Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative securities

V posledních patnácti letech prošlo účetnictví pro finanční investice zásadními změnami[1]. Nikde nebyly tyto změny zásadnější než u účetnictví pro odvozené finanční nástroje (nebo-li finanční deriváty). Tyto změny vyvrcholily vydáním vyhlášek SFAS 133 v roce 1998 a SFAS 138 v roce 2000[2].

Tyto vyhlášky by měly dát definitivní tečku za otázkou: jak mají firmy účtovat finanční deriváty?

Tato otázka byla poprvé formulovaná v roce 1986, kdy[3] FASB zařadil na svou agendu projekt, který měl odpovědět na otázky spojené se zaúčtováním a vykázáním finančních derivátů. Na začátku devadesátých let projekt nabyl urgence, když ztráty způsobené finančními deriváty uvrhly do existenčních potíží řadu významných firem po celém světe. V roce 1993 se tak FASB rozhodlo soustředit své úsilí na tuto oblast a projekt značně urychlit.

Vyvrcholením tohoto úsilí jsou právě vyhlášky 133 a 138.

Protože finanční deriváty byly něčím novým, vyžadovaly si nový účetní přístup. To je také důvod, proč tato účetní pravidla byla kontroverzní.

Hlavní důvod pro tuto kontroverzi byl fakt, že před vydáním nových pravidel byla většina profese přesvědčena o tom, že práva a povinnosti, vyplývající z finančních derivátů nesplňovaly definici majetku (asset) nebo závazku (liability), a tak zda vůbec měly co dělat na rozvaze. Ale protože finanční deriváty nebyly na rozvaze, zisky a ztráty, které firmám přinášely, nebyly na výsledovce (alespoň ne do té doby, než bylo příliš pozdě).

Například, 30.12.2001 se majetek „X“ prodává za $60. Stejný den firma XYZ získá právo majetek koupit za $100. Za toto právo zaplatí $10. Co bude vykazovat 31.12.2001?

Před tím, než vyšla nová pravidla, mnoho lidí argumentovalo, že tato opce technicky nemá žádnou hodnotu (umožňuje koupit za $100 něco, co se dá koupit za $60), a proto se nemá vykázat nic. Jiní argumentovali tím, že za opci zaplatila $10, měla by jí vykazovat za $10, i přes to, že opce „technicky“ nemá žádnou hodnotu. Byli i tací, kteří argumentovali tím (i když nevím proč), že protože opce umožňuje firmě „kontrolovat“ akcie v hodnotě $60, měla by být opce vykázána v hodnotě $60.

Nebo jiná situace. 30.12.2001 firma umožní svému vedení koupit opci[4] na odkup akcií podniku za $100. Protože jejich cena je však $60, na výsledovce na řádce „kompenzace vedení“ se vlastně objeví nic[5].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / základní kameny
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / cornerstones

Protože finanční deriváty představovaly novou situaci, která ne úplně pasovala do stávajícího pojetí účetnictví, musel FASB stávající pojetí poněkud upravit, než mohl začít tvořit pravidla pro finanční deriváty. Aby toto bylo možné, tvůrci US GAAP se domluvili a rozhodli, že následující čtyři předpoklady budou sloužit jako základní kameny (cornerstones) pro stavbu nových účetních pravidel: Tyto základní kameny jsou:

Pouze položky, které se mohou považovat za majetek (asset), a nebo závazek (liability) patří do účetnictví.

Finanční derivát reprezentuje práva a povinnosti, které splňují definici majetku (asset), nebo závazku (liability), a tak finanční derivát patří do účetnictví.

Reálná hodnota (fair value) je nejrelevantnější způsob jak měřit hodnotu všech finančních nástrojů, a jediný relevantní způsob jak měřit hodnotu finančních derivátů.

Speciální účetnictví (hedge accounting) pro položky, které slouží k finančnímu zajišťování (hedging) se může používat pouze pro ty položky, které splňují definici finančního „zajišťovače“ (hedge)[6].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / definice
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / definition

Jednou jak byly položeny základní kameny, stavba pravidel pro finanční deriváty mohla pokračovat. Dalším krokem ve stavbě byla přesná definice výrazu finanční derivát.

Vyhláška 133 říká: finanční derivát je finanční nástroj nebo jiná smlouva, která má všechny tři vlastnosti:

Má jeden nebo víc underlyings[7], a jeden nebo víc notational amounts[8], nebo má jeden nebo víc underlyings, a jeden nebo víc payment provisions[9], nebo má jeden nebo víc underlyings a jeden nebo víc notational amounts, a jeden nebo víc payment provisions. Tyto položky určují částku, která musí být zaplacená, aby došlo k vyrovnání[10] (settlement), a nebo – v určitých případech – určují, zda je nutné, aby k vyrovnání vůbec došlo.

It has (1) one or more underlyings and (2) one or more notational amounts or payment provisions or both. Those terms determine the amount of the settlement or settlements, and, in come cases, whether or not settlement is required.

Nevyžaduje žádnou vstupní investici, nebo vstupní investici, která je menší, než by byla vyžadována, aby se vstoupilo do smlouvy, která by reagovala podobným způsobem na tržní okolnosti.

It requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors.

Podmínky vyžadují nebo povolují čisté vyrovnání (net settlement), čisté vyrovnání je možné mimo dohodu, nebo smlouva vyžaduje dodání majetku, který se pro přijímatele majetku podstatně neliší od podstatně čistého vyrovnání.

Its terms require or permit net settlement, it can readily be settles by a means outside the contract, or it provides for delivery of an asset that puts the recipient in a position not substantially different from net settlement.

Řečeno jinak:

Jedná se o odvozený cenný papír, nebo podobnou dohodu. Hodnota derivátu se mění jako funkce změn hodnoty toho, od čeho se odvozuje derivát.

Například, hodnota opce na akcii se mění jako funkce změny tržní hodnoty akcie. Nebo, hodnota forvardu, který umožní koupit cizí měnu, se mění jako funkce změn hodnoty té cizí měny.

Derivát buď nestál nic, nebo stál míň, než by stálo koupit to, od čeho se odvozuje.

Například, pokud akcie stojí $100, a opce na akcii stojí $10, tak tato opce stojí míň, než by stála akcie. Nebo, pokud se vstoupí do forvardové dohody, tak se technicky neplatí nic (pokud zapomeneme na prémii, kterou kupující zaplatí protistraně tím, že do dohody obvykle vstoupí za jinou, než tržní hodnotu cizí měny).

Existuje jiný způsob jak dodržet podmínky dohody než dodat to, co dohoda vyžaduje, aby bylo dodané.

Například, firma prodá opce na akcie. Pokud držitel opce ji chce využít, a získat akcie firmy, která ji vystavila, firma mu buď může dodat akcie, nebo se s ním vyrovnat tak, že od něj opci koupí (pro držitele opce peníze získané za opci mu umožní akcie pořídit za stejnou částku, jako kdyby mu je prodala firma, která opce vystavila), takže se jedná o možnost čistého vyrovnání.

Nebo, firma vstoupí do forvardu, kde se zaváže, že za měsíc vymění s dealerem cizích měn 10,000 Euro za dolary, protože očekává, že jí zákazník zaplatí 10,000 Euro. Pokud zákazník nezaplatí, firma nemá žádné Euro. Pokud však může dealerovi zaplatit dlužnou částku v dolarech (místo toho, aby musela koupit Euro), tak se také jedná o možnost čistého vyrovnání.

Nebo, pokud se firma A dohodne s firmou B, že jí dodá určité množství suroviny X. Firma A má možnost dostát svým závazkům buď tím, že surovinu X vytěží a dodá firmě B, nebo že jí na trhu koupí a následně dodá firmě B, nebo jednoduše tím, že firmě B zaplatí rozdíl mezi tržní cenou a cenou, za kterou se zavázala surovinu dodat (a tak firma B surovinu tak či tak získá za stejných podmínek, jako kdyby jí surovinu dodala firma A), tak se také jedná o možnost čistého vyrovnání.

Pokud však firma A prodá firmě B opci na koupi pozemku Z, a tento musí skutečně firmě B prodat, pokud se firma B rozhodne opci využít, tak se nejedná o dohodu, kde existuje možnost čistého vyrovnání, a tak se nejedná o finanční derivát.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / klasifikace
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / classification

Jednou jak se stanovilo co přesně finanční derivát je, dalším krokem bylo stanovit, jak se k finančním derivátům bude stavět účetnictví. Zde (pokud se podíváte na čtvrtý základní kámen) jsou jasná kritéria, která určují, jak se k finančním derivátům účetnictví postaví, je účel, za kterým byly pořízeny. Existují dvě možnosti:

Finanční deriváty, který nebyly pořízené za účelem hedgování.

