Výsledovka / Income statement

Účelová výsledovka / Income statement by function

IFRS (IAS 1.86) nepředepisuje přesný obsah ani strukturu výsledovky, pouze její minimální obsah (IAS 1.82 a 83). Firma ji proto sestaví dle vlastního úsudku tak, aby informace prezentovala způsobem, který přispěje k objasnění jejích finančních výsledků (IAS 1.85).

IFRS (IAS 1.86) does not prescribe the exact content or structure of an income statement, merely its minimum content (IAS 1.82 and 83). Consequently, the entity shall add line items (IAS 1.83) if it is relevant to an understanding of its performance.

Příklad / Example

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice
For the year ended December 31, 2YY5 / Za rok, který skončil 31. prosince 2YY5

X 1,000,000

2YY2

2YY1

Net revenue / Čisté výnosy

CU[1]20,000

CU17,000

Cost of sales / Náklady na prodej

10,000

10,000

Gross profit / Hrubý zisk

10,000

7,000

Selling expenses / Odbyt

550

700

Delivery / Doprava

100

110

Total selling expenses / Odbyt celkem

650

810

Officer compensation / Odměny vedení

1,500

1,000

Staff salaries / Úřední platy

250

500

Rent and deprecation / Pronájmy a odpisy

200

600

Other administrative expenses / Ostatní správní náklady

150

200

Marketing and advertising / Marketing a reklama

900

1,200

Research and development / Výzkum a vývoj

3,000

900

Total G&A / Správa celkem

6,000

4,400

Total SG&A / Celkové náklady na správu a odbyt

6,650

5,210

Operating income / Provozní výsledek

3,350

1,790

Dividends and interest received / Dividendy a úroky přijaté

10

90

Sale of investments / Prodeje investic

450

(30)

Interest paid / Nákladové úroky

(150)

(100)

Disposal gain (loss) / Zisk (ztráta) z vyřazení majetku

350

(80)

Corporate restructuring charge / Restrukturalizace

(1,200)

0

Result of peripheral activities / Výsledky periferních činností

(540)

(120)

Income before taxes / Hospodářský výsledek před zdaněním

2,810

1,670

Income taxes / Daň z příjmu

422

251

Net income / Hospodářský výsledek

CU2,389

CU1,420

Ostatní zaúčtované výnosy, náklady, zisky a ztráty[2] (IAS 1.83) se mohou prezentovat odděleně od výsledovky (před nebo po zdanění).

Other recognised income and expense[3] (IAS 1.83) can be presented separately from the income statement (before tax or net of tax).

Exchange differences on translating foreign operations

Kursové rozdíly při převodu cizích operací

4,000

8,000

Available-for-sale financial assets

Finanční majetek klasifikovaný jako na prodej

(18,000)

20,000

Cash flow hedges

Zajištění peněžních toků

(500)

(3,000)

Gains on property revaluation

Zisk na revaluaci pozemku

600

2,700

Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans

Zisky pojistného matematika u penzijního plánu s definovanou výplatou

(500)

1,000

Share of other recognised income and expense of associates

Podíl ostatních zaúčtovaných výnosů, nákladů, zisků a ztrát podniků ve skupině

400

(700)

Other recognised income and expense for the year, net of tax

Ostatní zaúčtované výnosy, náklady, zisky a ztráty

(14,000)

28,000

Příklad (IAS 1.IG 1 - 6) / Example (IAS 1.IG 1 - 7)

XYZ Group / XYZ skupina
Statement of recognised income & expense / Výkaz uznaných výnosů a nákladů
For the year ended 31 December 20X7 / Za rok který skončil 31. prosince 20X7

x 1000 currency units

20X7

20X6

Revenue / Výnosy

390,000

355,000

Cost of sales / Náklady na prodej

(245,000)

(230,000)

Gross profit / Hrubý zisk

145,000

125,000

Other income / Ostatní výnosy

20,667

11,300

Distribution costs / Distribuce

(9,000)

(8,700)

Administrative expenses / Správní náklady

(20,000)

(21,000)

Other expenses / Ostatní náklady

(2,100)

(1,200)

Finance costs / Finanční náklady

(8,000)

(7,500)

Share of profit of associates / Podíl na zisku spříz. podniků

35,100

30,100

Profit before tax / Výsledek před zdaněním

161,667

128,000

Income tax expense / Daňové náklady

(40,417)

(32,000)

Profit for the year from continuing operations /

Hospodářský výsledek za rok z pokračujících činností

121,250

96,000

Loss for the year from discontinued operations /

Ztráta u ukončených činností

(30,500)

PROFIT FOR THE YEAR / Hospodářský výsledek za rok

121,250

65,500

Other recognised income and expense /

Ostatní zaúčtované výnosy, náklady, zisky a ztráty:

Exchange differences on translating foreign operations / Kursové rozdíly při převodu cizích operací

5,334

10,667

Available-for-sale financial assets / Finanční majetek klasifikovaný jako na prodej

(24,000)

26,667

Cash flow hedges / Zajištění peněžních toků

(667)

(4,000)

Gains on property revaluation / Zisk na revaluaci pozemku

933

3,367

Actuarial gains (losses) on defined benefit pension plans

Zisky pojistného matematika u penzijního plánu s definovanou výplatou

(667)

1,333

Share of other recognised income and expense of associates Podíl ostatních zaúčtovaných výnosů, nákladů, zisků a ztrát podniků ve skupině

