Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha / dlouhodobá aktíva
The balance sheet / long-lived assets[1]

Dlouhodobá aktíva jsou ta aktíva, která jsou nejsou peníze a nebudou likvidována / spotřebována do jednoho roku.

Dlouhodobá aktíva se dají rozdělit do čtyř hlavních tříd, neboli klasifikací:

Finanční investice (investments)

Hmotný investiční majetek (property plant and equipment)

ehmotný investiční majetek (intangible assets)

Zdroje[2] (resources)

Není však povinné, aby všechny firmy svá aktíva takto dělily. Pokud, například, firma nemá nepodstatné množství nehmotného majetku není třeba, aby na své rozvaze uváděla nehmotný majetek. Na druhé straně, pokud firma vlastní na příklad stroj, který je sám od sebe podstatný, vykázala by ho v rozvaze jako samostatnou řádku.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice
The balance sheet / long-lived assets / investments

Účetnictví pro finanční investice prošlo v posledních patnácti letech zásadními změnami. Hlavní důvod je, že od sedmdesátých let se ekonomika Spojených států neustále dereguluje[3]. Finanční svět na tuto deregulaci reagoval tak, že začal vytvářet různé nové finanční nástroje a začal firmy učit, jak je na různé účely používat.

Pravdou je, že tyto finanční nástroje byly obvykle tvořeny k tomu, aby firmám umožnily snížit riziko. Nicméně, stejně jako střelná zbraň může snížit riziko při přepadení, neodborná manipulace může jejímu majiteli způsobit vážnou újmu na zdraví. Na popud agresivních dealerů[4] těchto finančních zbraní se několik firem postřelilo[5], a pár si jich způsobilo smrtelná zranění[6].

Jako reakci na tyto události FASB zrychlil projekt (který byl zahájen v roce 1986) na vytvoření pravidel pro finanční investice. Bohužel toto zrychlení mělo za následek to, že v posledních několika letech bylo vydáno poměrně hodně vyhlášek[7] (které se navzájem doplňovaly, upravovaly a rušily), a že v této oblasti panoval takový menší zmatek[8]. Dnes se však dá říci, že tato oblast je více či méně uzavřená.

V této části proto následuje krátký přehled některých důležitějších vyhlášek, a jejich dopad na účetnictví všeobecně. Poté následuje popis účetních postupů pro jednotlivé druhy finančních investic. Na závěr je uveden krátký přehled ostatních položek, které by se mohly vykázat jako součást investic na rozvaze.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / vyhláška 107
The balance sheet / long-lived assets / investments / statement 107

Vyhláška SFAS 107, která vyšla v roce 1991, poprvé stanovila, že reálná hodnota (fair value) je jediný rozumný způsob jak měřit hodnotu finančních nástrojů, a stanovila jakým způsobem se má reálná hodnota zjistit.

Vyhláška tak změnila dlouholetou praxi, kde se určité finanční nástroje (především určité tržní cenné papíry[9]) vykazovaly v nižší z pořizovací nebo tržní hodnoty (lower of cost or market).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / vyhláška 115
The balance sheet / long-lived assets / investments / statement 115

Vyhláška SFAS 115, která vyšla v roce 1993, má především dopad na samotný účetní postup. Jejím hlavním úkolem je přinést řád do třídění, a následné vykazování finančních investic.

Třídy, které uvedla, jsou:

Obchodované (trading)

Na prodej[10] (available-for-sale)

Držené do splatnosti (held-to-maturity)

Jak je vidět, uvedení do třídy záleží na účelu, za kterým účetní jednotka drží finanční investice, nikoli na typu investic. Zde se aplikuje stejná logika[11], která je na výsledovce příčinou toho, že se náklady také vykazují podle účelu, nikoli podle typu.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / vyhláška 130
The balance sheet / long-lived assets / investments / statement 130

Vyhláška SFAS 130, která vyšla v roce 1997, přinesla do účetního výkaznictví nový termín, tzv. souhrnný hospodářský výsledek (comprehensive income).

Koncept comprehensive income však existoval už dlouho před tím[12], než se formálně objevil ve výkazech, a jeho zavedení do výkaznictví přineslo řád a logiku do účetní oblasti, kde předtím panovala nekonzistentnost.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / vyhlášky 125 a 140
The balance sheet / long-lived assets / investments / statement 125 and 140

Vyhláška SFAS 125, která vyšla v roce 1996 (a později vyhláška SFAS 140, která vyšla v roce 2000 a vyhlášku 125 nahradila), upravuje pravidla pro to, kdy se může převést finanční majetek, a kdy zaniknou jakékoli závazky.

Tyto vyhlášky přinesly do účetnictví koncept, že finanční majetek není nedělitelný, ale že se dá (bez ohledu na právní formu, nebo na jeho formální vlastnosti) rozdělit na ekonomické komponenty, se kterými se pak může zacházet zvlášť, podle jejich vlastních ekonomických charakteristik.

Kritérium, které bylo stanoveno pro rozlišování součástí, je kontrola (control). Kritérium kontroly nahradilo kritéria rizik a výhod[13] (risk and rewards criteria).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / vyhlášky 133 a 138
The balance sheet / long-lived assets / investments / statement 130 and 138

Vyhlášky 133[14] (vyšla v roce 1998) a 138 (vyšla v roce 2000) upravují pravidla finančních derivátů. Hlavní dopad těchto vyhlášek je, že stanovují pravidlo, že reální hodnota je jediná relevantní hodnota pro finanční deriváty[15].

Vedlejším dopadem je, že upravuje účetnictví, které se zabývá nerealizovanými zisky a ztrátami, a tvrdě rozlišuje mezi těmi nerealizovanými zisky a ztrátami, které pocházejí ze zajišťovacích operací (hedging activities) a těmi, které pocházejí z ostatních operací.

Dohromady vyhlášky a návody k jejich implementaci (implementation issues) poprvé poskytují firmám nejenom návod, jak správně finanční deriváty zaúčtovat a řádně je vykázat, ale také jak s nimi ekonomicky zacházet.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / definice
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / definition

Cenné papíry (securities) jsou: “Akcie, participace nebo jiný podíl v majetku nebo obchodní činnosti vystavitele, nebo závazek vystavitele, který (a) buď reprezentuje finanční nástroj vydaný na držitele, nebo na jméno, a nebo (pokud ne) je reprezentován finančním nástrojem registrovaným v knihách, které jsou vedeny za tímto účelem buď vystavitelem nebo ve prospěch vystavitele, (b) je běžně obchodován na burze nebo finančním trhu, a nebo (pokud má formu nástroje) je běžně známý v oblasti, kde byl vydán nebo kde se s ním obchoduje jako s prostředkem k investování, a (c) je jedním ze třídy nebo série, nebo je dělitelný do třídy nebo série akcií, zainteresovaností, podílů nebo závazků[16].

Dlužné cenné papíry (debt securities) jsou[17]: „Jakékoli cenné papíry, které reprezentují věřitelský vztah s jinou obchodní jednotkou. Pohledávky z obchodního styku a půjčky finančních institucí nesplňují definici cenných papírů, a tak se nemohou považovat za dlužné cenné papíry, kromě případů, kdy se z nich cenné papíry vytvoří.“

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / klasifikace
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / classification

Pokud je investice „dlužný cenný papír“, vztahují se na ní požadavky vyhlášky SFAS 115, a investice se zařadí do jedné z těchto třech tříd:

Obchodované (trading)

Na prodej (available-for-sale)

Držené do splatnosti (held-to-maturity)

Do třídy obchodované se investice zařadí, pokud se pořídila pro to, aby byla v krátké době (near term) znovu prodaná. Řečeno jinak, do třídy obchodované se zařadí všechny dlužné cenné papíry, které se pořídily za účelem obchodování s nimi. Pod obchodováním se rozumí činnost, kde se investice pravidelně a často nakupují a prodávají. Obchodované dlužné cenné papíry jsou tedy ty dlužné cenné papíry, které se používají ke generování zisků z krátkodobých změn jejich tržních cen[18].

Do třídy na prodej se zařadí všechny dlužné cenné papíry, které se nepořídily za účelem obchodování, a které se nebudou držet do splatnosti.

Do třídy držené do splatnosti se zařadí všechny dlužné cenné papíry, které se pořídily s úmyslem je držet do splatnosti.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / obchodované
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / trading

Dlužné cenné papíry, které se klasifikovaly jako obchodované, se vždy vykazují v reálné hodnotě (fair value), která se obvykle rovná tržní hodnotě[19].

Pokud se reální hodnota změní, investice se upraví tak, aby tuto změnu zobrazila (postupem, kterému se říká „mark to market accounting“).

Například, 15.6.2001 firma XYZ koupí 1,000 pětiletých směnek vydaných jako cenné papíry firmou ABC v předchozím roce. Za tyto směnky zaplatí $95.50. Klasifikuje je jako obchodované.

Transakci zaúčtuje takto:

Investice

95,500

 

 

Peníze

 

95,500

Zaúčtování pořízené investice.


Investment

95,500Cash


95,500

To record purchase of notes.

30.6.2001 se směnky prodávají za $95.90. Tuto skutečnost zaúčtuje takto[20]:

Investice

400

 

 

Zisk

 

400

Zaúčtování zisku na investici.


Investment

400Gain


400

To record gain on investment.

31.7.2001 směnky se prodávají za $96.40. Tuto skutečnost zaúčtuje takto:

Peníze

96,400Investice


95,900

 

Zisk

 

500

Zaúčtování zisku na investici.


Cash

96,400Investment


95,900


Gain


500

To record gain on investment.