Finanční deriváty, který byly pořízené za účelem hedgování.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / měření hodnoty
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / measurement of value

Hodnotu odvozených cenných papírů lze vyjádřit několika způsoby.

Vnitřní hodnota (intrinsic value)

Časová hodnota (time value)

Tržní hodnota (market value)

Vnitřní hodnota je skutečná, nebo-li nominální hodnota derivátu.

Na příklad akcie, která držiteli umožňuje koupit 100 akcií firmy XYZ za $50. Pokud je tržní cena těchto akcií $30, tak tato opce nemá žádnou vnitřní hodnotu. Pokud cena akcií na trhu vzroste na $60, tak opce má vnitřní hodnotu $100 ($60 - $50 x 100 = $100).

Časová hodnota bere do úvahy, že právo koupit něco v budoucnosti má hodnotu, i když toto právo nemá žádnou vnitřní hodnotu. Pro opce se tato hodnota odhaduje pomocí tzv. Black-Scholes options pricing model[11]. Pro jiné deriváty, pro které existují všeobecně uznávané modely, se používají tyto modely[12]. U finančních derivátů, pro které neexistují standardní modely, se postupuje podle standardních postupů zjišťování současné hodnoty[13].

Tržní hodnota je hodnota, za kterou se deriváty prodávají na trhu (pokud se prodávají na trhu[14]). Pokud trh je rozumný, tak tato hodnota by měla odpovídat časové hodnotě.

Pokud se finanční derivát používá pro účel hedging, tak firma by měla zvolit ten způsob měření hodnoty, který povede k tomu, že hedge bude co nejvíc efektivní.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / všeobecný účetní postup
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / accounting in general

Další krok je stanovit, za jakých podmínek se finanční derivát smí považovat za hedge. Protože toto téma je poměrně složité a vyžaduje dost zdlouhavé vysvětlování, tento krok prozatím přeskočíme s tím, že se k němu vrátíme[15].

Poslední krok je finanční derivát řádně zaúčtovat.

Finanční deriváty, které nebyly pořízené za účelem hedgování, se zaúčtují (jako majetek nebo závazek), a dál vykazují v reální hodnotě (fair value[16]). Zisky (gains) nebo ztráty (losses) způsobené změnami v reální hodnotě,se okamžitě promítají do běžného hospodářského výsledku (net income).

Vyhláška dělí finanční deriváty, který byly pořízené za účelem hedgování do dvou podskupin:

Hedge reální hodnoty (fair value hedge).

Hedge peněžního toku (cash flow hedge).

V případě hedge reální hodnoty se finanční derivát zaúčtuje (jako majetek nebo závazek), a dál vykazuje v reální hodnotě[17] (fair value). Zisky a ztráty způsobené změnami v reální hodnotě finančního derivátu se kompenzují (offset) se změnami v reální hodnotě majetku nebo závazku, který se hedguje. Do běžného hospodářského výsledku se promítá rozdíl mezi těmito dvěmi zisky a ztrátami. To znamená, že pokud je hedge plně efektivní, rozdíl je nulový, a tak neexistuje žádný dopad na běžný hospodářský výsledek[18]. V případě hedge peněžního toku se finanční derivát zaúčtuje (jako majetek nebo závazek), a dál vykazuje v reální hodnotě. Protože v účetnictví nemusí být žádný hedgovaný majetek nebo závazek, zisky a ztráty z finančního derivátu se nekompenzují. Tyto zisky a ztráty se však nepromítají do běžného hospodářského výsledku, ale do souhrnného hospodářského výsledku (comprehensive income).

Hlavní přednost obou přístupů spočívá v tom, že nerealizované zisky a ztráty se nemusí vykazovat jako součást běžného hospodářského výsledku. Přestože by firmy tento postup velmi rády používaly i pro ty finanční deriváty, které nebyly pořízené za účelem hedgování, vyhláška 133 obsahuje detailní a rigorózní pravidla o tom, kdy se finanční derivát dá považovat za hedge, a kdy ne. Protože se pravidla pro hedge reální hodnoty a hedge peněžního toku poněkud liší, zbytek diskuse je rozdělen podle toho, o jaký finanční derivát se jedná.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge reální hodnoty

The balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / fair value hedge

Účetní jednotka může označit finanční derivát za hedge reální hodnoty (fair value hedge), pokud jsou splněna všechna tři následující kritéria:

Na začátku hedgovací operace existuje formální dokumentace, která vysvětluje cíl firmy a strategii, kterou chce firma použít, aby tohoto cíle dosáhla.

Dokumentace musí také identifikovat: 1. hedgovaný majetek nebo závazek (nebo nevykazovanou pevnou dohodu), 2. finanční derivát, který slouží jako hedge, 3. riziko, proti kterému se hedguje 4. jak se bude měřit efektivita hedge.

Na začátku a během celé doby svého trvání musí být hedge vysoce efektivní[19].

Pokud hedge poskytuje pouze jednostrannou kompenzaci (na příklad opci na koupi čehokoli v tržní ceně; at-the-money options contract), změna reální hodnoty zisku (ztráty) způsobená změnou hodnoty finančního derivátu, který slouží jako hedge, a ztráty (zisky) způsobené změnou hodnoty hedgovaného majetku se musí do vysoké míry kompenzovat.

Pokud psaná opce[20] (written option) je označená jako hedge vykazovaného majetku nebo závazku, kombinace hedgovaného majetku nebo závazku a psané opce je schopná poskytnout alespoň tak velký potenciální zisk (z příznivého vývoje změn reální hodnoty kombinovaného nástroje[21]), jako ztráty (z nepříznivého vývoje změn reální hodnoty kombinovaného nástroje).

Tento požadavek je splněn, pokud všechny možné příznivé změny v hodnotě underlying (od 0% do 100%) poskytnou zisk alespoň v takové výši, v jaké by byly ztráty z nepříznivých změn v hodnotě underlying.

Pouze finanční nástroje, které se mohou považovat za finanční deriváty, se mohou používat jako hedge. Jiné druhy finančních nástrojů[22] (na příklad státní dluhopisy) se k hedgování používat nesmí.

Účetní jednotka může označit nějaký majetek nebo závazek za hedgovaný, pokud je splněno všech šest následujících kritérií:

Hedgovaný majetek nebo závazek je specificky označen, a je buď majetek nebo závazek, který se vykazuje, nebo část majetku nebo závazku, který se vykazuje, nebo je to nevykazovaná pevná dohoda[23]. Hedgovaný majetek nebo závazek je samostatný majetek nebo závazek, nebo část samostatného majetku nebo závazku, nebo portfolio majetků nebo závazků.

Změna reální hodnoty hedgovaného majetku nebo závazku způsobí zisky nebo ztráty, které by (pokud by nebyly hedgované) ovlivnily[24] běžný hospodářsky výsledek[25].

Hedgovaný majetek nebo závazek není jeden z následujících:

Majetek nebo závazek, kde zisky a ztráty (které se promítají do běžného hospodářského výsledku) jsou způsobené přeměřením[26] (remeasurement).

Investice, které se účtují metodou jednořádkové konsolidace[27].

Minoritní podíl v konsolidovaném podniku.

Investice v konsolidovaném podniku.

Pevná dohoda o koupi jiného podniku, nebo koupě či prodej pobočky, minoritní podíl nebo investice, které se účtují metodou jednořádkové konsolidace.

Majetkový cenný papír nebo jiný finanční nástroj, který se dá považovat za součást vlastního kapitálu.

V případě, že hedgovaný majetek nebo závazek je dlužný cenný papír, který se (podle SFAS 115) klasifikuje jako na prodej (available-for-sale), riziko, které se hedguje, je riziko vyplývající ze schopnosti vystavitele zaplatit (credit risk), nebo riziko vyplývající ze změny kurzu cizích měn (foreign exchange risk). V případě, že hedgovaný majetek nebo závazek je opce na jakýkoliv cenný papír, který se klasifikuje jako na prodej, riziko které se hedguje, je riziko způsobené změnou celkové reální hodnoty opce. Je zakázáno, aby riziko, které se hedguje, bylo riziko změn v úrokových sazbách.