400

(700)

Income tax relating to components of other recognised income and expense

Daň z příjmu u komponentů ostatních zaúčtovaných výnosů, nákladů, zisků a ztrát

4,667

(9,334)

Other recognised income and expense for the year, net of tax Ostatní zaúčtované výnosy, náklady, zisky a ztráty

(14,000)

28,000

Total Recognised Income and Expense for the Year

Úplný hospodářský výsledek za rok

107,250

93,500

Profit attributable to: / Zisk náležící

Equity holders of the parent / držiteli kapitálu matky

97,000

52,400

Minority interest / Minoritní podíl

24,250

13,100

121,250

65,500

Total recognised income and expense attributable to:

Equity holders of the parent / Celkové zaúčtované

výnosy, náklady, zisky a ztráty náležící držiteli kapitálu matky

85,800

74,800

Minority interest / Minoritní podíl

21,450

18,700

107,250

93,500

Earnings per share (in currency units):

Zisk na akcii (v peněžních jednotkách)

Basic and diluted / Základní a zředěný

0.46

0.30

Příklad druhové výsledovky[4] / Example of nature of expense income statement

XYZ Group
Statement of profit or loss
for the year ended 31 December 20X7

20X7

20X6

Revenue

390,000

355,000

Other income

20,667

11,300

Changes in inv. of finished goods and work in progress

(115,100)

(107,900)

Work performed by the entity and capitalised

16,000

15,000

Raw material and consumables used

(96,000)

(92,000)

Employee benefits expense

(45,000)

(43,000)

Depreciation and amortisation expense

(19,000)

(17,000)

Impairment of property, plant and equipment

(4,000)

Other expenses

(6,000)

(5,500)

Finance costs

(15,000)

(18,000)

Share of profit of associates(d)

35,100

30,100

Profit before tax

161,667

128,000

Income tax expense

(40,417)

(32,000)

Profit for the year from continuing operations

121,250

96,000

Loss for the year from discontinued operations

(30,500)

PROFIT FOR THE YEAR

121,250

65,500

Profit attributable to:

Equity holders of the parent

97,000

52,400

Minority interest

24,250

13,100

121,250

65,500

Earnings per share (in currency units):

Basic and diluted

0.46

0.30

Klasifikace / Recognition

Na výsledovce[5] se obecně objevují tyto základní kategorie:[6]

1. Výnosy

2. Náklady související s výrobou (poskytováním služeb)

3. Náklady související s odbytem

4. Náklady související se správou (obecné náklady)

5. Ostatní, neprovozní položky

6. Daň z příjmů (daňové náklady)

An income statement[7] is generally dividend into these basic classifications[8]:

1. Revenue

2. Cost of sales

3. Selling expenses (distribution costs)

4. Administrative (general) expenses

5. Other (non-operating) items

6. Income tax expenses

Výnosy[9] / Revenue[10]

Ačkoliv není zakázáno při aplikaci IFRS dělit[11] výnosy na „výnosy z prodeje zboží“, „výnosy z prodeje výrobků“, „výnosy z poskytování služeb“ atd., není to zvykem. Naopak tyto informace se obvykle poskytují tak, že se řádně vytvoří a prezentují segmenty (IFRS 8).

While it is not disallowed to present separate amounts[12] for “revenue generated by the sale of merchandise”, “revenue generated by the sale of products”, “service revenue”, etc., it is more common to present a single “revenue” line item, in that the additional information is presented in the context of segment reporting (IFRS 8).

Čisté výnosy / Net revenue

Od výnosů se odečítají peněžní slevy a tvorba opravných položek na (povinné) reklamace a záruční opravy.[13] Obvykle se nejedná o materiální položky, proto se na výsledovce objevuje pouze označení Výnosy s tím, že se předpokládá, že se jedná o čisté výnosy.[14]

Cash discounts and returns and allowances[15] are deducted from revenue to arrive at net revenue, which is presented on the income statement[16].

Náklady na prodej

1. Přímý materiál a obchodní zboží

a. Přímý materiál: suroviny a koupené součástky (polotovar), které se budou dál zpracovávat ve výrobním procesu a nakonec se stanou fyzickou součástí výrobku.

b. Obchodní zboží: hotové položky, které se pořídily na prodej a na kterých se neprovádí žádné (významné) výrobní úkony.

2. Přímé mzdy

Mzdy a ostatní odměny (přesčasy, zdravotní pojištění, úrazové pojištění, sociální daně a odvody, stravné, ošacení, pracovní pomůcky, atd.) pracovníkům za čas strávený výrobou (výrobní úkony).

3. Nepřímé výrobní náklady (výrobní režie)

a. Fixní: odpisy, pronájem (leasing) a ostatní náklady, které se nemění v závislosti na objemu výroby, jako například daně z nemovitostí, atd.

b. Výrobní režie, variabilní: spotřebovaný materiál, oprava a údržba, kontrola jakosti nebo výrobních procesů, neskladovatelné dodávky (elektřina, paliva, vodné, stočné, odvoz odpadků, atd.), platy mistrů, nastavení strojů (včetně nástrojů nekapitalizovaných během instalace) a další náklady, které se mění v závislosti na objemu výroby.

Cost of sales

1. Direct material and merchandise

a. Raw material: material (including purchased parts or semi-finished goods) that becomes a physical part of the finished product from industrial commodities to purchased parts.

b. Merchandise: items purchased for resale on which no manufacturing will be performed.

