby majetkem. Pokud by US GAAP umožňoval firmám odepisovat majetek k nule, tento ukazatel by mohl být značně zkreslen (může se stát i to, že by byl nekonečný). To může znamenat, že by zoufalá firma, která nemá na to, aby si koupila novy majetek, mohla vypadat, že je výkonnější než úspěšná firma, která nemá zapotřebí svůj majetek spotřebovat až do mrtě.

Salvage value sice není vysloveně nařízen žádnou vyhlášku, ale je v zájmu firmy ho tvořit[65].

V praxi auditoři jsou spokojení, pokud firmy stanovují salvage value v hodnotě 10% až 20% pořizovací hodnoty majetku. Pokud ji firma stanoví na míň než 10% (co žádná rozumná firma stejně nebude chtít dělat), auditor pravděpodobně bude chtít vysvětlení.

Pokud ji firma stanoví na míň než 20% (co žádná rozumná firma stejně nebude chtít dělat), auditor pravděpodobně bude chtít přesvědčivý důkaz o tom, že majetek skutečně tuto hodnotu na konci svého užitečného života bude mít.

Návrh nové vyhlášky se o salvage value nezmiňuje.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisy
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation

Odpisy jsou odhad ekonomické hodnoty, který PP&E obětuje výdělečné činnosti účetní jednotky během svého užitečného života.

U většiny položek, ze kterých se stanou náklady je jasné, kdy se z kapitalizované ekonomické hodnoty stal náklad.

Například, firma XYZ, koupí zboží „A“ za $100 a tuto oběť ekonomické hodnoty kapitalizuje do zásob. Až zboží prodá, kapitalizovanou ekonomickou oběť přeúčtuje ze zásob do nákladů. Zde není nutné dělat žádný odhad, protože firma je schopná zjistit kapitalizovanou hodnotu přímo spojenou se zbožím „A“, a tak přesně ví, kdy má tuto ekonomickou hodnotu dát do nákladů.

U majetku, který nepřímo přispívá k výdělečné činnosti, takovéto přímé spojení mezi výdělečným činem (tržbou) a konkrétní ekonomickou obětí, která výdělečný čin umožnila (náklad) nelze vysledovat. Tudíž se musí odhadnout.

Tomuto odhadu se říká odpis (depreciation).

Například, firma XYZ pořídí stroj 123 za $110,000. Myslí si, že s tímto strojem bude schopná vyrobit 500,000 kusů výrobku „X“ (stroj nebude používat na výrobu žádného jiného výrobku). Dál si myslí, že po vyrobení 500,000 kusu stroj prodá za $10,000.

Jednou za období tak provede tento zápis:

Odpisy

x,xxx


Oprávka


x,xxx

Zaúčtování ročního odpis.


Depreciation expense

x,xxx


Accumulated depreciation


x,xxx

To record annual depreciation.

S tím že x,xxx se rovná počtu kusů výrobku „X“ vynásobeno $0.20.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods

US GAAP vysloveně nepředepisuje metody, které se mají používat při odhadu odpisů. Nicméně, účetní jednotka je vždy povinná v příloze vysvětlit své účetní postupy, a mimo jiné musí uvést odpisové metody, které používá.

Pokud používá standardní metodu, tak stačí napsat větu jako je tato:

„PP&E odepisujeme rovnoměrně“ (PP&E is depreciation using the straight-line method).

Pokud však zvolí nestandardní postup, musí ho vysvětlit tak, aby ho uživatelé pochopili. Protože uživatelé si (a priori) vždy myslí, že firmy, které používají nestandardní účetní postupy, chtějí používat účetní triky, aby zkreslovaly realitu, účetní jednotka obvykle musí mít ke zvolení nestandardního postupu opravdu dobrý důvod.

Co jsou standardní postupy?

Obecně to jsou postupy, který se objevují v účetní literatuře pod obecně uznávanými názvy. Mezi standardní postupy patří:

Podle výkonu (units of production)

Rovnoměrně (straight line)

Sum of the years digits[66]

Declining balance

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody / výběr metody
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods / method selection

Účetní jednotka by vždy měla zvolit metodu, která co nejlépe seřadí tržby a náklady[67]. Z tohoto požadavku vyplývá, že by vždy, pokud je to možné, měla používat metodu units of production[68].

Pokud tuto metodu nelze použít, účetní jednotka by měla zvolit metodu, která se k této metodě co nejvíc přibližuje[69].

Odpisová metoda, která je znázorněna v prvním grafu, by se používala, pokud PP&E poskytuje stejnou ekonomickou výhodu po celou dobu jeho života

Odpisová metoda znázorněná ve druhém grafu by se používala, pokud PP&E poskytuje větší ekonomickou výhodu na začátku svého života než na konci.

Odpisová metoda, která je znázorněná ve třetím grafu by se používala, pokud PP&E poskytuje větší ekonomickou výhodu na začátku svého života než na konci, a kde existuje riziko, že svou hodnotu ztratí předčasně.

Například, firma XYZ koupí nákladní vůz, který používá za účelem dopravovat věci od bodu A do bodu B. Jakou odpisovou metodu by měla použít?

V téměř všech případech by měla zvolit první. Důvod je, že nákladní vůz dopravuje věci od bodu A do bodu B na začátku svého užitečného života, a také na konci svého užitečného života[70].

Další příklad, firma XYZ pořídí stroj který nejnovějším výkřikem technologie. To umožňuje stroj používat na výrobu mikročipů, za který dostane $100 za kus. Další rok je stroj schopen vyrábět stejné čipy stejně dobře, ale už není nejnovějším výkřikem technologie, a čipy se dají prodat za pouhých $80. Další rok za $60, atd. Nicméně, dá se konstatovat, že pro tyto čipy stále bude odbyt, a že se firmě bude dařit ještě pět let (než se technologie úplně změní) je prodávat. V tomto případě by firma zvolila metodu znázorněnou ve druhém grafu, která odpisy zrychluje, ale zachovává odpisovou dobu.

V dalším příkladě XYZ kupuje podobný stroj jako v předchozím příkladě, ale s jedním důležitým rozdílem: není si jistá, že se během pěti let technologie nezmění tak, že výrobek se stane neprodejným. V tomto případě, protože ví, že hrozí riziko, že se stroj může stát bezcenným, ale není schopná toto riziko (protože změny technologie jsou často nepředvídatelní) rozumně kvantifikovat, zvolí metodu znázorněnou ve třetím grafu, která odpisy nejenom zrychluje, ale také zkracuje dobu, po kterou se stroj bude odepisovat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody / rovnoměrná metoda
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods / straight line

Rovnoměrná metoda odpisování je nejenom nejrozšířenější, ale také pro aplikaci nejsnazší. Jednoduše se vezme čistá účetní hodnota[71] (net book value) a vydělí se počtem období.

Na příklad, firma XYZ pořídí stroj, který stojí $12,000, vydrží 5 let a má zbytkovou hodnotu $2,000. Roční odpis je tak $2,000 = 10,000 / 5 (kvartální odpis je $500).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody / sum-of-the-years’ digits
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods / sum-of-the-years’ digits

Metoda sum-of-the-years’ digits vychází z užitečného života PP&E, na základě kterého se vypočítá koeficient.

Například, firma XYZ pořídí stroj, který stojí $12,000 a vydrží 5 let. Firma nejprve sečte roční číslice (years‘ digits) a zjistí jejich součet (sum). V tomto příkladě je součet: 15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1.

V prvním roce pak vynásobí odepisovatelnou hodnotu (celková hodnota mínus zbytková hodnota) 5/15, aby zjistila odpis pro rok. Ve druhém roce vynásobí odepisovatelnou hodnotu 4/15, atd.

Tato znázorňuje tento postup.

Tabulka 1

Rok

Čistá účetní hodnota

Faktor

Roční odpis

1

$10,000

X 5 / 15 =

$3,333

2

10,000

X 4 / 15 =

2,667

3

10,000

X 3 / 15 =

2,000

4

10,000

X 2 / 15 =

1,333

5

$10,000

X 1 / 15 =

667

$10,000

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisy / declining balance
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation / declining balance

Metoda declining balance vychází z procentuálního vyjádření užitečného života.

Například stroj, který XYZ pořídila, má užitečný život pět let a tak se ročně odepíše 20%. Firma XYZ se rozhodne tento roční odpis zdvojnásobit (a tak bude používat metodu double declining balance[72]). Tímto novým procentem pak vynásobí účetní hodnotu majetku[73], aby spočítala odpis.

Tato znázorňuje tento postup.

Tabulka 2

Rok

Předchozí účetní hodnota

Předchozí odpis

Čistá účetní hodnota

Faktor

Roční odpis

1$12,000

x 40% =

$4,800

2

$12,000 -

$4,800 =

7,200

x 40% =

2,880

3

$7,200 -

$2,880 =

$4,320

x 40% =

1,728

4


592

5


0$10,000
U metody declining balance je ještě jedna zvláštnost. V této metodě se nikdy nedopracujete ke zbytkové hodnotě. V příkladě je vidět, že součet odpisů v prvních třech letech je $9,408 (= $4,800 + $2,880 + $1,728). Protože zbytková hodnota se stanovila na $2,000, čistá hodnota, která se celkově může odepsat, je $10,000. Ve čtvrtém roce se může odepsat pouze 592 = ($10,000 - $$9,408), i když se zdá, že by se mělo odepsat $1,036 (= $4,320 - $1,728 x 40%).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody / metoda současné hodnoty
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods / present value method

Protože je vždy v zájmu firmy vykazovat co nejnižší náklady[74], firmy se obvykle snaží vyvarovat se zrychlených odpisů. Některé firmy by mohlo také napadnout, že by možná bylo výhodné používat zpomalené odpisy.

Teoreticky na zpomalené odpisy existuje metoda, které se říká metoda současné hodnoty[75] (present value nebo annuity method).

Na to, aby se tato metoda použila, je nejprve nutné zjistit implicitní sazbu (implicit rate), se kterou se počítalo, že PP&E firmě při pořízení přinese. Protože kalkulace této sazby je nezbytná při akvizičním rozhodnutí[76], získat jí by nemělo znamenat žádnou větší komplikaci.

Například před tím, než stroj pořídila, firma XYZ si spočítala, že jí přinese 15% ročně. První krok je zjistit, jaký peněžní tok by měl současnou hodnotu $10,000, pokud by byl diskontován 15% ročně[77].

Tato tabulka se dá použít na to, aby se tento hypotetický peněžní tok spočítal metodou pokusu a omylu[78]:

Tabulka 3

Rok

Diskont

Peněžní tok


Současná hodnota

A

B

C

D

E

1

15%

$2,983

/ (1 + B)[A ] =

$2,594

2

15%

2,983

/ (1 + B)[A ] =

2,256

3

15%

2,983

/ (1 + B)[A ] =

1,961

4

15%

2,983

/ (1 + B)[A ] =

1,706

5

15%

2,983

/ (1 + B)[A ] =

1,483$14,916

$10,000

Jak se jednou zjistí hypotetický peněžní tok, použije se na to, aby se spočítal roční odpis pomocí této tabulky:

Tabulka 2

Roční odpis

A, A = A - E

B

C = A x B

D

E = D - C

$10,000.00

15%

$1,500.00

$2,983.16

$1,483.16

8,516.85

15%

1,277.53

2,983.16

1,705.63

6,811.22

15%

1,021.68

2,983.16

1,961.47

4,849.74

15%

727.46

2,983.16

2,255.69

$2,594.05

15%

389.11

$2,983.16

2,594.05

$4,915.78


$10,000.00

Tento krok není nezbytný. Pokud se hypotetický peněžní tok spočítá pomocí první tabulky, tak se rovná sloupečku E, pokud by se vzal ze zdola nahoru.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / odpisové metody / odpis v roce pořízení
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation methods / partial year depreciation

US GAAP nespecifikuje, jak se má majetek odepisovat v době pořízení. Je tak možný celkový odpis, žádný odpis, poloviční odpis nebo poměrný odpis. Poměrný odpis se může založit na měsíci, týdnu nebo dni, obvyklý je však na základě měsíce.

Pokud se odpisuje rovnoměrně, nenastanou obvykle žádné komplikace. Pokud se však používá některá zrychlená (nebo zpomalená) metoda tak je nutné odpis správně časově rozlišit.

V tomto případě je nutné dávat pozor na to, aby se odpisy správně aplikovaly do každého období.

Například firma XYZ pořídí v pátém měsíci stroj, který bude odepisovat metodou double declining balance.