Je důležité si všimnout, že účetní jednotka zachází s nerealizovaným ziskem $400 stejně, jako s realizovaným ziskem $500.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / na prodej
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / available-for-sale

Dlužné cenné papíry, které se klasifikovaly jako na prodej se (podobně jako obchodované) také vždy vykazují v reálné hodnotě (fair value[21]).

Pokud se reální hodnota změní, investice se také upraví, aby tuto změnu zobrazila. Postup, který se na to užívá, je však odlišný od „mark to market accounting“, který se používá u investic klasifikovaných jako obchodované.

Rozdíl spočívá v tom, že nerealizovaný zisk se nepromítá na výsledovku jako součást běžného hospodářského výsledku (net income), ale jako součást souhrnného hospodářského výsledku (comprehensive income[22]).

Samotný účetní postup je tak poněkud složitější. Tento postup je popsán pod titulem: income statement / OCI / accounting / example / available-for-sale / debt.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / držené do splatnosti

The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / held-to-maturity

Dlužné cenné papíry, které se klasifikovaly jako držené do splatnosti se (odlišně od klasifikovaných jako obchodované nebo na prodej) nevykazují v reálné hodnotě (fair value). Na tyto investice se používá účetní metoda známá jako amortized cost[23].

Metoda amortized cost spočívá v tom, že firma zaúčtuje investice v současné hodnotě, a diskont nebo prémii, která vznikne, rozpustí do výnosových úroků metodou efektivní úrokové sazby[24] (effective interest rate method[25]).

Například, 1.1.2001 firma XYZ koupí od firmy ABC 1,000 pětiletých směnek s 10% kupónem vydaných jako cenné papíry ve dni jejich emise. Za tyto směnky zaplatí celkem $927,904. Klasifikuje je jako držené do splatnosti.

První krok, který firma XYZ musí učinit, je spočítat skutečný (implicitní) úrok (implicit interest rate[26]), který směnky platí. Může to učinit pomocí níže uvedené tabulky tím, že si odzkouší různé úrokové sazby[27] do té doby, než se spočítaný diskont (prémie) rovná skutečnému diskontu (prémii):

Tabulka pro kalkulaci úrokové sazby

Období

Peněžní tok

Úroková sazba

Formule současné hodnoty

Současná hodnota

A

B

C

D

E

01

$100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

$89,286

02

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

79,719

03

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

71,178

04

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

63,552

05

$1,100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

624,170

Současná hodnota

927,904

Nominální hodnota

(1,000,000)

(Diskont) / prémie

($72,096)Present value calculation table

Period

Cash flow

Interest rate

Present value formula

Present value

A

B

C

D

E

01

$100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

$89,286

02

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

79,719

03

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

71,178

04

100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

63,552

05

$1,100,000

12%

= B / (1+ C)[A]

624,170

Present value

927,904

Nominal value

(1,000,000)

(Discount) / premium

($72,096)


Jednou jak firma spočítá implicitní úrokovou sazbu, použije ji k rozpuštění diskontu do každého období[28].

Tabulka na rozpuštění diskontu

Čistá hodnota směnky

Úroková sazba

Příjmový úrok

Peněžní tok

Snížení diskontu

A

B

C = A x B

D

E = C - D

$927,904

12%

$111,349

$100,000

$11,349

939,253

12%

112,710

100,000

12,710

951,963

12%

114,236

100,000

14,236

966,199

12%

115,944

100,000

15,944

$982,143

12%

$117,857

$100,000

17,857

Celkový rozpuštěný diskont

$72,096

 


Discount amortization table

Net value of note

Interest rate

Interest

Cash flow

Discount amortization

A

B

C = A x B

D

E = C - D

$927,904

12%

$111,349

$100,000

$11,349

939,253

12%

112,710

100,000

12,710

951,963

12%

114,236

100,000

14,236

966,199

12%

115,944

100,000

15,944

$982,143

12%

$117,857

$100,000

17,857

Total discount amortization

$72,096

 

Transakci pak zaúčtuje takto: 1.1.2001

Investice

1,000,000

 


Diskont


72,096

 

Peníze

 

927,904

Zaúčtování pořízené investice.


Investment

1,000,000Discount


72,096


Cash


927,904

To record purchase of notes.

31.12.2001:

Peníze

100,000


Diskont

11,349

 

 

Příjmový úrok

 

111,349

Zaúčtování příjmu úroku a rozpuštění diskontu.


Cash

100,000


Discount

11,349Interest income


111,349

To record receipt of interest payment and amortization of discount.

31.12.2002:

Peníze

100,000


Diskont

12,710

 

 

Příjmový úrok

 

112,710

Zaúčtování příjmu úroku a rozpuštění diskontu.


Cash

100,000


Discount

12,710Interest income


112,710

To record receipt of interest payment and amortization of discount.

Atd. do 31.12.2005, kdy zaúčtuje:

Peníze

1,100,000


Diskont

17,857

 


Investice


1,000,000

 

Příjmový úrok

 

117,857

Zaúčtování příjmu úroku, jistiny a rozpuštění diskontu.Cash

1,100,000


Discount

17,857Investment


1,000,000


Interest income


117,857

To record receipt of interest payment, principle repayment and amortization of discount.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / držené do splatnosti / gains trading
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / held-to-maturity / gains trading

Jedním z cílů vyhlášky SFAS 115 je zabránit firmám tzv. řízení ziskovosti (earnings management[29]). V praxi by se to mohlo dělat pomocí finančních investic, což je relativně jednoduché (nebo bylo by, pokud by to nebylo zakázané).

Firma by mohla každý rok nakoupit nějaké dlužné cenné papíry, které by klasifikovala jako držené do splatnosti. Postupem času by se tržní hodnota těchto investic začala měnit, ale protože firma by na ně používala metodu amortized cost, tak by tyto změny nemusela nijak promítat do výsledovky.

V dalších období by tak na rozvaze měla nashromážděné nerealizované zisky a ztráty, které nikdy nebyly zohledněné ve výsledcích. Pokud by tak měla ztrátové období (nebo nedostatečně ziskové období), mohla by firma „chybějící zisky“ najít tak, že by některé ziskové investice reklasifikovala do třídy obchodované. Teď by jí nastala povinnost nerealizované zisky promítnout do hospodářského výsledku, a – jaké kouzlo – ztráta by se proměnila na zisk (v letech nadměrné ziskovosti by zas firma mohla reklasifikovat ztrátové investice).

FASB samozřejmě tušila, že by nějací koumáci na takovouto bezva fintu přišli, a napsala taková pravidla, aby jim v tom zabránila.

Jednoduše řečeno, FASB zakázala firmám, poté jak už se rozhodly investice klasifikované jako držené do splatnosti, je reklasifikovat, nebo prodat.

Samozřejmě toto má svou logiku. Pokud se firma rozhodne investice klasifikovat jako držené do splatnosti, musí mít úmysl a schopnost je skutečně držet do splatnosti. Pokud tento úmysl nebo schopnost neměla, tak se dopustila chyby, a tvůrci US GAAP ji netolerují[30] (obzvlášť takovou chybu, která se nesmírně hodí vedení).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / držené do splatnosti / okolnosti, které odůvodní převod
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / held-to-maturity / circumstances justifying transfer from held-to-maturity

Cílem tvůrců US GAAP je zabránit vedení firem v tom, aby ekonomickou skutečnost upravovali podle vlastního přání, ne aby jim příliš přísnými nebo nepromyšlenými pravidly bránili v rozumných rozhodnutích. Tudíž ke všeobecnému zákazu reklasifikovat nebo prodat investice klasifikované jako držené do splatnosti poskytuje výjimky. Jsou to:

Významné zhoršení finanční situace vystavitele

Změna v daňovém zákonu, která eliminuje osvobození úroků od daní

Koupě nebo prodej obchodní jednotky, na příklad segmentu (major business combination or disposition, i.e. segment)

Změna v zákoně nebo regulačním prostředí, které donutí firmu prodat investice klasifikované jako držené do splatnosti

Změna v regulačním prostředí, která způsobí podstatné navýšení kapitálu

Podstatná navýšení rizik u cenných papírů, které se drží, aby vyhověly požadavkům regulátora

Jiné okolnosti nebo události, které se ojediněle stávají, a které nemohly být rozumně předvídané vedením[31].

V každém případě pokud dojde k prodeji nebo převodu, je nutí sdělit následující informace jako součást samotných výkazů, nebo v příloze:

Účetní hodnotu převedených cenných papírů

Realizovaný zisk nebo ztrátu

Okolnosti, které vedly k prodeji nebo převodu.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / účetní postup / převody mezi klasifikacemi
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / accounting / transfers between classifications

Všechny převody mezi kategoriemi se provádějí v reálné hodnotě (fair value). Ve dni převodu se nerealizovaný zisk nebo ztráta promítne do účetnictví následovně:

Pokud je investice převedená z klasifikace obchodované (trading) převede se v účetní hodnotě[32].

Pokud je investice převedená do klasifikace obchodované, všechny nerealizované zisky a ztráty (které do té doby nebyly promítnuté do běžného hospodářského výsledku) se do něj promítnou (net income) a investice se převede v reální (tržní[33]) hodnotě.

Pokud je investice převedená do klasifikace na prodej (available-for-sale) z klasifikace držené do splatnosti (held-to-maturity), tak se nerealizovaný zisk nebo ztráta promítnou do ostatního souhrnného hospodářského výsledku (other comprehensive income[34]).