2. Direct wages

Wages and other benefits (overtime, social security taxes and fees, health insurance, safety and hazard insurance, meals, clothing, aids, etc.) paid to employees for the time spent manufacturing (production activity).

3. Indirect manufacturing costs (manufacturing overhead)

a. Fixed: depreciation, rent and other costs that do not change in relation to production volume such as property taxes, etc.

b. Variable: factory (production) supplies (consumables), repairs and maintenance (MRE), quality control and inspection, utilities (electricity, hydrocarbons, water, sewage, waste removal, etc.), supervisor salaries, setup (re-tooling not capitalized as installation) and other costs do change in relation to production volume, etc.

Odbyt

1. Platy a provize obchodních zástupců

2. Platy a mzdy ostatního personálu zabývající se odbytem

3. Odpisy a pronájmy zařízení používaných při odbytu

4. Přeprava a skladování

5. Manka a škody (způsobené při odbytu)

6. Cestovné, reprezentace, školení, atd.

7. Výstavy a veletrhy

8. Specifická reklama

9. Ostatní položky, které prokazatelně souvisí přímo s odbytem

Selling expenses

1. Salesperson’s salaries and commission

2. Sales staff wages and salaries

3. Rent & depreciation of sales assets

4. Delivery (shipping, freight out) and warehousing

5. Shrinkage

6. Travel, training and entertainment

7. Tradeshows and exhibits

8. Item specific advertising

9. Other items that are demonstrably related to the sales activity

Správní (obecné) náklady

1. Odměny vedoucích pracovníků

a. Základní plat

b. Bonusy a prémie

c. Vedlejší mzdy nebo výhody

d. Penze a podobné výhody

e. Odměny odvozené z akcií (IFRS 2)

2. Odměny ostatních pracovníků správy

Stejné položky (a.–e.) jako u vedoucích pracovníků (pokud jsou aplikovatelné)

3. Odpisy a pronájmy

4. Profesní služby

5. Marketing (reklama, PR, atd.)

6. Výzkum a vývoj

Administrative (general) expenses

1. Officer compensation

a. Base salary

b. Performance based pay (bonuses, premiums)

c. Fringe benefits

d. Pensions and Other Postretirement Benefits

e. Share-based payment arrangement (IFRS 2)

2. Office staff compensation

Same items (a. – e.) as with officers, if applicable

3. Rent & depreciation

4. Professional services

5. Marketing (advertising, public relations, etc.)

6. Research and development

Ostatní, neprovozní položky

1. Ostatní výnosy

a. Úroky

- Amortizace diskontu prémie (odloženého výnosového úroku)

b. Dividendy

c. Nájemné

d. Poplatky za užívání práv

e. Ostatní položky související s periferní činností

2. Ostatní (finanční) náklady

a. Úroky

- Amortizace diskontu (prémie) či odloženého nákladového úroku

3. Zisky

a. U investic (z prodeje, ze změny hodnoty)

b U derivátů (držených za účelem spekulace)

c. Související s kursovými rozdíly

d. Při vyřazení majetku

e. U přecenění investičního majetku (IAS 40)

f. Dary a dotace

g. Atd.

4. Ztráty

a. U investic v reálné hodnotě (z prodeje, ze změny hodnoty)

b U derivátů (držených za účelem spekulace)

c. Kursové rozdíly (s výjimkou převodů dcer)

d. Snížení hodnoty zásob

e. Snížení hodnoty jiného majetku

f. Při vyřazení majetku

g. U přecenění investičního majetku (IAS 40)

h. Atd.

Other (non-operating) items

1. Other revenue

a. Interest

- Discount (premium), deferred interest amortization

b. Dividends

c. Rent

d. Royalties, licensing fees, etc.

e. Other items related to peripheral activities

2. Other expenses

a. Interest

- Discount (premium), deferred interest amortization

3. Gains

a. Fair value investments (realized, unrealized)

b. Derivates (held for speculation)

c. Foreign currency adjustments (not including foreign operations)

d. Asset disposal

e. Grants (non-reciprocal receipts)

f. Remeasurement (up) of investment property (IAS 40)

g. Etc.

4. Losses

a. Fair value investments (realized, unrealized)

b Derivates (held for speculation)

c. Foreign currency adjustments (not including foreign operations)

d. Inventory write-down (off)

e. Asset impairment charges

f. Asset disposal

g. Remeasurement (down) of investment property (IAS 40)

h. Etc.

Daň z příjmů (daňové náklady) / Income tax expenses

Daňový náklad (včetně odložené daně) zjištěný podle IAS 12.

Income tax expenses (including deferred taxes) as recognized under IAS 12.

Zisk na akcii / Earnings per share

Jelikož zisk na akcie se „neúčtuje“ (pouze se vypočítá a vykáže na výsledovce), není toto téma v publikaci probíráno.

Since earnings per share is not “booked” (merely disclosed as supplemental information to net income), it is not discussed in this publication.

Výkaz peněžních toků / Statement of cash flow

Jelikož výkaz cash flow se „neúčtuje“ (vypočítává se na základě změn rozvahových položek nebo na základě samostatné evidence), není rovněž toto téma v publikaci rozebíráno.

Since the Statement of Cash Flow is not “booked” (but rather calculated from changes in balance sheet items r on the basis of supplemental information), it is not discussed in this publication.