Roční odpis spočítá takto:

Rok


Roční odpis

1

$4,800 x 7/12 =

$2,800

2

$4,800 x 5/12 + 2,880 x 7/12 =

3,680

3

2,880 x 5/12 + 1,728 x 7/12 =

2,208

4

1,728 x 5/12 + 592 x 7/12 =

1,065

5

$592 x 5/12 =

247

$10,000

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / alternativní odpisové metody
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / alternative depreciation methods

Návrh nové vyhlášky[79] sice definitivně zakáže většinu dnes užívaných alternativních metod, ale počítá s tím, že následující dvě se za určitých okolností budou moci na dále používat.

Pro krátké zopakování, návrh nové vyhlášky počítá s tím, že firmy budou muset sledovat každou jednotku PP&E a všechny její komponenty zvlášť, pokud tato jednotka a komponenty mají různé užitečné životy. Protože toto však může způsobit firmám značnou práci, pokud se jedná o drobný majetek, vyhláška počítá s tím, že se následující dvě metody budou moci používat, pokud nevznikne podstatný rozdíl z toho, jaké by byly výsledky, pokud by se sledovaly všechny komponenty (čím se myslí všechny jednotky drobného majetku) zvlášť.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / alternativní odpisové metody / group method
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / alternative depreciation methods / group method

Už jsme několikrát viděli, že je výhodné pro firmy kapitalizovat co nejvíc[80]. Protože tvůrci US GAAP nechtějí firmám v tomto bránit, usnadnili jim práci, pokud se jedná o kapitalizaci drobného majetku. Jak jsme viděli dřív[81], základní postup pro účtování PP&E vyžaduje, aby firmy sledovaly moment, kdy majetek vyřadí a aby toto vyřazení (dohromady ze ziskem nebo ztrátou) zaúčtovaly. Co se drobného majetku týče, tento požadavek by firmám přinášel příliš velkou cenu za získanou přesnost. Tudíž, podle omezení cost vs. benefit[82] firmy mohou používat jednodušší postup.

Tento postup spočívá v tom, že firmy všechny drobné majetky pořízené během období zaúčtují do jedné majetkové skupiny, jako na příklad drobné ruční nástroje (hand tools). Jednou jak období skončí, tuto majetkovou skupinu uzavřou a začnou odepisovat. Pro tuto majetkovou skupinu nemusí stanovit žádnou zbytkovou hodnotu,a tak ji odepíší k nule. Jednou jak je skupina uzavřená, nemusí dál sledovat pohyb majetku ve skupině[83] . Jakmile je skupina plně odepsaná, tak ji jednoduše odstraní z účetnictví tak, že ji odepíší proti oprávce.

Například, v každém roce firma XYZ pořizuje kladívka. Protože těchto kladívek kupuje hodně, tvoří pro ně majetkovou samostatnou skupinu, a protože všechna tato kladívka mají stejný teoretický užitečný život, stanoví jejich průměrný život (pět let) jako odpisovou dobu. Protože kladívka přinášejí přibližně stejný užitek v každém roce, rozhodne se skupinu odepisovat rovnoměrně.

Pořízení jednoho kladívka v roce 2002 zaúčtuje takto:

Drobné nástroje: kladívka 2002

15

 

 

Peníze

 

15

Zaúčtování pořízení drobného nástroje.


Hand tools: hammers 2002

15


Cash


15

To record purchase of a hand tool.

Za rok koupí 1,000 kladívek. Na konci roku a dalších čtyř let provede tento zápis:

Odpis

3,000

 

 

Oprávka: drobné nástroje: kladívka 2002

 

3,000

Zaúčtování odpisu drobných nástrojů.


Depreciation expense

3,000


Accumulated deprecation: hand tools: hammers 2002


3,000

To record depreciation of a hand tool.

Na konci pátého roku provede tento zápis:

Oprávka: drobné nástroje: kladívka 2002

15,000

 

 

Drobné nástroje: kladívka 2002

 

15,000

Zaúčtování vyřazení drobných nástrojů.


Accumulated deprecation: hand tools: hammers 2002

15,000


Hand tools: hammers 2002


15,000

To record depreciation of a hand tool.

Jak je vidět, až na jeden zápis navíc, kapitalizovat drobné nástroje touto metodou není o nic víc pracné, než je dávat do nákladů.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / alternativní odpisové metody / composite method
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / alternative depreciation methods / composite method

Composite method funguje stejným všeobecným způsobem jako group method až na jeden rozdíl. Group method, protože vychází z předpokladu, že všechny majetku mají stejný užitečný život, odepisuje skupinu po dobu jednoduchého průměru těchto životů.

Pokud však majetky mají různé životy, mohlo by to výsledky podstatně zkreslit. V tomto případě se používá vážený průměr s tím, že pořizovací hodnota majetku slouží jako váha.

Například, v roce 2003 firma XYZ pořídí 500 kladívek se životem 5 let a pořizovací cenou $15, a 1,000 šroubováků se životem 3 let a pořizovací cenou $5. Celou majetkovou skupinu tak odepíše po dobu 4.2[84] let.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / změny odpisové doby a metody
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / change in depreciation period and method

Při zařazování PP&E jsou společnosti vždy povinny odhadovat užitečný život a příspěvek k výdělečné činnosti co nejlépe podle všech dostupných fakt, a na základě těchto odhadů stanovit reální, a tak odpisovou dobu a metodu.

Protože odhady nemohou nikdy být naprosto přesné, společnosti jsou také povinny upravit odpisovou dobu a metodu, pokud se později ukáže, že skutečnost se od původního odhadu vzdálila.

Například, ve druhém příkladě si firma myslela, že stroj bude použitelný celých pět let. Ve druhém roce se však ukáže, že stroj nebude použitelný pět let, ale pouze čtyři. Protože se původní odhad užitečného života ukázal být nereální, XYZ je povinná ho upravit. To udělá tím, že provede tzv. změnu odhadu[85] (change in estimate): zkrátí odpisovou dobu na čtyři roky a upraví roční odpis tak, aby majetek do čtyř let stihla odepsat.

V posledním příkladě, XYZ nevěděla, zda stroj bude užitečný po dobu pěti let, a tak zvolila odpisovou metodu, která zrychluje jeho odpis a život zkracuje. Pokud by se ve druhém roce ukázalo, že žádné riziko nehrozí a že stroj skutečně vydrží pět, let firma může změnit tuto odpisovou metodu. Zde se však nejedná o změnu odhadu, ale o změnu zásady[86] (change in principle). Vyhláška APB 20 říká: [změna zásady je mimo jiné] „změna odpisové metody pro už zavedený majetek.“

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment

V roce 2001 vyšla vyhláška SFAS 144[87], která specifikuje, kdy a jak se má vykázaná hodnota (book value) PP&E snížit, pokud dojde k poklesu reálné hodnoty (fair value) PP&E.

Toto téma se sice (implicitně) řešilo ve vyhlášce SFAS 5[88], ale protože tato vyhláška byla příliš všeobecná, nevyřešila uspokojivě mnoho otázek spojených s PP&E, a tak se v praxi používalo mnoho různých a často neslučitelných postupů. Vyhláška 144 tak pokračuje v duchu vyhlášky 5, ale přesně upravuje postup, který se má na zobrazení poklesu hodnoty používat[89].

Vyhláška 144 říká, že firmy jsou povinny prověřit, zda hodnota dlouhodobého aktiva nepoklesla, kdykoliv události nebo okolnosti ukazují, že k tomuto poklesu mohlo dojít[90].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / okolnosti
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / events

Okolnosti, které znamenají, že firma musí majetek testovat, jsou:

Významná (significant) změna v tržní hodnotě jednotky (nebo souboru) PP&E.

Významná změna způsobu použití PP&E.

Významná změna ve fyzickém stavu PP&E.

Významná změna v právním nebo regulačním prostředí, které ovlivňuje PP&E.

Významný nárůst ekonomických obětí (costs), které převyšují částku, za kterou se původně očekávalo, že se majetek pořídí.

Ztráta související s PP&E skombinovaná buď s historií ztrát, nebo pravděpodobnými budoucími ztrátami.

Pod významnou změnou tržní hodnoty se rozumí pokles prodejní ceny stejného nebo podobného PP&E o částku, která je větší než malá[91].

Pod významnou změnou způsobu používání se rozumí na příklad, že se stroj, který byl pořízen na výrobu produktu[92] X, začne používat na výrobu produktu Y, protože výrobek X už není trhem dál žádán.

Pod významnou změnou fyzického stavu se rozumí krádež, zničení v silniční nehodě, poškození v záplavě a podobné situace.

Pod významnou změnou právního nebo regulačního prostředí se rozumí na příklad to, že firma musí přestat používat pec, protože tato znečisťuje životní prostředí, a znečisťovat životní prostředí se stalo trestným. Nebo firma vlastní patent a prohraje soudní spor s někým, kdo patent napadnul, a podobné situace.

Pod nárůstem ekonomických obětí, které převyšují částku, za kterou se původně očekávalo, že se majetek pořídí, se rozumí na příklad, že firma začala stavět tovární halu s tím, že od obce měla slíbeno bezplatné užívání pozemků. Během stavby se ukáže, že obec všechny pozemky nevlastnila, a že firma teď musí zbývající pozemky odkoupit od majitelů, kteří žádají nemalé částky. Pokud tento odkup stavbu prodraží natolik, že nebude podle původního investičního plánu dostatečně rentabilní, ekonomické oběti, které se během její výstavby už kapitalizovaly, možná už nemají tu stejnou hodnotu, obzvlášť pokud firma od projektu odstoupí[93].

Pod ztrátou související s PP&E skombinovanou buď s historií ztrát nebo pravděpodobnými budoucími ztrátami se rozumí na příklad to, když firma XYZ koupí od firmy ABC závod na výrobu výrobku X. Firma však výrobě výrobku X příliš nerozumí, a tak začne prodělávat dost peněz na to, že jí to uvrhne do ztrát. Pokud si firma myslí, že situaci nenapraví a operace nepřestane být ztrátová, tak se očekávají budoucí ztráty, a tato podmínka je splněna, takže nastal čas odepsání majetku, který je obsažen v jednotce na výrobu výrobku X.

Jiný příklad, protože v minulosti firma XYZ neinvestovala dostatečně do výzkumu a vývoje (protože její tehdejší vedení se rozhodlo, že tyto prostředky by bylo vhodnější investovat do vlastní kompenzace a provozu vlastní kanceláře), ztratila krok s konkurencí a dostala se do ztrát, je možné, že její majetek nemá takovou hodnotu, která je uvedená na rozvaze, a tak by se možná měl odepsat.

Podle vyhlášky se musí testovat v případě, že firma je ztrátová podle pravidel finančního účetnictví (US GAAP), a také pokud zaznamená záporný peněžní tok (negative cash flow).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / test
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / test

Pokud nastane kterákoli ze šesti okolností uvedených v předchozí části, firma je povinná podle vyhlášky 144 provést test, který má zjistit, zda nepoklesla hodnota majetku (impairment test).

Nejprve firma odhadne čisté peněžní toky, které testovaný majetek v budoucnosti přinese.

Vyhláška 144 říká, že firma má vždy testovat majetkovou skupinu (asset group) a definuje ji jako nejmenší soubor nebo seskupení majetků, pro které lze identifikovat a vyčíslit čisté peněžní toky. Pokud je možné identifikovat a vyčíslit čisté peněžní u individuálního majetku[94], tak tento individuální majetek se má považovat za majetkovou skupinu pro účel tohoto testu.

Protože nelze vytvořit všeobecná pravidla pro to, jak firmy mají zvolit a definovat individuální majetkové skupiny, vyhláška toto rozhodnutí ponechává na firmě. Poskytuje však několik příkladů postupů, které by se v praxi asi používaly[95].

V jednom příkladě firma podepíše dohodu s okresem o provozování 5 autobusových spojů. Každý tento spoj má vlastní diskrétní, vyčíslitelné peněžní toky, ale 4 spoje jsou obvykle ziskové, zatím co jeden nikdy ziskový není. Protože se jedná o jednu dohodu, která vyžaduje, aby firma provozovala všech pět spojů (pokud dohoda specifikuje, že firma musí provozovat všech pět a nesmí přestat provozovat ten ztrátový), všech pět spojů představuje jednu skupinu[96].

Jednou jak firma čisté peněžní toky odhadne a vyčíslí, druhý krok testu je tyto čisté peněžní toky sečíst.

Je důležité zdůraznit, že při testu se nejedná o současnou hodnotu čistých peněžních toků, ale o jejich jednoduchý součet[97].

Je nutné si také všimnout, že test může ukázat, že k poklesu hodnoty majetku nedošlo, i když nastala jedna nebo víc z definovaných okolností[98].

Například, firma XYZ koupí počítače pro administrativní pracovníky, kteří zpracovávají objednávky a odhadne, že tyto počítače jim budou sloužit pět let[99]. Nezáleží na tom, že za dva roky je tržní hodnota těchto počítačů téměř nulová, počítače dál slouží účelu, ke kterému byly pořízené, a tak není nutní jejich hodnotu snížit.