Pokud je investice převedená do klasifikace držené do splatnosti z klasifikace na prodej, tak se nerealizovaný zisk nebo ztráta budou dál vykazovat jako součást kumulace ostatního souhrnného hospodářského výsledku (accumulated other comprehensive income), ale budou rozpouštěny po dobu zbývající životnosti investice stejně, jako by byly rozpouštěny diskont nebo prémie[35].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / dlužné cenné papíry / trvalý pokles v hodnotě
The balance sheet / long-lived assets / investments / debt securities / permanent decline in value

Pokud reálná hodnota investice klasifikované jako na prodej (available-for-sale) nebo držené do splatnosti (held-to-maturity) trvale[36] poklesne[37], účetní jednotka je povinna tento pokles zobrazit tím, že ztrátu (která vznikne odpisem investice k reálné hodnotě) okamžitě promítne do běžného hospodářského výsledku.

U investic klasifikovaných jako na prodej, se trvalý pokles „realizuje“ tím, že se na rozvaze ztráta promítne do běžného hospodářského výsledku (net income) oproti kumulaci ostatního souhrnného hospodářského výsledku (accumulated other comprehensive income[38]). Následné nerealizované zisky a ztráty (kromě ztráty způsobené dalším trvalým poklesem hodnoty) se účtují běžným způsobem[39].

U investic klasifikovaných jako držené do splatnosti se ztráta zaúčtuje oproti investici, a nová účetní hodnota (cost basis) se stanoví ve výši reálné hodnoty dne, kdy se o poklesu usoudilo, že je trvalý. Případný následný vzrůst hodnoty se nesmí účtovat (SFAS 115, odstavec 16 …„The new cost basis shall not be changed for subsequent recoveries of fair value.“…).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní dlužné finanční investice
The balance sheet / long-lived assets / investments / other debt investments

Ostatní dlužné investice (investice, které se nemohou považovat za cenné papíry, a na které se tak nevztahuje vyhláška SFAS 115) se účtují metodou amortized cost (vytvoří se diskont nebo prémie, která se následně rozpustí oproti příjmovému úroku).

V případě, že se jedná o půjčku, která platí reálný úrok, investice se může vést v nominální hodnotě. V případě, že se jedná o půjčku, která neplatí reálný úrok, musí se vypočítat (impute) nový reálný úrok (imputed interest rate), který se pak použije na stanovení diskontu nebo prémie.

Například, firma XYZ půjčí manželce předsedy dozorčí rady $100,000 na dva roky s tím, že paní manželka platí 2% úrok a celou částku (včetně úroku) zaplatí za dva roky. Pokud by si paní manželka bývala půjčila od banky, zaplatila by 12% úrok[40]. Současná hodnota této půjčky je $82,908[41].

Tabulka na rozpuštění diskontu

Čistá hodnota půjčky

2% úroková sazba

12% úroková sazba


A, A = A + C

B = $100,000 x 2%

C = A x 12%

D = C - A

$82,908

$ 2,000

$ 9,949

$ 7,949

$92,857

2,000

11,143

9,143


$ 4,000

$ 21,092

$ 17,092


Transakci zaúčtuje takto:

Investice

100,000


Odložený příjmový úrok

17,092Peníze


100,000

 

Diskont

 

17,092

Zaúčtování půjčky spřízněné osobě.


Investment

100,000


Deferred interest income

17,092Cash


100,000


Discount


17,092

To record loan to related party.

Na konci prvního roku provede tento zápis:

Diskont

7,949


Ostatní kompenzace[42]

7,949


Pohledávka na úrok

2,000Příjmový úrok


9,949

 

Odložený příjmový úrok

 

7,949

Zaúčtování tržby a nákladů spojených s půjčkou spřízněné osobě.


Discount

7,949


Other compensation

7,949


Interest receivable

2,000Interest income


9,949


Deferred interest income


7,949

To record revenue and expenses related to related party loan.

Na konci druhého roku provede tento zápis:

Diskont

11,143


Ostatní kompenzace[43]

9,143


Pohledávka na úrok

2,000Příjmový úrok


11,143

 

Odložený příjmový úrok

 

11,143

Zaúčtování tržby a nákladů spojených s půjčkou spřízněné osobě.


Discount

9,143


Other compensation

9,143


Interest receivable

2,000Interest income


11,143


Deferred interest income


9,143

To record reve nue and expenses related to related party loan.

Pokud paní manželka půjčku splatí, XYZ provede tento zápis:

Peníze

104,000Investice


100,000


Pohledávka na úrok


4,000

Zaúčtování splacené půjčky spřízněné osobě.


Cash

104,000Investment


100,000


Interest receivable


4,000

To record receipt of related party loan.

Pokud XYZ paní manželce půjčku odpustí, provede tento zápis:

Ztráta[44]

104,000Investice


100,000


Pohledávka na úrok


4,000

Zaúčtování odpisu půjčky spřízněné osobě.


Loss

104,000Investment


100,000


Interest receivable


4,000

To record write-off of loan to related party.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní dlužné finanční investice / trvalý pokles v hodnotě
The balance sheet / long-lived assets / investments / other debt investments / permanent decline in value

Na tyto investice platí stejný všeobecný požadavek (brzy se očekává nová vyhláška, která toto pravidlo dál upřesní) jako na dlužné cenné papíry. Pokud jejich reální hodnota trvale poklesne, investice se musí odepsat k nové hodnotě (oproti ztrátě) v momentu, kdy se o poklesu se usoudí, že je trvalý.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / definice
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity investments / definition

Cenné papíry (securities) jsou: “Akcie, participace nebo jiný podíl v majetku nebo obchodní činnosti vystavitele, nebo závazek vystavitele, který (a) reprezentuje finanční nástroj vydaný buď na držitele nebo na jméno a nebo (pokud ne) je reprezentován finančním nástrojem, který je registrovaný v knihách, které jsou vedeny za tímto účelem buď vystavitelem nebo v prospěch vystavitele, (b) je běžně obchodován na burze nebo finančním trhu a nebo (pokud má formu nástroje) je běžně poznáván v oblasti, kde byl vydán, nebo kde se s ním obchoduje jako s prostředkem k investování, a (c) je jeden z třídy nebo série, nebo je dělitelný do třídy nebo série akcií, zainteresovaností, podílů nebo závazků[45].

Majetkové cenné papíry (equity securities) jsou[46]: „Jakýkoliv cenný papír který reprezentuje majitelský podíl v ekonomické jednotce (na příklad, kmenové akcie, prioritní akcie nebo jiné majitelské podíly) nebo právo pořídit (… opce na odkoupení) nebo prodat (… opce na odprodej) majitelský podíl v ekonomické jednotce za pevně stanovenou nebo zjistitelnou cenu. Za majetkový cenný papír se však nedá považovat směnitelný dluhopis nebo prioritní akcie, která je vypověditelná nebo vypověditelná na rozhodnutí investora.“

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification

Majetkové cenné papíry se klasifikují především podle výše vlivu, který poskytují investorovi. Existují tři možnosti:

Pasivní investice (passive interest)

Podstatný vliv (significant influence)

Rozhodující vliv (control)

Otázka vlivu je tak zásadní otázkou, od které se odvíjí všechny další účetní postupy. Je důležité si uvědomit, že US GAAP vždy dává přednost ekonomické skutečnosti nad právní formou. To znamená, že pokud firma vlastní míň než 20% (majitelských práv) jiné firmy, dá se předpokládat, že tuto firmu není schopná podstatně ovlivnit. Tento předpoklad je však rozumný (a dá se podle něj zachovat) pouze v případě, že neexistují důkazy o opaku. Podobně, pokud jedna firma vlastní míň než 50% druhé firmy, dá se předpokládat, že tuto firmu není schopná kontrolovat, ale znovu pouze pokud neexistují žádné důkazy o opaku[47].

Přesněji, vyhláška APB 18 říká, že pokud investor má 20% nebo víc majitelského podílu v jiné ekonomické jednotce, dá se předpokládat, že je schopen tuto jednotku ovlivnit. Vyhláška však upozorňuje na fakt, že spoléhání se na takovéto objektivní měřítko často subjektivní reality, často povede k chybnému rozhodnutí. Vyhláška proto účetnímu ukládá povinnost vždy spoléhat na svůj vlastní úsudek (judgment) při určování, zda nějaká konkrétní investice poskytuje jeho firmě možnost podstatně ovlivnit jinou ekonomickou jednotku.

Mezi náznaky (nebo důkazy) podstatného vlivu patří: reprezentace ve správní[48] nebo dozorčí radě, spoluúčast na důležitých rozhodnutích, podstatné mezifiremní transakce, výměna vedoucích pracovníků nebo technologická závislost.

Druhá strana mince je, že větší než 20% nemusí vždy znamenat podstatný vliv.

Například, investor sice vlastní mezi 20% a 50% majitelských podílů, ale podepíše dohodu, kde se vzdá podstatných majitelských práv (jako na příklad právo zvolit vlastního člena (členy) do správní nebo dozorčí rady), existuje důkaz, že se nejedná o situaci, kde držitel majitelských podílů má podstatný vliv, ale že je pouze pasivní investor. Mezi jiné důkazy, které také naznačují, že se jedná o pasivní investici, patří situace, kdy investor chce zvolit zástupce do správní nebo dozorčí rady, ale není toho schopen, nebo kde majoritní podíl vlastní jedna osoba (nebo malá skupina osob), nebo kde tato skupina kontroluje firmu prostřednictvím zlatých akcií (nebo jinými podobnými prostředky), nebo kde investor chce, ale není schopen získat víc než veřejnou informaci (na příklad pokud nemůže nahlédnout do účetnictví firmy, i když chce)[49].