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of cash flow (example using the direct method) / Výkaz cash flow (přímá metoda)
As of December 31, 2XX1 / Ke dni 31. prosince 2XX1

Cash flows from operating activities / Příjmy a výdaje související s provozními činnostmi

Cash received from customers / Peníze přijaté od zákazníků

6,000

Cash received as interest / Peníze přijaté jako úroky

300

Cash received as dividends / Peníze přijaté jako dividendy

200

Insurance proceeds received / Peníze přijaté jako plnění od pojišťovny

200

Cash provided by operations / Celkové příjmy poskytnuté provozní činností

6,700

Cash paid to suppliers and employees / Peníze vyplacené zaměstnancům a dodavatelům

(3,500)

Interest paid / Úroky zaplacené

(400)

Income taxes paid / Daně zaplacené

(800)

Cash paid to settle lawsuit / Peníze vyplacené k ukončení soudního sporu

(500)

Cash used in operations / Celkové výdaje, které si vyžádaly provozní činnosti

(5,200)

Net cash provided by operations / Čistý peněžní tok související s provozem firmy

1,500

Cash flows from investing activities / Příjmy a výdaje související s investičními činnostmi

Proceeds from sale of plant capacity / Příjem z prodeje zařízení

800

Capital expenditure / Výdaje související s pořízením investičního majetku

(5,000)

Payment for company X (net) / Výdaje zaplacené za firmu X (čisté)

(800)

Net cash flow from inv. activities / Čistý peněžní tok související s investičními činnostmi

(5,000)

Cash flows from financing activities / Příjmy a výdaje související s finančními činnostmi

Borrowings under line of credit / Čerpání kontokorentního úvěru

500

Proceeds from sale of long-term debt / Příjmy z prodeje dlouhodobých dluhopisů

2,300

Proceeds from issuance of common stock / Příjmy z prodeje kmenových akcii

6,000

Principle payments under capital lease / Splátky jistiny související s finančním leasingem

(3,000)

Dividends paid / Vyplacené dividendy

(250)

Net cash flow from financing activities / Čistý peněžní tok související s finančními činnostmi

5,050

Net change in cash / Celkové změny ve stavu peněz

1,550

Cash at beginning of period / Peníze na začátku období

450

Cash at end of period / Peníze na konci období

2,000


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of cash flow (example using the indirect method) / Výkaz cash flow (nepřímá metoda)
As of December 31, 2XX1 / Ke dni 31. prosince 2XX1

Net income / Hospodářský výsledek

950

Plus (minus) items not effecting cash / Plus (mínus) nepeněžní položky

Depreciation and amortization / Odpisy hmotného a nehmotného majetku

500

Allowance for losses on accounts receivable / Opravná položka na nedobytné pohledávky

100

Gain on sale of facility / Zisk z prodeje zařízení

(50)

Undistributed earnings in affiliate / Nevyplacené podíly na zisku podniku ve skupině

(100)

Reversal of provision / Revers rezervy

125

Change in assets / Změna ve stavu majetku

Increase in accounts receivable / Vzrůst pohledávek

(200)

Decrease in inventory / Pokles zásob

200

Increase in pre-paid expenses / Vzrůst nákladů příštích období

(25)

Decrease in accounts payable & accrued expenses / Pokles závazků a výdajů příštích období

(250)

Increase in interest and income taxes payable / Vzrůst splatných úroků a daní

50

Increase in deferred taxes / Vzrůst odložených daní

150

Increases in other liabilities / Vzrůst ostatních závazků

50

Total non-cash items / Celkové nepeněžní položky

550

Net cash provided by operations / Celkové příjmy související s provozními činnostmi

1,500

Cizí měny / Foreign currencies

Účetnictví pro cizí měny má dva aspekty: transakce (kdy se v cizí měně kupuje, prodává, půjčuje, zajišťuje či investuje bez významného či rozhodujícího vlivu) a investice[17] (kde se konsoliduje nebo ekvivalenční metodou zachycuje dcera používající cizí měnu).

The accounting for foreign currencies can be dividend into transactions (cash, buying, selling, borrowing or passive investments in a foreign currency) and investments[18] (foreign currency operations consolidated or accounted for using the equity method).

Příklady / Examples

Transakce / Transactions

15.12.R1 XYZ koupila 200.000 jednotek cizí měny (CM) od své banky. Tentýž den se CM obchodovala za 109 CM k jedné účetní měně (ÚM). 15.1.R2 CM se obchodovala za 100 a tuto měnu vyplatila, aby pořídila zboží v hodnotě 200.000 CM.

On 12/15/Y1, XYZ bought 200,000 units of a foreign currency (FC) from its bank. The same day the FC was trading at 109 FC to 1 CR (currency of record). On 12/31/Y1, the end of XYZ’s fiscal year, the FC was trading at 112. On 1/15/Y2, the FC was trading at 100 and XYZ paid it out to buy goods valued at FC 200,000.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank (FC) / Banka (CM)

1.1.1.2.CM

1, 835

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.ÚM

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Forex loss / Kursová ztráta

6.4.5

49

Cash in bank (FC) / Banka (CM)

1.1.1.2.CM

49


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank (FC) / Banka (CM)

1.1.1.2.CM

214

Forex gain / Kursový zisk

6.3.1

214

Inventury / Zásoby

1.1.4.5

2,000

Cash in bank (FC) / Banka (CM)

1.1.1.2.CM

2,000

Stejná situace s tím, že firma koupila zboží, za které zaplatila v cizí měně.