Tudíž firma má vždy při provázení testu brát do úvahy účel, ke kterému majetek slouží, přičemž rozhodujícím faktorem je úsudek individuálního účetního.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / pokud test je pozitivní
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / if test demonstrates impairment

Pokud test ukázal, že k poklesu došlo, firma je povinná účtovat snížení hodnoty: vykazovanou hodnotu (book value) PP&E snížit k reální hodnotě[100] (fair value) PP&E proti ztrátě na výsledovce.

Jednou jak se hodnota PP&E (který se dál bude používat v operacích) takto formálně sníží, odstavec 11 vysloveně zakazuje, aby se znovu do účetnictví vrátila[101].

K tomuto zákazu existuje pouze jedna výjimka. Pokud se pokles hodnoty týká PP&E, který se bude vyřazovat (assets to be disposed of), vyhláška umožňuje, aby se od doby vyřazení z používání, do doby likvidace, tento majetek[102] vedl v účetnictví v reálné hodnotě. Důvodem je, že tento majetek přestane technicky být PP&E (z důvodu ukončení provozu ve výdělečných operacích firmy), a stane se z něj investice. Tento majetek však nikdy nesmí být vykazován ve vyšší hodnotě, než byla jeho čistá hodnota ve dni, kdy došlo ke snížení.

Tento majetek se také nesmí vykazovat jako součást PP&E, ani nehmotného majetku, ale musí se vykazovat jako součást investic (nejlépe pod názvem „assets to be disposed of“ a nebo jiným podobným názvem), nebo ostatního majetku. Jednou jak se jednotka, nebo soubor PP&E přeřadí do klasifikace PP&E, který se bude vyřazovat, nesmí se do vyřazení znovu překlasifikovat do PP&E.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / další informace, která se musí poskytnout
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / disclosure

Pokud firma musí účtovat trvalý pokles u jednotky nebo souboru PP&E, které plánuje dál používat ve svých operacích, musí je buď vést na rozvaze pod názvem jako „stále používaný majetek, kterého hodnota poklesla“ (impaired assets held and used), nebo tuto informaci musí poskytnout v příloze.

Pokud firma PP&E, kterého hodnota poklesla, dál nebude používat ve svých operacích, musí ho označit jako „majetek, který bude likvidován“ (assets to be disposed of), nebo tuto informaci sdělit v příloze a majetek přestat vykazovat jako součást PP&E.

V každém případě však musí dál v příloze uvést následující informaci:

Popis jednotky nebo souboru PP&E a okolnost spojenou s jeho ztrátou hodnoty.

Celkovou ztrátu a metodu, která se použila k její klasifikaci.

Pokud se ztráta vykazuje na výsledovce jako součást větší souhrnné položky, musí být u ní odkaz na místo, kde se v příloze informace o snížení nachází.

Pokud se toto snížení hodnoty vztahuje na obchodní jednotku[103] (segment), tato obchodní jednotka se musí identifikovat.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / řízení zisků
The balance sheet / long-lived assets / earnings management

24.10.1999 americká Komise pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission) vydala svou interpretaci[104] pravidel US GAAP (Staff Accounting Bulletin 100), která se mimo jiné věnuje trvalému poklesu hodnoty. Tato interpretace má zabránit v postupech, který podle SEC nejsou v souladu s nejlepšími praktikami US GAAP (ale které stávající vyhlášky vysloveně nezakazují).

Tato interpretace se snaží bránit tzv. earnings management[105] (nebo-li řízení ziskovosti).

Řízení ziskovosti spočívá v tom, že firmy využívají legitimní flexibilitu účetních pravidel pro nelegitimní účel zamaskovat variabilitu vykázaného zisku. Proč by to však firmy chtěly dělat?

Nezapomeňme, že cíl firem je vždy maximalizovat cenu akcií na burze. Nezapomeňme, že cena akcií (jako každé jiné finanční investice) se rovná odhadu jejich skutečné hodnoty, a že tento odhad se rovná současné hodnotě peněžních toků, který investice může investorovi v budoucnu přinést. Nezapomeňme také, že (protože firmy obvykle nevyplácí všechny svoje zisky jako dividendy) při tvorbě těchto odhadů se peněžní tok nahrazuje ziskem na akcii.

Z tohoto vyplývá, že je v zájmu firem nejenom vždy vykazovat co nejvyšší zisk na akcii, ale také co nejstabilnější zisk na akcii.

To, že firmy chtějí vykazovat co nejvyšší zisk na akcii, je jasné. Proč ale chtějí vykazovat co nejstabilnější?

Protože, aby se spočítala současná hodnota peněžních toků, používá se diskontní sazba, která je složená ze dvou prvků: bezrizikové úrokové sazby (risk-free rate) a rizikové prémie (risk premium). Tato riziková prémie se pak odvozuje z variability peněžních toků. Čím je tato variabilita vyšší, tím je diskontní sazba vyšší, a tím je odhadnutá současná hodnota nižší. Čím je odhadnutá současná hodnota nižší, tím míň je investor ochoten za akcie zaplatit, a pokud se všichni tito investoři sečtou dohromady, tím míň je kapitálový trh jako celek ochoten za akcii zaplatit, a tím je nižší její tržní cena (tím pádem je také nižší kompenzace vedení firmy, pokud se, jako u všech rozumných firem, odvozuje od tržní ceny akcií).

Pokud by se tato situace nedomyslela do konce, zdálo by se, že řízení zisků není proti zájmu akcionářů, protože způsobuje, že cena akcií na burze stoupá.

Ano, toto je pravda, ale pouze v daném okamžiku. Pokud akcionář B v domnění, že operace firmy nejsou tak rizikové, jak se zdá (rizikovost je právě to, co způsobuje variabilitu zisku na akcie[106]) koupí akcie akcionářů A, akcionář A dostal víc, než by měl, a akcionář B zaplatil víc, než by měl (než by jinak zaplatil, pokud by si byl vědom všech rizik). Pokud je akcionář A členem vedení firmy, který ví, že firma používá účetní triky k ukrytí variability svých zisků, tak akcionář A vědomě okrádá akcionáře B.

Toto je také důvod, proč SEC a FASB považují řízení zisků za nepřijatelné[107].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / SAB 100 / restrukturalizace a reorganizace
The balance sheet / long-lived assets / SAB 100 / restructurings and reorganizations

SAB 100 se vztahuje na ekonomické oběti spojené s restrukturalizací (restructuring costs nebo charges), které definuje jako: ekonomické oběti spojené s konsolidací, přemístěním nebo likvidací operací nebo majetků, používaných v těchto operacích (consolidation and/or relocation of operations, or the disposition or abandonment of operations or productive assets).

Protože nejsou žádné vyhlášky US GAAP, které se této oblasti vysloveně věnují, SAB 100 interpretuje několik různých vyhlášek, a tak sestavuje účetní postup, který by se měl (podle SEC) používat[108].

Důvod, proč se SEC zaměřil právě na restrukturalizace je, že restrukturalizace často byly (právě proto, že neexistují žádná specifická pravidla pro to, jak by se měly provádět) používány k umožnění řízení zisků.

Například firma XYZ dospěje k názoru, že její stávající operace nejdou optimálně, ona je bude restrukturalizovat tím, že prodá málo rentabilní majetky a propustí nadbytečné zaměstnance. Spočítá si, kolik jí to bude stát a oznámí kapitálovému trhu, že utratí $9 miliard.

Kapitálový trh se už dlouho díval na to, jak se firma trápí, a tak tuto zprávu vezme celkem flegmaticky[109].

Na to, aby špatnou situaci měla rychle za sebou, firma tak vezme jednorázovou ztrátu spojenou s restrukturalizací(restructuring charge), kterou zaúčtuje takto:

Restrukturalizace

9,000,000,000


Rezerva pro restrukturalizace


9,000,000,000

Zaúčtování restrukturalizace.


Restructuring charge

9,000,000,000


Provision for restructuring


9,000,000,000

To record restructuring charge.

Kapitálový trh sice nemá z této zprávy radost, ale (co je velmi důležité) tuto jednorázovou ztrátu vypustí z budoucí hodnoty akcií. To je také důvod, proč firmy chtějí ztrátu zaúčtovat najednou. Ony ví, že jsou možná schopny přesvědčit kapitálový trh o nutnosti restrukturalizace, ale také ví, že kapitálový trh má krátkou paměť, a že pokud by se ztráta účtovala postupně, zapomněl by, že se vztahuje na restrukturalizaci, a začal by diskontovat zisk na akcie po této ztrátě (a tak by dospěl k k mnohem nižší hodnotě, než pokud by diskontoval zisk na akcii bez této ztráty).

US GAAP tak umožňuje firmám takovéto ztráty vykazovat jako tzv. unusual or infrequent losses[110], které se vykazují jako samostatná řádka na výsledovce (a kterou firmy vždy vypouští při sestavování tzv. pro-forma financial statements[111]).

Později, během samotné restrukturalizace, firmy pak už neúčtují ekonomické oběti proti nákladům nebo běžným ztrátám, ale proti rezervě.

Například, firma XYZ zaplatí jednomu zaměstnanci odchodné ve výši $15,000.

Rezerva pro restrukturalizace

15,000

 

 

Peníze

 

15,000

Zaúčtování odchodného vyplaceného zaměstnanci číslo 12345.


Provision for restructuring

15,000


Cash


15,000

To record involuntary termination compensation paid to employee # 12345.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / trvalý pokles hodnoty a Komise pro cenné papíry / “cookie jar” reserves
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / impairment and the SEC / “cookie jar” reserves

Je však možné, že během účtování ztrát spojených s restrukturalizací, když už přesvědčily kapitálový trh, že ztráta je „rozumná“, firmy mohou využít situace a udělat si nějaké hezké rezervy (provisions), kde jako v nádobce pro sušenky, až jim budou v budoucnosti chybět, najdou nějaké chutné zisky.

Například, firma XYZ neodepíše pouze $9 miliard, ale rovnou $10 miliard. Po ukončení restrukturalizace jí tak zbude rezerva ve výši $1 miliardy. O rok později firmě chybí $60 milionů na to, aby vykázala zisk, který kapitálový trh očekává, a tak šáhne do zázračné „nádobky na sušenky“, a položky v hodnotě $60 milionů, které by jinak musela dát do nákladů, odepíše proti rezervě.

Toto je přesně to, čemu SEC říká “cookie jar” reserve[112]. A aby firmám zabránila v její tvorbě, SAB 100 interpretuje vyhlášku SFAS 144.

SAB 100 interpretuje vyhlášku 144 tak, že firmám dovoluje vytvořit rezervu pro restrukturalizaci, pouze pokud účetní jednotka:

Identifikuje přesně, který konkrétní majetek bude během restrukturalizace likvidovat a odhadnout zisk / ztrátu spojenou s likvidací každého tohoto majetku.

Identifikuje přesně, které konkrétní zaměstnance bude během restrukturalizace propouštět a odhadnout odchodné spojené z propuštěním každého tohoto zaměstnance.

Definitivně rozhodne, že restrukturalizace proběhne.

Oznámí úmysl propustit je zaměstnancům, které bude propouštět.

Například nestačí, aby firma do plánu restrukturalizace napsala, že prodá 100 automobilů. Musí napsat, že prodá automobil číslo 123 s účetní hodnotou $15,000 za $14,000; automobil číslo 124 s účetní hodnotou $16,000 za $17,000, atd.

Nestačí také, aby oznámila zaměstnancům, že 20,000 jich bude propuštěno. Musí oznámit konkrétnímu zaměstnanci Karlovi Nováčkovi z Nové Vsi, že nastal čas, začít si hledat nové místo.

Teprve poté, co podnikne všechny tyto kroky, může zaúčtovat rezervu[113].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / trvalý pokles hodnoty / trvalý pokles hodnoty a Komise pro cenné papíry / “big-bath” charges
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / impairment and the SEC / “big-bath” charges

Podobná situace, kterou SAB chce také řešit, jsou tzv. “big-bath” charges[114].

Například vedoucí jednoho oddělení Z firmy XYZ odhadne, že „zázračný stroj číslo jedna“ bude firmě přinášet 25% ročně, a tak si ho koupí. Ukáže se, že tento vedoucí chyběl ve škole při hodině investiční analýzy a tak spoléhal na slovo prodejce „zázračného stroje číslo jedna“, místo na svou vlastní analýzu.

Vedení firmy XYZ sice brzy přijde na to, že vedoucí oddělení Z je neschopný, ale nestačí ho vyhodit do té doby, než nakoupí víc takovýchto „zázračných strojů“.