V případě, že hedgovaný majetek nebo závazek není finanční[28] majetek nebo závazek, riziko, které se hedguje, je riziko způsobené změnami reálné hodnoty celého majetku nebo závazku[29].

V případě, že hedgovaný majetek nebo závazek je finanční majetek nebo závazek, právo na spravování půjčky (loan servicing right), nebo nefinanční pevná dohoda s finančními komponenty, a hedgované riziko je jedno z:

Riziko změny v reální hodnotě celkového hedgovaného majetku nebo závazku.

Interest rate risk: riziko změny v reální hodnotě majetku nebo závazku, které vyplývá ze změn úrokové sazby (která byla označená jako benchmark[30]).

Foreign exchange risk: riziko změny v reální hodnotě majetku nebo závazku, které vyplývá ze změny kursu cizí měny.

Credit risk: riziko změny v reální hodnotě majetku, které vyplývá ze změny v schopnosti vystavitele zaplatit, nebo změny ohodnocení rizika nezaplacení a následný dopad těchto změn na úrokovou sazbu ve srovnání s benchmark sazbou (spread).

Existují další podrobnosti a omezení, které se musí brát do úvahy u specifických druhů hedgu, ty jsou však příliš podrobné pro publikaci tohoto typu. Pokud potřebujete vědět víc, obraťte se prosím přímo na autora na adrese www.gaap.cz.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge reálné hodnoty / účetní postup
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / fair value hedge / accounting

Jakmile se určí, že finanční derivát je hedge reální hodnoty, účetní jednotka bude zisky a ztráty z finančního derivátu (označené jako hedge), a majetku nebo závazku (označené jako hedgované) zacházet takto:

Zisky (gains) a ztráty (losses) na finančním derivátu bude promítat okamžitě do běžného hospodářského výsledku (net income).

Zisky a ztráty na majetku nebo závazku, který se hedguje, se budou promítat okamžitě do běžného hospodářského výsledku.

Následující příklady probírají nejběžnější možnosti. Protože je však toto téma relativně složité a existuje mnoho možností, tyto příklady nejsou vyčerpávající[31].

Příklad jedna: na hedge se používá forvard, za který účetní jednotka nezaplatí, ani nedostane prémii, a hedge je plně efektivní.

01.12.2001 má firma XYZ na skladě 10,000 jednotek suroviny X, která se prodává za $10 za jednotku. XYZ se zavázala tuto surovinu prodat svému zákazníkovi 31.01.2002 za tržní cenu (spot price). XYZ se chce pojistit proti změně v ceně této suroviny, a tak 01.12.2001 vstoupí do forvardu prodeje suroviny za $10. Nezaplatí, ani nedostane žádnou prémii. 31.12.2001 se surovina prodává za $11, a 31.01.2002 za $9. Transakci zaúčtuje takto:

01.12.2001

Protože nezaplatila, ani nedostala žádnou prémii, forvard nemá 01.12.2001 žádnou reálnou hodnotu (fair value), a tak není nutné provést žádný zápis.

31.12.2001

Zásoby

10,000

 

 

Zisk

 

10,000

Ztráta

10,000

 

 

Forvard

 

10,000

Zaúčtování hedge zásob.


Inventory

10,000

 

 

Gain

 

10,000

Loss

10,000

 

 

Forward contract

 

10,000

To record hedge of inventory.

31.01.2002

Ztráta

20,000

 

 

Zásoby

 

20,000

Forvard

20,000

 

 

Zisk

 

20,000

Zaúčtování hedge zásob.


Loss

20,000

 

 

Inventory

 

20,000

Forward contract

20,000

 

 

Gain

 

20,000

To record hedge of inventory.


Peníze

90,000

 

 

Zásoby

 

90,000

Peníze[32]

10,000

 

Forvard

 

10,000

Zaúčtování prodeje zásob a vyrovnání forvardu k uzavření hedge.


Cash

90,000

 

 

Inventory

 

90,000

Cash

10,000

 

 

Forward contract

 

10,000

To record sale of inventory and settlement of forward to close out hedge.

Příklad dva: na hedge se používá forvard, za který účetní jednotka zaplatí prémii, a hedge je plně efektivní.

01.12.2001 firma XYZ dostane 1,000 jednotek suroviny Y od dodavatele s tím, že se mu zaváže zaplatit za 60 dní (v tržní ceně dne platby). 1.12.2001 je tržní cena suroviny Y $50.00 za jednotku. Aby se firma pojistila proti případnému vzrůstu ceny suroviny, vstoupí do forvardu prodeje surovinu za $50.20 dne 31.01.2002. 31.12.2001 se surovina Y prodává na trhu za $48.00, a 31.01.2001 se surovina Y prodává na trhu za $52.00. Transakci firma zaúčtuje takto:

01.12.2001

Zásoby

50,000

 

 

Závazek z obchodního styku

 

50,000

Forvard

200

 

 

Prémie

 

200

Zaúčtování pořízení materiálu a hedge závazků.


Inventory

50,000

 

 

Accounts payable

 

50,000

Forward contract

200

 

 

Premium

 

200

To record purchase of raw materials inventory and hedge of accounts payable.

31.12.2001

Závazek z obchodního styku

2,000

 

 

Zisk

 

2,000

Ztráta

2,000

 

 

Forvard

 

2,000

Prémie

100

 

 

Náklad

 

100

Zaúčtování hedge závazků a časové rozlišení prémie.


Accounts payable

2,000

 

 

Gain

 

2,000

Loss

2,000

 

 

Forward contract

 

2,000

Premium

100

 

 

Expense

 

100

To record hedge of accounts payable and premium accrual.

31.01.2002

Ztráta

4,000

 

 

Závazek z obchodního styku

 

4,000

Forvard

4,000

 

 

Zisk

 

4,000

Prémie

100

 

 

Náklad

 

100

Zaúčtování hedge závazků a časové rozlišení prémie.


Loss

4,000

 

 

Accounts payable

 

4,000

Forward contract

4,000

 

 

Gain

 

4,000

Premium

100

 

 

Expense

 

100

To record hedge of accounts payable and premium accrual.


Závazek z obchodního styku

52,000

 

 

Peníze

 

52,000

Peníze[33]

1,800

 

 

Forvard

 

1,800

Zaúčtování zaplacení zásob a vyrovnání forvardu k uzavření hedge.


Accounts payable

52,000

 

 

Cash

 

52,000

Cash

1,800

 

 

Forward contract

 

1,800

To record payment of payable and settlement of forward to close out hedge.

Příklad tři: na hedge se používá forvard, za který účetní jednotka nezaplatí, ani nedostane prémii, a hedge není plně efektivní[34].

01.12.2001 má firma XYZ na skladě 10,000 jednotek suroviny Z1. Surovina Z1 se sice na komoditním trhu neprodává, ale prodává se jí hodně podobná surovina Z[35]. Surovina Z1 se 01.12.2001 prodává za $26.25. XYZ se chce pojistit proti změně v její ceně, a tak vstoupí do forvardu prodeje suroviny Z za $26. Nezaplatí, ani nedostane žádnou prémii. 31.12.2001 se surovina Z prodává za $28, a surovina Z1 za $28.50.

Transakci firma zaúčtuje takto:

01.12.2001

Protože nezaplatila ani nedostala žádnou prémii, forvard nemá 01.12.2001 žádnou reální hodnotu (fair value), a tak není nutné provést žádný zápis.

31.12.2001

Zásoby

27,500

 

 

Zisk

 

27,500

Ztráta

20,000

 

 

Forvard

 

20,000

Zaúčtování hedge zásob.


Inventory

22,500

 

 

Gain

 

22,500

Loss

20,000

 

 

Forward contract

 

20,000

To record hedge of inventory.


Protože hedge není plně efektivní (effective), vznikne rozdíl (čistý zisk) ve výši $2,500. XYZ tento rozdíl promítne na výsledovku jako součást běžného hospodářského výsledku (net income).

A tak dál.

Příklad čtyři: na hedge se používá opce a hedge je plně efektivní.

