Rezervy / Provisions

IAS 37.14: Rezerva se zaúčtuje, pokud:

a) jednotka má současnou povinnost (zákonnou či konstruktivní[1]), vyplývající z minulé události;

b) je pravděpodobné[2], že na základě této povinnosti se bude muset vzdát ekonomických výhod,[3] a

c) je možné spolehlivě odhadnou výši[4] této povinnosti.

Pokud nejsou tyto podmínky splněny, žádná rezerva se nezaúčtuje.

IAS 37.14: A provision shall be recognised when:

(a) an entity has a present obligation (legal or constructive[5]) as a result of a past event;

(b) it is probable[6] that an outflow of resources embodying economic benefits[7] will be required to settle the obligation; and

(c) a reliable estimate can be made[8] of the amount of the obligation.

If these conditions are not met, no provision shall be recognised.

Rezervy se běžně tvoří pro / Provisions are generally recognized for

Bonusy a placená volna / Bonuses and compensated absences

Smluvní reklamace či záruční opravy[9] / Product warranties

Kupony, prémie, atd. / Coupons, premiums, etc.

Škody: defekty, na životním prostředí, atd. / Damages: defects, environmental, etc.

Soudní procesy / Litigation

Nevýhodné dohody / Onerous contracts

Chybějící či nedostatečné pojištění / Self or under-insurance

Vyvlastnění, znárodnění, krádeže, atd. / Expropriation, nationalization, theft, etc.

Restrukturalizace / Restructuring

Rezervy se netvoří pro / Provisions are not recognized for

Opravu a údržbu / Repairs and maintenance

Rizika pojištěná pojišťovnou / Risks assumed by insurance companies

Zajištěnou rezervu / Hedged risks

Očekávané změny v zákoně / Expected changes in law

Obecné riziko spojené s podnikáním / General business risk

Příklad / Example

15.1.R2 XYZ obdržela oznámení, že vůči ní byl zahájen soudní proces, ve kterém se zákazník domáhá náhrady škody způsobené vadným výrobkem (který koupil 15.10.R1). Po konzultaci s právním oddělením účetní usoudí, že je pravděpodobné (víc než 50%), že jednotka bude muset vyplatit odškodné (vzdát se ekonomických výhod). Zároveň usoudil, že (s pravděpodobností vyšší než 90 %) odškodné bude mezi 100,000 a 500,000. Po zvážení všech okolností[10] nakonec zaúčtoval 246,663.

On 3/15/Y2, XYZ learned that it was the defendant in a product liability suit filed by a customer that purchased a defective product on 12/15/Y1. After consulting legal, XYZ’s accountant determined that the entity would (with a probability in excess of 90%) pay damages of between 100,000 and 500,000. Although legal‘s estimate was 150,000, after weighing the available facts[11], she recognized 246,663.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Litigation / Soudní spor

6.4.11

246,663

Litigation provision / Rezerva na soudní spor

2.1.4.5

246,663

Recognition of litigation provision
Zaúčtování rezervy a soudní spor

Recorded by PS on 1/15/R2
Zaúčtoval: PS dne 15.1.R2

Součástí přílohy by byla (přibližně) tato informace: Ke konci roku 1 společnost vedla několik soudních sporů, kde stála jak na straně žalované, tak žalující. Pokud by žádný z těchto sporů nedopadl pro firmu příznivě (výsledek, který je méně než 3,2% pravděpodobný), firma by musela vyplatit částku mezi 5.896.256 a 9.984.699. Pokud by naopak byla ve všech sporech úspěšná (výsledek, který se blíží pravděpodobnosti 4,8 %), náleželo by jí odškodné ve výši 4.967.455 až 12.677.934. Částka uvedená na rozvaze (753.917) je však výsledkem, který se dá považovat za nejpravděpodobnější. Přestože byla vytvořena za použití veškerých dostupných informací a při zvážení všech rozumných předvídatelných rizik a nejistot, tento odhad se může vlivem okolností, které nelze momentálně přesně předvídat ani kvantifikovat, ukázat být méně přesné vymezení[12]

The footnotes would also contain additional disclosure such as: at year-end 1, the company was a party to several legal processes where it stood both in the position of plaintiff and defendant. If the company were not to succeed in any of these processes (a result with a probability of less than 3.2%) it is estimated that it would pay out damages of between 5,896,256 and 9,984,699. If, on the other hand, the company were successful in all cases (a result with a probability of approaching than 4.8%), it would be entitled to receive damages of between 4,967,455 and 12,677,934. The amount recognized in the balance sheet (753.917) represents the most likely outcome of all of cases. Although they were created with due care after examining and weighing all available evidence and all reasonable foreseeable risks and circumstances, these estimates may prove to be less than wholly accurate in light of events and circumstances that cannot, at present, be predicted or fully quantified[13].

