Světové účetnictví II online Zpět na seznam

Rozvaha (výkaz majetků, závazků a vlastního kapitálu)
The balance sheet (the statement of financial position)

Rozvaha je běžný název pro výkaz, který se v angličtině jmenuje výkaz finančního stavu (the statement of financial position).

Rozvaha je nejrozsáhlejší US GAAP výkaz. Běžně se dělí do třech hlavních částí: majetek nebo-li aktivum (assets), závazky (liabilities) a vlastní kapitál (equity). Majetek se prezentuje v pořadí likvidity (od nejvíc po nejmíň), závazky se prezentují v pořadí splatnosti (od nejdřív po nejpozději) a vlastní kapitál se prezentuje v pořadí daném tradicí.

Na dalších dvou stránkách je prezentován příklad rozvahy podle US GAAP. K tomuto příkladu je však nutné dodat další vysvětlení.

Nejprve je nutné si uvědomit, že toto jsou pouze příklady. US GAAP nepředepisuje specifickou formu, ani obsah rozvahy. Forma a obsah rozvahy se odvíjí od zásady úplné informace (full disclosure) a omezení podstatnosti (materiality). Tudíž rozvaha musí obsahovat dostatek informací, aby umožnila uživateli těchto výkazů si vytvořit kompletní a spolehlivý obraz o finanční pozici firmy (co vyplývá ze zásady full disclosure), ale nemá obsahovat nadbytečné nebo zbytečně komplikované informace, které by mohly zmást uživatele, nebo mu bránit v tom, aby snadno pochopil podstatu skutečnosti, kterou výkaz popisuje (co vyplývá z omezení materiality).

Co se formální stránky rozvahy týče, tak existují určité konvence, které se vždy dodržují.

Rozvaha musí uvádět oficiální (právní) název účetní jednotky, musí uvádět, že se jedná o rozvahu, a musí uvést, ke kterému dni se rozvaha vytvořila (předpokladem je, že se rozvaha vždy tvoří k půlnoci uvedeného dne). Na rozvaze se vždy součtuje směrem dolů. Řádky bez čísel jsou nadpisy. Položky, které jsou podtržené jsou mezisoučty. Položky, které jsou podtržené dvojitou (nebo případně tučnou) čárou jsou konečné součty. Hodnoty se mohou, ale nemusí prezentovat v několika sloupcích[1].

Nad sloupcem/sloupci, které obsahují hodnoty, se uvádí v jakých násobcích (tisících, milionech, atd.) jsou čísla uvedena. První a poslední hodnota v každém sloupci je označena znakem měny. Záporné položky jsou označeny závorkami [2] a jsou často vytištěny červeně.


XYZ a.s.
Rozvaha
Dne 31. prosince 2001


V milionech dolarů

Aktivum

Krátkodobé aktivum

Peníze a investice do tržních cenných papírů


$550


Pohledávky


100


Zásoby


150


Časové rozlišení a ostatní krátkodobý majetek


50


Celková krátkodobé aktíva$850

Dlouhodobé aktivum
Finanční investice


Investice do majetkových podílů

$500Dluhopisy a podobné investice

350Omezené investice a ostatní aktivum

100Celkové finanční investice

950


Pozemky, budovy a zařízení (hmotný investiční majetek)Pozemky, budovy a ostatní zástavby

1,500Stroje, zařízení a vylepšení pronajatých prostor

2,500Oprávky

(1,500)Celkové pozemky, budovy a zařízení

2,500


Nehmotné aktivumPronajatý majetek (kapitálový leasing)