01.12.2001 firma má XYZ na skladě 1,000 jednotek suroviny W, která se prodává za $100 za jednotku. XYZ se chce pojistit proti potenciální ztrátě, způsobené poklesem tržní ceny suroviny, ale chce dosáhnout potenciálního zisku, pokud tržní cena vzroste. Aby to mohla udělat, koupí opci, která ji dává právo koupit 1,000 jednotek suroviny za $100[36] za jednotku do 31.01.2002. Za tuto opci zaplatí $2,000. 31.12.2001 se surovina prodává za $90. 31.01.2002 tržní cena suroviny vzroste na $110 a XYZ surovinu prodá.

XYZ stanoví, že vnitřní hodnota (intrinsic value) opce bude sloužit hedge, a tato hodnota se také bude používat ke změření efektivity hedge. Pořizovací hodnotu (time value) opce rozpustí do nákladů (jako cenu, kterou za hedge zaplatí).

31.12.2001

Opce

2,000

 

 

Peníze

 

2,000

Zaúčtování hedge suroviny.


Option

2,000

 

 

Cash

 

2,000

To record hedge of raw material.

31.12.2001

Ztráta

10,000

 

 

Zásoby

 

10,000

Opce

10,000

 

 

Zisk

 

10,000

Náklad[37]

1,000

 

 

Opce

 

1,000

Zaúčtování poklesu hodnoty suroviny, vzrůstu hodnoty opce a rozpuštění pořizovací ceny opce do nákladů.


Loss

10,000

 

 

Inventory

 

10,000

Option

10,000

 

 

Gain

 

10,000

Expense

1,000

 

 

Option

 

1,000

To record change loss on inventory, gain on option and amortization of option’s fair value.

31.01.2002

Zásoby

20,000

 

 

Zisk

 

20,000

Ztráta

10,000

 

 

Opce

 

10,000

Náklad

1,000

 

 

Opce

 

1,000

Peníze

110,000

 

 

Zásoby

 

110,000

Zaúčtování vzrůstu hodnoty suroviny, poklesu hodnoty opce, rozpuštění pořizovací ceny opce do nákladů a prodej suroviny.


Inventory

20,000

 

 

Gain

 

20,000

Loss

10,000

 

 

Option

 

10,000

Expense

1,000

 

 

Option

 

1,000

Cash

110,000

 

 

Inventory

 

110,000

To record change loss on inventory, gain on option, amortization of option’s fair value and the of inventory.

V tomto případě, protože zisky a ztráty z opce nejsou symetrické, firma vykáže zisk ve výši $10,000. Protože její hedgovací strategií bylo pojistit se pouze proti ztrátám a protože hedge toto dělá, hedge se dá považovat za efektivní, a proto se na tuto transakci dá používat hedge accounting, i když vznikne značný zisk.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge peněžního toku
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / cash flow hedge

Hedge peněžního toku se liší od hedge reální hodnoty tím, že se nemusí vztahovat pouze na existující majetek nebo závazek (nebo nevykazovanou pevnou dohodu), ale může se také vztahovat na očekávanou transakci (forecast transaction).

Účetní jednotka může označit finanční derivát za hedge reální hodnoty (fair value hedge), pokud jsou splněna všechna čtyři následující kritéria:

Na začátku hedge operace existuje formální dokumentace, která vysvětluje cíl firmy a strategii, kterou chce firma použít, aby tohoto cíle dosáhla.

Dokumentace musí také identifikovat: 1. hedgovaný majetek nebo závazek nebo očekávanou transakci (forecast transaction), 2. finanční derivát, který slouží jako hedge, 3. riziko, proti kterému se hedguje, 4. jak se bude měřit efektivita hedge.

Pokud se jedná o očekávanou transakci, dokumentace musí vysvětlit všechny relevantní podrobnosti včetně: 1. dne nebo období, kdy se očekávaná transakce uskuteční, 2. postatu majetků nebo závazků (pokud nějaké jsou), o kterých se bude jednat, 3. očekávanou částku (v penězích nebo v kusech), o které se bude jednat.

Očekávaná transakce se bude popisovat dostatečně podrobně a specificky, aby bylo jasné,í o kterou transakci se bude jednat, až k ní dojde. Na příklad, transakce se může popsat tak, že se specifikuje, že se bude jednat o prvních 1,000 kusů výrobku X v období Y, ale nebylo by přijatelné, aby se vztahovala na posledních 1,000 kusů (protože se nedá předem stanovit, kterých 1,000 kusů bude posledních).

Na začátku a během celé doby svého trvání hedge musí být vysoce efektivní[38].

Pokud hedge poskytuje pouze jednostrannou kompenzaci (na příklad opci koupit něco v tržní ceně; at-the-money options contract), změny reální hodnoty zisku (ztráty) způsobené změnou hodnoty finančního derivátu, který slouží jako hedge a ztráty (zisky) způsobené změnou hodnoty hedgovaného majetku se musí do vysoké míry kompenzovat.

Pokud je psaná opce[39] (written option) označená jako hedge peněžních toků související s vykazovaným majetkem nebo závazkem, kombinace hedgovaného majetku nebo závazku a psané opce poskytuje alespoň tak velký potenciální zisk (z příznivého vývoje peněžních toků), jako potenciální ztráty (z nepříznivého vývoje peněžních toků).

Pokud je nástroj používaný k hedgování modifikace příjmových nebo výdajových úroků, které se vztahují na vykazovaný majetek nebo závazek z jedné variabilní sazby na jinou variabilní sazbu, musí spojovat existující majetek nebo závazek s variabilními peněžními toky, a musí být vysoce efektivní v kompenzaci peněžních toků.

Finanční nástroje, které nejsou finanční deriváty, se nesmí používat jako hedge peněžních toků.

Očekávaná transakce se může označit za hedgovanou transakci, pokud je splněno všech sedm následujících kritérií:

Očekávaná transakce je specificky identifikována jako jedna transakce nebo skupina individuálních transakcí. Pokud se jedná o skupinu transakcí, všechny součásti musí být citlivé na stejné riziko (proti kterému se hedguje). To znamená, že očekávaný prodej a očekávaná koupě nemohou být součástí jedné hedgované skupiny.

Je pravděpodobné[40], že se očekávaná transakce uskuteční.

Očekávaná transakce s jinou účetní jednotkou[41] a může způsobit peněžní toky, které mohou ovlivnit hospodářský výsledek.

Očekávaná transakce se nevztahuje na pořízení majetku nebo nabytí závazku, který bude do budoucna přeměřen[42] (remeasured) s tím, že zisky nebo ztráty z tohoto přeměření se promítnou do běžného hospodářského výsledku. Pokud se očekávaná transakce vztahuje na vykazovaný majetek nebo závazek, tento majetek nebo závazek se nepřeměřuje.

Pokud se peněžní toky očekávané transakce vztahují na dlužné cenné papíry držené do splatnosti (held-to-maturity), hedgované riziko je riziko, které vyplývá ze schopnosti vystavitele zaplatit (credit risk), nebo riziko, které vyplývá ze změny kurzu cizích měn (foreign exchange risk), nebo z obou. Změny v peněžních tocích způsobené změnami tržní úrokové sazby u dlužných cenných papírů držených do splatnosti, se nesmí hedgovat.

Pokud transakce, která se hedguje, je očekávaná koupě nebo prodej jiného než finančního majetku, riziko, které se hedguje, je buď riziko změn v ceně způsobené změnou kursu cizí měny, nebo riziko změn v ceně (prodejní nebo nákupní) majetku na současném místě, a ne riziko změn v ceně majetku, který je umístěn někde jinde nebo změn v ceně součásti majetku. Na příklad, pokud firma očekává, že pořídí mosaz, nemůže hedgovat změny v ceně mědi.

Pokud transakce, která se hedguje, je očekávaná koupě nebo prodej finančního majetku nebo závazku (a nebo úroky s ním spojené), nebo variabilní peněžní toky z už pořízeného majetku nebo závazku, riziko, které se hedguje, je jedno z následujících:

Riziko celkové změny v peněžních tocích spojené s hedgovaným majetkem nebo závazkem, jako na příklad jeho prodejní nebo nákupní cena (i když jsou tato cena a peněžní toky vyjádřené v cizí měně).

Interest rate risk: riziko změny v peněžních tocích, které vyplývá ze změn úrokové sazby (která byla označená jako benchmark[43]).

Foreign exchange risk: riziko změny v peněžních tocích, které vyplývá ze změn kursu cizí měny.