Co se rozhodujícího vlivu týče, tak stávající US GAAP je podstatně konkrétnější. Podle vyhlášky SFAS 94 existuje kontrola (nebo, přesněji řečeno, existuje povinnost konsolidovat) pokud jedna firma má většinový volící podíl[50] (majority voting interest) v jiné firmě.

Například, firma XYZ vlastní 51% akcií společnosti ABC. Vláda země, kde je ABC zaregistrovaná, však vlastní jednu „zlatou akcii“. XYZ tak sice disponuje většinovým majitelským podílem, ale nedisponuje většinovým volícím podílem, pokud vláda té zemi může pomocí této „zlaté akcie“ vetovat rozhodnutí XYZ, která se týkají ABC.

Vyhláška SFAS 94 uvádí následující výjimky ke všeobecnému pravidlu, že firma musí konsolidovat všechny ekonomické subjekty, ve kterých vlastní (nebo kontrolují) nad 50% majitelského podílu.

Situace, kdy je firma pod soudním dohledem (na příklad firma je v konkurzu, nebo pod nucenou správou).

Situace, kdy firma operuje v zemi, kde chování vlády (na příklad pokud existují restrikce při výměně peněz – foreign exchange restrictions) vážně zpochybňuje možnost majoritního vlastníka kontrolovat firmu, nebo mít z ní ekonomický prospěch.

Opačná situace, kdy menší než 50% majitelský podíl umožňuje investorovi ovládat investice, je poněkud kontroverznější.

Například, v roce 1986 se firma Coca-Cola rozhodla vylepšit své finanční výsledky. Udělala to tak, že se rozdělila na dvě části: Coca-Cola a Coca-Cola Enterprises. Firma Coca-Cola si ponechala značku, marketing a výrobu a prodej koncentrátu. Firmě Coca-Cola Enterprises zbylo tento koncentrát dát do lahví a dopravit konečnému spotřebiteli. Samozřejmě firma Coca-Cola Enterprises také zdědila většinu investičního majetku a dluh s ním spojený.

Výsledkem bylo, že v roce 1997 Coca-Cola měla tržby ve výši $18.9 miliard, a tržní kapitalizaci $203 miliard. Coca-Cola Enterprises však měla tržby ve výši $11.3 miliard, a tržní kapitalizaci $13 miliard. V témže roce Coca-Cola stále vlastnila 44% Coca-Cola Enterprises.

Je možné, aby někoho napadlo, že Coca-Cola mohla kontrolovat svou bývalou obchodní jednotku?

Fakt, že bývalý finanční ředitel (a následně prezident) Coca-Cola (Douglas Ivester – mimochodem člověk, jehož byl nápad vytvořit z Coca-Cola Enterprises samostatnou firmu) byl předsedou dozorčí rady Coca-Cola Enterprises (do doby, než byl jmenován nejvyšším ředitelem firmy Coca-Cola), tomuto závěru[51] nasvědčuje. Nicméně, i přes kontroverzi spojenou s touto skutečností, tyto dvě firmy dodnes nevytvořily konsolidovanou uzávěrku.

Tato situace se brzy změní.

V roce 1999 FASB znovu vydal návrh vyhlášky[52] (původně vydán v roce 1995), která upravuje, kdy přesně firma bude mít povinnost konsolidovat.

Tato vyhláška bude měnit dosavadní pravidla, která se soustředila na majitelský podíl[53], a zavádí pravidla, která se budou soustřeďovat na kontrolu[54].

Podle návrhu bude mít účetní jednotka povinnost konsolidovat všechny jiné subjekty[55], které kontroluje. Kontrolu definuje takto:

„Kontrola má podle této vyhlášky dvě vlastnosti: 1. matka má rozhodovací pravomoc (o kterou se s nikým jiným nedělí), která jí umožňuje řídit činnosti dcery, a 2. matka tuto rozhodovací pravomoc může používat na to, aby zvýšila výhody a snížila ztráty, které jí plynou z dcery. Tyto navzájem propojené vlastnosti obvykle mají jeden zdroj, jako například majoritní vlastnický podíl ve volících akciích dcery, ale mohou mít i více zdrojů. Na- příklad, rozhodovací pravomoc matky může vyplývat z ústavných listin dcery (stanovy, partnerská dohoda, atd.), z dohody s vlastníky majitelských podílů, volicí blok, nebo jiný právní nástroj. Výhody matce mohou plynout i tím, že vlastní prioritní akcie nebo jiné nástroje, které jí umožní se podílet na zisku dcery[56]“.

Tento popis kontroly je sice celkem vyčerpávající, ale stále dává prostor kreativnímu vedení vyhnout se povinnosti konsolidovat. Návrh vyhlášky tak pokračuje: „kromě když existují důkazy o opaku, bude se přepokládat, že kontrola existuje, pokud jedna firma:

Má majoritní volící podíl (disponuje s víc než půlkou hlasů) při volbě správních orgánů[57], nebo má právo dosadit většinu členů těchto orgánů

Má velký minoritní volící podíl, zatím co žádná jiná osoba (fyzická nebo právní) nedisponuje s významným podílem[58]

Má jednostrannou schopnost získat majoritní volící podíl při volbě správních orgánů, nebo dosadit většinu členů těchto orgánů tím, že vlastní směnitelné cenné papíry nebo jiné opce, které může využít[59].

Protože tento návrh byl už jednou upraven, neočekává se, že podmínky konečné verze budou podstatně odlišné od návrhu[60].

Původně se očekávalo, že konečná vyhláška bude vydaná do června 2001 dohromady s vyhláškami, upravujícími obchodní kombinace[61] (business combinations) a nehmotný majetek[62] (intangible assets). Tento termín však nebyl dodržen[63].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / pasivní investice
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / passive investments

Investice se dá považovat za pasivní, pokud je „majetkový cenný papír“, a pokud má bezprodleně zjistitelnou reálnou hodnotu[64] (readily determinable fair value); pak se na ní vztahují požadavky vyhlášky SFAS 115. Investice se zařadí do jedné z těchto dvou kategorií:

Obchodované (trading)

Na prodej (available-for-sale)

Do třídy obchodované se investice zařadí pokud se pořídila pro to, aby se v krátké době (near term) znovu prodala. Řečeno jinak, do třídy obchodované se zařadí všechny majetkové cenné papíry, které se pořídily za účelem obchodování s nimi. Pod obchodování s nimi se rozumí činnost, kde se investice pravidelně a často nakupují a prodávají. Obchodované majetkové cenné papíry jsou tedy ty majetkové cenné papíry, které se používají ke generaci zisků z krátkodobých změn jejich tržní ceny[65].

Do třídy na prodej se zařadí všechny majetkové cenné papíry, které se pořídily za jiným účelem, než obchodování s nimi.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / účetní postup / obchodované
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / accounting / trading

Majetkové cenné papíry, které jsou klasifikované jako obchodované, se vždy vykazují v reálné hodnotě (fair value), která se obvykle rovná tržní hodnotě[66].

Pokud se reálná hodnota změní, investice se upraví tak, aby tuto změnu zobrazila (postupem, kterému se říká „mark to market accounting“).

Například, 1.6.2001 firma XYZ koupí 1,000 (z celkového počtu 10,000,000) akcií firmy ABC. Za akcie zaplatí $35.00, a klasifikuje je jako obchodované.

Transakci zaúčtuje takto:

Investice

35,000

 

 

Peníze

 

35,000

Zaúčtování pořízené investice.


Investment

35,000Cash


35,000

To record purchase of shares.

30.6.2001 se akcie obchodují za $37.00.

Tuto skutečnost zaúčtuje takto[67]:

Investice

2,000

 

 

Zisk

 

2,000

Zaúčtování zisku na investici.


Investment

2,000Gain


2,000

To record gain on investment.

1.7.2001 firma ABC vyplatí dividendy v celkové výši $2,000,000 (= $0.20 na akcii.

Tuto skutečnost XYZ zaúčtuje takto:

Pohledávka na dividendy

200Dividendy[68]


200

Zaúčtování zisku na investici.


Dividends receivable

200Dividend income


200

To record gain on investment.

30.7.2001 firma XYZ akcie prodá za 38.00.

Tuto transakci zaúčtuje takto:

Peníze

38,000Investice


37,000


Zisk


1,000

Zaúčtování prodeje investice.


Dividends receivable

38,00Dividend income


37,000


Gain


1,000

To record sale of investment.

1.8.2001 firma obdrží dividendy.

Tuto transakci zaúčtuje takto:

Peníze

200Pohledávka na dividendy


200

Zaúčtování příjmu za dividendy.


Cash

200Dividend receivable


200

To record receipt of dividend.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / účetní postup / na prodej
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / accounting / available-for-sale

Majetkové cenné papíry, které jsou klasifikované jako na prodej se (podobně jako ty klasifikované jako obchodované) také vždy vykazují v reálné hodnotě (fair value[69]).

Pokud se reálná hodnota změní, investice se také upraví tak, aby tuto změnu zobrazila. Postup, který se na to používá, je však odlišný od „mark to market accounting“, který se používá u investic klasifikovaných jako obchodované.

Rozdíl spočívá v tom, že nerealizovaný zisk se nepromítá na výsledovku jako součást běžného hospodářského výsledku (net income), ale jako součást souhrnného hospodářského výsledku (comprehensive income[70]).

Samotný účetní postup je tak poněkud složitější. Tento postup je popsán pod titulem: income statement / OCI / accounting / example / available-for-sale / equity.

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / ostatní pasivní majetkové investice
The balance sheet / long-lived assets / investments / other passive equity investments

Pokud investice byla klasifikována jako pasivní, ale nesplňuje definici „majetkového cenného papíru“, a nebo nesplňuje požadavek, že má bezprodleně zjistitelnou reálnou hodnotu (readily determinable fair value), nevztahují se na ní požadavky vyhlášky SFAS 115.

