Závazky (cizí zdroje) / Liabilities

Závazky můžeme podle jejich vlastností rozdělit na „regulérní“ (normální) závazky, časové rozlišení (závazkové) a rezervy.

Liabilities, depending on their characteristics, can be broken down into „regular” payables, accrued liabilities and provisions.

Ocenění / Measurement

Obecně platí, že všechny závazky se musí diskontovat (oceňovat v amortizované ceně spočítané metodou efektivní úrokové sazby) s výjimkou těch, které se vykazují v reálné hodnotě. Výjimkou (IAS 39.AG79) jsou závazky z obchodního styku splatné do 12 měsíců,[1] kde rozdíl mezí současnou a nominální hodnotou není materiální (tyto se vykazují v nominální).

In general, all liabilities are to be discounted (measured at amortized cost method using the effective interest method) except those measured at fair value. Short-term[2] trade payables, where the difference between current and nominal value is not material, are an exception (IAS 39.AG79) and may be reported at nominal value.

Zánik / Extinguishment

IAS 39.AG57: Finanční závazek (nebo jeho část) zaniká, pokud dlužník:

a. splní svůj závazek (nebo jeho část) tím, že ho věřiteli uhradí,[3] obvykle finančními prostředky, jiným finančním majetkem, zbožím nebo službami; nebo

b. je právně zproštěn své povinnosti uhradit závazek, a to buď ze zákona, nebo z rozhodnutí věřitele (jestliže dlužník vystavil záruku, tato podmínka by přesto mohla být splněna).

IAS 39. AG57: A financial liability (or part of it) is extinguished when the debtor either:

a. Discharges the liability (or part of it) by paying the creditor[4], normally with cash, other financial assets, goods or services; or

b. Is legally released from primary responsibility for the liability (or part of it) either by process of law or by the creditor (if the debtor has given a guarantee this condition may still be met).

Krátkodobé (běžné) závazky[5] / Current (short-term) liabilities[6]

Krátkodobé závazky jsou závazky, které jsou splatné do 12 měsíců od dne závěrky (konce operativního cyklu).[7]

Current liabilities are liabilities payable within 12 months of the balance sheet date (end of the operating cycle[8]).

Příklady / Examples

15.4.R1 XYZ koupila zboží od ABC (dodavatel 8, faktura číslo 6) za 10,000 (splatnost 30) a zaplatila včas.

On 4/15/Y1, XYZ purchased goods on credit from ABC (supplier # 8, invoice # 6) for 10,000 on 30 day credit and paid on time.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4

10,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000


5/15/Y1 / 15.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000

Stejná situace s tím, že platební podmínky byly 2/10 net 30.

Same facts, except the payment terms were 2/10 net 30.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4

10,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000


5/15/Y1 / 15.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

9,800

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4

200


Množstevní sleva / Quantity discount

4.1.R1 firma XYZ koupila 10 jednotek zboží za 10,000. Při odběru 100 kusů za rok dodavatel nabízel 10% množstevní slevu. Na základě historické zkušenosti jednotka odhadla, že minimálně 100 jednotek do konce roku odebere.

On 1/4/Y1, XYZ purchased 10 units of merchandise # 24 for 10,000. On purchasing 100 units, it was entitled to a 10% discount. On the basis of its historical experience, XYZ estimated it would purchase at least that amount year-end.

1/4/Y1 / 4.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Goods on hand / Zboží na skladě

1.1.4.4

9,000

Discount allowance / Opravná položka, slevy

2.1.1.1.(1.2)

1,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000

Po odebrání 100 kusů jí dodavatel připsal slevu na účet.

After ordering the 100 the item, the supplier credited its account.

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,000

Discount allowance / Opravná položka, slevy

2.1.1.1.(1.2)

10,000


Dlouhodobí závazky / Non-current (long-term) liabilities

Odložená splatnost / Extended credit terms

15.4.R1 XYZ pořídila stroj za 10,600 se splatností do 15.10.R1. Zboží se běžně (za běžných platebních podmínek) prodává za 10,000.

On 4/15/Y1, XYZ purchased a machine for 10,600. Payment was due 10/15/Y1 and the goods normally sold for of 10,000.

4/15/Y1 / 15.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

600

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,600


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladové úroky

6.2.1

250

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

250

30.6.R1 XYZ pořídila stroj v hodnotě 10,000. Splatnost byla 24 měsíců a zákazník se zavázal platit kvartálně pouze úrok.