Credit risk: riziko změny peněžních toků, které vyplývá z možnosti, že dlužník nedodrží dané podmínky (default risk), změny, které vyplývají ze změn ohodnocení rizika nezaplacení a následných změn meziúrokové sazby hedgované položky a sazby, která byla označená jako benchmark sazba (spread).

Je možné současně označit dva nebo více uvedených rizik jako hedgovaná rizika. Pokud se jedná o úrokovou sazbu, tak účetní jednotka musí specifikovat jaký benchmark bude používat, a pak ho používat pro všechny podobné hedge. Pokud se jedná o půjčku nebo podobný majetek, účetní jednotka nesmí označit riziko, že půjčka bude předčasně zaplacená (vypovězená za strany dlužníka) jako riziko, které se hedguje.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge peněžního toku / účetní postup
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / cash flow hedge / accounting

Jakmile se určí, že finanční derivát je hedge peněžního toku, účetní jednotka bude zisky (gains) a ztráty (losses) tohoto hedge účtovat následovně:

Zisky a ztráty z efektivní části finančního derivátu se promítnou do souhrnného hospodářského výsledku (other comprehensive income), a kumulují se v kumulaci souhrnného hospodářského výsledku (accumulated other comprehensive income).

Kumulované zisky a ztráty se ponechají v kumulaci souhrnného hospodářského výsledku do té doby, než očekávaná transakce neovlivní běžný hospodářský výsledek[44]. V tomto momentu se promítnou do běžného hospodářského výsledku, kde kompenzují (offset) zisky nebo ztráty spojené s očekávanou transakcí.

Zisky a ztráty z neefektivní části finančního derivátu se promítají okamžitě do běžného hospodářského výsledku (net income).

Účetní jednotka okamžitě přeruší hedge[45], pokud nastane jedna z následujících okolností:

Jedno z kritérií pro hedge accounting (uvedené v části the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / cash flow hedge) přestane platit.

Finanční derivát se prodá, zruší, využije nebo přestane platit.

Účetní jednotka přestane označovat transakci jako hedge peněžních toků.

Pokud účetní jednotka hedge přeruší, smí ponechat kumulované zisky a ztráty v kumulaci souhrnného hospodářského výsledku do doby, než očekávaná transakce neovlivní běžný hospodářský výsledek. Pokud se však stane pravděpodobné, že očekávaná transakce se neuskuteční do maximálně dvou měsíců po[46] plánovaném termínu, všechny kumulované zisky nebo ztráty okamžitě promítne do běžného hospodářského výsledku.

Pokud se ukáže, že kumulovaná ztráta (z hedge) je vyšší než potenciální zisk (z očekávané transakce), nadbytečná ztráta se okamžitě promítne do běžného hospodářského výsledku[47].

Například, firma XYZ je výrobcem, používajícím ve výrobě surovinu Y. 1.7.2001 odhadne, že za jeden rok bude potřebovat 10,000 jednotek této suroviny. Protože se chce pojistit proti případnému vzrůstu této suroviny, vstoupí do forvardu (za který nezaplatí, ani nedostane prémii) koupě 10,000 jednotek této suroviny za $5 za jednotku. Následující tabulka ukazuje vývoj cen této suroviny, a zisky nebo ztráty z tohoto vývoje vyplývající:

Datum

Tržní cena suroviny

Změna v hodnotě forvardu

01.07.2001

$50,000


30.09.2001

45,000

($5,000)

31.12.2001

52,500

7,500

31.03.2002

57,500

5,000

30.06.2002

$60,000

2,500$10,000
1.7.2001

Protože nebyla zaplacena, ani obdržena žádná prémie, není nutný žádný zápis.

30.09.2001


Pokud je hedge plně efektivní (změna v tržní hodnotě forvardu je stejné hodnoty, a opačné změně v tržní hodnotě underlying), XYZ provede tento zápis:

Ztráta (vykázaná jako součást souhrnného hospodářského výsledku)

5,000

 

 

Forvard

 

5,000

Zaúčtování změny v reálné hodnotě hedge peněžního toku.


Loss (to other comprehensive income)

5,000

 

 

Forward contract

 

5,000

To record change in fair value of cash flow hedge.

Tuto ztrátu vykáže jako součást souhrnného hospodářského výsledku, a závazek jako finanční derivát nebo případně závazek dealerovi.

31.12.2001

Tento zisk vykáže jako součást souhrnného hospodářského výsledku, a forvard jako finanční derivát nebo případně pohledávku vůči dealerovi.

Forvard

7,500

 

 

Zisk (vykázaný jako součást souhrnného hospodářského výsledku)

 

7,500

Zaúčtování změny v reální hodnotě hedge peněžního toku.


Forward contract

7,500

 

 

Gain (to other comprehensive income)

 

7,500

To record change in fair value of cash flow hedge.

31.03.2002

Forvard

5,000

 

 

Zisk (vykázaný jako součást souhrnného hospodářského výsledku)

 

5,000

Zaúčtování změny v reálné hodnotě hedge peněžního toku.


Forward contract

5,000

 

 

Gain (to other comprehensive income)

 

5,000

To record change in fair value of cash flow hedge.

Zisk znovu vykáže jako součást souhrnného hospodářského výsledku a derivát v celkové hodnotě $7,500.

30.06.2002

Zásoby

60,000

 

 

Peníze

 

60,000

Peníze

10,000

 

 

Forvard

 

10,000

Zaúčtování pořízení hedgovaných zásob.


Inventory

60,000

 

 

Cash

 

60,000

Cash

10,000

 

 

Forward contract

 

10,000

To record purchase of hedged inventory.

Tento zápis předpokládá, že firma derivát prodala a pak koupila surovinu od svého normálního dodavatele. Pokud by firma forvard využila, zaúčtovala by transakci takto:

Zásoby

60,000

 

 

Peníze

 

50,000

 

Forvard

 

10,000

Zaúčtování pořízení zásob a prodej forvardu


Inventory

60,000

 

 

Cash

 

50,000

 

Forward contract

 

10,000

To record purchase of inventory and sale of forward

Protože kumulované zisky a ztráty se ponechají v kumulaci souhrnného hospodářského výsledku do té doby, než očekávaná transakce neovlivní běžný hospodářský výsledek, ještě nemá nárok zisk uplatnit. Tento nárok jí vznikne, až když nakoupenou surovinu prodá (nebo prodá jako součást výrobku[48]).

Peníze

70,000

 

 

Tržby

 

70,000

Náklady na prodané zboží

60,000

 

 

Zásoby

 

60,000

Reklasifikace (součást souhrnného hospodářského výsledku)

10,000

 

 

Náklady na prodané zboží

 

10,000

Zaúčtování prodeje hedgovaných zásob.


Cash

70,000

 

 

Revenue

 

70,000

Cost of goods sold

60,000

 

 

Inventory

 

60,000

Reclassification adjustment (to other comprehensive income)

10,000

 

 

Cost of goods sold

 

10,000

To record sale of hedged inventory.

Nezáleží na tom, zda firma derivát použije, nebo prodá. Dopad hedgu na běžný hospodářský výsledek se tak či tak promítne snížením nákladů.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge cizí měny
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency hedge

Protože cizí měny mají poněkud jiný charakter než jiné hedgované položky, také pravidla pro hedgování cizí měny jsou poněkud odlišná. Vyhláška dělí hedgování cizích měn do tří skupin:

Hedge reální hodnoty (fair value hedge) nezaúčtovaného pevného závazku (unrecognized firm commitment) nebo stávajícího majetku nebo závazku (recognized asset of liability) včetně investic, klasifikovaných jako na prodej (available-for-sale).

Hedge peněžního toku (cash flow hedge) spojený s očekávanou transakcí (forecast transaction), nezaúčtovaném pevném závazku transakce, očekávaný peněžní tok měřený ve funkční měně[49] (forecast functional-currency-equivalent cash flow) spojený se stávajícím majetkem nebo závazkem, a očekávanou transakcí s podnikem ve skupině (forecast intercompany transaction).

Hedge čisté investice v cizí operaci (net investment in a foreign operation).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge reální hodnoty cizí měny
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency fair value hedge

Vyhláška 133 uvádí následující podmínky pro položky, který se označují za hedge změn v reální hodnotě způsobené změnami v kursech cizích měn.

Hedge reální hodnoty nezaúčtovaného pevného závazku (unrecognized firm commitment): finanční derivát nebo finanční majetek, který není finanční derivát se může stanovit za hedge nezaúčtovaného pevného závazku, pokud splní všechna kritéria pro hedge reální hodnoty uvedené dřív[50].