Tato investice se vyjadřuje v účetnictví v pořizovací hodnotě (cost).

Na tuto investici však platí stejné všeobecné pravidlo jako na dlužné cenné papíry: pokud reálná hodnota investice trvale poklesne, investice se musí odepsat k nové hodnotě (oproti ztrátě) v momentu, kdy se o poklesu usoudilo, že je trvalý[71].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / podstatný vliv

The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence

Pokud majetková investice[72] poskytuje investorovi podstatný vliv, tak se na tuto investici používá účetní postup známý jako „jednořádková konsolidace“[73] (one-line consolidation), nebo-li equity method. Postup spočívá v tom, že se „konsolidují“ pouze výsledovky, ale ne rozvahy.

Například, 1.4.201 firma XYZ koupí 5,000,000 akcií firmy ABC za $25 za kus, a tímto získá 40% podíl v této firmě (tato suma odpovídá reálné hodnotě majetku ABC, a tak nevznikne žádný goodwill). 20.6.2001 firma ABC vyhlásí dividendy v celkové výši $2,500,000. 30.6.2001 (konec svého fiskálního roku a konec fiskálního čtvrtroku firmy XYZ) má ABC hospodářský výsledek v celkové výši $20,000,000, a cena jejích akcií na burze je $26. 25.3.2002 XYZ všechny akcie ABC prodá za $27 (pro zjednodušení příkladu se předpokládá, že mezi 1.1.2001 a 25.3.2002 firma nevyhlásila žádné dividendy a vykázala nulový hospodářský výsledek. Odložené daně se rovněž v tomto příkladu ignorují[74]).

1.4.2001 (5,000,000 x $25 = $125,000,000)

Investice

125,000,000Peníze


125,000,000

Zaúčtování pořízené investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Investment

125,000,000Cash


125,000,000

To record equity method investme nt.

20.6.2001 ($2,500,000 x 40% = $1,000,000)

Pohledávky na dividendy

1,000,000Investice


1,000,000

Zaúčtování dividendy vyhlášené investicí, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Dividends receivable

1,000,000Investment


1,000,000

To record dividends declared by equity method investment.

30.6.2001 ($20,000,000 x 40% = $8,000,000)

Investice

8,000,000Podíl na zisku investice[75]


8,000,000

Zaúčtování podílu na zisku investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Investment

8,000,000Share of investment’s income


8,000,000

To record s hare in equity method investment ’s income .

Změna ceny akcií z $25 na $26 se podle equity method nepromítá do účetnictví investora.

25.3.2002 ($125,000,000 - $1,000,000 + $8,000,000 = $132,000,000; $132,000,000 - $135,000,000 = $3,000,000)

Peníze

135,000,000Investice


132,000,000


Zisk


3,000,000

Zaúčtování podílu na zisku investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Cash

135,000,000Investment


132,000,000


Gain


3,000,000

To record s hare in equity method investment ’s equity .

Jak je vidět z tohoto účetního postupu, pokud investor ve skutečnosti ovládá investici, equity method mu umožní celkem úspěšně umístit dluh, který patří investici a ve kterém má podíl také investor, mimo rozvahu. I když FASB (v současné době) nehodlá změnit pravidla ohledně equity method, hodlá zpřísnit podmínky pro použití této metody (tím, že upřesní kdy přesně investor ve skutečnosti kontroluje investici a tak musí provést plnou konsolidaci). Tímto krokem se v budoucnosti omezí možnost používat tento účetní postup k vytvoření mimo-rozvahové zadluženosti (off-balance sheet debt)[76].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / podstatný vliv / složitější příklad
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence / complex equity method example

Aplikace equity method v praxi je často komplikovaná dvěmi dalšími okolnostmi: existencí goodwill a skutečně mimořádnými položkami (extraordinary items).

Pokud investor zaplatí víc, než je reální hodnota čistých aktiv investice, vznikne pro něj goodwill (stejně jako kdyby koupil 100% firmy). Pokud investice v nějakém období vykáže skutečně mimořádnou položku, investor musí tuto položku také uvést zvlášť[77].

Na příklad, 1.4.2001 firma XYZ koupila 40% podíl v firmě Acme za $125,000,000. Účetní hodnota čistého majetku firmy Acme byla $250,000,000, a reálná hodnota $275,000,000. XYZ tak zaplatila prémii (goodwill) ve výši $15,000,000[78] ($275,000,000 x 40% = $110,000,000; $125,000,000 - $110,000,000 = $15,000,000) s tím, že zbývajících $10,000,000 se vztahuje na podhodnocený majetek.

Protože se jedná o equity method (kde se konsolidují pouze výsledovky), XYZ nemusí goodwill účtovat. Nicméně svůj podíl na zisku Acme musí upravit o odpis podhodnoceného majetku[79].

XYZ zjistila, že podhodnocenému majetku zbývá 5 let života, a že se má odepisovat rovnoměrně. XYZ goodwill neodepisuje[80], ale v 6. roce životnosti usoudí, že investice už nemá stejnou hodnotu jako měla, a goodwill odepíše.

Alokace rozdílu

Léta 1 - 5

Rok 6

Alokování na podhodnocený majetek

$10,000,000 / 5 =

$2,000,000

-

Alokování na goodwill

$15,000,000 =

-

$15,000,000

Celková úprava výnosů


$2,000,000

$15,000,000


Allocating the differential

Years 1 - 5

Year 6 on

Allocated to undervalued assets

$10,000,000 / 5 =

$2,000,000

-

Allocated to goodwill

$15,000,000 =

-

$15,000,000

Total adjustment to revenue


$2,000,000

$15,000,000

30.6.2001 Acme vyhlásila hospodářský výsledek ve výši $20,000,000. Součástí tohoto hospodářského výsledku byla skutečně mimořádná ztráta (extraordinary loss) ve výši $800,000 (odložené daně se pro uchování přehlednosti příkladu ignorují[81]).

1.4.2001 (5,000,000 x $25 = $125,000,000)

Investice

125,000,000Peníze


125,000,000

Zaúčtování pořízení investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Investment

125,000,000Cash


125,000,000

To record equity method investment.

30.6.2001 ($20,000,000 x 40% = $8,000,000; $800,000 x 40% = 320,000)

Investice

8,000,000


Skutečně mimořádná ztráta

320,000Podíl na zisku investice


8,320,000

Zaúčtování podílu na zisku a skutečně mimořádné ztrátě investicí, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Investment

8,000,000


Extraordinary loss

320,000Share of investment’s income


8,320,000

To record s hare in equity method investment ’s income and extraordinary item .

Protože XYZ musí skutečně mimořádnou položku vykázat pod čarou (below the line), podíl na zisku investice zahrne do svého běžného hospodářského výsledku před odečtením této částky ($20,800,000 x 40% = $8,320,000).

30.6.2001

Podíl na zisku investice

2,000,000Investice


2,000,000

Zaúčtování rozpuštění akviziční prémie.


Share of investment’s income

2,000,000Investment


2,000,000

To record amortization of acquisition premium.

Tento zápis by XYZ provedla po zjištění, že goodwill trvale poklesl[82].

Ztráta

15,000,000Investice


15,000,000

Zaúčtování trvalého poklesu hodnoty investice (odpis goodwill).


Loss

15,000,000Investment


15,000,000

To record permanent decline in the value of investment (writing off of goodwill).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / podstatný vliv / ztráty
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence / losses

Pokud je equity method investice ztrátová, investor o ztrátu sníží investice takto:

Podíl na ztrátě investice [83]

80,000Investice


80,000

Zaúčtování podílu na ztrátě investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace.


Share of investment’s loss

80,000Investment


80,000

To record s hare in equity method investment ’s loss .

Pokud ztráty budou trvat, investice bude vykazovat až do doby, než je zůstatek na účte nula. Jednou jak je nulový zůstatek, investice se přestane vykazovat a bude vedena v evidenci ztrát mimo výkazů. Pokud se investice znovu stane ziskovou, použije zisky, aby nejprve uhradil minulé ztráty, a jakmile má účet investice opět kladný zůstatek, začne investici znovu vykazovat.

Pokud však investor garantuje zadluženost investice, má povinnost jí vždy vykazovat, a to i v případě, že zůstatek na účtě investice je záporný.

Na rozvaze bude investici uvádět jako kontrární položku (contra account).

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / podstatný vliv / vnitropodnikové transakce
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence / intercompany transactions

Podle interpretace[84] vyhlášky APB 18 povinnost investora odstranit vnitropodnikové zisky (intercompany profits) se také vztahuje na equity method investice. K provedení existují dvě možnosti: 1.) investor musí buď odstranit poměrnou část vnitropodnikových zisků (pro rate share of profits), nebo 2.) musí odstranit všechny vnitropodnikové zisky.

První postup se používá, pokud se investice považovat za „arm’s length“. Druhý postup se používá, pokud se investice nedá považovat za „arm’s length“[85].

Například, pokud by ABC prodala XYZ[86] zboží, na kterém vydělala[87] $100,000 (předpokládá se, že ostatní fakta jsou stejná jako v prvním z předchozích příkladů), odstraní poměrnou část zisků ($100,000 x 40%) a provedla by tento zápis (pro přehlednost příkladu se ignoruje daňový dopad[88]):

Investice

7,960,000Podíl na zisku investice


7,960,000

Zaúčtování podílu na zisku investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace, snížené o vnitropodnikový zisk.


Investment

7,960,000Share of investment’s income


7,960,000

To record s hare in equity method investment ’s income adjusted for intercompany profit .