Same facts, except XYZ bought goods costing FC 200,000 and paid in the FC.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5

1, 835

Trade payable in FC / Záv. obchod. v CM

1.1.1.2.CM

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable in FC / Záv. obchod. v CM

1.1.1.2.CM

49

Forex gain / Kursový zisk

6.3.1

49


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable in FC / Záv. obchod. v CM

1.1.1.2.CM

1,786

Forex loss / Kursová ztráta

6.4.5

214

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Stejná situace, ovšem s tím, že firma zboží prodala.

Same facts, except the company sold the goods.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable, FC / Pohledávka, CM

1.1.3.CM

1, 835

Revenue / Výnosy

4

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Forex loss / Kursová ztráta

6.4.5

49

Trade receivable, FC / Pohledávka, CM

1.1.3.CM

49


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Forex gain / Kursový zisk

6.3.1

214

Trade receivable, FC / Pohledávka, CM

1.1.3.CM

1,786

Stejná situace s obměnou, že XYZ koupila 1000 akcií firmy ABC za FC 200. 31.12. se akcie obchodovaly za FC 210 a 15.1.R2 je prodala za FC 195.

Same facts, except XYZ bought 1000 shares of ABC for FC 200. On 12/31, the shares were trading for FC 210 and it sold them for FC 195 on 1/15/Y2.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

1, 835

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

85

Gain / Zisk

6.3.2

85


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

30

Gain / Zisk

6.3.2

30

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,950

Investment / Investice

1.2.1.2

1,950

Stejná situace, ovšem s tím, že akcie se klasifikovaly jako na prodej.[19]

Same facts, except the investment was classified as available-for-sale[20].

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

1, 835

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

85

OCI gain / OÚHV zisk

8.1

85

OCI gain / OÚHV zisk

8.1

85

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

85


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.1.2

30

OCI gain / OÚHV zisk

8.1

30

OCI gain / OÚHV zisk

8.1

30

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

30

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,950

Investment / Investice

1.2.1.2

1,950

Reclassification / Reklasifikační úprava

8.6

115

Gain / Zisk

6.3.2

115

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

115

Reclassification / Reklasifikační úprava

8.6

115

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ pořídila 1000 směnek s 8% kuponem za CM 200 (úrok se vyplácel každého 31. 12. držiteli registrovanému toho dne). Pro zjednodušení se předpokládá, že se směnky pořídily za nominální hodnotu (v praxi by se také musel amortizovat diskont či prémie).

Same facts, except XYZ acquired 1000 notes with an 8% coupon (payable to the holder of record each 12/31) for FC 200 each. For simplicity, it is assumed the notes were acquired at nominal value (in practice, a discount or premium would also have to be amortized).

FC purchase price

Exchange rate

CR purchase price

Forex gain (loss)

Pořizovací cena CM

Kurs

Pořizovací cena ÚM

Kursový zisk (ztráta)

A

B

C = A / B

D = (C+1) – C

200,000

109

1,835

200,000

112

1,786

(49)

200,000

100

2,000

214


FC market price

Fair value in CR

Total Gain (loss)

Fair value gain / loss

Tržní cena CM

Reálná hodnota ÚM

Celkový zisk (ztráta)

Zisk (ztráta) Přecenění

E

F = B x E

G = (F+1) – F

H=G – D

200,000

1,835

210,000

1,875

40

89

195,000

1,950

75

(139)


12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.2.2

1, 835

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

143

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

143

Forex loss / Kursová ztráta

6.4.5

49

Investment / Investice

1.2.2.2

49

Investment / Investice

1.2.2.2

89

OCI gain / OÚHV zisk

8.1[21]

89

OCI gain / OÚHV zisk

8.1

89

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

89


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment / Investice

1.2.2.2

214

Forex gain / Kursový zisk

6.3.1

214

OCI loss / OÚHV ztráta

8.1

139

Investment / Investice

1.2.2.2

139

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

139

OCI loss / OÚHV ztráta

8.1

139

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,950

Investment / Investice

1.2.2.2

1,950

Loss / Ztráta

6.4

50

Reclassification / Reklasifikační úprava

8.6

50

Reclassification / Reklasifikační úprava

8.6

50

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

50

Zajištění reálné hodnoty / Fair value hedge

15.12.R1. Stejná situace, s obměnou, kdy firma pořídila zboží, za které musela zaplatit v cizí měně za 30 dní. Tentýž den firma uzavřela forwardovou dohodu, která jí umožnila koupit cizí měnu za měsíc za 109. Dohoda umožňovala čisté vyrovnání. 15.1.R2 firma zaplatila závazek a vypořádala se s protistranou forwardu.

Same facts, except on 12/15/Y1, XYZ bought goods to be paid for in 30 days in the FC in 30 days. The same day, it entered into a forward contract allowing it to buy the FC at 109. The agreement allowed net settlement. On 1/15/Y2 it paid the invoice and settled the forward.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5

1, 835

Forward[22] / Forward[23]

1.2.3.1

0

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

1, 835


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

49

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

49

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

49

Forward / Forward

1.2.3.1

49

Jelikož při zajištění se zisk a ztráta kompenzují, firma se rozhodla používat stejný účet. Kdyby se někdo nudil (a chtěl by zvýšit pravděpodobnost, že nastane chyba), mohl by používat dva různé účty.