Hedge stávajícího majetku nebo závazku (recognized asset or liability): finanční derivát a pouze finanční derivát[51] se může stanovit za hedge stávajícího majetku nebo závazku[52], splní všechna kritéria pro hedge reální hodnoty uvedené dřív.

Interní finanční derivát[53] (internal derivative) se může stanovit za hedge stávajícího majetku nebo závazku, pokud protistrana interního finančního derivátu sama pořídí za hedge jiný finanční derivát nebo skupinu finančních derivátů, u kterého / kterých protistrana / protistrany nejsou součástí konsolidovaného celku (a jsou vůči konsolidovanému celku nezávislé).

Hedge investic klasifikovaných jako na prodej (available-for-sale security): finanční derivát a pouze finanční derivát se může stanovit za hedge dlužného cenného papíru (debt security) klasifikovaného jako na prodej, pokud splní všechna kritéria pro hedge reální hodnoty uvedené dřív (pokud se jedná o interní finanční derivát, musí být také splněny požadavky uvedené v bodu 2).

Pokud se jedná o majetkový cenný papír (equity security), musí se splnit všechna kritéria pro hedge reální hodnoty uvedené dřív, a pokud se splní následující podmínky:

Cenný papír se neobchoduje na burze (nebo podobném trhu), kde se obchoduje ve funkční měně investora.

Dividendy a ostatní peněžní toky jsou měřeny ve stejné měně, která se očekává, že bude obdržena za prodej cenného papíru.

Vyhláška také říká, že změny v reální hodnotě způsobené změnami v kursu cizí měny se budou vykazovat jako součást běžného hospodářského výsledku u investic, klasifikovaných jako na prodej, kde jiné změny v reální hodnotě se vykazují jako součást souhrnného hospodářského výsledku[54].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge peněžního toku cizí měny

The balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency cash flow hedge

Vyhláška 133 specifikuje, že pouze finanční derivát se smí označit za hedge peněžního toku cizí měny. Hedge peněžních toků se může vztahovat na stávající majetek nebo závazek[55] (recognized asset or liability), očekávanou transakci (forecast transaction), a očekávanou vnitropodnikovou transakci (forecast intercompany transaction).

V případě, že se jedná o očekávanou vnitropodnikovou transakci, musí se splnit všech pět následujících podmínek, aby se transakce mohla hedgovat.

Operační jednotka, která chce variabilitu v cizí měně hedgovat, je subjektem, který pořídí derivát (nebo vstoupí do dohody na základě které vznikne derivát), nebo pokud jiná operační jednotka pořídí derivát, tato druhá operační jednotka má stejnou funkční měnu[56] (functional currency) jako operační jednotka, která chce variabilitu v cizí měně hedgovat.

Například XYZ-Europe (dcera) chce hedgovat Euro vůči dolaru. Pokud XYZ-Europe má americký dolar za svou funkční měnu, může označit derivát, který pořídila XYZ-USA (matka) jako hedge Euro vůči dolaru. Pokud nemá americký dolar jako svou funkční měnu, nesmí označit derivát, který pořídila XYZ-USA (matka) jako hedge Euro vůči dolaru.

Dál, pokud XYZ-Europe (která má americký dolar jako svou funkční měnu) pořídí derivát zprostředkovaně přes XYZ-Japan (která má japonský jen jako svou funkční měnu), i když XYZ-USA je ta, která derivát pořídí, XYZ-Europe nesmí označit derivát, který pořídila XYZ-USA (matka) jako hedge Euro vůči dolaru.

Hedgovaná transakce proběhne v jiné, než funkční měně jednotky, která derivát pořizuje.

Mimo podmínky, že protistrana derivátu musí být nezávislá osoba, jsou splněny ostatní podmínky pro hedge peněžních toků uvedené dřív[57].

Pokud hedge je skupina individuálních očekávaných transakcí, které proběhnou v cizí měně, očekávaný příjem a očekávaný výdaj nesmí být součástí té jedné skupiny.

Pokud hedgovaná položka je stávající majetek nebo závazek měřený v cizí měně, veškerá variabilita peněžních toků musí být eliminovaná hedgem.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / hedge investice v cizí měně
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency net investment hedge

Finanční derivát nebo finanční majetek, který není derivát a který podle vyhlášky SFAS 52 (cizí měny) může způsobit kursový zisk nebo kursovou ztrátu, se může stanovit jako hedge cizí měny u investic v cizí měně (investice s rozhodujícím nebo podstatným vlivem), pokud se splní následující podmínky pro interní finanční derivát uvedené dřív[58].

Zisk nebo ztráta z hedgovacího nástroje bude vykazována jako součást souhrnného hospodářského výsledku (stejně jako zisk nebo ztráta, které vzniknou při převodu cizí operace na funkční měnu matky[59]).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / odvozené cenné papíry / cizí měny / účetní postup
he balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency / accounting

Samotný účetní postup pro finanční deriváty, které slouží jako hedge cizích měn, je stejný jako pro ostatní druhy hedgu. Následující diskuse se tak věnuje situacím, kdy se dá finanční derivát označit za hedge cizí měny.

Jedině v případě, že se používá finanční nástroj, který není finanční derivát[60], se účetní postup poněkud liší. Tento postup je uvedený jako součást diskuse o cizích měnách (viz: other issues / foreign currency / holdings / examples / hedging example).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní investice
he balance sheet / long-lived assets / other investments

Jako součást kategorie investic na rozvaze se často vykazují položky, které se sice nemohou považovat za finanční investice, ale které se také nemohou považovat za hmotný nebo nehmotný investiční majetek[61].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní investice
he balance sheet / long-lived assets / other investments

O omezenému majetku se už dřív krátce hovořilo[62]. US GAAP však vyžaduje, aby se tato položka, pokud omezení vyplývá z dlouhodobého závazku, vykázala jako součást dlouhodobých, a ne běžných aktiv. Na rozvaze se pak tato položka nejčastěji objevuje v investicích.

Omezení majetku vznikne v situaci, kdy firma vlastní majetek (obvykle finanční majetek), ale kdy tento majetek de facto patří jiným osobám.

Na příklad, firma XYZ se zaváže, že svým zaměstnancům bude vyplácet v důchodu penze [63]. Aby byla schopná dostát závazku, založí tzv. „penzijní fond“ (pension fund) u správce (trustee). Tento „penzijní fond“ se sice může skládat z peněz, peněžních ekvivalentů nebo jiných finančních investic, které technicky jsou majetkem firmy, ale protože firma s těmito prostředky nedisponuje, musí je označit jako omezení (restricted).

V každém případě, pokud firma vykazuje omezený majetek, musí v příloze vysvětlit, o jaký majetek jde, proč je nutné, aby byl omezený, jaké jsou tato omezení, jaké jsou závazky firmy a jaká vedlejší rizika z těchto závazků vyplývají.

Zde česky mluvícím lidem také často způsobuje potíže názvosloví.

V angličtině slovo „fund“ znamená aktivní účet, který reprezentuje prostředky držené pro nějaký konkrétní účel. Na příklad „pension fund” je označení pro prostředky, která firma drží za účelem vyplácení penze zaměstnancům. „Sinking fund” je označení pro prostředky, které firma použije, aby držitelům jejich dluhopisů vyplatila jistinu, až se dluhopisy stanou splatné[64]. V každém případě se však jedná o majetek, ne závazek nebo kapitálovou položku.

České fondy ze zisku se proto nemohou překládat do angličtiny jako funds, ale překládají se do angličtiny jako „reserves” nebo “restricted retained earnings“[65].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní investice / majetek nepoužívaný v operacích
he balance sheet / long-lived assets / other investments / not used in operations

Pokud firma vlastní hmotný nebo nehmotný investiční majetek, který nepoužívá v operacích, nesmí ho vykazovat jako součást hmotného nebo nehmotného investičního majetku. Firmy tento majetek tak často vykazují jako součást investic nebo ostatního majetku.