On 6/30/Y1, XYZ purchased a machine valued at 10,000. Payment was due in 24 months and it agreed to make quarterly interest only payments.

6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

1,600

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

11,600


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

200

Interest expense / Nákladové úroky

6.2.1

200

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

200

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

200


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,200

Interest expense / Nákladové úroky

6.2.1

200

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,200

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

200

30.6.R1 XYZ pořídila stroj v hodnotě 10,000. Zavázala se zaplatit 11.600 za 24 měsíců a rozhodla se aplikovat metodu efektivního úroku na kvartální bázi.

On 6/30/Y1, XYZ purchased a machine valued at 10,000. It agreed to pay 11,600 in 24 months and decided to apply the effective interest method on a quarterly basis.

P

Present value

Discount rate

Interest income

O

Současná hodnota

Diskontní sazba

Výnosový úrok

A

B = B(B+1) + D

C

D = B * C

1

10,000

1.87%*

187

2

10,187

1.87%

191

-

-

-

-

7

11,177

1.87%

209

8

11,387

1.87%

213

1,600

* 1.87257%


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

1,600

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

11,600


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladové úroky

6.2.1

187

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

187


Splátky / Installments

Stejná situace s obměnou, kdy firma se zavázala platit 1,362 kvartálně po dobu 8 kvartálů.

Same facts, except the company agreed to pay 1,362 quarterly for the 8 quarters.

P

Rate

Receivable

Interest

Payment

Principle

O

Sazba

Pohledávka

Úrok

Splátka

Jistina

A

B

C = C(C+1) - F

D = B * C

E

F = E – D

1

1.94%

10,000

194

1,362

1,167

2

1.94%

8,833

172

1,362

1,190

-

-

-

-

-

-

7

1.94%

2,646

51

1,362

1,310

8

1.94%

1,336

26

1,362

1,336

894

10,894

10,000

* 1.94265%


6/30/Y1 / 30.6.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

10,000

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

894

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

10,894


9/30/Y1 / 30.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1

1,362

Interest expense / Nákladové úroky

6.2.1

194

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,362

Deferred interest / Odložený úrok

2.1.1.1.(1.3)

194


Dluhopisy / Bonds (debentures)

1.1.R1 společnost XYZ prodala 10.000 třicetiletých dluhopisů (série 12) s nominální hodnotou 1.000 a nominálním úrokem 6% za celkem 7,525,594.

On 1/1/Y1, XYZ sold 10,000, 30-year (series 12) bonds with a nominal value of 1,000 and 6% coupon for 7,525,594.

P.

Cash flow

Discount rate

Present value

O.

Peněžní tok

Diskontní sazba

Současná hodnota

A

B

C

D = B / (1 + B)A

1

600,000

8.25%

554,273

2

600,000

8.25%

512,030

-

-

-

-

29

600,000

8.25%

60,220

30

10,600,000

8.25%

982,808

7,525,594


P

Net obligation

Discount rate

Interest expense

Interest payment

Discount amortization

O

Čistý závazek

Diskontní sazba

Nákladový úrok

Splátka úroku

Amortizace diskontu

A

B(B+1) = B + F

C

D = B x C

E

F = D - E

1

7,525,594

8.25%

620,861

600,000

20,861

2

7,546,455

8.25%

622,583

600,000

22,583

-

-

-

-

-

-

29

9,600,137

8.25%

792,011

600,000

192,011

30

9,792,148

8.25%

807,852

600,000

207,852

2,474,406


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

7,525,594

Discount / Diskont

2.2.1.(12)

2,474,406

Bonds / Dluhopisy

2.2.1.12

10,000,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

620,861

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

600,000

Discount / Diskont

2.2.1.(12)

20,861


12/31/30 / 31.12.30

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

807,852

Bonds / Dluhopisy

2.2.1.12

10,000,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,600,000

Discount / Diskont

2.2.1.(12)

207,852


Balance sheet / Rozvaha

- etc. / atd. -

Bonds payable / Splatné dluhopisy

10,000,000

Discount / Diskont

(2,474,406)

Net bonds payable / Čisté splatné dluhopisy

7,525,594

- etc. / atd. -


Náklady spojené s emisí / Debt issue costs

Stejná situace s tím, že společnost zaplatila investiční bance 200,000, aby dluhopisy uvedla na trh.[9]

Same facts, except XYZ paid its investment bank a 200,000 underwriting fee[10].