Since the gain and loss (in a fair value hedge) are offset, the company, for simplicity’s sake, decided to use a single account. If one were bored (and wanted to increase the likelihood of an error), he could also use two accounts.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

49

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

49

Offsetable loss / Kompenzovatelná ztráta

6.4.13

49

Forward / Forward

1.2.3.1

49


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

214

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

214

Forward / Forward

1.2.3.1

214

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

214

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

2,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

165

Forward / Forward

1.2.3.1

165

Stejná situace, ovšem s tím, že firma se zavázala měnu koupit za 107.8167 (zaplatila prémie 20).

Same facts, except XYZ entered into a forward on FC 200,000 at 107.8167 (paid a 20 premium).

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5

1, 835

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

1, 835

Def. hedging cost / Odložený náklad na zajištění

1.1.5.3.4

20

Forward / Forward

2.1.3.2

20


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

49

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

49

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

49

Forward / Forward

1.2.3.1

49

Hedging costs / Náklady na zajištění

6.2.2

10

Def. hedging cost / Odl. náklad na zajištění

1.1.5.3.4

10


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

214

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

214

Forward / Forward

1.2.3.1

214

Offsetable gain / Kompenzovatelný zisk

6.3.9

214

FC trade payable / CM obch. závazek

2.1.1

2,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

145

Forward / Forward

1.2.3.1

145

Hedging costs / Náklady na zajištění

6.2.2

10

Def. hedging cost / Odl. náklad na zajištění

1.1.5.3.4

10

Zajištění peněžních toků / Cash flow hedge

Stejná situace s tím, že firma předpokládala, že zboží koupí 15.1.R1 (neměla však žádnou povinnost takto učinit). 15.1.R1 zboží skutečně koupila a opět ho prodala 1.2.R1 za ÚM 2.500.

Same facts, except XYZ forecast it would buy goods valued at FC 200,000 (it was, however, under no obligation to do so). On 1/15/Y2, XYZ bought the goods and resold them on 2/1/Y2 XYZ for CR 2,500.

12/15/Y1 / 15.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Forward[24] / Forward[25]

1.2.3.1

0

Forward / Forward

1.2.3.1

0


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

OCI loss / Ztráta OÚHV

8.2

49

Forward / Forward

2.1.3.1

49

Accumulated OCI / Kumulace OÚHV

8.2

49

OCI loss / Ztráta OÚHV

8.2

49


1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Forward / Forward

2.1.3.1

214

OCI gain / Zisk OÚHV

8.2

214

OCI loss / Ztráta OÚHV

8.2

214

Accumulated OCI / Kumulace OÚHV

8.2

214

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

165

Forward / Forward

1.2.3.1

165

Inventory / Zásoby

1.1.4.5

2,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

2,000


2/1/Y2 / 1.2.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accounts receivable / Pohledávky

1.1.3

2,500

Revenue / Výnosy

4

2,500

Cost of goods sold / Náklady na prodané zboží

5.1.4

2,000

Inventory / Zásoby

1.1.4.5

2,000

Accumulated OCI / Kumulace OÚHV

8.2

165

Cost of goods sold / Náklady na prodej

5.1.4

165

Investice / Investments

Lokální (místní) měna: měna té země, kde jednotka sídlí a primárně podniká.[26]

Cizí měna: měna jiné země než té, kde jednotka sídlí a primárně podniká.

Účetní měna: měna, ve které jednotka vede své primární účetnictví.

Měna vykazování: měna, ve které sestavuje a vydává svou finanční zprávu (matce, investorům či jiným uživatelům).

Funkční měna: měna té země, kde jednotka primárně podniká, pokud tam zároveň nesídlí.[27]

Local currency: the currency of the country where the entity is domiciled and does its primary business.

Foreign currency: the currency of the country other than the one where the entity is domiciled and does its primary business.

Currency of record (accounting currency): the currency in which the entity keeps its primary accounts.

Reporting (presentation) currency: the currency in which the entity drafts a financial report (submitted to its parent of published).

Functional currency: the currency of the country where the entity does its primary business when different from the country of domicile[28].

Metody / Methods

Pokud se má konsolidovat dcera (dcery) používající cizí měnu, je nutné, aby se závěrka dcery (dcer) převedla na měnu matky (konsolidující subjekt). Tento převod se dá provést jednou ze dvou metod: „metodou současného kursu“ nebo „peněžní-nepeněžní metodou“.

Metoda současného kursu se používá, pokud matka a dcera (dcery) mají odlišné funkční měny, k převedení funkční měny dcery na funkční měnu matky.

Peněžní-nepeněžní metoda se používá, pokud mají stejnou funkční menu, ale odlišné účetní měny, k převodu účetní měny na funkční.

Prior to consolidation, it is necessary for all the financial statements of all the entities to be in the same currency. This translation can be accomplished using one of two methods: the “current rate” and the “monetary / non-monetary” methods.

The current rate method is used where the parent and subsidiary have different functional currencies to convert the subsidiary’s functional currency to the parent´s functional currency.

The monetary / non-monetary method (also known as remeasurement) is use when they have the same functional currencies, but different currencies of record (accounting currencies) to convert the currency of record to the functional currency.

Metoda současného kursu / Current rate method

Majetek a závazky: kurzem dne závěrky.

Výnosy, náklady, zisky a ztráty: kurzem dne transakce.

Pokud byl vysoký objem transakcí, může se používat vážený průměrný kurz za období.