Investor však má nárok tyto zisky jednou jak přestanou být vnitropodnikové. To se stane v momentu, kdy je zboží nebo výrobek[89] prodáno třetí straně.

Například, pokud by XYZ prodala půlku zboží před uzávěrkou, provedla by tento zápis ($100,000 x 50% x 40% = $20,000):

Investice

7,980,000Podíl na zisku investice


7,980,000

Zaúčtování podílu na zisku investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace, snížené o vnitropodnikový zisk.


Investment

7,980,000Share of investment’s income


7,980,000

To record s hare in equity method investment ’s income adjusted for intercompany profit .

Pokud se jedná o investice, která se nedá považovat za „arm’s length“, tak se musí odstranit 100% vnitropodnikových zisků.

Například, XYZ, dohromady s firmami DEF a GHI, založí ABC jako reprezentační kancelář v Evropě. Na založení ABC poskytne půjčku, která ještě nebyla splacená, a provede tento zápis[90]:

Investice

7,900,000Podíl na zisku investice


7,900,000

Zaúčtování podílu na zisku investice, která se účtuje metodou jednořádkové konsolidace, snížené o vnitropo dnikový zisk.


Investment

7,900,000Share of investment’s income


7,900,000

To record s hare in equity method investment ’s income adjusted for intercompany profit .Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / rozhodující vliv
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / control

Pokud jeden podnik kontroluje druhý podnik, musí druhý podnik konsolidovat a vykázat konsolidované výkazy. Podle stávajících pravidel se pod výrazem „kontroluje“ obvykle rozumí fakt, že podnik vlastní víc než 50% druhého podniku.

Podle pravidel, která se očekávají[91] bude kontrola definována podstatně jinak, a tak se dá očekávat, že podniky budou muset konsolidovat investice, ve kterých mají podstatně míň než 50%.

Co se účetnictví týče, tak pokud jedna firma vlastní 95 nebo víc % jiné firmy, konsolidace je jednoduchá.

Například, firma XYZ chce koupit firmu ABC:

XYZ a ABC

Před-akviziční rozvahy

XYZ

ABC


XYZ

ABC

Peníze

$50,000

$10,000


Závazky

$30,000

$25,000

Ostatní běžná aktiva

70,000

25,000


Kmenové akcie

100,000

25,000

Investiční majetek

60,000

20,000


Emisní ážio

20,000

5,000

Pozemky

20,000

10,000


Nerozdělený zisk

50,000

10,000

Celková aktiva

$200,000

$65,000


Celková pasiva

$200,000

$65,000XYZ and ABC

Pre-acquisition Balance Sheets

XYZ

ABC


XYZ

ABC

Cash

$50,000

$10,000


Liabilities

$30,000

$25,000

Other current assets

70,000

25,000


Common stock

100,000

25,000

PP&E

60,000

20,000


APIC

20,000

5,000

Land

20,000

10,000


Retained earnings

50,000

10,000

Total assets

$200,000

$65,000


Total liabilities and equity

$200,000

$65,000


Koupí ji za $40,000. Účetnictví obou firem pak konsoliduje pomocí takovéto konsolidační tabulky:

Konsolidační tabulka


Úpravy

 

 

XYZ

ABC

Dr.

Cr.

XYZ / ABC

Peníze

$10,000

$10,000

 

 

$20,000

Ostatní běžná aktiva

70,000

25,000

 

 

95,000

Investiční majetek

60,000

20,000

 

 

80,000

Pozemky

20,000

10,000

 

 

30,000

Investice v ABC

40,000

 

 

$40,000

 

Celková aktiva

200,000

65,000

 

 

225,000

 

 

 

 

 

 

 

Závazky

30,000

25,000

 

 

55,000

Kmenové akcie

 

 

 

 

 

 

XYZ

100,000

 

 

 

100,000

 

ABC

 

25,000

$25,000

 

 

Emisní á žio

 

 

 

 

 

 

XYZ

20,000

 

 

 

20,000

 

ABC

 

5,000

5,000

 

 

Nerozdělený zisk

 

 

 

 

 

 

XYZ

50,000

 

 

 

50,000

 

ABC

 

10,000

10,000

 

 

 Celková pasiva

$200,000

$65,000

$40,000

$40,000

$225,000

 


Consolidation worksheet


EliminationsXYZ

ABC

Dr.

Cr.

XYZ / ABC

Cash

$10,000

$10,000

 

 

$20,000

Other current assets

70,000

25,000

 

 

95,000

PP&E

60,000

20,000

 

 

80,000

Land

20,000

10,000

 

 

30,000

Investment in ABC

40,000

 

 

$40,000

 

Total assets

200,000

65,000

 

 

225,000

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities

30,000

25,000

 

 

55,000

Common stock

 

 

 

 

 

 

XYZ

100,000

 

 

 

100,000

 

ABC

 

25,000

$25,000

 

 

APIC

 

 

 

 

 

 

XYZ

20,000

 

 

 

20,000

 

ABC

 

5,000

5,000

 

 

Retained earnings

 

 

 

 

 

 

XYZ

50,000

 

 

 

50,000

 

ABC

 

10,000

10,000

 

 

 Total liabilities & equity

$200,000

$65,000

$40,000

$40,000

$225,000

 

A zaúčtuje tímto zápisem:

Kmenové akcie (ABC)

25,000

 

Emisní ážio (ABC)

5,000

 

Nerozdělený zisk (ABC)

10,000

 

 

Investice v ABC (XYZ)

 

40,000

Zaúčtování pořízení investice.


Common stock (ABC)

25,000

 

APIC (ABC)

5,000

 

Retained earnings (ABC)

10,000

 

 

Investment in ABC (XYZ)

 

40,000

To record investment.

Pokud však investor vlastní míň než 95%, konsolidace je poněkud komplikovanější[92].

Rozvaha / dlouhodobá aktíva / finanční investice / majetkové cenné papíry / klasifikace / rozhodující vliv / vnitropodnikové zisky
The balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / control / intercompany transactions

Vnitropodnikové zisky se při konsolidaci eliminují stejným způsobem, jako u investic s podstatným vlivem, které se nemohou považovat za „arm’s length.“ Viz: the balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification / significant influence / intercompany transactions.1 Dlouhodobému majetku se také říká „fixed assets.“ Od tohoto názvu se však postupně opouští.2 Nerostné zdroje a jiné přírodní zdroje se podle US GAAP účtují a vykazují odděleně od pozemků, pod kterými leží. US GAAP má specifická pravidla pro prakticky každý zdroj. I když účetnictví pro nerosty je zajímavé, nezajímá se o něj dostatečně dost lidí, aby bylo vhodné ho popisovat v publikaci, jako je tato. Pokud máte nějaké otázky spojené s touto tématikou, prosím obraťte se přímo na autora na adrese: www.gaap.cz.3 Během prvních třiceti letech minulého století se v USA podstatně změnil postoj vlády a akademie vůči svobodném trhu a jeho schopnosti řídit ekonomii. Důsledkem bylo nejprve zavedení daní z příjmu (která do roku 1913 neexistovala), a pak (hlavně pod vlivem ekonoma Johna Keynese) zavedení rozsáhlého systému regulací a přerozdělování. Během sedmdesátých a osmdesátých let problémy způsobené stagfací (kombinace ekonomické stagnace a vysoké inflace) a vlivem osob jako Ayn Rand a Ludwig von Mises donutilo lidi uznat, že takovýto systém není dlouhodobě udržitelný, a tak v sedmdesátých a především osmdesátých letech začala vlna deregulace a ekonomické liberalizace, která (s přestávkami a občasnými výpadky) v USA pokračuje dodnes, a která se šíří po světě pod názvem globalizace.4 Firma Bankers Trust, nejagresivnější prodejce finančních derivátů byla nejprve potrestána za podvod na vlastních klientech, a nakonec převzaná Deutsche Bank (v roce 1999).5 Například, Gibson Greetings ztratil $20 milionů, Procter & Gamble $157 milionů, Air Products $122 milionů, Eastman Kodak $220 milionů.6 Například ztráty způsobené finančními deriváty způsobily bankrot německé firmy Metallgesellschaft a amerického okresu Orange County.7 Krátký přehled vyhlášek, které tuto oblast upravují (upravovaly): SFAS 105 (nahrazená), SFAS 107, SFAS 115, SFAS 119 (nahrazená), SFAS 125 (nahrazená), SFAS 130, SFAS 133, SFAS 137, SFAS 138, SFAS 140, Interpretace 35, EITF 84-5, EITF 85-40, EITF 89-4, EITF 93-18, EITF 94-4, EITF 96-10, EITF 96-16, EITF 97-7, EITF 98-7, EITF 98-15, EIFT D-11, EITF D-39, EITF D-44, EITF D-46, a EITF D-68.8 Nebo jinak řečeno velký bordel.9 Vyhláška SFAS 115 pak vyhlášku SFAS 12 (která tento postup upravovala) definitivně zrušila.10 Tato třída se také může přeložit do češtiny pod názvem „obchodovatelné“. Osobně jsem toho názoru, že výraz „obchodovatelné“ lépe vystihuje podstatu klasifikace available-for-sale než výraz na prodej. Na druhé straně výraz marketable securities (viz: the balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities) se do češtiny často překládá jako obchodovatelné cenné papíry. Z tohoto důvodu (aby nenastaly zbytečné zmatky) v této publikaci používám výraz na prodej, pokud hovořím o klasifikaci available-for-sale.11 Tato logika má kořeny v přesvědčení, že ekonomická skutečnost má vždy přednost před právní formou, a tak je konzistentní se všeobecnou teorií, na které je založen celý US GAAP účetní systém.12 Termín „comprehensive income“ byl formálně definován vyhláškou konceptů SFAC 6 v roce 1985. Samotný koncept (pod názvem earnings) figuroval už v roce 1978, kdy byl vydán první výkaz konceptů (SFAC 1). První historickou instanci, kdy se tento termín objevil, jsem pro nedostatek času nehledal.13 Tyto vyhlášky byly přijaty především proto, aby umožnily symetrii v účetnictví, kde obě strany (převádějící i přijímací) budou transakci účtovat stejným způsobem ( čemu kritéria rizik a výhod často zabraňují, protože podle této metody je vykazování často závislé na časové souvztažnosti individuálních úkonů.14 Vyhláška SFAS 137 pouze odložila platnost vyhlášky 133.15 Před touto vyhláškou se finanční deriváty často vykazovaly v nominální hodnotě, která (pokud nějaká vůbec byla) neměla nic společného s jejich skutečnou hodnotou. To je také důvod, proč ztráty způsobené deriváty na začátku devadesátých let tak „překvapily“ kapitálový trh (a samotné firmy).16 Securities are: “a share, participation or other interest in property or in an enterprise of the issuer or an obligation of the issuer that (a) either represents an instrument issued in bearer or registered form or, if not represented by an instrument, is registered in the books maintained to record transfers by of on behalf of the issuer, (b) is of a type commonly dealt in on securities exchanges or markets or, when represented by an instrument, is commonly recognized in any area in which it is issued or dealt in as a medium for investment, and (c) either is one of a class or series or by its terms is divisible into a class or series of shares, participations, interests, or obligations (SFAS 115 appendix C).