Opravné položky, omezený majetek, rezervy a fondy ze zisku / Allowances, funds, provisions and reserves

Neopatrné překlady těchto výrazů občas způsobují komplikace. Měly by se však správně[14] překládat a prezentovat takto:

Careless translations of the following items occasionally cause complications. Properly[15] they should be translated and disclosed as follows:

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
As of December 31, 2YY1 / Ke dni 31. prosince 2YY1

Assets / Majetek

X 1,000,000

Cash / Peníze

10

Receivables / Pohledávky

20

Dad debt allowance / Opravná pol. na nedobytné pohledávky

(5)

Total receivables / Pohledávky celkem

15

Inventory / Zásoby

30

Investments and financial instruments / Investice a finanční nástroje

100

Funds (Restricted assets) / Omezený majetek

20

Property plant and equipment / Hmotný majetek

120

Intangible assets / Nehmotný majetek

200

Total assets / Majetek celkem

375

Liabilities and Equity / Závazky a kapitál

Payables / Běžné závazky

15

Short-term loans / Krátkodobé půjčky

5

Provision for asset disposal / Rezerva na vyřazení majetku

10

Bonds payable / Dluhopisy k úhradě

50

Total liabilities / Závazky celkem

80

Paid in capital / Vložený kapitál

150

Unappropriated retained earnings / Nevyhrazený nerozdělený zisk

100

Reserves (Appropriated retained earnings) / Fondy ze zisku

45

Total retained earnings / Nerozdělený zisk celkem

145

Total equity / Kapitál celkem

295

Total liabilities and equity / Závazky a kapitál celkem

375

Vlastní kapitál / Equity

Z teoretického hlediska je kapitál pouze rozdílem mezi majetkem a závazky. Proto účetní postupy pro tuto oblast bývají relativně jednoduché a obvykle nezpůsobují žádné větší komplikace.

From a theoretical perspective, equity is simply the difference between assets and liabilities. Being a relatively simple area, the accounting for equity does not, generally cause serious complications.

Celkový vložený kapitál / Paid-in capital, share capital (IFRS)

1.1.R1 XYZ poprvé prodává své akcie veřejnosti za 1.000.000.

On 1/1/Y1, the company initially offers its equity to the public and raises 1,000,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

Paid in equity / Vložený kapitál

3.1

1,000,000

Emisní ážio / Additional paid in capital (APIC)

Stejná situace, ovšem s tím, že nominální hodnota akcií byla 1, firma jich prodala 10,000 a rozhodla se jejich nominální hodnotu zaúčtovat samostatně.

Same facts, except the company issued 10,000, 1 par value shares and decided to recognize that par value separately.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

Paid in equity / Vložený kapitál

3.1.1

10,000

Additional paid in equity / Emisní ážio

3.1.2

990,000

Základní kapitál / Legal capital

Stejná situace, ovšem podle zákonů země, kde emise proběhla, měla firma povinnost oněch 10,000 klasifikovat.

Same facts, except the laws of the country where the initial offering occurred, obligate the company to recognize legal capital of 10,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000,000

Legal capital / Základní kapitál

3.1.1.1

10,000

Additional paid in equity / Emisní ážio

3.1.2

990,000

Nerozdělený zisk / Retained earnings

Na konci roku 1 XYZ zjistila, že během roku uznala výnosy ve výši 1.000.000 a náklady (vyjma odpisů) ve výši 500.000. Pak vypočítala, že odpisy byly za rok 200,000.[16] Nakonec zavřela svou výsledovku a hospodářský výsledek přenesla na rozvahu.[17]