Shodou okolností bývalý vedoucí oddělení Y byl ještě neschopnější než bývalý vedoucí oddělení Z,  a firma musí oddělení Y úplně restrukturalizovat. Protože by bylo hloupé nevyužít špatné situace, vedení XYZ se rozhodne, že když už musí restrukturalizovat oddělení Y, tak do této restrukturalizace také nenápadně přidá „zázračné stroje“ z oddělení Z, a vymaže je z účetnictví bez toho, aby si toho kapitálový trh všimnul (možná pak, až nebudou mít žádnou účetní hodnotu, konečně budou „zázračně“ výdělečné).

Toto je to, čemu SEC říká “big-bath” charges. SAB 100 se jim snaží zabránit tím, že interpretuje vyhlášky SFAC 6 a SFAS 5, a přesně definuje, co se dá považovat za tzv. exit cost (ekonomická oběť spojená s ukončením operací).

SAB 100 tak říká, že ekonomická oběť (cost) se dá považovat za restrukturalizaci, pouze pokud:

Není spojená s operacemi, které budou dál pokračovat.

Nejí spojená a nepřináší výhodu operacím, které budou pokračovat po restrukturalizaci.

Musí mít následující vlastnosti:

Je inkrementální k ostatním ekonomickým obětem, které vznikly ve firemních operacích před tím, než se firma nenávratně rozhodla restrukturalizovat, a budou přímo souviset s restrukturalizací.

Ekonomická oběť vznikne na základě smluvního závazku, který bude existovat před tím, než se firma nenávratně rozhodla restrukturalizovat, a bude pokračovat po restrukturalizaci bez toho, aby přinášela ekonomickou hodnotu účetní jednotce, nebo bude požadovat penále za nedodržení smluvní povinnosti[115].

V uvedeném příkladě by firma nemohla majetek z divize Z odepsat jako součást restrukturalizace divize Y, protože ekonomické oběti spojené s odpisem majetku divize Z, by byly spojená s operacemi, které budou dál pokračovat, a tak by nesplňovaly první podmínku.

Pokud by si firma odepsaný majetek ponechala, nesplňovala by druhou podmínku, protože ekonomické oběti by souvisely s majetkem, který přináší výhody po restrukturalizaci.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions

US GAAP předpokládá, že většina transakcí bude brát formu výměny něčeho, co není peníze (zboží, výrobek nebo služba) za peníze. Protože o hodnotě peněz nelze pochybovat[116], nelze také pochybovat[117] o hodnotě zboží, výrobku nebo služby, které se za peníze vyměnily.

Výhoda těchto peněžních transakcí je, že se mohou objektivně změřit, a tak nemohou být ovlivněny něčí subjektivní představou hodnoty.

Na druhé straně, US GAAP chápe, že někdy je výhodné[118] výměnu provést rovnou bez toho, aby se vyměnily peníze.

US GAAP (ve vyhlášce APB 29) dělí nepeněžní transakce do dvou všeobecných kategorií:

Reprezentují kulminaci výdělečné činnosti (culmination of earnings process).

Nereprezentují kulminaci výdělečné činnosti.

Pokud nepeněžní transakce spadá do kategorie jedna, tak se měří v reálné hodnotě[119] (fair value) vyměněných předmětů (nebo služeb), a pokud existuje rozdíl, ten se může promítnout na výsledovce.

Pokud nepeněžní transakce spadá do kategorie dva, tak se měří v účetní hodnotě a nevznikne žádný rozdíl, který by se na výsledovku promítnul, až na jednu výjimku. V případě, že reálná hodnota vydaného předmětu (nebo poskytnuté služby) je nižší než reálná hodnota přijatého předmětu (nebo služby), tak se na výsledovce musí promítnout ztráta (loss).

APB 29 říká: „…následující dvě nepeněžní transakce nejsou kulminace výdělečné činnosti:

Výměna výrobku nebo majetku, který se drží na prodej v rámci normální obchodní činnosti za jiný výrobek nebo majetek, který bude prodávat ve stejném druhu podnikání třetí straně[120] (která se nezúčastňuje nepeněžní transakce) a

Výměna výrobku nebo majetku, který se nedrží na prodej v rámci normální obchodní činnosti za podobný výrobek nebo majetek…“

Podobný výrobek nebo majetek se definuje jako výrobek nebo majetek, který je stejného všeobecného typu, který se používá na stejný účel, nebo který se používá v rámci stejné obchodní činnosti.

Z uvedeného vyplývá, že nepeněžní transakce jsou kulminace výdělečné činnosti, pokud se jedná o výměnu tzv. nepodobných majetků (dissimilar assets). To znamená, že mohou mít jak ziskový, tak ztrátový[121] dopad na hospodářský výsledek.

Na druhé straně, pokud se jedná o výměnu tzv. podobných majetků (similar assets), nepeněžní transakce se nesmí považovat za kulminaci výdělečné činnosti. To znamená, že mohou mít pouze ztrátový dopad na hospodářský výsledek.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / nepodobné majetky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / dissimilar assets

Nepeněžní transakce, kde se vymění nepodobné majetky, se mohou považovat za kulminaci výdělečné činnosti, a tak mohou mít ziskový i ztrátový dopad na hospodářský výsledek.

Například, firma XYZ vymění stroj s reálnou hodnotou[122] (fair value) $15,000 za automobil s reálnou hodnotou $15,500.

Transakci zaúčtuje takto:

Dopravní prostředek číslo 456

15,500


Oprávka na stroj číslo 123

10,000

 

Stroj číslo 123


25,000

 

Zisk

 

500

Zaúčtování výměny stroje za automobil.


Delivery equipment #456

15,500


Accumulated depreciation for machine #123

10,000


Machine #123


25,000

Gain


500

To record exchange of machine for automobile.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / podobné majetky
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / similar assets

Nepeněžní transakce, kde se vymění podobné majetky, se nesmí považovat za kulminaci výdělečné činnosti, a tak se zisk nesmí promítnout na výsledovku.

Například, firma XYZ vymění automobil značky Ford, který má účetní hodnotu $14,500 a reálnou hodnotu $15,000 za automobil značky Mercedes s reálnou hodnotou $15,500.

Transakci zaúčtuje takto:

Dopravní prostředek číslo 456

14,500


 

Dopravní prostředek číslo 345

 

14,500

Zaúčtování výměny automobilu za jiní automobil.


Delivery equipment #456

14,500


Delivery equipment #345


14,500

To record exchange of machine for automobile.

Zisk z této transakce ($500[123]) se nesmí promítnout na výsledovku. Na druhé straně, firma má právo tento zisk zobrazit tak, že upraví odpisovou dobu (depreciation period), odpisovou metodu (depreciation period) nebo zbytkovou hodnotu majetku (salvage value).

Pokud však vznikne ztráta, tato se musí promítnout na výsledovku.

Na příklad, firma XYZ vymění obráběcí stroj, který má účetní hodnotu $15,000 a reálnou hodnotu $15,500 za jiný obráběcí stroj, který má reálnou hodnotu $14,500[124].

Transakci zaúčtuje takto:

Stroj číslo 234

14,500


Ztráta

500


 

Stroj číslo 123

 

15,000

Zaúčtování výměny stroje za jiní ztroj.


Machine #234

14,500


Loss


500

Machine #123


15,000

To record exchange of machine for machine.

Pokud nelze zjistit reálnou hodnotu přijatého majetku, případ se účtuje v účetní hodnotě vydaného majetku jako v příkladu se strojem číslo 456.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / podobné majetky plus peněžní příplatek
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / similar assets with boot

Nepeněžní transakce, kde se vymění podobné majetky, a kde součástí výměny je také peněžní příplatek (boot) se mohou považovat buď za kulminaci výdělečné činnosti, nebo za částečnou kulminaci výdělečné činnosti podle toho, jak vysoký peněžní příplatek byl, a zda byl vyplacen nebo obdržen.

Obecně, pokud se peněžní příplatek rovná nebo je vyšší než 25% reálné hodnoty transakce, tak se transakce (podle vyhlášky EITF 86-29) považuje za kulminaci výdělečné činnosti.

Například, firma XYZ vymění majetek s účetní hodnotou $8,000 a reálnou hodnotou $9,000 za majetek s reální hodnotou $7,000 a $5,000 v hotovosti.

Přijatý majetek

7,000


Peníze

5,000


Zisk


8,000

 

Vydaný majetek

 

4,000

Zaúčtování výměny majetku a příjem příplatku.


Asset received

7,000


Cash

5,000


Asset surrendered


8,000

Gain on exchange of assets


4,000

To record exchange of assets and boot received.

V tomto příkladě se jednalo o kulminaci výdělečné činnosti, protože příplatek ($5,000) byl vyšší než 25% reálné hodnoty transakce ($3,000 = $7,000 + $5,000 X 25%).

Stejně by dopadla transakce, kde se příplatek nedostane, ale vyplatí.

Například, firma XYZ vymění majetek s účetní hodnotou $7,000 (a reálnou hodnotou $6,000) a $2,500 v hotovosti za majetek s reálnou hodnotou $9,000.

Přijatý majetek

9,000


Peníze


2,500

Zisk


6,000

 

Vydaný majetek

 

500

Zaúčtování výměny majetku a výdaj příplatku.


Asset received

9,000


Cash


2,500

Asset surrendered


6,000

Gain on exchange of assets


500

To record exchange of assets and boot paid.

Pokud je příplatek nižší než 25%, a poplatek se přijímá, transakce se považuje částečnou kulminaci výdělečné činnosti. Částečná s tím, že se vztahuje pouze na peněžní část transakce.

V tomto případě účetní jednotka nemá právo zisk promítnout do hospodářského výsledku v plné výši, ale pouze ve výši, která je úměrná peněžité části transakce.

V praxi to znamená, že zisk se spočítá touto formulí:

Zaúčtovaný zisk =

příplatek

x celkový zisk

příplatek + reálná hodnota přijatého majetku

Recorded gain =

boot

x total gain

boot + fair value of asset received

Například, firma XYZ vymění majetek s účetní hodnotou $8,000 a reálnou hodnotou $7,500 za majetek s reální hodnotou $7,000 a $2,000 v hotovosti. V rámci této transakci má nárok na zisk ve výši $150:

$222 =

$2,000

x $1,000

$2,000 + $7,000

Zisk na transakci se rovná hodnotě majetku, který XYZ dostal ($9,000 = $7,000 + $2,000) mínus hodnota majetku, kterého se vzdal $8,000[125].

Transakci zaúčtuje takto:

Přijatý majetek

6,222


Peníze

2,000


Zisk


8,000

Vydaný majetek


222

Zaúčtování výměny majetku a příjem příplatku.


Asset received

6,222


Cash

2,000


Asset surrendered


8,000

Gain on exchange of assets


222

To record exchange of assets and boot paid.

Zbývající zisk $778 (nebo $1,278, pokud by se vycházelo z reálné hodnoty majetku, kterého ze firma vzdala) firma nemá nárok promítnout do výsledovky, ale může ho zobrazit tak, že upraví odpisovou dobu (depreciation period), odpisovou metodu (depreciation period) nebo zůstatkovou hodnotu majetku (salvage value) přijatého majetku.

Pokud je příplatek nižší než 25% reálné hodnoty, transakce a příplatek se vyplácí (místo toho, aby se přijímal), firma nemá podle EITF 86-29 žádný nárok promítnout zisk do hospodářského výsledku. Důvod je, že zisk se vztahuje na peněžitou část transakce, a pokud se peníze nepřijmou, není z čeho vypočítat zisk.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / barter
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / barter

Barter je nepeněžitá transakce. Jako nepeněžitá transakce spadá pod vyhlášku APB 29, a tak se na barter vztahují stejná pravidla, jako na ostatní nepeněžité transakce[126].

Jinak řečeno, transakce musí reprezentovat kulminaci výdělečné činnosti (culmination of earnings process), aby mohla mít dopad na hospodářský výsledek.

V případě barteru se tento dopad na výsledovku může promítnout jako tržba a náklad (není nutné, aby se na výsledovku promítal pouze čistý zisk nebo ztráta, jak se stává, pokud se jedná o běžnou výměnu majetků).

Protože barter však spadá pod vyhlášku APB 29, je však nutné, aby se jednalo o výměnu nepodobných majetků (dissimilar assets). Jak jsme viděli dřív, toto znamená, že se musí jednat o majetek, který účetní jednotka sama spotřebuje.

Například, firma XYZ má ruského dodavatele, kterému prodává stroje, a za ně dostává benzín. Pokud benzín sama spotřebuje, jedná se jednoznačně o výměnu nepodobných majetků, a tak XYZ má nárok do tržeb zahrnout reálnou hodnotu[127] (fair value) přijatého benzínu, a do nákladů (cost of goods sold[128]) účetní hodnotu[129] prodaného stroje.