1,400Patenty a copyrighty

200Goodwill

300Oprávky

(500)Celkové nehmotné aktivum

1,400


Celkové dlouhodobé aktivum4,850

Celkové aktivum


5,700

Dluhy a vlastní kapitál (pasiva)
Dluhy

Krátkodobé dluhy

Závazky z obchodního styku

200Časové rozlišení

50Celkové krátkodobé dluhy

250


Dlouhodobé dluhyDluhopisy

550Závazky z pronajatého majetku

1,400Celkové dlouhodobé dluhy

1,950


Celkové dluhy2,200

Vlastní kapitál
Kmenové akcie v nominální hodnotě


100


Emisní ážio


900


Nerozdělený zisk
Běžný nerozdělený zisk

2,300Fondy ze zisku

$100Celkový nerozdělený zisk


2,400


Ostatní změny ve vlastním kapitálu

100


Celkový vlastní kapitál$3,500

Celkové dluhy a vlastní kapitál (pasiva)$5,700


XYZ Inc.
Statement of financial position
As of December 31, 2001

In millions

Assets

Current assets

Cash and marketable securities


$550


Receivables


100


Inventory


150


Accrued and deferred assets


50


Total current assets$850

Long lived assets
Investments


Equity investments

$500Fixed income investments

350Restricted and other assets

100Total investments

950


Property, plant and equipmentLand, buildings and structures

1,500Machinery, equipment and leasehold improvements

2,500Accumulated depreciation

(1,500)Total property, plant and equipment

2,500


Intangible assetsAssets under capital lease

1,400Patents and copyrights

200Goodwill

300Accumulated amortization

(500)Total intangible assets

1,400


Total fixed assets4,850

Total assets


5,700

Liabilities and equity
Liabilities

Current liabilities

Accounts payable

200Accrued liabilities

50Total current liabilities

250


Long-term liabilitiesBonds outstanding

550Obligations under capital lease

1,400Total long-term liabilities

1,950


Total liabilities2,200

Equity
Common stock at par


100


Additional paid-in capital


900


Retained earnings
Unappropriated retained earnings

2,300Appropriated retained earnings

$100Total retained earnings


2,400


Accumulated non-owner changes in equity

100


Total equity$3,500

Total liabilities and equity$5,700

Rozvaha / krátkodobé aktivum
The balance sheet / current assets

Krátkodobé nebo-li běžné aktivum jsou ta aktíva, která jsou buď peníze, nebo budou likvidované / spotřebované do jednoho roku. Až na určité specifické výjimky[3] není přijatelné, aby se zde vyskytovaly položky, které se do jednoho roku likvidovat nebudou.

Běžné aktivum se obvykle dělí do čtyř[4] hlavních tříd, nebo-li klasifikací:

Peníze (cash)

Pohledávky (receivables)

Zásoby (inventory)

Aktivní časová rozlišení (accrued assets)

Není však povinné, aby všechny firmy svá aktiva takto dělily. Pokud, například, firma nemá podstatné množství zásob, tak tuto klasifikaci neuvede. Na druhé straně pokud firma má podstatné množství něčeho jiného, například krátkodobých obchodovatelných cenní papíry (marketable securities), tak je uvede jako samostatnou klasifikaci.

Je také důležité si uvědomit, že (protože podle US GAAP upřednostňuje ekonomickou podstatu nad právní formou) pokud firma vlastní majetek, který je technicky dlouhodobý (na příklad akcie nebo dluhopisy jiné firmy), ale tento majetek míní (nebo musí) do roka likvidovat, vykáže ho jako součást krátkodobého aktíva.

Rozvaha / krátkodobé aktivum / peníze
The balance sheet / current assets / cash

Protože rozvaha se uvádí v pořadí likvidity, na prvním místě obvykle najdeme položku peníze (cash).

Položka cash však může obsahovat víc než pouze hotovost v pokladně (petty cash), nebo běžné vklady v bankách (cash in bank). Tato položka může obsahovat cokoli, co se dá považovat za peníze (tím, že jiné osoby jsou ochotny tuto věc přijmout jako platidlo, nebo tím, že se tato věc může rychle a bez rizika přeměnit na peníze).

Pod pojmem běžný vklad se také rozumí krátkodobé investice typu jednodenních termínových vkladů, nebo jiných dohod, kde banka umožní psát šeky (v USA se užívají šeky, a ne platební příkazy pro běžný obchodní styk) na tyto prostředky bez penále, nebo jiných neobvyklých plateb (viz: diskusi o cash equivalents).

Pokud firma má všechny své peníze na pojištěných účtech, tak není nutné další vysvětlení. Pokud však má vklady, které nejsou pojištěné (americkou vládou[5]) tak je nutné o tom informovat.

