Leasing / Leasing

Podle IFRS (IAS 17.4) je leasing dohoda, podle níž jedna strana (ekonomický subjekt)[1] získá právo užívat majetek[2] patřící jiné straně. Účetnictví pro leasing se proto vztahuje na jakoukoliv dohodu o užívání cizí věci, bez ohledu na to, zda tato dohoda splňuje či nesplňuje zákonem (či jinou národní úpravou) stanovené podmínky pro leasing.

A lease is an agreement whereby one party (economic entity[3]) gains the right to use an asset[4] belonging to a different party. Lease accounting is thus applicable to any situation where a company receives the right to use an asset belonging to another party, regardless of whether the agreement is deemed a “lease” by law or regulation.

Klasifikace / Recognition

Finanční leasing (IAS 17.4) je dohoda o užívání cizí věci, která na uživatele převádí většinu rizik a výhod vlastnictví. Operativní leasing je pak dohoda o užívání cizí věci, která není finančním leasingem.

A finance lease (IAS 17.4) is an agreement that transfers, to the reporting entity, “substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset” it does not own. An operating lease is a similar agreement that is not a finance lease.

Finanční leasing (situace) / Financial lease (situations)

Leasing převádí většinu rizik a výhod vlastnictví, pokud:

1. převádí vlastnictví pronajatého majetku a/nebo

2. nájemce má právo odkoupit majetek za výhodnou cenu (která bude významně nižší než reálná hodnota ke dni, kdy toto právo vzniká) a/nebo

3. doba trvání dohody představuje významnou[5] část ekonomické životnosti majetku a/nebo

4. současná hodnota minimálních splátek[6] je vyšší než v podstatě celá[7] reálná hodnota pronajímaného majetku a/nebo

5. pronajatý majetek je tak zvláštní povahy, že pouze tento konkrétní nájemce ho může využít bez větších úprav (byl vyroben na zakázku pro nájemce).

The agreement transfers substantially all the risks and rewards of ownership if:

1. The agreement transfers ownership of the leased asset, and/or

2. The agreement includes a right buy the asset at a sufficiently lower price than the expected fair value, which makes the exercise of the option appears to be reasonably assured, and/or

3. The agreement’s term is for the major part[8] of (IFRS) the asset’s estimated economic life, and/or

4. The discounted net minimum payments are equal to substantially all[9] of the asset’s fair value, and/or

The lessee’s discount rate is the interest rate implicit in the lease (if this is practicable to determine) or the lessee’s incremental borrowing rate.

5. The leased assets are of a specialised nature such that only the lessee can use them without major modifications being made (the asset was made to order for the lessee).

Indikace situací / Indicators of situations

Vedle hlavních pěti kritérií (situací) se také zvažují následující dodatečná kritéria:

1. “Může-li nájemce vypovědět leasing, ponese pronajímatelovy ztráty spojené s vypovězením leasingu,“ a/nebo

2. “Zisky nebo ztráty z pohybu reálné hodnoty zbytkové hodnoty připadají nájemci (například ve formě leasingového rabatu rovnajícímu se většině utržených prostředků z prodeje aktiva na konci leasingu),“ a/nebo

3. “Nájemce je schopen pokračovat v leasingu v dalším období za nájemné, které je podstatně nižší než tržní nájemné.“

In addition to the five primary criteria, the following are also evaluated:

1. “If the lessee can cancel the lease, the lessor’s losses associated with the cancellation are borne by the lessee” and/or

2. “Gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee (for example, in the form of a rent rebate equaling most of the sales proceeds at the end of the lease)” and/or

3. “The lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than market rent.”

Ocenění / Measurement

Obecně platí, že finanční leasing se oceňuje stejně jako pořízení majetku na dluh. Operativní leasing se oceňovat nemusí, protože žádný majetek (závazek) nevzniká. Místo toho se splátky jednoduše klasifikují jako náklady období a vykážou (podle účelu) na výsledovce jako nájemné.

In general, a finance lease is measured like a debt purchase. An operating lease (since no asset / liability is recognized) is not measured. Instead, lease payments are classified (by purpose) as period expenses (rent) on the income statement.

Prvotní ocenění (finanční leasing) / Initial Measurement (financial lease)

Majetek a závazek se oceňují v současné hodnotě (minimálních) splátek nebo v reálné hodnotě (pronajatého) majetku, podle toho, která je nižší.

The asset and liability are recorded at the present value of the (minimum) payments or the fair value of the (leased) asset, which ever is lower.

Následné ocenění / Subsequent measurement

Pokud se pronájem změnil ve finanční leasing, protože se naplnilo kritérium 1 nebo 2, odepisuje se stejně jako jiný (srovnatelný nebo podobný) majetek, který firma vlastní (stejná odpisová doba, stejná odpisová metoda a stejná zbytková hodnota). Pokud se naplnilo kritérium 3, 4 nebo 5, odepisuje se po dobu pronájmu (včetně očekávaných prodloužení) k nulové zbytkové hodnotě lineárně.[10]

Závazek se amortizuje po dobu trvání dohody buď implicitní úrokovou sazbou (pokud se majetek zaúčtoval v reálné hodnotě), nebo přírůstkovou úrokovou sazbou (pokud se zaúčtoval v současné hodnotě).