Na druhé straně, pokud by XYZ vlastnila síť čerpacích stanic a benzín by dál prodávala svým zákazníkům, tak se jedná jednoznačně o výměnu podobných majetků (similar assets), a tak XYZ nemá nárok na výsledovku promítnout nic[130] (výměnu smí účtovat pouze rozvahově).

Zajímavější by byl případ, kde se XYZ zabývá prodejem strojů a benzín by dostala jako výměnu za stroj. Následně by ho však prodala dál třetí straně místo toho, aby ho spotřebovala sama. Zde, protože benzín přijala z nutnosti a protože normálně s ním neobchoduje, tak se nejedná o prodej ve stejném druhu podnikání (in the same line of business), a tak XYZ nárok jak na tržbu, tak na náklad.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / barter credits
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / barter credits

Podle vyhlášky EITF 93-11 barter credits (barterové poukázky, které se někdy používají, pokud barter zprostředkuje třetí strana) spadají pod vyhlášku APB 29.

Podle EITF 93-11 výměna za barter credit se dá považovat za tržbu pouze v případě, že existuje důkaz (za důkaz se dá považovat pouze to, že podobné barter credits se vyměnily za peníze) o tom, že barter credit se brzy po transakci mohou prodat za peníze, nebo pokud hodnota majetku, na který barter credit poskytuje nárok, má objektivně zjistitelnou reálnou hodnotu[131] (fair value).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / barter / zápočet
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / barter / zápočet

Další zajímavý případ je česká transakce, známá jako „zápočet.“

US GAAP sice na takovouto transakci nemá žádná speciální pravidla (protože se v USA nepoužívá), ale jednoznačně se jedná o nepeněžitou transakci (protože nikdy nedojde k výměně peněz).

Z tohoto důvodu se má „zápočet“ správně považovat za barter, a tak se na tuto transakci vztahují stejné požadavky jako na barter.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / výměna za finanční nástroje
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / exchange for a financial instrument

Často se stává, že firma nekoupí majetek za hotové, ale za finanční nástroje.

Například, v roce 2000 firma XYZ vystaví 5,000 pětiletých směnek. Půlku těchto směnek prodá na trhu, a druhou si ponechá v pokladně. V roce 2001 za 50 těchto směnek koupí stroj.

Otázka zní: v jaké hodnotě zavede stroj do majetku?

Odpověď je jednoduchá: v tržní hodnotě směnek v den transakce.

Podle US GAAP, pokud se majetek pořídí za finanční nástroj, a tento má tržní hodnotu (s finančním nástrojem se obchoduje na aktivním a likvidním trhu), tak se pořízený majetek měří v tržní hodnotě finančního nástroje.

Druhý příklad, 01.01.2000 firma XYZ koupí stroj, který má reálnou hodnotu (fair value) $10,000. Výrobci dá za stroj směnku s nominální hodnotou $12,544 a splatnou 31.12.2001.

Otázka zní: v jaké hodnotě zavede stroj do majetku?

Odpověď je jednoduchá: v reální hodnotě majetku v den transakce.

Tuto transakci zaúčtuje takto:

Stroj

10,000


Diskont na směnce k úhradě

2,544

 

Směnka k úhradě


12,544

Zaúčtování pořízení stroje.


Machine

10,000


Discount on note payable

2,544


Note payable


12,544

To record purchase of machine.

31.12.2000 provede tento zápis:

Nákladový úrok

1,200[132]


Odložený nákladový úrok


1,200

Zaúčtování rozpuštění diskontu do nákladového úroku.


Interest expense

1,200


Discount on note payable


1,200

To record amortization of discount to interest expense.

a 31.12.2001 tento zápis:

Směnka k úhradě

12,544


Nákladový úrok

1,344

 

Peníze


12,544

Diskont na směnce k úhradě


1,344

Zaúčtování rozpuštění diskontu do nákladového úroku a zaplacení směnky


Note payable

12,544


Interest expense

1,344


Cash


12,544

Discount on note payable


1,344

To record amortization of discount to interest expense and payment of note.

Pravidlo zní: pří výměně za finanční nástroj se transakce měří v hodnotě finančního nástroje, pokud finanční nástroj má tržní hodnotu. Pokud finanční nástroj nemá tržní hodnotu, transakce se měří v reálné hodnotě majetku, který se za finanční nástroj obdržel.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / nereciproční převody
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / non-reciprocal transfers

Nereciproční převody vzniknou, když účetní jednotka převede jiný subjekt, nebo když dostane od jiného subjektu majetek bez kompenzace. Zde se jedná o dary, dividendy (a jiné podíly na zisku), a vklady kapitálu.

Nereciproční převody se tak logicky mohou rozdělit podle toho, zda protistrana je, či není majetek.

Pokud firma převede majetek na majitele bez kompenzace, jedná se o dividendu. Zde není důležité, zda je majetek peněžitý nebo nepeněžitý. V obou případech se převod považuje za dividendu.

Je však podmínkou, že tyto převody se mají provádět v reálné hodnotě (fair value). Pokud se však jedná o majetek, který se nevede v účetnictví v reální hodnotě (majetek, který není peníze, nebo finanční investice vedená v reální hodnotě), tak účetní jednotka může na výsledovku promítnout pouze ztrátu (kdyby reální hodnota byla nižší, než účetní hodnota), ale ne zisk.

Pokud firma dostane majetek od majitele (akcionáře) bez kompenzace, může se jednat o kapitálový vklad nebo dar. Pokud se obdrží peníze, tak se obvykle jedná o kapitálový vklad, který se obvykle zaúčtuje proti vloženému kapitálu[133] (paid-in capital). Pokud obdrží něco jiného než peníze, může se také jednat jak o kapitálový vklad, tak o dar.

Jediný rozdíl je, že firma by dar zaúčtovala proti zisku[134] (gain) na výsledovce, ale (nepeněžitý) kapitálový vklad by zaúčtovala rovnou do rozvahy jako darovaný kapitál (donated capital).

V konečném důsledku tento rozdíl není podstatný, protože firma musí dar od majitele vykázat na výsledovce, kde ho označí jako dar od majitele, a uživatelé výkazů tyto „zisky“ ignorují. Dar se pak stejně dostane do rozvahy (po uzávěrce) jako součást nerozděleného zisku.

Podle US GAAP firmy mohou zvolit postup, který jim vyhovuje víc. Jediné, co US GAAP vyžaduje je, aby dar se vždy zaúčtoval v jeho reální hodnotě[135] (fair value).

Pokud firma převede majetek na jinou osobu než je majitel bez kompenzace, jedná se o dar[136]. Pokud má darovaný majetek nižší reální hodnotu, než je jeho účetní hodnota, rozdíl se musí vykázat jako ztráta (případný zisk se nesmí účtovat).

Například, firma XYZ daruje charitě majetek s účetní hodnotu $12,000 a reální hodnotu $ 10,000:

Dar

10,000


Ztráta

2,000

 

Majetek


12,000

Zaúčtování daru charitě.


Charitable contribution

10,000


Interest expense

2,000


Asset


12,000

To record charitable gift.

Tento požadavek je důležitý, protože firmy by často radši darovaly majetek charitě, než aby vykázaly ztrátu. Protože se však tento dar objeví na výsledovce jako náklad, a protože se tento náklad často považuje za stejný druh nákladu jako reklama nebo marketing (protože charitativní dary slouží k budování dobrého jména podniku), působí na uživatele mnohem příznivěji než ztráta[137].

Z tohoto důvodu auditoři (pokud jsou šikovní) vždy prověřují, zda firma nepoužívá darovací činnost na to, aby se nenápadně zbavila PP&E, který by stejně podle vyhlášky SFAS 144 musela odepsat.

Pokud firma dostane majetek od osoby, která není majitelem[138] bez kompenzace, tento majetek zaúčtuje proti zisku (v reální hodnotě[139]) na výsledovce.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / PP&E / nepeněžní transakce / nedobrovolná likvidace
The balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / involuntary conversions

Výraz involuntary conversion je velmi zajímavý. Vztahuje se na všechny situace, kde je nepeněžitý majetek firmy proti vůli firmy přeměněn na peníze (i když peníze jsou nulové), nebo-li na položky, které jsou v českém účetnictví obecně známé jako manky a škody.

Například firma XYZ vlastní budovu (která není pojištěná) a budova shoří. Jedná se o nedobrovolnou likvidaci.

V  případě nedobrovolné likvidace firma rozdíl mezi hodnotou, kterou měl PP&E před událostí a po události, zaúčtuje do ztrát[140] (loss).

V případě, že firma XYZ měla budovu pojištěnou, tak částku obdrženou od pojišťovny, zahrne do kalkulace zisku. Je tak teoreticky možné, že (pokud je majetek pojištěn na vyšší než účetní hodnotu) nedobrovolná likvidace může být zisková záležitost.

Zde je také nutné upozornit na rozdíl mezí tím, jak se bude se zisky a ztrátami na výsledovce zacházet. Pokud nedobrovolná likvidace nebyla výsledek zásahu vyšší moci (act of God or government), zaúčtuje se buď jako běžná ztráta[141] (normal loss), nebo neobvyklá ztráta[142] (unusual or infrequent loss).

Pouze pokud se jedná o zásah vyšší moci (a určité jiné specifické situace), tak se ztráta na výsledovce smí vykazovat jako skutečně mimořádná položka[143] (extraordinary item).1 PP&E je obecně uznávaná zkratka pro hmotný investiční majetek podle US GAAP. Protože nechci, aby se hmotný investiční majetek, jak se mu rozumí podle českého zákona o účetnictví pletlo s hmotným investičním majetkem, jak se mu rozumí podle US GAAP, budu v této knize používat název PP&E, když budu psát o hmotnému investičním majetku, jak se mu rozumí podle US GAAP. Výraz hmotný investiční majetek budu používat, pokud myslím na hmotný investiční majetek, jak se mu rozumí podle českého zákona o účetnictví.2 Viz: introduction / sources of US GAAP.3 Na rozdíl od IAS, které účetnictví pro PP&E upravují jednou všeobecnou vyhláškou (IAS 16), v US GAAP je účetnictví pro tuto oblast především založeno na tradici. Postupně však v US GAAP přibývají vyhlášky, které řeší konkrétní oblasti. Například, ARB 43 (odpisy) nebo SFAS 34 (kapitalizace úroků). Momentálně AICPA chystá rozsáhlou vyhlášku, která se bude týkat kapitalizovaných výdajů (viz: : The balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs / expected new rules). Protože postupy uvedené v této vyhlášce více či méně odpovídají dnešním nejlepším praktikám, a protože se dá očekávat, že konečná verze nebude značně odlišná od návrhu, věnuji se tomuto návrhu, i když se předpokládá, že nezačne platit dřív než od 15.06.2002.4 Protože očekávaná nová pravidla pro PP&E (viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / subsequent costs / replacements / property classes) budou používat tzv. komponentní přístup (component approach), bude nutné, aby se jedna jednotka PP&E (např. jeden stroj) účtovala v komponentech (rám, nástavba, řídicí zařízení, motor, atd.), pokud budou komponenty identifikovatelné a budou mít různé užitečné životy. Nicméně v návrhu vyhlášky není nic, co by bránilo tomu, aby firma stroj, který účtuje jako jednotlivé komponenty, vykazovala jako jednu jednotku.

V této publikaci označuji PP&E, se kterým se takto zachází jako „seskupení“ nebo „soubor.“ Neposkytuji anglický překlad, protože v angličtině není nutné na tento rozdíl upozorňovat (lidé jsou zvyklí na to, že PP&E vykázán pod názvem „machine tool“ není v skutečnosti jedna nedílná jednotka, ale seskupení spousty jiných menších jednotek). Pokud však cítíte potřebu výrazy „seskupení“ nebo „soubor“ přeložit do angličtiny, tak jejich podstatě by odpovídal název „property unit“.

Na druhé straně majetková třída (property class nebo property group) je skupina různých majetků, které se vykazují pod jedním názvem, protože nejsou samostatně podstatné (ne proto, že jsou fyzicky součástí jednoho souboru) a pravděpodobně slouží stejnému účelu. Například, majetková třída inventář (furniture and fixtures) není jedna jednotka PP&E sestavená z různých komponentů, ale celá spousta samostatných jednotek, které slouží za účelem poskytovat lidem při práci místo k sezení, psaní ….5 V případě budovy by rozumný způsob byl např. na základě zastavěné plochy, nebo na základě krychlového objemu. Je také teoreticky možné rozdělovat náklady na základě relativního příspěvku PP&E k výdělečné činnosti. Zde je však nutné postup pečlivě zdokumentovat, aby se auditor mohl přesvědčit o tom, že náklady, které patří např. do správy, se náhodou nedostaly do výroby.6 Anglicky sloveso to capitalize znamená zaúčtovat proti majetku. Zde toto slovo překládám jako kapitalizovat. Anglicky sloveso to expense znamená zaúčtovat proti nákladu. Protože toto sloveso nelze (bohužel) překládat jako „nákladovat“, překládám ho jako dát do nákladů.7 Zde používám pojmy „oběť ekonomické hodnoty“ nebo „ekonomická oběť“ jako překlad anglického slova cost. Důvod, proč to dělám, najdete pod titulem introduction / US GAAP conceptual framework / additional terminology / costs.8 Kdybych zahrnul diskusí software sem do PP&E, jsem si jist, že mnoho z Vás by si stěžovalo, a proto že mi příliš nezáleží na tom, kde se software vykazuje (mně pouze záleží na tom, aby se řádně zaúčtoval) necítím potřebu zde uvádět diskusi na toto téma.9 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / contractual relationships / software.10 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / constraints / materiality.11 V příloze jako součást vysvětlení struktury PP&E by firma měla majetek také popsat, vysvětlit k čemu slouží a uvést všechna podstatná rizika spojené s jeho užíváním.