Pokud se jedná o majetek, který byl vyřazen, protože poklesla jeho hodnota, a tento majetek se bude likvidovat, vyhláška SFAS 144[66] vyžaduje, aby se majetek označil tak, aby uživatelé pochopili, že se jedná o majetek, který se bude likvidovat. Nejběžnější označení je „assets to be disposed of“, ale firma může zvolit jakýkoliv jiný rozumně popisný název.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní investice / dlouhodobé časové rozlišení
he balance sheet / long-lived assets / other investments / long-term pre-paid expenses

Pokud firma má na příklad dlouhodobé náklady příštích období, tyto položky musí vykázat jako součást dlouhodobého majetku. Tento majetek se pak často vykazuje jako součást investic (nebo ostatního dlouhodobého majetku).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní investice / dlouhodobé pohledávky
he balance sheet / long-lived assets / other investments / long-term receivables

Firmy by sice měly rozlišovat mezi dlouhodobým a krátkodobým majetkem, ale US GAAP umožňuje firmám vykázat dlouhodobé pohledávky jako součást běžných pohledávek, pokud nejsou podstatné, nebo pokud vyplývají ze zavedených postupů (jako například installment sales method[67] nebo long-term contracts[68]).1 Diskusi o příčinách těchto změn najdete v úvodu k této části pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / investments.2 Vyhláška SFAS 137 se také vztahuje na finanční deriváty, ale především sloužila na to, aby pozdržela platnost vyhlášky do té doby, než byla vydaná vyhláška 138, odpovídající na určité otázky, které nebyly vyhláškou 133 úplně zodpovězeny.3 Jako reakci na vzrůst v počtu a složitosti nejrůznějších finančních nástrojů.4 Jak se dá spočítat hodnota akcie, najdete v poznámce pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / goodwill / the “bootstrap”.5 Vyhláška SFAS 123 (nejkontroverznější vyhláška, jakou kdy FASB vydala) stále umožňuje firmám takto opce vykazovat. Nicméně silně jim doporučuje, aby to nedělaly. Vyžaduje, aby v příloze vykázaly tuto reální hodnotu, pokud se tímto doporučením nebudou řídit. Viz: other issues / stock based compensation.6 Protože v češtině chybí (nebo česky neumím dostatečně dobře, abych je znal) adekvátní výrazy, mnoho položek ponechávám v původní podobě. V případech, kde to není jasné z kontextu, tyto výrazy definuji. Pokud nějaké definice nejsou jasné, nebo pokud znáte české ekvivalenty, které se v praxi používají, obraťte se prosím přímo na mne na adrese www.gaap.cz.7 Underlyingje úroková sazba, tržní cena cenného papíru, cena průmyslové nebo zemědělské komodity, kurs cizí měny, index cen nebo sazeb, nebo jiná proměnná. Underlyingmůže být cena nebo sazba majetku, či závazku, ale není samotný majetek nebo závazek.8 Notational amountje počet měnových jednotek, akcií, beden, litrů, kilogramů, nebo jednotek uvedených ve smlouvě.9 Payment provisionsspecifikuje pevnou nebo zjistitelnou částku (settlement amount), která bude vyplacená, aby se splnily podmínky (settle) smlouvy. Částka, která se musí zaplatit, aby byla smlouva dodržená, se zjistí interakcí mezi underlying a notational amount.10 Kdy jedna strana vyplatí druhou, a tímto se zbaví závazku.11

a kde a kde .12 Poznámka: ke konci roku 2001 zkrachovala firma Enron, která sestala největším bankrotářem všech dob a s ní zmizelo bohatství v hodnotě přibližně $60 miliard dolarů . Jedna z příčin tohoto krachu byly transakce se spřízněnými osobami, které firma řádně nevysvětlila investorům.

Jako reakci na tuto událost (aby předstihla případné kroky zákonodárců ) velká pětka 31.12.2001 poslala SEC návrh pravidel, které počítají s tím, že firmy budou muset poskytovat podstatně víc informaci o finančních derivátech, které se podle vyhlášky 133 vedou v účetnictví v reální hodnotě, ale které se neobchodují na trhu. Protože firmy v Čechách tento typ derivátů všeobecně nepoužívají, v této knize o nich nemluvím. Pokud o tomto tématu potřebujete vědět víc, prosím obraťte se přímo na mne na adrese www.us-gaap.cz.13 Viz: other issues / fair value.14 Ne všechny deriváty se obchodují na trhu. Na trhu se obvykle obchodují pouze standardní nástroje jako futures, swapsnebo options. Speciální nástroje, nebo ty „ušité na míru“ obvykle tržní hodnotu nemají.15 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative instruments / : fair value hedge, cash flow hedge, foreign currency fair value hedge, foreign currency cash flow hedge a foreign currency net investment hedge.16 Postupy pro zjišťování fair valuejsou popsány pod titulem: other issues / fair value. Je však důležité zde uvést, že i když se má tržní cena považovat za primární zdroj fair value, mnoho finančních derivátů nemá tržní cenu (protože jsou příliš specifické na to, aby se s nimi obchodovalo na finančním trhu). V tomto případe vyhláška 133 odkazuje na vyhlášku SFAS 107 a říká, že se má postupovat podle ní. Vyhláška 107 říká, že pokud není možné zjistit tržní cenu konkrétního finančního nástroje, mělo by se nejprve zjistit, zda existuje podobný finanční nástroj, u kterého se tržní cena dá zjistit. Pokud to není možné, dá se používat reprodukční cena (replacement value). Pokud se však jedná o opci, nebo podobný finanční nástroj, pro který existuje všeobecně užívaný oceňovací model (příklady Black-Scholes, matrix pricingnebo binomial model), tak se dá použít model. Na konec, pokud není žádná jiná možnost, dá se odhadnout diskontovaná hodnota peněžního toku. Na tento odhad by se měl použít postup popsaný vyhláškou konceptů SFAC 7. Protože SFAC 7 však vyšla až po vyhlášce 107 a 133, je také povoleno použití klasického postupu. Nicméně, protože se dá očekávat, že postup popsaný SFAC 7 se do budoucna stane jediným přijatelným, je rozumné (a doporučujeme), aby firmy tento postup začaly používat už teď.17 Není podmínkou, aby finanční derivát měl reální hodnotu ve dni, kdy se do hedge vstoupí. Pokud nemá, není nutné provést při vstupu do hedge žádný zápis.18 Zisky a ztráty jsou obvykle symetrické. Jinak řečeno, změny hodnoty hedgu a hedgovaného majetku nebo závazku způsobují zisky a ztráty, který jsou opačné, ale stejné hodnoty (a tak se navzájem vynulují). V případě, že zisky a ztráty nejsou symetrické, tak se jedná o hedgování, které není plně efektivní. V tomto případě se zisky a ztráty z efektivní části buď kompenzují, nebo se vykazují jako součást souhrnného hospodářského výsledku, a zisky a ztráty z neefektivní části se vykazují jako součást běžného hospodářského výsledku.19 Efektivita hedge (hedge effectiveness) spočívá v tom, že zisky a ztráty způsobené změnami reální hodnoty finančního derivátu, který slouží jako hedge, a majetku nebo závazku, který se hedguje, by měly být stejně velké, ale opačné (a tak by jejich součet měl být nula).

Firmy jsou povinné efektivitu změřit (a zdokumentovat) před vstupem do hedge (prospectively), a pak jsou povinny tuto efektivitu průběžně (retrospectively) měřit po celou dobu trvání hedge (minimálně jednou za čtvrtrok). Vyhláška nespecifikuje metodu, kterou firmy mají na měření používat, a ani nezakazuje firmám používat statistickou analýzu místo matematického přístupu (dollar offset approach), aby provedly jedno nebo obě změření.

Vyhláška neklasifikuje, jak efektivní je dostatečně efektivní. Dá se však předpokládat, že neefektivita vyšší než 5% až 10%, nebude přijatelná. Konečné rozhodnutí ve specifických situacích tak bude vždy záležet především na úsudku účetních, a pak na dohodě s auditorem.20 Opce, kterou firma vydala (na rozdíl od opce, kterou firma koupila).21 Kombinovaný nástroj (combined instrument) je kombinace psané opce nějakého majetku nebo závazku, např. vložená opce (embedded option).22 Kromě v případě cizích měn, viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency fair value hedge … foreign currency net investment hedge.23 Nevykazované pevné dohody (unrecognized firm commitments) jsou dohody mezi nezávislými stranami (unrelated parties), které: 1. specifikují všechna podstatná práva a povinnosti obou stran (včetně ceny, sazby – na příklad úrokové – , množství, termínu dodání, atd., a 2. obsahují podmínky a práva na postih dostatečné na to, aby obě strany měly motivaci dohodu dodržet a aby její dodržení tak bylo pravděpodobné (85% až 90% jisté).