At year-end, XYZ determined that during Y1, it recognized revenue of 1,000,000 and expenses (excluding depreciation) of 500,000. Next it measured and recognized depreciation for the period[18]. Finally, it closed out its nominal accounts[19].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Revenue / Výnosy

1.1.1.2

1,000,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

1,000,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

500,000

Expenses / Náklady

3.1.1.1

500,000

Depreciation, COS / Odpisy, stroj

5.1.3.2.1

100,000

Depreciation, Selling / Odpisy, maloobchod

5.2.10

25,000

Depreciation, Admin / Odpisy, kanceláře

5.3.8

75,000

Acc. Dep., Machine / Oprávky, Stroj

1.3.3.1.(1)

100,000

Acc. Dep., Storefront / Oprávky, Maloobchod

1.3.2.(2)

25,000

Acc. Dep., Offices / Oprávky, Kancelář

1.3.3.(4)

75,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

200,000

Depreciation, COS / Odpisy, stroj

5.1.3.2.1

100,000

Depreciation, Selling / Odpisy, maloobchod

5.2.10

25,000

Depreciation, Admin / Odpisy, kanceláře

5.3.8

75,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

300,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

3.2

300,000

Rezervní fondy / Appropriated retained earnings (reserves)

Stejná situace, ovšem s tím, že zákon země, kde firma sídlí, vyžaduje, aby si základní kapitál navýšila o 10 % ze zisku. Jelikož národní zákon zakazuje firmě tento „fond ze zisku“ vyplatit jako dividendu, firma tuto skutečnost zachytí ve své IFRS zprávě.

Same facts, except company’s host country requires it to set aside 10% of its profit as a “legal reserve” (statutory appropriation). Since this reserve cannot be paid out as dividends, the company must disclose the amount in its IFRS report.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

300,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

3.2.1

2,000

Legal capital[20] / Základní kapitál[21]

3.2.2

298,000

Ostatní úplný hospodářský výsledek / Other comprehensive income

Ostatní úplný hospodářský výsledek se podobá nerozdělenému v tom, že je kumulací minulých let. Liší se však v tom, že součástí OÚHV se může stát pouze těchto pět, přesně vymezených položek:

1. Zisk (ztráta) u obchodovatelných finančních nástrojů

2. Zisk (ztráta) u nástrojů (derivátů) zajišťujících peněžní toky

3. Zisk (ztráta) u převodu dcery užívající jinou funkční měnu

4. Úpravy závazku vyplývající ze zaměstnaneckých penzí

5. Kumulované přecenění hmotného a nehmotného investičního majetku

Other comprehensive income resembles retained earnings in being an accumulation prior periods’ income. It differs by comprising only these, specifically defined, items:

1. Gains (loss) on available-for-sale financial instruments

2. Gains (loss) on instruments used to hedge cash flow

3. Gains (loss) on translation of foreign operations

4. Accumulated pension liability adjustments

5. Changes in revaluation surplus

Příklady / Examples

1.1.R1 XYZ koupila akcie v hodnotě 10,000 a klasifikovala je jako obchodovatelné. 31.12.R1 tržní cena akcií vzrostla na 12 a 31.12.R2 na 15, kdy XYZ akcie prodala.

On 1/1/Y1, XYZ purchased shares for 10,000 and classified them as available-for-sale. On 12/31/Y1, and 12/31/Y2, the sale date, the shares were trading at 12 and 15.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

2,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

2,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

2,000

Accumulated OCI / Kumulace OÚHV

3.3.1

2,000


12/31/Y2 / 31.12.R2

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

3,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

3,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

15,000

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

15,000

Reclassification / Reklasifikace

8.6

5,000

Gain / Zisk

6.3.2

5,000

Gain in OCI / Zisk , OÚHV

8.1

3,000

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

3,000

Gain / Zisk

6.3.2

5,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

5,000

Accumulated OCI / Kumulovaný, OÚHV

3.3.1

5,000

Reclassification / Reklasifikace

8.6

5,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

5,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

3.2.1

5,000


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in financial position / Výkaz změn vlastní finanční pozice
For the year ended December 31, 2YY5 / Za rok, který skončil 31. prosince 2YY5

R1 / Y1

R2 / Y2

Revenue / Výnosy

100,000

120,000

Expenses / Náklady

60,000

75,000

Gain on sale of investment / Zisk z prodeje investice

5,000

Net income / Hospodářský výsledek

28,000

35,000

Other comprehensive income / Ostatní úplný výsledek hosp.

