Postupy účtování podle IFRS / IFRS Policies and Procedures

Obsah / Table of contents

Úvod / Introduction

Cíl publikace / The aim of this publication

Účtová osnova / Chart of accounts

Prověřovací záznam / Audit trail

Struktura publikace / Structure of this publication

Jazyk / Language

Zkratky / Abbreviations and acronyms

Upozornění / Caveat

Důležité / Important

Provázanost s daňovou úpravou / Interaction with tax law

Aktuální ke dni / As at

Účetní postupy obecně / Accounting policy in general

Příklady / Examples

Výkaz finanční pozice / Statement of Financial Position

Příklady / Examples

IAS 1.IG 1 - 6 / IAS 1.IG 1 - 7

Majetek / Assets

Běžný (krátkodobý) majetek / Current assets

Peníze a peněžní ekvivalenty / Cash and cash equivalents

Převod peněz do pokladny / Transfer of cash into petty cash

Pořízení cenin / Purchase of negotiable cash equivalents

Předání stravenek zaměstnanci / Transfer of meal coupon to employee

Pořízení velmi krátkodobé investice / Acquisition of very-short term investment

Omezený majetek / Restricted assets (funds)

Přeceňování / Mark-to-market (fair value) accounting

Přeceňování použitím opravné položky / Mark-to-market with allowance

Ostatní krátkodobé (neobchodovatelné) cenné papíry / Other short-term (non-marketable) investments

Současná hodnota / Present value accounting

Současná hodnota použití metody efektivní úrokové sazby / Amortized cost accounting

Půjčky a pohledávky / Loans and Receivables

Pohledávky / Receivables

Ocenění / Measurement

Pohledávka z obchodního styku / Trade (account) receivable

Skonto / Rapid payment discount

Množstevní sleva / Quantity discount

Odložená splatnost / Extended credit terms

Následné oceňování / Subsequent measurement

Opravná položka pro nedobytné pohledávky / Allowance for doubtful accounts

Metoda věkové struktury / Aging schedule method

Metoda procenta výnosů / Percentage of sales method

Půjčky / Loans

Další otázky / Additional issues

Pohledávka za upsaný vlastní kapitál / Subscribed stock receivable

Půjčky a pohledávka se spřízněnými stranami / Related party loans and receivables

Zástava a prodej pohledávek / Pledging, assigning and factoring (discounting)

Zásoby / Inventory

(Plné) absorpční ceny / Full absorption costing

Vyloučené položky / Exclusions

Správní a obecné náklady / Administrative and general expenses

Odbyt obecně / Selling expenses

Přeprava a skladování nesouvisející s výrobou / Delivery and warehousing

Nadbytečné zmetky / Abnormal amounts of wasted materials, labor or other production costs

Odstavené či málo využité výrobní zařízení / Idle or underutilized plant capacity

Noremní objem výroby / Normal capacity

Postupy / Procedures

Náklady související sprodejem / Cost of sales

Zboží / Merchandise

„Metoda B“ / Periodic method

„Metoda B“ / Periodic method

Manka a škody (přirozené úbytky) / Shrinkage

„Metoda B“ / Periodic method

Peněžní slevy, rezervy na reklamace, doprava a vedlejší náklady / Cash discounts, returns and allowances, delivery and related costs

Výkaznictví / Disclousure

Přeprava, dodatečný příklad / Delivery, supplemental example

Výroba / Manufacturing

Předvýrobní fáze / Pre-production phase

Výrobní fáze / Production phase

Povýrobní fáze (kulminace výdělečného procesu) / Post-production phase (culmination of the earnings process)

Výkaznictví / Reporting

Manažerský okruh („podrozvaha “) / Costing system

Příklady doplňujících tabulek / Examples of supplemental worksheets

Standardní (průměrný) objem výroby / Normal capacity

Komplikovaný postup / Complicated approach

Ocenění na konci období / Subsequent measurement (lower of cost or market)