Například, že výrobce už neexistuje, a že až lis doslouží, firma bude mít potíže ho nahradit.12 Zde používám pojmy „oběť ekonomické hodnoty“ nebo „ekonomická oběť“ jako překlad anglického slova cost. Důvod proč to dělám, najdete pod titulem introduction / US GAAP conceptual framework / additional terminology / costs. .13 Pokud by americký CPA (certified public accountant), nebo-li americký auditor takovýto argument přijal, místo toho, aby odmítnul svůj názor vyjádřit, hrozila by mu ztráta licence.14 Samozřejmě, že vedení se vždy snaží (v rámci zákona) minimalizovat daně. Protože US GAAP a daňový zákon jsou si navzájem nezávislé, vedení to může dělat bez toho, aby bylo nutné zkreslovat finanční účetnictví. Jinak řečeno, firmy, které používají US GAAP, se mohou zároveň snažit maximalizovat zisky vykázané podle US GAAP a minimalizovat daňový základ bez toho, aby tyto dvě činnosti měly na sebe jakýkoliv vliv.

Že tento stav je výhodný pro investory je samozřejmé. Protože informace, které dostanou od firem, nejsou zkreslené neustále se měnící daňovou politikou, jejich investiční rozhodnutí mohou být rozumnější.

Zajímavý je fakt, že tento stav je také výhodný pro stát. Důvod je, že pokud se nemusí starat o účetnictví, může se stát soustředit na vybírání daní, a nemusí se starat o to, zda změna v daňové politice bude mít nežádoucí dopad na účetnictví firem, na kapitálový trh, a tím na celou ekonomiku. Nemluvě o penězích, které státní rozpočet ušetří, pokud se nákladná práce vytvářet účetní pravidla převede ze státní správy na soukromou sféru.

Dle mého názoru, je to právě vzájemná nezávislost daňových a účetních pravidel, která umožňuje USA zároveň úspěšně naplňovat státní pokladnu, a také mít nejúspěšnější kapitálový trh na světě. Na druhé straně, propojení daňového a finančního účetnictví v kontinentální Evropě, je jednou z hlavních brzd k tomu, aby Evropa tohoto také byla schopná.15 Pro zjednodušení počítá tento příklad pouze s ročním účtováním.16 Pro zjednodušení počítá tento příklad pouze s ročním účtováním17 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs / expected new rules.18 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Pokud firmy vykazují podle US GAAP, je v jejich zájmu vždy vykazovat maximální zisk (nebo-li dělat pravý opak toho, k čemu jsou naučení podle českého zákona o účetnictví). V tomto případě to znamená, že firmy budou vždy chtít kapitalizovat i drobné předměty s velmi nízkou pořizovací cenou. Pokud namítáte, že je to příliš moc práce, tak existují přijatelné účetní metody, jejichž aplikace nevyžaduje o nic víc práce, než předmět dát do nákladů. Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / alternative methods / group method.19 Například, pokud firma pořídí v daném roce pouze jedno kladivo, jeho hodnota nebude podstatná. Pokud pořídí 1,000 kladiv, jejich hodnota už podstatná bude.20 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / constraints / materiality.21 Návrh vyhlášky (SOP 02-X: Accounting for Certain Costs and Activities Related to Property, Plant, and Equipment) se dá najít na stránkách AICPA (www.aicpa.org) nebo FASB (www.fasb.org), v souboru, který se jmenuje: sop071001.pdf. Vyhláška má vstoupit v platnost 15.06.2002.22 Přistup, který se podobá způsobu, jakým se dnes přistupuje ke standardům IAS. Tyto standardy sice nejsou příliš detailní, umožňují mnoho „alternativních postupů“, ale používají se proto, že se spoléhá na profesionální integritu firem a jejich auditorů, aby zaručila to, že uživatelé finančních informací budou plně informovaní.

Mimochodem, často se mě lidé ptají, který přístup je lepší. Na tuto otázku je pouze jedna odpověď. Ale pokud jste dobrovolně utratili své těžce vydělané peníze za tuto knihu, odpověď už znáte.23 Tato fáze technicky není specifikovaná v návrhu, ale vyplývá z něj. Dala by se také považovat za likvidační fázi, kdy je majetek vyřazen a prodán, nebo jinak likvidován.24 Do doby, než bude vydána konečná verze vyhlášky, je zbytečné se ji podrobně věnovat.

Nicméně pokud Vás zajímá vývoj v této oblasti, čtěte prosím stránky www.us-gaap.cz, kde budu vývoj sledovat.25 Podle plánu by měla začít platit od 15.06.2002. Podrobnější diskusi najdete pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / expected rules.26 V případě, že se jedná o transakci, kde se nevydají peníze ( tzv. nepeněžní transakce nebo-li non-monetary transaction), existují speciální pravidla. Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions.27 Pokud firma tuto skutečnost skryje před svým auditorem, tak nejenom že poruší US GAAP, ale osoba, která tuto skutečnost skryla (pokud to udělala s vědomím, že porušuje US GAAP) se dopustila trestního činu podvodu.28 Dál se také upravuje vyhláškami SFAS 34, 42, 58, 62 a interpretace 33.29 Návrhu nové vyhlášky od AICPA se tato oblast nevěnuje, ani ji neupravuje.30 To znamená, že pokud firma má investici, kterou účtuje metodou jednořádkové konsolidace, nemusí snížit podíl na jejím zisku o úrok, který investici kapitalizuje. Úrok je tak investorem (implicitně) kapitalizován.31 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence.32 Zde jsou uvedené hlavní situace, kde se úrok nesmí kapitalizovat. Vyhláška 58 také specifikuje, že se nesmí kapitalizovat, pokud se jedná o: 1. majetek, který se neobjeví na konsolidované rozvaze matky a konsolidovaných dcer, 2. investice, vykazované metodou jednořádkové konsolidace po té, co jsou operace investice zahájené, 3. investice v regulovaných investicích, které jsou kapitalizované jako náklady spojené se zadlužeností a jednořádkovou konsolidací.33 Jinak řečeno, sériová výroba. Zakázková výroba obvykle spadá pod „majetek na prodej nebo pronájem“, a tudíž umožňuje kapitalizaci úroků. Obecně by firma měla vždy kapitalizovat úrok u zakázek, které trvají déle než jeden rok. U zakázek, které trvají míň než rok, ale déle než čtvrtrok, firma kapitalizovat může, ale nemusí. U zakázek, které trvají míň, se kapitalizace sice (technicky) nezakazuje, ale auditor bude pravděpodobně namítat, že se už jedná o výrobu, která se provádí běžně a ve větším množství, a tak se vždy musí předložit důkazy o opaku.34 Znovu je nutné zdůraznit, že protože daňový zákon a pravidla US GAAP nejsou nějak propojené, firma, která vykazuje podle US GAAP, má vždy motivaci kapitalizovat co nejvíc.35 Jak uvidíme v následující části, firma má nárok úrok kapitalizovat, pouze pokud ho platí. Pokud nemá žádný dluh, na kterém platí úrok, nemá nárok žádný úrok kapitalizovat.36 US GAAP sice obvykle neumožňuje, aby formální smluvní podmínky ovlivňovaly ekonomickou podstatu, kterou má účetní postup věrně zobrazit. Ale US GAAP také nepočítá s tím, že firmy budou operovat v zemi s nefunkčními bankovními systémy. Tudíž se dá očekávat, že nad takovouto evidentně účelovou dohodou, GAAP auditor, který zná místní podmínky, pravděpodobně zahmouří oko.37 Pod „přestala pracovat“ se rozumí, že firma nezaznamenala žádné ekonomické obětí spojené s projektem během sledovaného období.38 Nebo software, viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / contractual relationships / software developed for own use.39 Peníze vyplacené za mzdy se nejprve zaúčtují do rozpracované výroby, a pak se podle norem, časových karet nebo jiné rozumné metody aplikují na jednotlivé výrobky (předchozí zápis). Firma také může mzdy účtovat oproti závazku (wages payable).40 Podle návrhu nových pravidel se na majetek vytvořený ve vlastní režii mohou aplikovat pouze ty režijní náklady, které se na ne přímo vztahují (například odpis stroje, který se k jeho výrobě použil), ale ostatní režijní náklady (na příklad odpis budovy, kde výroba probíhala) ne.41 Fakturu (nebo spíš ekonomickou oběť, kterou reprezentuje) firma zaúčtuje do rozpracované výroby, a tu pak aplikuje na jednotlivé výrobky (předchozí zápis) podle přímé práce, materiálu, nebo na základě jiného rozumného kritéria.42 Viz: income statement / expenses / period costs / administrative expenses / R&D.43 Pravidla US GAAP pro „costs subsequent to acquisition” (nebo-li subsequent costs) se od českých pravidel pro technické zhodnocení dostatečně liší, takže překládat subsequent costs jako technické zhodnocení by bylo zavádějící. Z tohoto důvodu (a také proto, že překládat subsequent costs jako ekonomické oběti zaznamenané po akvizici, by bylo poněkud neobratné), se bude dál pro tuto oblast používat anglický výraz subsequent costs. Pokud někdo z Vás zná hezký český výraz pro subsequent costs, prosím sdělte mi ho na adrese: mladek@gaap.cz.44 IAS 16 (gray letter paragraph 24c) říká, že subsequent costs se mohou kapitalizovat, pokud podstatně sníží náklady spojené s provozováním PP&E (substantially reduce operating costs associated with an asset). Tento požadavek se dá považovat za ekvivalent k US GAAP požadavku, že subsequent costs zvýší kvality PP&E, protože snížení provozních nákladů PP&E de facto zvýší výkon, pokud by se výše celkových nákladů nezměnila.45 Protože odpisy automobilu se vykazují jako součást správních nákladů (administrative and general expenses), a hodnota automobilu se pravděpodobně objeví jako součást kompenzace osoby (a můžeme hádat funkci této osoby), která vůz používá, zatímco odpisy nákladních vozů se objeví ve výrobě (cost of goods sold) nebo odbytu (selling expenses).46 Pokud by to udělala a neinformovala o tom auditora, ten by si stejně pravděpodobně všimnul, že luxusní automobil za $35,000 není rozumný. Až by přišel na to, že firma tímto způsobem chtěla „podvádět“, jistě by začal být skeptický ohledně všech tvrzení vedení firmy, začal by provádět mnohem důkladnější kontrolu, a tak nejenom že by se audit začal prodražovat, ale bůh ví, na co by ještě přišel.47 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / contractual relationships capital leases / real estate.48 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / salvage value.49 Návrh vyhlášky měl především v úmyslu zakázat víceleté opravné položky. Pokud by se text vyhlášky interpretoval striktně, vyhláška také zakazuje i krátkodobé opravné položky. Až konečná verze vyhlášky, nebo následující praxe ukážou, která interpretace je správná.50 Dle názoru jednoho českého advokáta, s kterým jsem toto konzultoval, je možné, že pokud firmy používají převodový můstek, finanční úřad může napadnout tuto opravnou položku, pokud se také neobjeví v US GAAP výkazech. Pokud však žádný převodový můstek neexistuje, český finanční úřad má právo kontrolovat pouze české účetnictví, ne účetnictví vedené podle US GAAP.51 Tento název je poněkud nešťastný. Slovo extraordinary se správně má používat pro specifický druh zisků a ztrát (viz: income statement / below-the-line section / extraordinary items), a ne pro rozvahové položky. Nicméně se tento název objevuje v literatuře, a tak je nutné na něj upozornit.52 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation / declining balance.53 Podle dnes platných postupů to firmy mohou dělat, ale nemusí. Návrh nové vyhlášky to však bude vyžadovat ve všech situacích, kdy majetek a jeho součásti nemají stejné užitečné životy.54 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / salvage value.55 Sledovaná hodnota součástky by se měla rovnat její reálné hodnotě (fair value).56 $20,000 - $2,000 - $500 / 20 = $875; $ 500 - $50 / 5 = $90; $875 + $90 = $96557 Otázka podstatnosti je především věc úsudku. Obecně však pokud hodnota součástky je nižší než 5% hodnoty celé jednotky PP&E, tak se nepovažuje za podstatnou.58 Tato diskuse nebude dál podstatná, pokud očekávaná vyhláška vyjde bez větších změn. Důvod je, že podle návrhu vyhlášky (podobně jako IAS 16) firmy budou muset sledovat komponenty zvlášť (musí tvořit samostatné majetkové třídy), pokud komponenty budou mít odlišné užitečné životy. Vyhláška také počítá s tím, že firmy na její požadavky budou moci přejít bez nutnosti provést změnu zásady.59 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Pokud firmy vykazují podle US GAAP, je v jejich zájmu vždy vykazovat maximální zisk (nebo-li dělat pravý opak toho, k čemu jsou naučení podle českého zákona o účetnictví).60 Viz: other issues / accounting changes.61 Vyhláška APB 20, odstavec 9 říká, že změny zásady jsou na příklad „…změna odpisové metody pro dříve zaúčtovaný majetek…“. Zde jsou důležitá slova „dříve zaúčtovaný“. Pokud se změna vztahuje na majetek, který je už v účetnictví, v den změny nastane změna zásady. Pokud se změna vztahuje na majetek který je není účetnictví v den změny nenastane změna zásady.62 Vyhláška počítá s tím, že se na ni bude moci přejít bez nutnosti vykázat změnu zásady.63 Pokud bych já (jako bývalý auditor) měl zkušenost, že si klient rád vymýšlí, chtěl bych přesvědčivý důkaz o jeho úmyslu. Pod přesvědčivým důkazem bych si představoval to, že firma má záznam o hodnotě zdi, kterou bude odstraňovat, nebo pokud nemá, bych asi chtěl vidět záznam schůze dozorčí rady, kde se o původní stavbě rozhodovalo. Na druhé straně, pokud jsem přesvědčen, že si klient obvykle nevymýšlí, stačilo by mně jeho slovo.64 Tato vyhláška se poprvé objevila ve vyhlášce SFAS 13 a stále slouží jako základní definice užitečného života podle US GAAP.65 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Pokud firmy vykazují podle US GAAP, je v jejich zájmu vždy vykazovat maximální zisk (nebo-li dělat pravý opak toho, k čemu jsou naučení podle českého zákona o účetnictví).66 V protože neznám hezký český názvy pro tyto metody, používám zde anglické názvy s tím, že pak vysvětluji, jak se metody používají.67 Toto vyplývá z požadavků zásady uznání nákladů. Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / principles / matching principle.68 Viz příklad pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / depreciation.69 Toto je spíš akademická otázka. Protože postup při aplikaci US GAAP nijak neovlivní daňový základ, firmy vždy chtějí zvolit metodu, která jim přinese co nejnižší náklady v dřívějším období. Obvykle tak vybírají rovnoměrnou metodu, a používají zrychlenou když jim opravdu nic jiného nezbude.70 Ano, jsem si vědom toho, že na začátku to dělá lépe. Ale zhoršení jeho výkonu se do nákladů promítne tím, že bude spotřebovávat víc pohonných hmot, a že stoupnou náklady na jeho údržbu. Není tak nutné toto zhoršení dávat do nákladů znova tím, že ho ještě zrychleně odepíšeme.