P.

Cash flow

Discount rate

Present value

O.

Peněžní tok

Diskontní sazba

Současná hodnota

A

B

C

D = B / (1 + B)A

1

600,000

8.49%*

553,071

2

600,000

8.49%

509,812

-

-

-

-

29

600,000

8.49%

56,547

30

10,600,000

8.49%

920,860

7,325,594

*8.48517742%


P.

Obligation

Net obligation

Discount rate

Interest expense

O.

Závazek

Čistý závazek

Diskontní sazba

Nákladový úrok

A

B

C(C+1)=C+F

D

E = C * D

1

10,000,000

7,325,594

8.49%

621,590

2

10,000,000

7,347,183

8.49%

623,422

-

-

-

-

-

29

10,000,000

9,559,758

8.49%

811,162

30

10,000,000

9,770,920

8.49%

829,080


Interest payment

Discount amortization

Attributable to discount

Discount

Attrib. deferred charge

Deferred charge

Splátka úroku

Amortizace diskontu

Související s diskontem

Diskont

Souv. odlož. popl.

Odložený poplatek

F

G = E - F

H=Gx92.52%

I(I+1)=I+H

J=Gx7.48%

K(K+1)=K+J

600,000

21,590

19,975

2,474,406

1,615

200,000

600,000

23,422

21,670

2,454,431

1,752

198,385

-

-

-

-

-

-

600,000

211,162

195,371

407,320

15,791

32,923

600,000

229,080

211,949

211,949

17,131

17,131

2,674,406


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

7,325,594

Discount / Diskont

2.2.1.(12)

2,474,406

Deferred charge / Odložený poplatek

2.2.1.(12.1)

200,000

Bonds / Dluhopisy

2.2.1.12

10,000,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

621,590

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

600,000

Deferred charge / Odložený poplatek

2.2.1.(12.1)

1,615

Discount / Diskont

2.2.1.(12)

19,975


Dlouhodobé půjčky / Long-term loans

1.1.R1 si firma XYZ půjčila 100.000 od banky za 8% úrok splatný ročně. Celou jistinu splatila za pět let.

On 1/1/Y1, XYZ Inc. borrowed 100,000 from its bank at 8% payable annually. It repaid the principle in 5 years.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3

100,000


3/31/Y1 / 3.21.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

2,000

Interest payable / Splatný úrok

2.1.1.4

2,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

2,000

Interest payable / Splatný úrok

2.1.1.4

6,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

8,000


12/31/Y5 / 31.12.R5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3

100,000

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

2,000

Interest payable / Splatný úrok

2.1.1.4

6,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

108,000

1.1.R1 si firma XYZ půjčila 100.000 a zavázela se půjčku splácet pěti ročními splátky ve výši 25,046.

On 1/1/Y1, XYZ borrowed 100,000 and agreed to repay the loan in 5 yearly installments of 25,046.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3

100,000


P

Discount rate

Loan balance

Interest expense

Payment

Principal reduction

O

Diskontní sazba

Čistá půjčka

Nákladový úrok

Splátka

Amortizace jistiny

A

B

C, C = C -F

D = C x B

E

F = E - D

1

8%

100,000

8,000

25,046

17,046

2

8%

82,954

6,636

25,046

18,409

3

8%

64,545

5,164

25,046

19,882

4

8%

44,663

3,573

25,046

21,473

5

8%

23,190

1,855

25,046

23,190

25,228

125,228

100,000


3/31/Y1 / 3.21.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3

17,046

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

8,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

25,046


Discount (premium) allocation / Alokace diskontu (prémie)

1.1.R1 XYZ prodala bezúročnou směnku v hodnotě 10.000 splatnou 31.12.R1 za 9.160.

On 1/1/Y1, XYZ sold a zero coupon 10,000 note, payable on 12/31/ Y1 for 9,160

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

9,160

Diskont / Discount

2.1.1.(5)

840

Note / Směnka

2.1.1.5

10,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

210

Interest payable / Splatný úrok

2.1.1.4

210


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Note / Směnka

2.1.1.5

10,000

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

210

Interest payable / Splatný úrok

2.1.1.4

630

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000

Diskont / Discount

2.1.1.(5)

840

1.1.R1 firma prodala bezúročnou směnku v nominální hodnotě 10.000 splatnou 31.12.R3 za 7.829.