Tato definice je založená na komerčním řádu USA (US Uniform Commercial Code), a ne na definici cenných papírů, kterou používá Komise pro cenné papíry (protože FASB se domnívá, že tato definice je příliš široká).17 SFAS 115 appendix C: “Debt securities are “Any security representing a creditor relationship with an enterprise. …it excludes options contracts, forward contracts and lease contracts. … Trade accounts receivable … and loans receivable … by financial institutions … do not meet the definition of “security”; thus … are not debt securities (unless they have been securitized…).” Tento odstavec byl editován z důvodu ušetření prostoru. Nic zásadného nebylo vypuštěno.18 SFAS 115, odstavec 12. a.19 Podrobnou diskusi o tom, jak se dá zjistit fair value najdete pod titulem: other issues / fair value.20 Tato operace se také může provést pomocí opravné položky. Viz: the balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting / valuation allowance approach.21 Podrobnou diskusi o tom, jak se dá zjistit fair value najdete pod titulem: other issues / fair value.22 Souhrnný hospodářský výsledek se pak kumuluje na rozvaze odděleně od běžného hospodářského výsledku, a vykazuje jako tzv. kumulovaný ostatní souhrnný hospodářský výsledek (accumulated other comprehensive income).23 Asi nejpřesnější překlad „amortized cost“ by byl „současná hodnota“. Nezdá se mi však vhodné takto o specificky definovaném postupu mluvit. Tudíž zde používám pouze anglický výraz.24 Za tento překlad vděčím kolegům z Vysoké školy ekonomické v Praze.25 Tato metoda je popsaná ve vyhlášce APB 21. Vyhláška sice používá název „the interest method“, ale v literatuře se obvykle objevuje pod názvem „effective interest rate method.” IAS 39 také používá tento název.26 Protože směnky koupila od nezávislé osoby, a protože součástí transakce nebyla žádná vedlejší výhoda, firma XYZ může předpokládat, že implicitní úrok je zároveň reálný, a tak nemá povinnost vypočítat (impute) reální úrok. V opačném případě (viz: the balance sheet / liabilities and equity / liabilities / additional issues / notes issued for cash and another benefit) by tuto povinnost měla.27 Většina tabulkových procesorů obsahuje funkci, která tuto sazbu spočítá. Já osobně (protože s počítači a s jejich funkcemi nejsem až tak dobrý kamarád) používám starou dobrou metodu pokusu a omylu (trial and error). Pro ty, kteří také nemají „speciální funkce“ zrovna v lásce, tak uvádím tabulku, kterou si mohou rovnou do počítače naťukat, a tak se vyhnout nutnosti přijít na to, jak tyto „speciální funkce“ mají vlastně fungovat.28 Tato metoda se musí používat. Není přijatelné, aby se diskont jednoduše vydělil počtem období, a v každém se vykázala stejná částka.29 Bližší diskusi earnings management najdete pod titulem: the balance sheet / long-lived assets / earnings management.30 Všeobecně oprava chyby vyžaduje tzv. restatement. Restatement spočívá v tom, že účetní jednotka se vrátí zpátky do období, kdy se chyby dopustila a v něm ji opraví. Poté všechny výkazy, které od té doby vydala, předělá, a vydá znovu (s tím, že také vysvětlí, jakých chyb se dopustila a proč se jich dopustila). Akcionáři a Komise pro cenné papíry z těchto restatements obvykle nejsou odvázaní, obzvlášť pokud vyjde najevo, že k chybám došlo proto, že nejvyšší vedení se rozhodlo upravit skutečnost tak, aby vypadala lépe v očích kapitálového trhu.31 Tento překlad podmínek uvedených ve vyhlášce byl editovaný a zkrácený z důvodu ušetření místa. Pokud jste v situaci, kde si myslíte, že můžete reklasifikovat investice klasifikované jako držené do splatnosti, je bezpodmínečně nutné tento záměr konsultovat s vaším auditorem, aby jste se vyvarovali případného hrubého porušení požadavků US GAAP.32 Vyhláška SFAS 115 předpokládá, že firmy vedou všechny investice (klasifikované jako obchodované) v tržních hodnotách, a tak není nutné se dál zabývat nerealizovanými zisky a ztrátami. Pokud (kvůli úspoře práce) firmy upravují své obchodované investice k tržní hodnotě pouze ve dni uzávěrky, investici musí upravit k tržní hodnotě (s tím, že se nerealizovaný zisk nebo ztráta promítnou do běžného hospodářského výsledku) před uskutečněním převodu, a pak je převést v reálné (tržní) hodnotě.33 Obvykle reálná hodnota je tržní hodnota. Pro podrobnější diskusi na toto téma viz: other issues / fair value.34 Viz: income statement / comprehensive income / other comprehensive income.35 Tato položka se může přičíst nebo odečíst od celkového úrokového příjmu, který účetní jednotka v souvislosti s investicí vykáže (nemusí se reportovat zvlášť).36 Pojem trvalý je definován jako „jiný než dočasný“ (other than temporary). O pojmu trvalý se v tomto kontextu hovoří v interpretaci (SAB) 59 od Komise pro cenné papíry. Pojem trvalý se dá chápat tak, že je 85% až 90% pravděpodobnost, že hodnota investice znovu nevzroste.37 Tento požadavek se nevztahuje na investice klasifikované jako obchodované, protože tyto investice jsou vykazované v reálné (tržní) hodnotě.38 Viz: the balance sheet / liabilities and equity / equity / accumulated other comprehensive income.39 Tím, že se promítnou do souhrnného hospodářského výsledku.40 V tomto okamžiku, protože se nejedná o reálný úrok, firma má povinnost vypočítat (impute) nový, reálný úrok (imputed interest rate). Obvykle je to úrok, který by firma dostala, pokud by se jednalo o dobrovolnou transakci mezi dvěmi nezávislými stranami (arm‘s length transaction). Pokud (jako v tomto příkladě) firma takovéto půjčky obvykle neposkytuje, tak by hledala jiný způsob, jak tuto sazbu zjistit. Například úrok, který by paní manželka zaplatila nezávislé bance.4142 Pokud by tato částka byla podstatná (material), firma by ji musela vykázat jako samostatnou řádkovou položkou. V každém případě, pokud by se jednalo o významnou událost (significant event), firma by o půjčce musela informovat v příloze.43 Pokud by tato částka byla podstatná (material), firma by ji musela vykázat jako samostatnou řádkovou položkou. V každém případě, pokud by se jednalo o významnou událost (significant event) firma by on půjče musela informovat v příloze.44 A XYZ důvod pro ztrátu uvede v příloze, pokud se jedná o významnou (significant) událost.45 Securities are: “a share, participation or other interest in property or in an enterprise of the issuer or an obligation of the issuer that (a) either represents an instrument issued in bearer or registered form or, if not represented by an instrument, is registered in the books maintained to record transfers by of on behalf of the issuer, (b) is of a type commonly dealt in on securities exchanges or markets or, when represented by an instrument, is commonly recognized in any area in which it is issued or dealt in as a medium for investment, and (c) either is one of a class or series or by its terms is divisible into a class or series of shares, participations, interests, or obligations (SFAS 115 appendix C).