Nerozdělený zisk: vážený průměr za (související) období.[29]

Vložený kapitál: v kurzu, který byl aktuální v den vložení (neboli historickém kurzu).

Assets and liabilities: at the exchange rate current on the balance sheet date

Revenues, expenses, gains, and losses: at the exchange rate current on the date of the transaction

A weighted average rate for period may be used if a high volume of transactions exists.

Retained earnings: at the weighted average exchange rate for the period[30].

Paid-in-capital: at the exchange rate that was current the on the date the investment was made (the historical rate).

Příklad / Example

1.1.R1 si firma XYZ pořídila 100% podíl ve firmě ABC za 375,000[31] jednotek cizí měny.[32] Kurz mezi touto měnou (která byla pro firmu ABC jak její funkční, tak účetní měnou) a funkční měnou firmy XYZ (která pro ni byla také jak účetní měnou, tak měnou, ve které publikovala své finanční zprávy) byl 25:1.

On 1/1/Y1, XYZ acquired a 100% interest in ABC for 375,000[33] units of a foreign currency[34]. At the time, the exchange rate between the FC (which was both ABC’s functional currency and currency of record) and the parent’s functional currency (which was also its reporting currency and currency of record) was 25:1.

ABC
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R1 / Ke dni 1.1.R1

FC-S / FM-D

Ex

FC-M / FM-M

A

B

C = A / B

Cash / Peníze

6,250

25

250

Receivables / Pohledávky

6,250

25

250

Inventory / Zásoby

12,500

25

500

Current assets / Běžný majetek

25,000

1,000

PP&E / Hmotný majetek

350,000

25

14,000

Total assets / Celkový majetek

375,000

15,000

Payables / Běžné závazky

0

25

0

Loans / Půjčky

0

25

0

Total liabilities / Závazky celkem

0

0

Common stock / Kmenové akcie

50,000

25

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

200,000

25

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

100,000

25

5,000

Total equity / Kapitál celkem

350,000

14,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

375,000

15,000

31.12.R1, před tím, než se uskutečnila konsolidace, firma ABC konvertovala svou rozvahu a výsledovku na funkční měnu matky.

On 12/31/R1, prior to consolidation, ABC converted its balance sheet and income statement to its parent’s functional currency.

ABC
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 12/31/R1 / Ke dni 31.12.R1

FCS / FMD

Ex

FCM / FMM

A

B

C = A / B

Cash / Peníze

6,250

27

500

Receivables / Pohledávky

6,250

27

700

Inventory / Zásoby

12,500

27

800

Current assets / Běžný majetek

25,000

2,000

Property plant and equipment / Hmotný majetek

350,000

27

16,000

Total assets / Celkový majetek

375,000

18,000

Payables / Běžné závazky

0

27

0

Loans / Půjčky

0

27

0

Total liabilities / Závazky celkem

0

0

Common stock / Kmenové akcie

50,000

25

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

200,000

25

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

200,000

26

7,692

Exchange rate difference / Kursové rozdíly

0

308

Total equity / Kapitál celkem

350,000

17,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

375,000

18,000


ABC
Unconsolidated income statement / Nekonsolidovaná výsledovka
For the year ended 12/31/R1 / Za rok, který skončil 31.12.R1

 

ABC

ABC-XYZ

Revenue / Výnosy

312,000

26

52,000

Expenses / Náklady

104,000

26

17,000

Depreciation / Odpisy

78,000

26

13,000

Taxes / Daně

26,000

26

4,000

Net income / Hospodářský výsledek

104,000

18,000

Jakmile byla konverze dokončena, firma dál postupovala jako u jakékoliv jiné konsolidace (viz Konsolidace).

Once the conversion was complete, the company proceeded as in any other consolidation (see: Consolidation)

Peněžní/nepeněžní metoda / Monetary/non-monetary method

Běžné nepeněžní položky se převádí v historickém kurzu:

Finanční nástroje, které se nepřeceňují

Zásoby (kromě těch, které se vedou v reálných hodnotách)

Časové rozlišení (náklady příštích období)

Hmotný majetek (oprávky)

Nehmotný majetek (oprávky)

Odložené položky

Kmenové akcie

Prioritní akcie

Výnosy a náklady související s nepeněžními položkami:

Náklady na prodané zboží

Odpisy hmotného majetku

Odpisy nehmotného majetku

Běžné peněžní položky:

Peníze, peněžní ekvivalenty, pohledávky, závazky

Investice, jiný majetek, závazky vedené v reálné hodnotě

Výnosy a náklady nesouvisející s nepeněžními položkami

Common non-monetary items

Securities carried at cost (not fair value)

Inventories (except those carried at fair value)

Accruals (prepaid expenses)

Property, plant and equipment (accumulated depreciation)

Intangible assets / (accumulated depreciation)

Deferred items

Common stock

Preferred stock

Revenues and expenses related to non-monetary items

Cost of goods sold

Depreciation of property, plant, and equipment

Amortization of intangible assets

Common monetary items

Cash, cash equivalents, receivables, payables

Investments, other assets, liabilities carried at fair value

Revenue and expenses not related to non-monetary items

 [1] Currency unit (Kč, €, $, £ nebo ¥)


[2] Také známé jako úplný (souhrnný) hospodářský výsledek.


[3] Also known as Comprehensive Income.


[4] Autor této publikace druhovou výsledovku nedoporučuje a proto ji ani nepřekládá.