Rozvaha / krátkodobé aktivum / peníze / peníze v bance / peníze na cestě
The balance sheet / current assets / cash / cash in bank / cash in transit (float)

Peníze na cestě se dají rozdělit do dvou částí[6]: vklady na cestě (deposits in transit) a platby na cestě (payments in transit).

Z účetního hlediska je tak nutné na konci období provést tzv. cash reconciliation[7]. To je postup, kdy se ke stavu peněz podle bankovního výpisu přičtou všechny vklady na cestě, a odečtou všechny platby na cestě, aby se dopracovalo ke stavu peněz v bance, který se uvede na rozvaze (tento požadavek je důležitý v rámci US GAAP hlavně pro to, že v USA se v obchodních transakcích používají šeky místo platebních příkazů, a tak se často jedná o významné částky).

Na příklad:

XYZ Inc.
Dopočítání peněž v bance
31.12.2001

Stav peněz podle bankovního výpisu

$1,234,124

Plus vklady na cestě:


Šek číslo 12345: pohledávka vůči firmě ABC a.s.

4,500

Šek číslo 600051: pohledávka vůči firmě DEF a.s.

10,000

Mínus platby na cestě


Šeky číslo 45001 – 45454: mzdy vyplacené dne 31.12.2001

(950,000)

Šek číslo 45455: úhrada závazku vůči GHI a.s.

(15,210)

Šek číslo 45456: úhrada závazku vůči Acme a.s.

(532)

Stav peněz podle hlavní knihy

$282,882


XYZ Inc.
Cash reconciliation
As of 12/31/01

Cash balance per bank statement

$1,234,124

Add receipts in transit:


Check number 12345: receivable from ABC Inc.

4,500

Check number 600051: receivable from DEF Inc.

10,000

Subtract payments in transit


Check numbers 45001 – 45454: Wages paid on 12/31/2001

(950,000)

Check number 45455: payable to GHI Inc.

(15,210)

Check number 45456: payable to Acme Inc.

(532)

Cash balance per cash ledger

$282,882

Rozvaha / krátkodobé aktivum / peníze / peníze v bance / řízení peněz na cestě
The balance sheet / current assets / cash / cash in bank / float management

Protože se v USA používají šeky, je nutné správně hospodařit s penězi na cestě. Důvodem je, že pokud firma vypíše šek, banka neodepíše peníze z jejího účtu dřív, než šek nedostane fyzicky do rukou[8]. Na příklad, pokud firma XYZ uloží šek, který přijala od firmy ABC na svůj bankovní účet, její banka jí nepřipíše částku do té doby, než je šek doručen bance ABC, a banka ABC neoznámí bance XYZ, že šek přijímá.

Z tohoto také vyplývá, že firmy často používají postup, kterému se říká „float management“ (řízení peněz na cestě). Tento postup spočívá v tom, že firmy se snaží zkrátit časový interval mezi vložením přijatého šeku na účet a jeho proplacení, a zároveň prodloužit časový interval mezi vystavením šeku a odepsáním peněz z účtu[9].

Rozvaha / krátkodobé aktivum / peníze / peněžní ekvivalenty
The balance sheet / current assets / cash / cash equivalents

Rozdíl mezi penězi a peněžními ekvivalenty lze často těžko stanovit. Na příklad pokud firma užívá tzv. overnight certificates of deposit (termínované vklady, které trvají jednu noc), tak jsou to pro firmu de facto peníze v bance.

US GAAP toto bere na vědomí a umožňuje firmám své velmi krátkodobé investice považovat za peníze (co se vykazování týče). Pokud firma drží tyto velmi krátkodobé investice, může je považovat za peněžní ekvivalenty (cash equivalents), a vykázat pod názvem cash bez dalšího vysvětlení.

US GAAP definuje „velmi krátkodobé investice“ jako investice s původní splatností (original maturity) kratší než tři měsíce (obvykle chápáno jako 90 dnů). Vyhláška definuje původní splatnost za tu dobu do splatnosti, která existovala v momentu, kdy investice byla pořízená. Na příklad, pokud firma XYZ koupí dluhopis se splatností 90 dnů přímo od emitanta, je to pro ní cash equivalent. Pokud firma koupí dluhopis, který byl původně vydán se splatností jeden rok, ale kterému zbývá 90 dnů ke splatnosti od dealera, je to pro ní také cash equivalent. Na druhé straně, pokud firma koupí stejný dluhopis v dni jeho vydání, dluhopis se nikdy nestane cash equivalent ani tři měsíce před splatností.