On 1/1/Y1, XYZ sold a zero coupon note with a nominal value of 10,000, payable on 12/31/Y3 for 7,829.

P.

Net value

Discount rate

Interest expense / Premium amort.

O.

Čistá hodnota

Diskontní sazba

Nákladový úrok / Amortizace prémie

A(A+1) = A + C

B

C = A x B

1

7,829

8.50%

665

2

8,495

8.50%

722

3

9,217

8.50%

783

2,171


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

7,829

Diskont / Discount

2.1.1.(5)

2,171

Note / Směnka

2.2.3.3

10,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

166

Diskont / Discount

2.1.1.(5)

166


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Note / Směnka

2.2.3.3

10,000

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

196

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000

Diskont / Discount

2.1.1.(5)

196

1.1.R1 firma prodala směnku v hodnotě 10.000 s 12% úrokem splatnou 31.12.R3 za 10.894.

On 1/1/Y1 XYZ sold a note 10,000, 12% coupon note payable on 31/12/Y3 for 10,894.

P.

Net value

Discount rate

Interest expense

Interest paid

Premium amort.

O.

Čistá hodnota

Diskontní sazba

Nákladový úrok

Zaplacený úrok

Amortizace prémie

A(A+1) = A + C

B

C = A x B

D

E = D - C

1

10,894

8.50%

926

1,200

274

2

10,620

8.50%

903

1,200

297

3

10,323

8.50%

877

1,200

323

894


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10, 894

Note / Směnka

2.2.3.3.1

10,000

Premium / Prémie

2.2.3.(3)

894


Závazek plus „tichá dohoda“ / Liability plus “unstated rights or privileges”

1.1.R1 firma XYZ prodala firmě ABC bezúročnou směnku v nominální hodnotě 100.000 splatnou 31.12.R3 za 100.000. Ve stejný den uzavřely dohodu, podle níž se ABC stala exkluzivním dodavatelem výrobku X. Kdyby si firma XYZ půjčila od banky, zaplatila by 12 %. Kdyby si ABC koupila srovnatelnou směnku na trhu, dostala by 11 %.

On 1/1/Y1, XYZ sold ABC a 100,000 zero coupon note payable on 12/31/Y3 for 100,000. The same day, the companies entered into an agreement making ABC an exclusive supplier of product X. If XYZ had borrowed from the bank, it estimated it would have paid 12%. If ABC had bought a comparable note on the market, it determined it would have received 11%.

XYZ calculates discount

ABC calculates discount

XYZ vypočítá diskont

ABC vypočítá diskont

Nominal value / Nominální hodnota:

100,000

Nominal value / Nominální hodnota:

100,000

100,000 / (1+12%)3 =

71,178

100,000 / (1+11%)3 =

73,119

Discount / Diskont:

28,822

Discount / Diskont:

26,881


XYZ

ABC

A = A + C

B

C = A x B

A = A + C

B

C = A x B

1

71,178

12%

8,541

73,119

11%

8,043

2

79,719

12%

9,566

81,162

11%

8,928

3

89,286

12%

10,714

90,090

11%

9,910

28,822

26,881


1/1/Y1 / 1.1.R1 (XYZ)

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Discount / Diskont

2.2.3.(3)

28,822

Note / Směnka

2.2.3.3

100,000

Deferred interest / Odložený úrok

2.2.9

28,822


1/1/Y1 / 1.1.R1 (ABC)

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Note / Směnka

1.2.2.3

100,000

Deferred interest / Odložený úrok

1.5.4.2

26,881

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Discount / Diskont

1.2.2.(3)

26,881


12/31/Y1 / 31.12.R1 (XYZ)

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred interest / Odložený úrok

2.2.9

9,607

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

8,541

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

9,607

Discount / Diskont

2.2.3.(3)

8,541


12/31/Y1 / 31.12.R1 (ABC)

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Revenue / Výnosy

4

8,960

Discount / Diskont

1.2.2.(3)

8,043

Interest revenue / Výnosový úrok

6.2.1

8,960

Deferred interest / Odložený úrok

1.5.4.2

8,043

Majetek pořízený za finanční nástroj / Asset acquired for financial instrument

1.1.R1 XYZ zaregistrovala 10.000 obchodovatelných pětiletých směnek s nominální hodnotou 1.000 a 9% kupónem, který bude vydávat podle potřeb. Během prvního roku prodala 5.000 těchto směnek, se kterými se začalo obchodovat na trhu. 14.3.R2 koupila stroj s reálnou hodnotou 50.000 za 50 zatím nevydaných směnek z této série. Tentýž den se směnky obchodovaly za 990.