Unrealized gain / Nerealizovaný zisk na investici

2,000

3,000

Reclassification / Reklasifikace

(5,000)

Comprehensive income / Úplný výsledek hospodaření

29,400

33,600

Stejná situace s tím, že se účtuje o dani z příjmu (30 %).

Same facts, except the company recognizes deferred taxes (30% rate).

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

2,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

2,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

2,000

Accumulated OCI / Kumulace OÚHV

3.3.1

2,000

Income tax expense / Daň z příjmu

7

600

Deferred tax liability / Odložený daň, závazek

2.2.7

600


12/31/Y2 / 31.12.R2

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

3,000

Gain in OCI / Zisk, OÚHV

8.1

3,000

Income tax expense / Daň z příjmu

7

900

Deferred tax liability / Odložený daň. závazek

2.2.7

900

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

15,000

Investment in stock / Investice do akcií

1.2.1.2

15,000

Reclassification / Reklasifikace

8.6

5,000

Gain / Zisk

6.3.2

5,000

Deferred tax liability / Odložený daňový závazek

2.2.7

1,500

Taxes payable / Splatná daň

2.1.2.2.4

1,500

Gain in OCI / Zisk , OÚHV

8.1

3,000

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

3,000

Gain / Zisk

6.3.2

5,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

5,000

Accumulated OCI / Kumulovaný OÚHV

3.3.1

5,000

Reclassification / Reklasifikace

8.6

5,000

Suspense account / Konečný účet

3.2.3

5,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

3.2.1

5,000

Ostatní položky kapitálu / Other capital accounts

Pokladní (vlastní) akcie / Treasury stock

Pohledávka za upsané akcie / Subscribed stock (shares issued but not fully paid)

Darovaný kapitál / Donated capital

Nekontrolující (podíl minoritních akcionářů) / Non-controlling (minority) interest

Akcie vyhrazené na krytí opcí / Shares held reserved for options and sales contracts

Výkaz změn kapitálu / Statement of changes in equity

Vedle rozvahy (výkazu finanční pozice) a výsledovky (výkazu změn finanční pozice) musí firma podle IFRS publikovat také výkaz změn kapitálu. Jelikož má výkaz sám o sobě dostatečnou vypovídací hodnotu, uvádí se zde bez komentáře.

In addition to a Statement of Financial Position (Balance Sheet) and Statement of Changes in Financial Position (Income Statement), IFRS requires entities to publish a Statement of Changes in Equity. Since it is self explanatory, the statement is presented here without commentary.

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, 2YY5 / Ke dni 31. prosince 2YY5

Beginning retained earnings / Počáteční nerozdělený zisk

1,300

Net income for period / Hospodářský výsledek období

600

Common dividend / Kmenové dividendy

(200)

Preferred dividend / Prioritní dividendy

(100)

Ending retained earnings / Nerozdělený zisk na konci období

1,600

Beginning common stock / Počátečné kmenové akcie

10,000

Common stock issued 9/30/Y1 / Kmenové akcie emitované 30.9.R1

5,000

Ending common stock / Kmenové akcie na konci období

15,000

Beginning additional paid in capital / Počáteční emisní ážio

40,000

Additional capital paid-in / Emisní ážio

20,000

Ending additional paid in capital / Emisní ážio na konci období

60,000

Total ending equity / Celkový kapitál na konci období

76,600

Včetně úpravy nerozděleného zisku, fondů ze zisku a úplného hospodářského výsledku.