Protože US GAAP nepočítá s českými ceninami, nemá pro tyto položky zvláštní pravidla. Všeobecně však české ceniny splňují základní vlastnost peněz, a to, že třetí osoby jsou ochotny je přijmout jako platbu za výrobky, zboží nebo služby. To znamená, že ceniny by se logicky mohly vykázat jako součást řádky „cash“ bez dalšího vysvětlení[10].

Rozvaha / krátkodobé aktivum / peníze / omezené peníze
The balance sheet / current assets / cash / restricted cash

Pod pojem restricted cash se rozumí situace, kde firma sice drží peníze, ale z nějakého důvodu je nesmí utratit. Pokud se jedná o běžná aktíva, nejčastějším důvodem jsou tzv. kompenzační zůstatky[11] (compensating balances).

US GAAP však vyžaduje, aby pokud omezení vyplývá z dlouhodobého závazku, se tato položka vykázala jako součást dlouhodobých, a ne běžných aktiv. Tyto položky se pak nejčastěji objevují jako součást ostatních investic[12] (investments), nebo případně jako součást ostatních dlouhodobých aktiv (other long-lived assets).

Rozvaha / krátkodobé aktivum / krátkodobé investice a tržní cenné papíry
The balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities

Jednou z nejvýznamnějších částí mnoha výsledovek jsou krátkodobé investice. Důvodem je, že pokud firmy disponují se značnými finančními prostředky, tak je neponechají v bance, ale investují je. Často se tak stává, že peníze (hotovost plus peníze v bance) nejsou podstatnou položkou, ale že krátkodobé investice ano[13].

Dřív jsme viděli, že podle US GAAP všechny investice, které mají původní splatnost kratší než tři měsíce mohou být považovány za „cash equivalents“, a mohou se vykazovat pod názvem „cash“ na rozvaze. Ostatní krátkodobé investice se pak obvykle označují buď jako tržní cenné papíry (marketable securities), nebo krátkodobé investice (short-term investments).

Rozdíl mezi těmito marketable securities a short-term investments spočívá v tom, že marketable securities jsou ty krátkodobé investice, které se mohou prodat (které jsou „negotiable”), ale short-term investments jsou ty krátkodobé investice, které se prodat nemohou.

Z tohoto rozdílu také vyplývá, že aby se mohla nějaká investice vykázat krátkodobě (jako součást běžných aktiv) musí být buď sama o sobě krátkodobá (například termínovaný vklad na 90 dnů je sám o sobě krátkodobý), nebo musí být prodejná, a držitel ji musí mít v úmyslu do roka prodat.

V prvním případe by se pak vykázala na rozvaze jako součást řádky, která se jmenuje „short-term investments“, a ve druhém případě jako součást řádky, která se jmenuje „marketable securities.“

V praxi to znamená, že všechny prodejní krátkodobé investice (bez ohledu jestli jsou – podle SFAS 115 – klasifikované jako obchodovaní, na prodej nebo držení do splatnosti[14]), a všechny prodejní dlouhodobé investice klasifikované jako obchodovaní se na rozvaze budou vykazovat jako součást běžných aktiv pod názvem „marketable securities.“ Všechny ostatní krátkodobé investice (ti který nejsou prodejní) se vykazují pod názvem „short-term investments.“

Další vliv na vykazování má podstatnost (materiality) položek.

Pokud by short-term investments a marketable securities byly oba podstatné, tak by je účetní jednotka musela vykázat jako dvě samostatné řádky.

Pokud by ani short-term investments, ani marketable securities nebyly podstatné, firma by je zahrnula do jiné řádky, která jim je nejbližší (obvykle do řádky „Cash“, kterou přejmenuje na „Cash and Short-Term Investments“ nebo „Cash and Marketable Securities“).