Odúčtování zásob a uznání výnosů / Derecognition of inventory and recognition of revenue (MSE verze / MSE version)

Dodání výrobků, zboží či poskytnutí služeb / Delivery goods, rendering services

Prodej zboží / Sale of goods

Zboží na cestě / Goods in transit

Instalace / Installation

Prodej zboží plus vedlejší služba / Sale of goods plus supplemental service

Služby / Services

Jednorázová služba / Single act service

Přímé vstupní náklady / Initial direct costs

Akruály / Accruals

Víceúkolová služba / Multiple-act service

Ukončená služba / Completed contract

Dlouhodobé zakázky (projekty) / Long-term (construction) contracts

Příklady / Examples

Nepeněžní transakce / Non-monetary transactions

Ocenění a vykazování / Measurement and disclosure

Příklady / Examples

Dary a dotace / Donations and subsidies

Zápočet / Offsetting

Časové rozlišení / Accruals

Předem placené položky / Pre-paid items

Předem zaúčtované položky / Accrued items

Odložené položky / Deferred items

Výnosy příštích období

Dohadné položky

Nevyfakturované výnosy / Unbilled revenue

Příklady / Examples

Náklady příštích období / Pre-paid expenses

Příjmy příštích období / Accrued revenue

Pojistná událost / Insurance claim

Nevratné zálohy / Non-returnable deposits

Předplatné / Pre-payments

Vratné zálohy / Returnable deposits

Výdaje příštích období (dohadné položky) / Accrued expenses (estimated items)

Události po rozvahovém dni / Events after the Reporting Period

Neupravující účetní výkazy / Non-adjusting event

Dlouhodobý majetek / Long-lived assets

Základní klasifikace / Basic classifications

Investice (finanční nástroje) / Investments (financial instruments)

Hmotný investiční majetek / Property plant and equipment

Klasifikace / Recognition

Vykazování / Reporting

Ocenění / Measurement

Prvotní ocenění / Initial Measurement

Následné ocenění / Subsequent measurement

Životnost a odpisová doba / Useful life and depreciation period

Odpisová metoda / Depreciation method

Zbytková hodnota / Salvage value

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Roční ověření / Annual review

Znehodnocení / Impairment

Model přeceňovaní / Revaluation model

Příklady / Examples

Pořízení a vyřazení / Acquisition and disposal

Nemateriální chyba / Immaterial error

Materiální chyba / Material error

Změna odhadu / Change in estimate

Odpisové metody / Depreciation methods

Výkonová metoda / Units of production method

Lineární metoda / Straight line method

Metoda SYD / Sum-of-the-years' digits method

Metoda DDB / Declining (diminishing) balance method

Statutární (daňové) odpisy / Statutory (tax) deprecation

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Komponent / Components

Oprava a údržba / Repairs and maintenance

Sklad náhradních dílů / Spare parts inventory

Vylepšení / Enhancements

Majetek pořízený ve vlastní režii / Self-manufactured assets

Vylepšení pronajatých prostor / Leasehold improvements

Souhrnný nákupy / Lump-sum purchases

Reinstalace, reorganizace, relokace / Reinstallation, reorganization a relocation