Obvykle nevykazované pevné dohody jsou situace, kde by za normálních okolností vznikl majetek nebo závazek, ale kde to neumožňuje nějaká jiná vyhláška. Vyhláška 133 uvádí jako příklad nevypověditelného operační leasing (noncancelable operating lease) a nezaúčtovaného právo spravovat hypoteční půjčky (unrecognized mortgage servicing right).24 Tento požadavek byl do vyhlášky zahrnut především proto, aby firmám zabránil označovat za hedgovaný majetek ten druh majetku, u kterého je reální hodnota těžko změřitelná (na příklad nehmotný majetek).25 Tento požadavek se nevztahuje na neziskové organizace, které žádný hospodářský výsledek nevykazují.26 Na příklad, když firma přeměří cizí měnu nebo položku oceněnou v cizí měně, než ji reportuje v místní měně. Viz: other issues / foreign currency / holdings / remeasurement.27 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence.28 Tento požadavek se nevztahuje na nefinanční pevné dohody, které mají finanční komponenty.29 Například, pokud benzín je označen jako hedgovaný majetek, nesmí se hedgovat proti riziku ve změnách v ceně ropy. Důvodem je, že ropa je komponent majetku, a ne celý majetek. To znamená, že účetní jednotka nesmí použít změny v ceně ropy ke změření efektivity hedgu na benzín.30 Dosud jsem nenašel dobrý český ekvivalent ke slovu benchmark. Slovo benchmarkznamená něco, podle čeho se něco jiného měří. Na příklad, benchmark, podle kterého se měří bezriziková úroková sazba, je úrok, který platí statní dluhopisy.31 Pokud se dostanete do situace, kdy potřebujete poradit s konkrétním případem, prosím obraťte se na autora této publikace. V každém příkladu se pro účel přehlednosti daňový dopad ignoruje.32 Podmínka vyhlášky SFAS 133 je, aby bylo možné takovéto čisté vyrovnání (net settlement) finančních derivátů, které se používají k hedgování.33 $200 rozdíl je způsoben prémií, kterou firma zaplatila a následně rozpustila do nákladů.34 Pokud derivát není plně efektivní, je třeba se vždy rozhodnout, zda se na tento derivát může, nebo nemůže použít hedge accounting. Bohužel vyhláška neklasifikuje hranici. Pak je na úsudku individuálního účetní tuto hranici stanovit, a toto rozhodnutí zdokumentovat, a případně obhájit.35 Tato situace nastává poměrně běžně. Na příklad v Americe je standardní ropa West Texas Intermediate. Pokud firma vlastní jinou ropu, ceny těchto dvou surovin sice budou podobné, a budou se pohybovat spolu, ale pravděpodobně nebudou nikdy úplně stejné.36 Známá jako at-the-money option.37 Zde se předpokládá, že firma rozpouští pořizovací cenu opce rovnoměrně. Firma může na rozpouštění však používat i jinou rozumnou metodu. Dál se předpokládá, že firma cenu, kterou zaplatila za opci, považuje za náklad. Existují interpretace, že by se to mělo považovat za ztrátu. Vyhláška nespecifikuje, zda to má být náklad nebo ztráta, pouze to, že položka se má promítnout do běžného hospodářského výsledku.38 Viz: poznámka pod titulem the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / fair value hedge.39 Opce, kterou firma vydala (na rozdíl od opce, kterou firma koupila).40 US GAAP sice nikde nespecifikuje, jak pravděpodobné je pravděpodobné, ale všeobecně se za pravděpodobné považuje 85% až 90% jisté.41 Nejedná se o podniky ve skupině nebo firmy, které se musí konsolidovat. Tento požadavek se nevztahuje na případ, kde se hedguje kurs cizích měn.42 Například, když firma přeměří cizí měnu nebo položku oceněnou v cizí měně, než ji reportuje v místní měně. Viz: other issues / foreign currency / holdings / remeasurement.43 Dosud jsem nenašel dobrý český ekvivalent ke slovu benchmark. Slovo benchmarkznamená něco, podle čeho se něco jiného měří. Na příklad, benchmark, podle kterého se měří bezriziková úroková sazba je úrok, který platí statní dluhopisy.44 Je to obvykle moment uskutečnění transakce. V případě, že se jedná o pořízení majetku nebo nabytí závazku, kumulované zisky a ztráty se promítnou do běžného hospodářského výsledku v tom období, kdy se do běžného hospodářského výsledku promítnou položky (například odpisy, úroky nebo náklady na prodané zboží) spojené s majetkem nebo závazkem.45 Specifikovaný hedge se sice musí přerušit, ale může se stanovit nový hedge, který ho nahrazuje.46 Vyhláška uvádí výjimku k tomuto pravidlu, pokud je zdržení způsobené událostí, která se nedala očekávat, a která je prokazatelně mimo kontrolu účetní jednotky.47 Tento požadavek vyplývá ze všeobecného požadavku vždy promítnout impairment(potenciální ztrátu hodnoty) do běžného hospodářského výsledku v momentu, kdy se usoudí, že ztráta je trvalá.48 Zde se pro jednoduchost příkladu předpokládá, že celou nakoupenou surovinu prodá o $10,000 dráž, než ji koupila.49 Viz: other issues / foreign currency / investments / selecting a functional currency.50 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / fair value hedge51 Vyhláška vysloveně zakazuje, aby se jiné finanční nástroje používaly pro tento účel.52 Majetek nebo závazek, který je už uveden v účetnictví v době, kdy se vstoupí do hedge.53 Interní finanční derivát je finanční derivát, u kterého protistrana je podnik ve skupině nebo jiná účetní jednotka v rámci konsolidovaného celku.54 Do běžného hospodářského výsledku se promítají čisté hodnoty, a tak v případě, že hedge cizí měny je plně efektivní, změny v kurzu cizí měny nebudou mít na běžný hospodářský výsledek žádný vliv.55 Majetek nebo závazek, který byl už zaveden do účetnictví v době, kdy se hedguje.56 Viz: other issues / foreign currency / investments / selecting a functional currency.57 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / cash flow hedge.58 Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / derivative financial instruments / foreign currency fair value hedge bod 2.59 Viz: other issues / foreign currency / foreign currency / investments / conversion / translation methods / the current rate method.60 V roce 1981 vyšla vyhláška SFAS 52, která stanovila pravidla pro cizí měny včetně toho, jak se rizika spojená se změnou kurzu cizích měn mohou hedgovat. Protože v této době účetnictví pro finanční deriváty ještě nebylo příliš propracované, vyhláška nespecifikovala, že pouze finanční deriváty se mohou používat jako hedge cizích měn. V původním návrhu vyhlášky 133 se počítalo, že se na hedgování cizích měn budou moci používat pouze finanční deriváty (stejně jako pro všechny ostatní druhy hedgování). Firmy však upozornily, že se pro tento účel běžně používají jiné finanční nástroje než finanční deriváty, že tato praxe je velmi rozšířená, že jsou firmy na ni zvyklé a že od roku 1981 nikdy nezpůsobila vážnější problémy. FASB se tak rozhodla udělat výjimku a firmám umožnit (v určitých specifických případech) používat jako hedge cizích měn jiné finanční nástroje, než finanční deriváty.61 Tyto položky se také mohou vykazovat jako tzv. „ostatní dlouhodobý majetek“ (other long-lived assets), nebo případně jinde v rozvaze, ale je poměrně běžné je vykazovat jako součást investic.62 Viz: the balance sheet / current assets / cash / restricted cash.63 V USA je běžné, aby firmy poskytovaly svým bývalým zaměstnancům většinu jejich příjmů v důchodu. Státní účast na penzích je minimální.64 I když pension fundsa sinking fundsjsou nejběžnější druhy omezení, mohou existovat i jiné. Na příklad firma může vyhradit prostředky, aby zaplatila za znečistění životního prostředí, které se na rozvaze nazve „Environmental Liability Fund”.65 Viz: The balance sheet / supplemental comments / allowances, funds (restricted assets), provisions and reserves (appropriated retained earnings).66 Viz: the balance sheet / long-lived assets / PP&E / impairment of value.67 Viz: income statement / revenue recognition / sales where collection is uncertain / the installment sales.68 Viz: income statement / revenue recognition / long-term contracts / percentage-of-completion method.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com