Pokud by buď short-term investments, nebo marketable securities byly podstatné, tak podstatnou položku vykáže jako samostatnou řádku, a nepodstatnou zahrne do cash (kterou znova vykáže pod názvem „Cash and Short-Term Investments“ nebo „Cash and Marketable Securities“).

Rozvaha / krátkodobé aktivum / krátkodobé investice a tržní cenné papíry / účetní postup
The balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting

Co se účetního postupu týče, tak tržní cenné papíry obvykle podléhají stejným pravidlům jako ostatní finanční investice. Z těchto pravidel vyplývá, že jak krátkodobé investice (short-term investments), tak tržní cenné papíry (marketable securities) se vykazují jako součást běžného aktiva, ale že tržní cenné papíry se obvykle vykazují v tržní hodnotě, zatím co ostatní krátkodobé investice se obvykle vykazují buď v nominální nebo současné hodnotě. Dál tato pravidla poskytují firmám několik možností jak účetně zacházet s tržními cennými papíry.

Na příklad, firma XYZ koupí od jiné firmy commercial papers (krátkodobé cenné papíry, které se dají kdykoli prodat, a tak jsou tržní) v den jejich vydání, a může s touto investicí nakládat několika způsoby. Může ji klasifikovat jako obchodované (trading), co znamená, že nerealizované zisky a ztráty, které způsobí změna její tržní hodnoty promítne do běžného hospodářského výsledku. Může ji klasifikovat jako na prodej (available-for-sale), co znamená, že nerealizované zisky a ztráty, které způsobí změna její tržní hodnoty nepromítne do běžného hospodářského výsledku, ale do souhrnného hospodářského výsledku. A nebo ji může klasifikovat jako drženou ke splatnosti (held-to-maturity), co znamená, že nerealizované zisky a ztráty nebude vůbec sledovat[15].

Z těchto pravidel také vyplývá, že firmy mohou držet cenné papíry, které jsou ze svého charakteru dlouhodobé, ale mohou je vykazovat jako součást běžného aktiva.

Například, firma XYZ koupí od jiné firmy její akcie za účelem s nimi obchodovat, tyto akcie bude klasifikovat jako obchodované (trading), a bude je vykazovat krátkodobě. Na druhé straně, pokud je pořídí s úmyslem je držet déle než jeden rok, tak je bude klasifikovat jako na prodej, a bude je vykazovat dlouhodobě.

Rozvaha / krátkodobé aktivum / krátkodobé investice a tržní cenné papíry / účetní postup

The balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting

Z pravidel, která upravují finanční investice vyplývá, že všechny investice, které se budou vykazovat jako „tržní cenné papíry“ (“marketable securities”), se budou vykazovat v reální hodnotě (fair value[16]).

Existují dva účetní postupy, které se mohou použít, aby se tento požadavek splnil: 1. metoda přímé úpravy (direct adjustment approach nebo direct write-up direct write-down approach) a 2. metoda opravné položky (valuation allowance nebo reconciliation approach).

Rozvaha / krátkodobé aktivum / krátkodobé investice a tržní cenné papíry / účetní postup / postup přímé úpravy
The balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting / direct adjustment approach

Metoda přímé úpravy spočívá v tom, že účetní jednotka zaúčtuje změny v tržních hodnotách investice přímo proti investici (a tak nesleduje její pořizovací hodnotu).

Na příklad: 21. května 2001 firma XYZ koupí 500 dluhopisů firmy ABC za $1,000 (tyto akcie klasifikuje jako obchodované[17]). Nákup zaúčtuje takto:

Investice

500,000

 

 

Peníze

 

500,000

Zaúčtování pořízení investice (dluhopisy spol. ABC)


Investments

500,000

 

 

Cash

 

500,000

To record acquisition of investment (ABC Inc. bonds).

30. června 2001 se dluhopisy obchodují na trhu za $960. Změnu v reální hodnotě zaúčtuje takto:

Ztráta[18]

20,000

 

 

Investice (dluhopisů spol. ABC)

 

20,000

Zaúčtování změny reálné hodnoty investice (dluhopisy spol. ABC) na konci čtvrtletí.


Loss

20,000

 

 

Investment (bonds of ABC Co.)