Mimochodem, dlouho jsem si myslel, že nelze zdůvodnit odepisování dopravních prostředků zrychleně (asi proto, že během své auditorské kariéry jsem se především věnoval komanditním společnostem a jiným subjektům, které měly od výroby daleko). Jeden klient mne však nedávno přesvědčil, že by měl svůj vozový park odepisovat zrychleně, protože ho využívá na 100%, a když auta stojí v servisu, ztrácí kšefty. Já jsem s ním sice musel souhlasit, ale pak jsem mu vysvětlil, že US GAAP stejně nemá s daněmi nic společného, a tak se rozhodnul své auta přece jenom odepisovat rovnoměrně.71 Čistá účetní hodnota také známá jako odepisovatelná hodnota (depreciable value) je celková účetní hodnota mínus zůstatková hodnota (total book value – salvage value).72 Dvojnásobek je nejběžnější, ale firmy mohou zvolit jakýkoliv násobek. Poměrně častý je 1 ½ až 2 1/2. Trojnásobek už obvykle život příliš zkrátí, tak místo toho, aby ho firma používala, je lepší, aby znovu zvážila, zda užitečný život opravdu rozumně odhaduje.73 Metoda sum-of-the-years’ digits vychází z čisté účetní hodnoty (net book value), zatímco metoda declining balance vychází z celkové účetní hodnoty (total book value). Zde se často také stává, že se účetní přehlídne a použije nesprávnou výchozí hodnotu. Oprava této chyby může také vyžadovat tzv. restatement (viz: other issues / Accounting changes / errors), co nikdy není příjemná záležitost.

Mimochodem, mne na toto ve škole také upozorňovali, ale já jsem si myslel, že pouze opravdový hlupák by se mohl dopustit takové základní chyby. Samozřejmě jednou jsem se jí sám dopustil a protože jsem si toho nevšimnul, musel jsem se pak přiznat klientovi (který asi ve škole dával větší pozor než já) že ano, ze vší pravděpodobností jsem opravdový hlupák.74 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Pokud firmy vykazují podle US GAAP, je v jejich zájmu vždy vykazovat maximální zisk (nebo-li dělat pravý opak toho, k čemu jsou naučení podle českého zákona o účetnictví).75 Tato metoda je sice celkem běžně popisovaná ve finanční literatuře, ale v účetní literatuře se o ní příliš nehovoří, a tak je diskutabilní, zda se dá považovat za standardní. Nicméně, nedávno jeden můj velmi pilný diplomant (Vláďa Janouš) objevil dvě instance, kde jsou o ní v účetní literatuře zmínky. Jedna z nich je učebnice Intermediate Accounting a druhá je Miller GAAP Guide 2000. Je tak teoreticky možné, že by se auditor přesvědčil o tom, že firma má nárok tuto metodu používat bez toho, aby porušila US GAAP a bez toho, aby metodu musela podrobně vysvětlovat v příloze.76 Pokud firma neprovádí takovýto rozbor budoucí výnosnosti PP&E, tak tím sice vysloveně neporušuje US GAAP (implicitně však US GAAP porušuje, protože US GAAP předpokládá, že všechny firmy budou při svých investičních rozhodnutích používat rigorózní a objektivní analytické metody), ale porušuje tím své povinnosti při správě cizího (akcionářského) majetku.77 Tato kalkulace se dá provést automaticky v každém lepším tabulkovém procesoru. Dá se také provést metodou pokusu a omylu, kterou někteří méně matematicky zdatní (jako jsem já) rádi používají.78 Hypotetický peněžní tok se dá spočítat přímo touto formulí:

V tabulkovém procesoru vypadá takto =B3/((1-(1/((1+B2)^B1)))/B2), kde B1 je úrok, B2 počet období a B3 odepisovatelná částka.79 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs / expected new rules.80 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Pokud firmy vykazují podle US GAAP, je v jejich zájmu vždy vykazovat maximální zisk (nebo-li dělat pravý opak toho, k čemu jsou naučení podle českého zákona o účetnictví).81 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / acquisition and disposal.82 Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / constraints / cost versus benefit.83 Nemusí sledovat pohyb pro účel sestavení finančních výkazů. Nic v US GAAP nezabraňuje firmám, aby majetek evidovaly vnitropodnikově, aby zaručily, že majetek nebude rozkraden.84 500 x $15 = $7,500; 1,000 x $5 = $5,000; $7,500 + $5,000 = $12,500; $7,500 / $12,500 = .60 x 5 = 3; $5,000 / $12,500 = .40 x 3 = 1.20; 3 + 1.2 = 4.285 Změny v odhadu užitečného života a zbytkové hodnoty se považují za změny odhadu. Viz: other issues / accounting changes / change in estimate.86 Protože změny zásady (viz: other issues / accounting changes / change in principle) vyžadují, aby účetní jednotka dopad změny vykázala na výsledovce v období změny, většina firem se snaží změnám zásady vyvarovat. V tomto případě by pravděpodobně bylo v zájmu společnosti upravit odhad (užitečného života, nebo zůstatkové hodnoty, nebo obou) tak, aby se nová skutečnost zobrazila co nejlépe bez toho, aby se změnila odpisová metoda.87 Která nahradila vyhlášku SFAS 121. Vyhláška 144 zachovává postup který byl zaveden vyhláškou 121 a tento postup rozšiřuje vyřazené operace (viz: income statement / below-the-line items / discontinued operations).88 Viz: other issues / the footnotes / contingencies.89 Vyhláška se vztahuje na všechen majetek (PP&E, identifikovatelný nehmotný majetek a goodwill), ale protože má dopad především na PP&E, diskuse vyhlášky se uvádí zde. Je také nutné upozornit na to, že v roce 2001 vyšly dvě vyhlášky (SFAS 141 a 142), které se vztahují na goodwill a které upřesňují postup, který se má v případě goodwill používat. Diskusi těchto postupů najdete pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / goodwill / new accounting rules.90 Companies are required to “review long-lived assets … for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of the asset may not be recoverable.” 91 V tomto případě je těžké klasifikovat významný a musí se používat úsudek. Jako auditor bych považoval pokles ceny jednoho PP&E za významný, pokud by se ceny srovnatelných PP&E (PP&E které se používají ke stejnému účelu) příliš nezměnily.

Například, pokud se náhle změní technologie při výrobě mikrovláken, a tržní hodnota stroje od jednoho výrobce (protože tento výrobce do svého stroje nikdy nepřidal možnost se přizpůsobit novým technologiím, zatímco ostatní výrobci ano) klesne o 25%, zatím co cena strojů od jiných výrobců klesne o 10%, jedná se pravděpodobně o významný pokles.

Na druhé straně, pokud cena nového počítače se stejnými parametry jako počítač rok starý, klesne o 25%, pravděpodobně se nejedná o významný pokles, protože ceny počítačů běžně o takovéto částky klesají.92 Slovo produkt by se mělo chápat jako jedno slovo pro výrobek, zboží a/nebo službu. Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / additional terminology product, merchandise, service and good.93 Je možné, že firmě v této situaci vznikne jiný „majetek“, a to jsou penále, které od obce při soudním řízení za porušení podmínek vysoudí, ale podle vyhlášky SFAS 5 takovýto potenciální majetek je eventuální budoucí zisk, který se ale nesmí zaúčtovat do té doby, než je firmě odškodnění skutečně vyplaceno.94 Podle očekávaných nových pravidel (viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / capitalizable costs / expected new rules) se individuální majetek bude stejně muset rozdělit na komponenty, pokud je složený z komponentů, které mají různé užitečné životy. Tento požadavek je konzistentní s chystanými pravidly.95 Postup pro odhad peněžních toků by měl (ale nemusí) být stejný jako ten, který se používá při rozhodování o pořízení majetku. Pokud firma nepoužívá formální kvantitativní postup při pořízení majetku, musí ho používat alespoň při testování tohoto majetku.96 S tím, že se ztráty ze ztrátových komponentů skupiny kompenzují (offset) se zisky ze ziskových komponentů při kalkulaci celkového čistého peněžního toku.97 Vyhláška 144 vysloveně nařizuje firmám, aby při testování majetku používaly jednoduchý součet (simple sum), a ne současnou hodnotu.98 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment / events.99 Limitující faktor u života počítačů je obvykle software. V tomto případě firmy často používají software, který si samy vyvinou a tak je možné, že tyto počítače budou sloužit mnohem déle než je běžné.100 Diskusi o tom jak se reální hodnota určuje, najdete pod titulem: other issues / fair value.101 V US GAAP neexistuje pojem „dočasné snížení.“ Odstavec říká: “Restoration of previously recognized impairment losses is prohibited.” Všechna snížení jsou tak trvalá a nenávratná.102 Kromě v případě, že se jedná o položky, na které se vztahuje vyhláška APB 30, která se vztahuje na zrušené operace (discontinued operations) a skutečně mimořádné položky (extraordinary items). Viz: income statement / below-the-line section.103 Viz: other issues / segments.104 Obvykle je v zájmu všech firem, které své výsledky musí odevzdávat SEC (což jsou všechny firmy, které prodávají své cenné papíry v Americe), se těmito interpretacemi řídit. Důvodem je, že pokud firmy toto neudělají, SEC je nejenom může zažalovat a soudně donutit své finanční výkazy zpětně opravit, ale také jim může odebrat právo nadále obchodovat své cenné papíry v Americe.