Drobný majetek / Low value assets

Skupinová metoda / Group method

Kompozitní metoda / Composite method

Náklady období / expense as incurred

Kapitalizovaný úrok / Capitalized interest

Výpůjční náklady / Borrowing costs

Specifické úvěry / Specific borrowings

Obecné úvěry / General borrowings

Konec kapitalizace / Capitalization ceases

Příklady / Examples

Specifické úvěry / Specific borrowings

Obecné úvěry / General borrowings

Snížení hodnoty majetku / Asset impairment

Test poklesu hodnoty / Impairment test

Zpětně získatelná částka / Recoverable amount

Příklady / examples

Tvorba, rozpuštění majetkové skupiny / Aggregating and disaggregating

Majetek, který se bude vyřazovat / Assets to be disposed of

Nehmotný investiční majetek / Intangible assets

Klasifikace a vykazování / Recognition and disclosure

Právní nehmotný majetek / Legal intangible assets

Smluvní nehmotný majetek / Contractual intangible assets

Oddělitelný nehmotný majetek / Separable intangible assets

Goodwill

Prvotní ocenění / Initial Measurement

Pořízený samostatně / Acquired separately

Pořízený při obchodní akvizici / Acquired in business combination

Následné oceňování / Subsequent measurement

Životnost a odpisová doba / Useful life and depreciation period

Odpisová metoda / Depreciation methods

Zbytková hodnota / Salvage value

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Probíhající výzkum a vývoj / In process R&D

Roční ověření / Annual review

Model přeceňování / Revaluation model

Příklady / Examples

Patent

Trademark

Brand

Fúze, akvizice a konsolidace / Mergers, acquisitions and consolidation

Konsolidace / Consolidation

Příklady / Examples

Vnitropodnikoví zisk / Intercompany profit

Převzetí závazku / Assumption of liabilities

Výměny akcii (fůze) / Stock swap (merger)

Goodwill / Goodwill

Minoritní (nekontrolující) podíl / Minority (non-controlling) interest

Leasing / Leasing

Klasifikace / Recognition

Finanční leasing (situace) / Financial lease (situations)

Indikace situací / Indicators of situations

Ocenění / Measurement

Prvotní ocenění (finanční leasing) / Initial Measurement (financial lease)

Následné ocenění / Subsequent measurement

Vykazování / Disclosure

Příklady / Examples

Situace / Situations

Implicitní úrok / Rate implicit in lease (implicit rate)

Akontace a opce na výhodní odkup / Down payment and bargain purchase option

Nemovitosti / Real estate

Prodej a zpětný leasing / Sale lease-back

Pronajímatel / Lessor

Ostatní fixní majetek / Other fixed assets

Zřizovací náklady / Organization costs

Závazky (cizí zdroje) / Liabilities

Ocenění / Measurement

Zánik / Extinguishment

Krátkodobé (běžné) závazky / Current (short-term) liabilities

Příklady / Examples

Dlouhodobí závazky / Non-current (long-term) liabilities

Dluhopisy / Bonds (debentures)

Náklady spojené s emisí / Debt issue costs

Dlouhodobé půjčky / Long-term loans

Discount (premium) allocation / Alokace diskontu (prémie)

Závazek plus „tichá dohoda“ / Liability plus “unstated rights or privileges”

Rezervy / Provisions

Rezervy se běžně tvoří pro / Provisions are generally recognized for

Rezervy se netvoří pro / Provisions are not recognized

Příklad / Example

Vlastní kapitál / Equity

Emisní ážio / Additional paid in capital (APIC)

Základní kapitál / Legal capital

Rezervní fondy / Appropriated retained earnings (reserves)

Ostatní úplný hospodářský výsledek / Other comprehensive income

Příklady / Examples

Výkaz změn kapitálu / Statement of changes in equity

Příklad IAS 1 / IAS 1 Example

Výsledovka / Income statement

Účelová výsledovka / Income statement by function

Příklad / Example

Příklad IAS 1 / IAS 1 Example

Příklad druhové výsledovky / Example of nature of expense income statement

Klasifikace / Recognition

Výnosy / Revenue

Čisté výnosy / Net revenue

Náklady na prodej / Cost of sales

Odbyt / Selling expenses

Správní (obecné) náklady / Administrative (general) expenses

Ostatní, neprovozní položky / Other (non-operating) items

Daň z příjmů (daňové náklady) / Income tax expenses

Zisk na akcii / Earnings per share

Výkaz peněžních toků / Statement of cash flow

Cizí měny / Foreign currencies

Transakce / Transactions

Investice / Investments

Funkční měna / Functional currency

Metody / Methods

Metoda současného kursu / Current rate method

Peněžní/nepeněžní metoda / Monetary/non-monetary method

Účtová osnova „podle IFRS“ / “IFRS” Chart of accountsGoogle+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com