 

20,000

To record change in fair value of investment (ABC Inc. bonds) at end of quarter.

Na rozvaze ke dni 30.6.2001 tuto investici vykáže v hodnotě $480,000.

Rozvaha / krátkodobé aktivum / krátkodobé investice a tržní cenné papíry / účetní postup / metoda opravné položky
The balance sheet / current assets / short-term investment and marketable securities / accounting / valuation allowance approach

Metoda opravné položky spočívá v tom, že účetní jednotka zaúčtuje změny v tržních hodnotách investice oproti opravné položce[19].

Zápis při pořízení investice je stejný:

Investice

500,000

 

 

Peníze

 

500,000

Zaúčtování pořízení investice (dluhopisy spol. ABC)


Investments

500,000

 

 

Cash

 

500,000

To record acquisition of investment (ABC Inc. bonds).

Změna hodnoty se však zaúčtuje proti opravné položce:

Ztráta

20,000

 

 

Opravná položka (dluhopisů spol. ABC)

 

20,000

Zaúčtování změny reálné hodnoty investice (dluhopisy spol. ABC) na konci čtvrtletí.


Loss

20,000

 

 

Valuation allowance (bonds of ABC Co.)

 

20,000

To record change in fair value of investment (ABC Inc. bonds) at end of quarter.

Na rozvaze se investice vykáže v čisté hodnotě:

Rozvaha

Běžné aktivum

Investice (viz: příloha bod 6)

480,000


Balance sheet

Current assets

Investments (note: 6)

480,000

a v příloze by uvedla následující tabulku:

Bod 6.

Dopočítaní k reálné hodnotě investic

Investice

Pořizovací cena

Opravná položka

Reální hodnota

ABC dluhopis[20]

$500,000

$ (20,000)

$480,000

celkem:

$500,000

$ (20,000)

$480,000


Note 6.

Reconciliation of investments fair value

Security

Cost

Adjustment

Fair value

ABC bond

$500,000

$ (20,000)

$480,000

Total:

$500,000

$ (20,000)

$480,000

V praxi se obě metody (metoda přímé úpravy a metoda opravné položky) používají přibližně stejně často. Pokud se zvolí metoda opravné položky je také teoreticky možné tuto položku vykázat stejně jako každou jinou opravnou položkou.

Na příklad:


Rozvaha

Běžné aktivum

Investice (pořizovací hodnota = $5,000)

480,000


Balance sheet

Current assets

Investments (cost = $5,000)

480,000

nebo:

Rozvaha

Běžné aktivum

Investice (mínus opravná položka $20,000)

480,000


Balance sheet

Current assets

Investments (less valuation allowance of $20,000)

480,000

nebo:

Rozvaha

Běžné aktivum

Investice

500,000

Opravná položka

(20,000)

Čistá investice

480,000


Balance sheet

Current assets

Investments

500,000

Valuation allowance

(20,000)

Net investments

480,000

Rozvaha / krátkodobé aktivum / tržní cenné papíry / dopad na daně
The balance sheet / current assets / marketable securities / tax issues

Co se daní týče, tak nerealizované zisky a ztráty z finančních investic (krátkodobých i dlouhodobých) by neměly mít vliv na daňový základ. To také znamená, že tyto zisky a ztráty povedou k dočasným daňovým rozdílům[21].1: V uvedeném příkladu jsou použité tři sloupce, ale prezentován je pouze jeden rok. Pokud by byl prezentován víc než jeden rok (běžně se prezentují tři), tak se každý rok (kvůli přehlednosti) prezentuje pouze v jednom sloupci.2: Hlavní důvod je, že „-“ se příliš snadno přehlédne.3: Například určité druhy dlouhodobých pohledávek se mohou za určitých okolností vykazovat jako součást běžných pohledávek, i když se neočekává, že budou do jednoho roka zaplacené.4: I když tyto čtyři jsou standardní, US GAAP nepředepisuje, že se všechna aktiva musí vejít do těchto čtyř kategorií. Mohou existovat také jiné kategorie. Firma, například, může mít pátou kategorii odložené položky (deferred items), nebo místo časového rozlišení kategorii ostatní krátkodobé aktivum (other current assets).