Tato definice je modelovaná na komerčním řádu USA (US Uniform Commercial Code), a ne na definici cenných papírů, kterou používá Komise pro cenné papíry (protože FASB se domnívá, že tato definice je příliš široká).46 SFAS 115 appendix C: “Any security representing an ownership interest in an enterprise (for example, common, preferred or other capital stock) or rights to acquire (for example, warrants, rights, and call options) or dispose (for example, put options) an ownership interest in an enterprise at fixed or determinable prices. However, the term does not include convertible debt or preferred stock that by its terms either must be redeemed by the issuing enterprise or is redeemable at the option of the investor.”47 Pokud tyto důkazy existují, ale firma se rozhodne je ignorovat, porušuje US GAAP. Pokud se na toto porušení přijde, tak firma (a pravděpodobně osoba / osoby, které se důkazy rozhodly ignorovat) bude za toto porušení US GAAP nést plnou odpovědnost (a následky – například: restatement, penále od SEC nebo soudem uložené odškodnění), obzvlášť pokud úmyslem bylo oklamat uživatele.48 US GAAP na správní rady (executive board) nepamatuje, protože zákon nevyžaduje, aby firmy měly správní i dozorčí rady (supervisory board), pouze jednu radu (board of directors) která má obvykle pravomoci obou.49 V každém případě je rozumné si o těchto důkazech (pro i proti) promluvit s auditorem, a neponechat na něm, aby je objevil sám (v tom případě bude vždy silně nakloněn věřit verzi skutečnosti, která je méně výhodná pro firmu).50 Volící podíl jsou na příklad akcie, která dávají držiteli jeden nebo víc hlasů při hlasování o obsazení správních orgánů firmy. Na druhé straně prioritní akcie (protože obvykle nedávají držiteli žádný hlas) se nedají považovat za volící podíl.51 K tomuto závěru dospěli Albert Meyer a Dwight Owsen (Coca-Cola Under Fire Over Spinoff, August 4, 1998, Melody Petersen, The New York Times on the Web).52 Consolidated Financial Statements: Purpose and Policy53 Podle vyhlášky ARB 51 (která dodnes stále upravuje konsolidaci, až na některé drobné výjimky) kontrola existuje, pokud jedna firma vlastní (přímo nebo zprostředkovaně) víc než 50% majetkového podílu jiné firmy.54 Toto je další projev širšího trendu v US GAAP. Na příklad vyhláška SFAS 140 také používá kritéria kontroly na určení toho, zda firma má či nemá vykazovat majetek.55 Zde se jedná především o právní osoby, ale vyhláška se také bude vztahovat na jiné subjekty, jako jsou veřejné obchodní společnosti nebo investiční fondy.56 Tento překlad není doslovný. Následuje originální text: Control, as defined by this Statement, involves the presence of two essential characteristics: (a) a parent’s non-shared decision-making ability that enables it to guide the ongoing activities of its subsidiary and (b) a parent’s ability to use that power to increase the benefits that it derives and limit the losses that it suffers from the activities of that subsidiary. Those interrelated characteristics generally stem from a single source such as a controlling block of voting equity shares, but they may stem from multiple sources. For example, a parent’s decision-making powers may stem from a subsidiary’s governing instrument (articles of incorporation, partnership agreement, or trust indenture), contractual arrangements with holders of voting rights, a voting trust, or other legal device, while its ability to derive benefits stems from a holding of nonvoting equity shares or other beneficial interest.57 Pod pojmem „správní orgán“ se rozumí nejvyšší vedení, správní rada, atd.58 Toto je situace Coca-Cola a Coca-Cola Enterprises.59 Tento překlad není doslovný. Následuje originální text: Has a majority voting interest in the election of a corporation’s governing body or a right to appoint a majority of the members of its governing body

Has a large minority voting interest in the election of a corporation’s governing body and no other party or organized group of parties has a significant voting interest

Has a unilateral ability to (1) obtain a majority voting interest in the election of a corporation’s governing body or (2) obtain a right to appoint a majority of the corporation’s governing body through the present ownership of convertible securities or other rights that are currently exercisable at the option of the holder and the expected benefit from converting those securities or exercising that right exceeds its expected cost.60 Dalším důvodem, proč se neočekává, že konečná verze se bude podstatně lišit od návrhu je, že podmínky obsažené v návrhu jsou shodné s požadavky Anglického a Australského GAAP, a FASB se v zájmu harmonizace standardů snaží do US GAAP zavést postupy, které se osvědčily v jiných zemích.61 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / goodwill / transactions that generate goodwill.62 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets.63 Pokud Vás toto téma zajímá, sledujte stránky FASB (www.fasb.org), které o vydání nových vyhlášek informují.64 Reálná hodnota majetkového cenného papíru je bezprodleně zjistitelná, pokud se obchoduje na trhu registrovaném u americké Komise pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission), nebo na tzv. přespultovém trhu (over-the-counter market), pokud se ceny na tomto trhu veřejně reportují systémem NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations system), nebo NQB (National Quotations Bureau). Pro majetkové cenné papíry, které se obchodují pouze na cizí burze, existuje bezprodleně zjistitelná hodnota, pokud tato burza odpovídá hloubce a šířce (breadth and scope) zde uvedené americké burzy. Pokud se jedná o podílový fond (mutual fund), tak podíl má bezprodleně zjistitelnou hodnotu, pokud je publikován, a publikovaná hodnota slouží jako základ pro současné transakce.65 SFAS 115, odstavec 12. a.66 Podrobnou diskusi o tom, jak se dá zjistit fair value najdete pod titulem: other issues / fair value.67 Tato operace se také může provést pomocí opravné položky. Viz: the balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting / valuation allowance approach.68 Tuto položku XYZ pak promítne na své výsledovce jako ostatní tržbu (other revenue). Viz: income statement / non-operating section / other revenue and expenses.69 Podrobnou diskusi o tom, jak se dá zjistit fair value najdete pod titulem: other issues / fair value.70 Souhrnný hospodářský výsledek se pak kumuluje na rozvaze odděleně od běžného hospodářského výsledku a vykazuje jako tzv. kumulovaný ostatní souhrnný hospodářský výsledek (accumulated other comprehensive income).71 Pokud investice vyplácí investorovi majetkové podíly, tak investor bude tyto podíly vykazovat jako ostatní tržby (other revenue). Jinak nemá investor nárok účtovat případný vzrůst hodnoty investice (kromě případu, že by ji investor mohl podstatně ovlivnit, a tak by ji účtoval metodou jednořádkové konsolidace – equity method).72 Zde není důležité, zda investice je či není cenným papírem, a zda má či nemá bezprodleně zjistitelnou reálnou hodnotu.73 Tento účetní postup se objevuje ve vyhláškách pod názvem „equity method“. V odborné literatuře se však často objevuje název „one line consolidation“, pokud se „lidsky“ hovoří o tomto postupu. Protože výraz „equity method“ se dá stěží srozumitelně přeložit do češtiny (výraz „metoda uvedená do ekvivalence“, který se někdy objevuje jako překlad „equity method“ se mi zdá být nepřesný a nevýstižný), zvolil jsem překlad „one line consolidation“ jako „jednořádková konsolidace“. Nejlepší by však bylo, pokud by se výraz „equity method“ do češtiny vůbec nepřekládal (stejně jako se nepřekládají anglické výrazy software, goodwill nebo know-how).74 Daňový dopad těchto investic se probírá pod titulem: other issues / accounting for income taxes / equity method accounting with income tax implications.75 Tento podíl na zisku se na výsledovce obvykle klasifikuje jako součást ostatních tržeb (other revenue). Viz: income statement / revenue / other revenue.76 Viz: příklad Coca-Cola: the balance sheet / long-lived assets / investments / equity securities / classification.77 Stejný požadavek se vztahuje na tzv. prior period adjustments. Viz: other issues / accounting changes.78 XYZ zaplatila o $25,000,000 víc, než byla účetní hodnota majetku. Goodwill je však vyhláškou APB 16 definován jako rozdíl mezi zaplacenou částkou a reálnou hodnotou majetku (ne mezi zaplacenou částkou a účetní hodnotou majetku).79 V praxi se tato kalkulace musí provést pro každý majetek / třídu majetku zvlášť. Vzniknou tak další komplikace, pokud se rozdíl vztahuje na pozemky nebo zásoby. Pro zachování přehlednosti jsem však tyto další úvahy do příkladu nezakomponoval.80 Nově vydaná pravidla říkají, že se goodwill nebude odepisovat pokud nedojde k trvalému poklesu hodnoty goodwill..81 Daňový dopad těchto investic se probírá pod titulem: other issues / accounting for income taxes / equity method accounting with income tax implications.82 Viz: the balance sheet / long-lived assets / intangible assets / goodwill.83 Tyto ztráty se pak na výsledovce obvykle klasifikují jako součást ostatních nákladů (other expenses). Viz: income statement / revenue / other expenses.84 AICAP: Accounting Interpretation APB 18 #1.85 Podle interpretace se investice nedá považovat za „arm’s length“, pokud investor spolupracoval při jejím založení, a má možnost ji kontrolovat prostřednictvím garancí zadluženosti (guarantees of indebtedness), poskytováním úvěrů (extension of credit), a nebo jinými speciálními dohodami, a nebo v případě, že investor vlastní opce (warrants), přeměnitelné cenné papíry (convertible securities), nebo podobné finanční nástroje vydané investicí.86 V opačném případě, kdyby XYZ prodala ABC, zápis by byl následující:

Investice8,040,000Podíl na zisku investice8,040,00087 Zboží prodala za o $100,000 vyšší cenu, než za kolik zboží koupila.88 Pokud by ABC platila daně ve výši 35%, skutečný zápis by byl ($100,000 x 40% x 65%):

Investice 7,974,000 Podíl na zisku investice 7,974,000 Tento zápis nebere do úvahy odložené daně (viz: other issues / accounting for income taxes).89 Teoreticky se to také vztahuje na služby, ale muselo by se doložit, že služby byly znovu prodané.90 Na zisky pak (stejně jako v předchozím příkladě) má nárok, až koupené zboží prodá.91 Vyhlášky by měly vyjít do konce července 2001 s tím, že začnou platit od 15. prosince 2001.92 Tato publikace se nevěnuje situacím, kdy se musí při konsolidaci zohlednit podstatné minoritní podíly. Pokud potřebujete pomoc s takovouto situací, obraťte se přímo na autora. Kontaktní informace najdete na adrese www.gaap.cz.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com