[5] Zde se přepokládá že se sestavuje účelová výsledovka.


[6] Ostatní zaúčtované výnosy, náklady, zisky a ztráty (IAS 1.83) se také mohou vykázat na výsledovce. Je však přehlednější (a běžnější) je vykazovat samostatně.


[7] Assuming a function of expense income statement is presented.


[8] Other recognized income and expense (IAS 1.83) is (more commonly) presented as a separate statement.


[9] Viz Odúčtování zásob a uznání výnosů a Nezasloužené výnosy.


[10] See: Derecognition of inventory and recognition of revenue and Unearned revenue.


[11] Postup, který je běžný podle mnoha národních účetních systémů.


[12] Common practice under various national accounting systems.


[13] Viz Peněžní slevy, rezervy na reklamace, doprava a vedlejší náklady.


[14] Pokud se jedná o významné položky, poskytuje se v příloze doplňující komentář.


[15] See: Cash discounts, returns and allowances, delivery and related costs.


[16] If either of these amounts is significant, additional footnote disclosure is provided.


[17] IFRS tuto terminologii nepoužívá. Místo ní IAS 21 hovoří o „transakcích“ a „převodech“. Bohužel způsob, kterým IAS 21 problematiku podává, také vede k tomu, že společně s IAS 12, 39 a IFRS 4 se považuje za příklad toho, jak nepochopitelný, nesrozumitelný a (pro nezasvěcené) neaplikovatelný může text IFRS být. Proto tato část nekopíruje IAS 21, ale bere své názvosloví z mnohem jasnějšího, srozumitelnějšího a (věcně) srovnatelného standardu US GAAP (FAS 52).


[18] IFRS does not employ this terminology. Instead IAS 21 refers to transactions and translations. Unfortunately, the manner in which the standard presents foreign currencies makes it (along with IAS 12, 39 a IFRS 4) a prime example of how unintelligible, impenetrable and (for the uninitiated) unserviceable accounting text can be (if someone really puts in the effort). Consequently, the terminology presented here is sourced from general accounting literature and US GAAP standard FAS 52 (which, while conceptually identical, provides a clear, concise and practically applicable discussion).


[19] Akcie jsou podle IFRS (IAS 39.AG83) „nepeněžním“ majetkem.


[20] IFRS (IAS 39.AG83) considers shares to be a „non-monetary“ investment.


[21] Protože se zisk a ztráta stejně kumulují, je jednodušší používat jeden účet pro oba. / Since the gain and loss are cumulated, it is simply easier to use one account.


[22] Although (since the forward had no value) this entity was totally unnecessary, the company’s accountant (influenced, as he was, by his experience with legalistic, national standards of his youth) was opined that the company aught to formally recorded every transaction even when it has no effect on its financial statements.


[23] Ačkoliv tento zápis byl úplně zbytečný, protože derivát neměl žádnou hodnotu, hlavní účetní (ovlivněný svou znalostí zákonem upravovaného národního systému, se kterým vyrůstal) byl toho názoru, že firma by měla formálně účtovat o každém případě, i kdyby neměl žádný dopad na její výkaznictví.


[24] Since it had a zero value, the company was not obligated to record. It did so primarily out expediency (and so it would not forget to remeasured it at period end).


[25] Derivát měl nulovou hodnotu, takže ho firma nemusela zaúčtovat (stačilo ho zaevidovat). Rozhodla se ho však zaúčtovat jen pro pořádek (a také aby na něj na konci období nezapomněla).


[26] Vyrábí a prodává své výrobky, poskytuje své služby, zaměstnává své pracovníky, používá svůj majetek, půjčuje si od banky, atd.


[27] IFRS (IAS 27.9-14) věnuje značnou pozornost tomu, jak se má určit funkční měna. V praxi žádné komplikace obvykle nevznikají, protože funkční měna bývá stejná jako místní měna. Jediná běžná situace, kdy bývají odlišné, nastává, když firma sídlí v jedné zemi (například aby využila pro ni příznivou legislativu), zatímco primárně podniká v jiné zemi.


[28] IFRS (IAS 27.9-14) goes into considerable depth discussing the functional currency. In practice, this topic does not, generally, cause any significant complications. The reason is that the functional currency and the local currency are usually the same. The only situation where they commonly differ is when the entity is domiciled in a country (for example to utilize advantageous legislation) different for the one in which it does its primary business.


[29] O této a následující položce se výslovně nehovoří, tento postup je však vyžadován implicitně.


[30] While not explicitly mentioned, this procedure is implicitly required for this and the following item.


[31] Pro zjednodušení příkladu se předpokládá, že účetní hodnota majetku byla stejná jako jeho reálná hodnota.


[32] Zde se používají zkratky: ÚM (účetní měna), FM (funkční měna), RM (měna, ve které se sestavuje report), D (dcera) a M (matka). Například účetní měna matky (firmy XYZ) by byla ÚM-M, zatímco funkční měna dcery (firmy ABC) by byla FM-D.


[33] For simplicity’s sake, it is assumed that the fair value of ABC’s assets was equal to their carving amount (net book value).


[34] Acronyms used: FC (foreign currency), LC (local currency), CR (currency or record, a.k.a. accounting currency), RC (reporting currency), FC (functional currency), P (parent), S (subsidiary). For example, the parent’s (XYZ’s) functional currency would be FC-P while the subsidiary’s (ABC’s) accounting currency would be CR-S.

Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com