Každá firma je však povinná vykazovat všechny podstatné položky. Například, pokud by firma měla podstatnou sumu investovanou do krátkodobých vládních poukázek, tak se na její rozvaze objeví řádka s názvem krátkodobé vládní poukázky (Treasury bills), nebo použije jiný podobný název, který popisuje její podstatu tak, aby ji pochopil i běžný uživatel.5: US GAAP sice neobsahuje specifická pravidla, co se účtů v bankách týče, ale vyhláška SFAS 107 obsahuje definici pro finanční nástroj, do které také spadají vklady v bankách. Tato vyhláška firmám ukládá povinnost sdělit všechny významné (significant) concentrations of credit risk (soustředěné úvěrové riziko). Z toho vyplývá, že firmy musí sdělit v příloze, pokud mají významné množství peněz uložené v bankách, pokud jsou tyto vklady ohrožené. Tyto vklady se považují za ohrožené, když jsou buď nepojištěné (americkou vládou), nebo jsou v bance mimo území USA (i v případě, že jsou pojištěné vládou té země).

Tento požadavek vyplývá z vyhlášky SOP 94-6, která hovoří o koncentraci v zahraničí, a říká, že je to vždy „rozumně možné“ (reasonable possible) o tyto peníze přijít. Rozumně možné sice není dostatečně vysoký stupeň pravděpodobnosti, aby se musela vytvořit opravná položka (podle vyhlášky SFAS 5), ale je dostatečně vysoký, aby vyžadoval zmínku v příloze.6: Existuje i třetí možnost - šeky ještě nedoručené bance (undeposited checks). Tyto se však obvykle považují za součást deposits in transit.7: Viz: introduction / US GAAP conceptual framework / additional terminology / reconciliation.8: Pokud je banka členem clearingového systému federální banky, tak proces proběhne dřív. Částka se přeúčtuje v momentu, kdy je šek zaveden do tohoto systému (což je obvykle stejný den vkladu na účet), a ne v momentě, kdy ho proplácející banka dostane do rukou.9: Například tím, že na přijímání plateb používají stejnou banku jako zákazník (co znamená, že peníze jsou jim připsané na účet ve stejném momentu, jak je bance doručen šek), a na placení banku, která není ve federálním systému (a která je nejlépe daleko v horách, kde často sněží a kam jsou šeky těžko doručitelné). Samozřejmě tyto možnosti jsou v Evropě (kde se používají platební příkazy) omezené.10: I když je to nepravděpodobné, pokud by tato položka byla významná, je možné, že auditor si bude přát, aby se vykázala jako samostatná položka pod vlastním názvem (jako například, revenue stamps – kolky, nebo meal coupons – stravenky).11: Tato situace nastane, když si firma půjčí nějaké prostředky od banky, a banka vyžaduje, aby firma vždy ponechala část těchto prostředků na účtě.12: Viz: the balance sheet / long-lived assets / other investments / restricted assets.13: Na příklad firma Microsoft má něco přes $25 miliard, které jsou v „penězích“, a pouze nepatrnou část těchto prostředků má v bance. Zbytek jsou pro ní marketable securities, a ostatní krátkodobé investice.14: Trading, available-for-sale nebo held-to-maturity.15: Podrobnou diskusi o pravidlech najdete v následující části pod titulem: The balance sheet / long-lived assets / investments / SFAS 115.16: V kontextu tržních cenných papírů je reální hodnota stejná jako jejich tržní hodnota. Podrobnější diskusi o určování reální hodnoty najdete pod titulem: Other issues / fair value.17: Pokud by tyto akcie klasifikovala jako na prodej (available-for-sale), tak bude používat podstatně odlišný účetní postup. Podrobnější diskusi tohoto postupu najdete pod titulem: income statement / comprehensive income / example with bond.18: Tuto ztrátu zahrne do své výsledovky tak, že ztráta se stane součástí běžného hospodářského výsledku.19: Této metodě se také říká metoda opravné položky (valuation allowance approach).20: V tabulce by se uvedly všechny podstatné investice, které firma drží.21: Diskusi na toto téma najdete pod titulem: other issues / accounting for income taxes.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com