On 1/1/Y1, XYZ registered 10,000 negotiable, 5-year notes with a nominal value of 1,000 paying a 9% coupon to be issued on an as needed basis. During 2YY1, it issued 5,000 notes and they began to trade on a secondary market. On 3/14/Y2, XYZ exchanged 50 yet un-issued notes for a machine with fair value of 50,000. That day the notes it had already issued were trading at 990.

3/14/Y2 / 14.3.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

49,500

Discount / Diskont

2.2.3.(3)

500

Notes payable / Směnky k úhradě

2.2.3.3

50,000

1.1.R1 XYZ koupila stroj s reálnou hodnotou 10,000. Výměnou předala výrobci neobchodovatelnou, bezúročnou směnku s nominální hodnotou 12,544, splatnou 3.12.R2.

On 1/1/Y1, XYZ bought a machine with a fair value of 10,000. In exchange it gave the machine’s manufacturer a non-negotiable, zero coupon note with a nominal value of 12,544 payable 12/31/Y2.

P.

Net value

Discount rate

Interest expense / Premium amort.

O.

Čistá hodnota

Diskontní sazba

Nákladový úrok / Amortizace prémie

A(A+1) = A + C

B

C = A x B

1

10,000

12%

1,200

2

11,200

12%

1,344

2,544


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.1

10,000

Discount / Diskont

2.2.3.(3)

2,544

Notes payable / Směnky k úhradě

2.2.3.3

12,544
[1] Pro určení, zda se jedná o krátkodobou či dlouhodobou investici, se má používat období 12 měsíců, nikoli operační cyklus firmy. Nicméně IAS 39 výraz „krátkodobý“ výslovně nedefinuje, proto se občas vyskytují i jiné názory.


[2] Although IAS 39 does not explicitly state that short-term shall be defined as 12 months or less, this is clearly its intent.


[3] AG58: Pokud emitent dluhového nástroje odkoupí zpětně tento nástroj, dluh zaniká i přesto, že emitent provozuje trh s tímto nástrojem, nebo že jej zamýšlí v blízké budoucnosti opět prodat.


[4] AG58: If an issuer of a debt instrument repurchases that instrument, the debt is extinguished even if the issuer is a market maker in that instrument or intends to resell it in the near term.


[5] Jelikož je logické hovořit o časovém rozlišení (nikoli o časově rozlišeném majetku a závazcích), celá tato diskuse se uvádí pod názvem Časové rozlišení na začátku publikace.


[6] Since it is logical to discuss accruals as a single topic (rather and as accrued assets and accrued liabilities), the entire discussion is presented under Accruals, near the beginning of this publication.


[7] Pokud se operační cyklus jednotky jednoznačně liší, může se zvolit jiné „roční“ období než 12 měsíců (IAS 1.69.a a 70). Podle IAS 1.36 se na tuto skutečnost musí poukázat, vysvětlit důvody a upozornit, že jednotka je nesrovnatelná s jednotkou, která se řídí 12měsíčním obdobím, proto se v praxi tato možnost využívá jen výjimečně.


[8] If an entity’s operating cycle clearly differs, it can (IAS 1.69.a and 70) select a different “annual” period than 12-months. However since this choice must (IAS 1.36) be disclosed, the reasons explained and a disclaimer that the resulting reports are not comparable (with entities using a 12 month year) provided, it is rarely used in practice.


[9] IAS 39.43: “Při prvotním zaúčtování finančního aktiva nebo finančního závazku je musí účetní jednotka ocenit reálnou hodnotou navýšenou v případě finančního aktiva nebo finančního závazku nevedeného v reálné hodnotě jako zisk nebo ztráta o transakční náklady, které lze přímo přiřadit pořízením nebo vystavením finančního aktiva nebo finančního závazku.”


[10] IAS 39.43: “When a financial asset or financial liability is recognised initially, an entity shall measure it at its fair value plus, in the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability.”

 

Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com