Including a prior period adjustment, reserves and comprehensive income

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, 2YY5 / Ke dni 31. prosince 2YY5

Beginning retained earnings / Počátečný nerozdělený zisk

1,400

Prior period adjustment / Úprava z minulých období

100

Adjusted retained earnings / Upravený nerozdělený zisk

1,300

Net income for period / Hospodářský výsledek období

600

Common dividend / Kmenové dividendy

(200)

Preferred dividend / Prioritní dividendy

(100)

(300)

Ending retained earnings / Nerozdělený zisk na konci období

1,600

Appropriated plant expansion / Fondy na rozšíření výroby

(200)

Retained earnings appropriated by law / Zákonné rezervní fondy

(100)

(300)

Unappropriated retained earnings / Nevyhrazený nerozdělený zisk

1,300

Beginning accumulated OCI / Počátečný kumulovaný ÚHV

350

Gains on securities / Zisky u cenných papírů

125

Loss on cash flow hedge / Ztráta u zajištění peněžních toků

(50)

Foreign currency adjustments / Kursové rozdíly

25

Reclassification adjustment / Reklasifikační úprava

(50)

Other comprehensive income / Ostatní úplný hosp. výsledek

50

50

Comprehensive income / Úplný hospodářský výsledek

650

Ending accumulated OCI / Kumulovaný ÚHV na konci období

400

IAS 1

XYZ Group
Statement of changes in equity
For the year ended 31 December 20X7

Share capital

Retained earnings

Translation of foreign operations

Balance at 1 January 20X6

600,000

118,100

(4,000)

Changes in accounting policy

400

Restated balance

600,000

118,500

(4,000)

Changes in equity for 20X6

Dividends

(10,000

Total recognized income and expense for the year(h)

53,200

6,400

Balance at 31 December 20X6

600,000

161,700

2,400

Changes in equity for 20X7 Issue of share capital

50,000

Dividends

(15,000)

Total recognized income and expense for the year(i)

96,600

3,200

Transfer to retained earnings

200

Balance at 31 December 20X7

650,000

243,500

5,600


XYZ Group
Statement of changes in equity
For the year ended 31 December 20X7

Available for- sale assets

Cash flow hedges

Revaluation surplus

Total

Minority interest

Total equity

1,600

2,000

717,700

29,800

747,500

400

100

500

1,600

2,000

718,100

29,900

748,000

(10,000)

(10,000)

16,000

(2,400)

1,600

74,800

18,700

93,500

17,600

(400)

1,600

782,900

48,600

831,500

50,000

50,000

(15,000)

(15,000)

(14,400)

(400)

800

85,800

21,450

107,250

(200)

3,200

(800)

2,200

903,700

70,050

973,750[1] Například, mezinárodní firma omylem vypustí toxický odpad v zemi bez přísných zákonů na ochranu životního prostředí. Přestože nemá zákonnou povinnost škodu napravit, očekává se (ze strany odběratelů, dodavatelů, obchodních partnerů, nevládních organizací a široké veřejnosti), že se zachová v souladu s dobrými mravy a zasaženou půdu vyčistí.


[2] „Pravděpodobné“ se zde vykládá jako 50% pravděpodobnost či více.


[3] Obvykle peněz, ale není vyloučeno, že se může jednat například o budovu, stroj, patent, výhodnou dohodu, atd.


[4] Pokud není možné odhadnout přesnou částku, zaúčtuje se nejpravděpodobnější s tím, že rozpětí (včetně diskuse o tom, jak byla určena) se uvede v příloze.


[5] For example, a multinational company spills toxic waste in a country without strict environmental laws. Although it is not legally obligated, expectations (supplier, customer, non-governmental organization, public) leave it with a constructive obligation to clean up.


[6] 50% or more certain.


[7] Commonly, the benefit is cash, but occasionally it can be a building, machine, patent, beneficial agreement, etc.


[8] When it is impossible to make an exact estimate, the most likely amount is recognized and the range (including a discussion of how it was determined) is disclosed in the footnotes.


[9] Pokud se jedná o povinnost přijímat reklamace (například ze zákona), místo rezervy se tvoří opravná položka.


[10] Okolnosti: poškozený nárokuje 500.000, právní zástupce firmy plánoval nabídnout 100,000. Právní oddělení tvrdilo, že i kdyby se případ dostal k soudu, v žádném případě by soud nevyměřil částku vyšší než 150.000. Účetní však zjistila, že u tří srovnatelných případů byl odhad právního oddělení o 64.442% nižší, než skutečně vyplacená částka. Svůj vlastní odhad dál potvrdila tím, že na internetu našla osm podobných případů, kde minimální výše odškodné byla 180,000, maximální 425,000 a průměr 253.728. Své výsledky předložila auditorovi, který vůči postupu neměl žádné výhrady.