Pokud si myslíte, že na Vaši firmu se to nevztahuje, protože nejste v Americe, tak nezapomeňte na firmu Lernout & Hauspie. Tato belgická firma byla obviněna za účetní nesrovnalosti, které vznikly v Jižní Koreji, a kvůli kterým je firma teď v konkurzu (a její bývalé vedení ve vězení).105 Na tuto snahu jsem už upozorňoval při diskusi investic držených do splatnosti. Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / held-to-maturity / gains trading.106 Obecně, čím víc jsou firmy ochotny riskovat, tím víc mohou vydělat. Toto vyplývá z jednoho ze základních pravidel svobodné ekonomie: riziko se rovná zisku. Čím vyšší je riziko, tím vyšší je zisk. Vysoké riziko ale se sebou přináší větší potenciál ztrát. Protože charakter rizika je takový, že se někdy vyplatí, a někdy ne (jinak by to nebylo riziko), zisky z rizikových činností jsou víc kolísavé (a často mohou i být záporné), než zisky z bezrizikových činností (jako je finanční půjčka vládě vyspělé země).107 Řízení zisku se sice obvykle nepovažuje za dostatečně vážný prohřešek, aby kvůli němu byly zodpovědné osoby trestně stíhány. Ale (protože SEC má tu moc donutit firmy, které se prohřešku dopustily, aby o něm informovaly kapitálový trh, který z této informace obvykle není odvázán) být členem vedení firmy, která se tohoto prohřešku dopustí, obvykle nemívá blahodárný vliv na zbytek kariéry.108 Myslím, že není třeba ani říci, že pokud si SEC myslí, že firmy by měly postupovat určitým způsobem, je obvykle v zájmu firem, aby takto postupovaly. Důvod je, že pokud se SEC domnívá, že firmy porušují US GAAP, může je donutit své výkazy předělat, může je zažalovat a nebo jim může odebrat právo obchodovat své akcie v Americe. Je také důležité si uvědomit, že protože tato pravidla jsou relativně nová, SEC bude pečlivě dohlížet na to, aby je firmy aplikovaly správně. To znamená, že každá firma, která bude vykazovat restrukturalizaci, po dobu několik dalších let může počítat s tím, že SEC si odevzdanou informaci přinejmenším pečlivě prostuduje.109 Například 16. srpna 2001 firma Lucent Technologies Inc. oznámila, že bude restrukturalizovat své operace a že jí to bude stát $9 miliard (USD), nebo-li přibližně 342 miliard Kč. Jako reakci na tuto zprávu, akcie firmy nejprve klesly z $6.20 na $6.00, ale později znovu zrosty na $6.40.110 Viz: income statement / non-operating section / unusual or infrequent items.111 Toto jsou „jako kdyby“ výkazy. Výkazy, které sice nejsou podle US GAAP, ale které firmy mohou zveřejňovat, pokud označí, že nejsou podle US GAAP (a pokud se od US GAAP příliš nevzdalují).112 Tento výraz si vymyslel SEC a nevím, jak by se měl překládat do češtiny. “Cookie jar” je nádobka na sušenky. Princip je takový, že firma si tuto rezervu vytvoří, a vždy, když jí v budoucnosti chybí nějaké zisky, si šáhne do nádobky pro takovou chutnou ziskovou sušenku.113 Protože SAB 100 vyžaduje, že firma musí nenávratně rozhodnout o provedení restrukturalizace (must commit to the restructuring plan), nelze si to potají jenom tak rozmyslet.114 “Big-bath” je podle SEC taková hezká velká očistná koupel, ve které vedení firmy smyje všechny nepříliš zdařilé investice, kterých by se rádo nenápadně zbavilo.115 The cost is not associated with or does not benefit activities that will be continued.

The cost is not associated with or is not incurred to generate revenues after the commitment date.

The cost meets one of the following criteria:

It is incremental to other costs incurred in the company's conduct of its activities prior to the commitment date and will be incurred as a direct result of the exit plan; or.

The cost will be incurred under a contractual obligation that existed prior to the commitment date and will either continue after the exit plan is completed with no economic benefit to the company or be a penalty to cancel the contractual obligation116 Samozřejmě, pouze pokud transakce proběhla mezi nezávislými stranami (unrelated parties). Viz: the balance sheet / current assets / receivables / related parties according to US GAAP.117 Někteří lidé tvrdí, že hodnota přijatého zboží, výrobku a nebo služby, má pro příjemce pravděpodobně větší hodnotu než peníze, kterých se vzdal, protože jinak by k transakci nedošlo. Možná že ano. Možná, že by člověk, který umírá žízní, dal mnohem víc než 15 Kč za láhev minerální vody, ale toto nemůžeme vědět, protože o tom neexistuje žádný důkaz. O čem existuje důkaz je, že někteří lidé jsou ochotni se lahve dobré vody dobrovolně vzdát, pokud dostanou 15 Kč, a jiní lidé jsou ochotni se dobrovolně vzdát 15 Kč, aby láhev dostali. To znamená, že 15 Kč je objektivně zjistitelná hodnota, která vyplývá ze svobodného rozhodnutí dvou nezávislých lidí. Jakákoliv jiná hodnota je pouhá spekulace.

Mimochodem, podle ekonomů jako George Reisman, je nedůvěra ve schopnost svobodného trhu stanovit formou cen hodnotu věcí (jak pro odběratele, tak zároveň pro dodavatele) to, co vede vlády k tomu, aby do svobodného trhu (na příklad regulací cen zboží, bydlení, pracovní síly, atd.) zasahovaly. Důsledek takovéto politiky je, že ceny pak přestanou odpovídat hodnotě věcí, co na konec způsobilo pád většiny socialistických ekonomií v roce 1989. Proč? Protože cenová regulace vede k plýtvání prostředků.

Například, pokud plánovací komise stanoví příliš vysokou cenu zboží (nikdo, ani ti nejlepší plánovači nepřišli na to, jak se úplně zbavit peněz), lidé ho nekoupí. Vzniklý přebytek reprezentuje prostředky, které byly vyplýtvány, protože byly alokovány na výrobu něčeho, co nikdo nechce. Samozřejmě, státní plánovač se může snažit lidi přesvědčit o tom, aby zboží, v zájmu společenské soudružnosti, stejně koupili (přece jenom, jak by se lidé, kteří ho vyrábí cítili, pokud by ho nikdo nechtěl a oni by přišli o práci). Ale, pokud se jedná o holinky, zatím co lidé chtějí plavky, obvykle to vyžaduje víc než jenom přátelské přesvědčování.

Na druhé straně, pokud plánovací komise stanoví příliš nízkou cenu, není v zájmu dodavatelů zboží za tuto cenu dodávat, a tím vznikne nedostatek. Samozřejmě, státní plánovač může nařídit dodavatelům zboží dál dodávat, ale oni buď začnou „šidit“ na kvalitě nebo jednoduše zkrachují.

Například, pokud stát reguluje cenu nájemného na příliš nízké úrovni, vznikne nedostatku bytů. Protože majitelé za regulované ceny nemohou byty udržovat, kvalita bydlení začne klesat. Dál, protože je nedostatek bydlení, lidé v oblastech s vysokou nezaměstnaností se nemohou stěhovat za prací, a tak zůstanou tam, kde jsou, nepracují a pobírají sociální dávky. Tak ekonomie jako celek přijde nejenom o kvalitní bydlení, ale také o pracovní sílu, kterou nevyužívá.

Dál, protože nezaměstnaní pobírají nezaměstnanecké dávky, daně musí být dost vysoké na to, aby je pokryly, a tak se prodraží pracovní síla přes celou ekonomii. Protože nedostatek bytů vede k „černému trhu“ bytů, cena, kterou nejodhodlanější pracovníci (ti, kteří se přestěhují) platí, je mnohem vyšší, než by jinak byla. Protože mají vyšší náklady, tak tito pracovníci chtějí vyšší platy, a tlak na cenu pracovní síly znovu stoupne. Protože vzrůst ceny pracovní síly je hlavní příčina inflace, centrální vláda musí zvednout úrokové sazby, a tím zpomalit hospodářství.

A toto všechno (a další následky, které je zde zbytečné uvádět) způsobí pouze jeden zásah do svobodné ekonomiky. Hospodářství socialistických zemí se tak neustále kymácí tam a zpátky, zatím co státní plánovači se zoufale snaží vyrovnat vliv jedné regulace druhou, a třetí, a čtvrtou, atd. Není tak divu, že stejně jako nevyvážený motor, takováto ekonomie přinejlepším přestane chodit (a přinejhorším se rozletí, jako bývalý Sovětský svaz, na tisíc kusů).118 Pod výhodný by se nikdy nemělo chápat „daňově výhodný“. US GAAP obecně netoleruje transakce, které se provedly pouze za účelem snížení odvodu daní.

Řečeno lidsky, pokud podnik provádí nepeněžní transakce pouze pro to, aby zkrátil daň, porušuje tím zásadu úplné informace (full disclosure). Každému auditorovi, který o takovémto porušení ví, a přece se podepíše pod uzávěrkou, hrozí (přinejmenším) ztráta licence.119 Viz: other issues / fair value.120 Toto (zjednodušeně) znamená, že pokud firma dostane něčí výrobek nebo zboží, a tyto sama spotřebuje, jedná se o kulminaci výdělečné činnosti. Pokud výrobek nebo zboží dál prodá někomu jinému, nejedná se o kulminaci výdělečné činnosti.

Jak uvidíme později (the balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / zápočet), tento požadavek může mít značný dopad na firmy, které provádí český „zápočet“, a mohou způsobit to, že tento druh prodeje se nebude moci považovat za tržbu.121 Ve vyhlášce se hovoří o ziscích a ztrátách. Tímto se však nemyslí, že na výsledovku se musí promítnout pouze čistá hodnota (zisk a ztráta), ale také že se mohou na výsledovku (pokud se jedná o barter; viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions / barter) promítnout tržby a náklady. Zisk a ztráta, o kterých se ve vyhlášce hovoří, je tak konečný dopad nepeněžních transakcí na běžný hospodářský výsledek.122 Viz: other issues / fair value.123 Pro zjednodušení se v tomto a dalších příkladech uvádí pouze netto hodnota majetku.124 Zde se předpokládá, že firma nemusela stroj dřív odepsat k jeho reální hodnotě, a tak zisk je rozdíl mezi účetní a reální hodnotou. Pokud by firma dřív majetek odepsala k reální hodnotě, (viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment) tak zisk by byl rozdílem mezi reálními hodnotami, nebo-li $1,000.125 Pokud by firma majetek před transakcí odepsala k reální hodnotě, celkový zisk by byl $1,500 ($9,000 - $7,500). Zisk, který by mohla promítnout do hospodářského výsledku, by byl $330.126 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / non-monetary transactions.127 Viz: other issues / fair value.128 Viz: income statement / expenses / cost of goods sold.129 Viz: the balance sheet / current assets / inventory / lower of cost or market.130 Kromě v případě, že by jí vznikla ztráta. Ztrátu musí na výsledovku promítnout.131 Viz: other issues / fair value.132 ABC = A x B$10,00012%$1,200$11,20012%1,344$2,544133 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / equity / basic classifications.134 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. To, že firma dar zaúčtuje podle US GAAP do výnosů, nemá vůbec žádný vliv na to, jak dar bude zahrnovat do daňového přiznání. Tudíž ptát se na daňový dopad tohoto rozhodnutí je irelevantní.135 I když se o tomto hovoří pod titulem other issues / fair value, zde je nutné zdůraznit, že není přijatelné, aby jako důkaz o reálné hodnotě (podle US GAAP) sloužil výrok soudního znalce. US GAAP vyžaduje, aby firma předložila objektivní důkaz o fair value, a tak se pouhý výrok znalce (nepodložený metodikou, která by splňovala kritérium „objektivního důkazu“) nedá považovat za důkaz o fair value.136 Vím že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněná představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Úvaha o daňovém dopadu tohoto činu je tak naprosto irelevantní.137 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment.138 Vím že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněná představa, že daňové a finanční účetnictví jsou propojené, že je nutné stále opakovat, že podle US GAAP tomu tak není. Úvaha o daňovém dopadu tohoto činu je tak naprosto irelevantní.139 Ještě jednou musím zdůraznit, že výrok soudního znalce (nepodložený metodikou, která by splňovala kritérium „objektivního důkazu“)“) se nedá považovat za důkaz o fair value.140 Vím, že se stále opakuji, ale v české účetní mentalitě je tak zakořeněna představa, že se zisk má minimalizovat kvůli daním, že je nutné stále opakovat, že pokud firmy vykazují podle US GAAP (který nemá s daněmi nic společného), je úvaha o daňovém dopadu této situace naprosto irelevantní.141 Viz: income statement / non-operating section / normal gains or losses.142 Viz: income statement / non-operating section / unusual or infrequent loss.143 Viz: income statement / below-the-line section / extraordinary items.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com