[11] Facts: the plaintiff was demanding 500,000. The entity’s council was prepared to offer 100,000 to settle immediately and the legal departments best estimate was at most 150,000. However, after examining three prior cases, the accountant learned that, legal’s initial estimate was 64.442% lower than the eventual, paid-out amount. She further confirmed her own estimate by doing an internet search of similar cases which found that in eight comparable situations, the minimum payout was 180,000, maximum 425,000 and average 253.728. She presented her methodology to the auditor, who did not have any qualifications.


[12] Protože vedle investorů, čtou finanční zprávy často také protistrany soudních sporů, projde tento text vždy korekturou ze strany právního oddělení. Proto se dá očekávat, že jeho konečná podoba nebude zdaleka tak stručná a přehledná, jako je ta uvedená zde.


[13] Obviously, since published financial reports are, in addition to investors, read by opposing parties in legal proceedings, these disclosures are always submitted to the legal department for re-drafting. It is thus reasonable to expect the final text to be considerably less succinct.


[14] Přestože se jedná o jednoduché pojetí, v praxi tyto položky často způsobují komplikace. Příčina není koncepční, nýbrž lingvistická. Nejenže anglicky mluvící lidé často allowances, funds, provisions and reserves považují za synonyma, ale navíc je zaměňují s accruals a adjustments.

Samozřejmě není v moci této publikace s těmito významovými rozpory bojovat. Uvedený příklad má spíše sloužit jako praktická pomůcka. Pokud čtenář v praxi narazí na člověka používajícího tyto výrazy nestandardně, nechť mu příklad předloží, aby sám ukázal, kam jeho „adjustment“ patří. Podle toho, na co ukáže (pokud to tedy sám ví), by mělo být jasné, o čem vlastně mluví.


[15] Although fairly simple in concept, the difference between allowances, funds, provisions and reserves causes all manner of practical complications. Rather than conceptual, the primary reason is linguistic: native English speakers (even some with an accounting background) often consider these expressions (together with accruals and adjustments) to be interchangeable.

Obviously, this publication cannot correct these semantic inconsistencies. Instead, the above example is presented to facilitate communication. When faced with someone who seems to be using the term “adjustment” (et. al ) in an odd manner, one would simply have that person point to where his or her “adjustment” would appear on this balance sheet restoring (assuming that person actually knows what he or she is “adjusting” and why) clarity to the conversation.


[16] Tuto kalkulaci provádí pouze jednou za období, protože jí to šetří práci.


[17] V anglosaských zemích je zvykem na konci období zavírat pouze výsledovky („nominální“) účty. To je také postup, o němž tvůrci IFRS předpokládají, že se bude používat.

V těchto zemích zákony často nevyžadují, aby firmy vyplácely část zisku jako dividendy (a o vyplácení dividend rozhoduje správní rada, nikoli valná hromada), takže postrádá smysl dělit nerozdělený zisk na „Výsledek hospodaření běžného účetního období“ a „Výsledek hospodaření minulých let“. V těch zemích, kde to zákon vyžaduje, je to běžné, ale jelikož se jedná o požadavek vyplývající ze zákona, nikoli IFRS, tato publikace se touto otázkou nezabývá.[18] To keep it simple, XYZ calculates its non-cash expenses only once per period, at year-end.


[19] In many continental European countries, year-end closing involves closing both income statement (nominal) and balance sheet (real) accounts (in that the latter are opened again opened at the beginning of the next period with the same balances). Anglos-Saxon practice, closing just nominal accounts, thus seems odd to continental accountants (even though it does not lead to any practical differences).

Note: law, in some countries, obligates companies to pay out a set portion of profit as dividends (or to present period profit at the shareholder meeting, where shareholders approve dividends). As a result, it is fairly common (in these countries) to divide retained earnings into “profit for the period” (the period just ended) and “profit for prior periods” (the periods ended previously to the period that just ended). Since this is a legal, rather than IFRS, issue, it is beyond the scope of this publication.[20] Fortunately, net income, as calculated by the national standards of the host country, was considerably lower than IFRS net income.


[21] Naštěstí výsledek hospodaření podle IFRS byl výrazně nižší než výsledek hospodaření vypočítaný podle národních pravidel.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com