If the lease became a finance lease because of criteria 1 or 2, the asset should be amortized in a manner comparable (same period, method and salvage value) to similar assets the company owns. If, on the other hand, criteria 3, 4 or 5 were met, it should be amortized over the lease term (including expected extensions), to a zero salvage, straight-line[11].

The liability is amortized over the lease term using either the incremental borrowing rate (if the asset was measured at present value) or the implicit rate (if it was measured at fair value).

Vykazování / Disclosure

Leasing je po formální stránce smluvní vztah. Proto se diskuse o leasingu objevuje (v této publikaci) pod hlavičkou nehmotného majetku. Nicméně předmět leasingu bývá hmotný, proto se na rozvaze vykazuje jako součást hmotného majetku. Stejně tak na výsledovce se odpisy tohoto majetku označují jako odpis hmotného, nikoli nehmotného majetku.

Leasing is (technically) a contractual relationship. Consequently, this publication discusses leasing under the heading of intangible assets. Nevertheless, since the object of a financial lease is (generally) tangible, the finance lease asset is disclosed under property, plant and equipment. Similarly, amortization of a finance lease is not disclosed on the income statement as “amortization” but as “depreciation”.

Příklady / Examples

1.1.R1 společnost XYZ podepsala nájemní smlouvu na stroj číslo 24 s firmou ABC (výrobce). Doba trvání smlouvy byla 5 let a stroj měl reálnou hodnotu 12.000. Roční splátky včetně 500 pojistného a 550 DPH byly 3.944. Na konci doby trvání smlouvy XYZ majetek vrátila a negarantovala žádnou zůstatkovou hodnotu. Společnost také zjistila, že (kdyby ho bývala koupila) stroj by byl schopen sloužit svému účelu 7 až 8 let.

Jako první krok firma posoudila, zda dohoda převáděla většinu rizik a výhod vlastnictví:

1. Majetek byl vrácen. 1. indikace byla negativní.

2. Dohoda se nezmiňovala o možnosti majetek výhodně odkoupit. 2. indikace byla negativní.

3. Firma sice nebyla schopná zjistit ekonomickou životnost[12] majetku, ale užitečná byla 7 až 8 let, takže 75 % této doby bylo 5¼ až 6 let. 3. indikace byla také (pravděpodobně) negativní.

5. Majetek nebyl vyroben na zakázku. 5. indikace byla negativní.[13]

4. Poté, co firma určila, že přírůstková úroková sazba byla 10%, zjistila, že současná hodnota (10,971) byla vyšší než 90 % reálné hodnoty (10,800). 4. indikace byla pozitivní a leasing byl klasifikován jako finanční.

1/1/Y1 XYZ signed a rental agreement for a machine with ABC (its manufacturer). The term of the agreement was 5 years and the machine’s fair value was 12,000. Annual lease payments, due each 31.12, were 3,944 including 500 insurance (an executory / service cost) and 550 VAT. At the end of the lease term, XYZ returned the asset and did not guarantee any residual value. XYZ determined that if it had purchased the asset, it could have served its purpose for 7 to 8 years.

As a first step, the company determined whether the lease transferred substantially all risks and rewards of ownership:

1. Since the asset was returned, indication 1 was negative.

2. Since the agreement mentioned no bargain purchase option, indication 2 was negative.

3. The company was not able to determine the asset’s economic life, but based on its useful life (75% of which was 5¼ to 6 years), it was likely[14] that indication 3 was negative.

5. Since the asset was not made to order, indication 5 was negative[15].

4. After determining its incremental borrowing rate to be 10%, the company found that the present value of payments 10,971 was higher than 90% of the asset’s fair value (10,800). Indication 4 was positive and the lease was recognized as a finance lease.

P

Discount rate

Payment

PV of payments

O

Diskontní sazba

Splátka

SH splátek

A

B

C

D = C / (1 + B)A

1

10%

2,894

2,631

2

10%

2,894

2,392

3

10%

2,894

2,174

4

10%

2,894

1,977

5

10%

2,894

1,797

10,971


P

Discount rate

Liability

Interest expense

Payment

Amortization

O

Diskontní sazba

Závazek

Nákladový úrok

Splátka

Amortizace

A

B

C (C+1) = C - F

D = B x C

E

F = E - D

1

10%

10,971

1,097

2,894

1,797

2

10%

9,174

917

2,894

1,977

3

10%

7,197

720

2,894

2,174

4

10%

5,023

502

2,894

2,392

5

10%

2,631

263

2,894

2,631

3,500

14,470

10,971


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.2.24

10,971

Capital lease obligation / Finanční leasing

2.2.2.24

10,971


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

2,194

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.2.(24)

2,194

Capital lease obligation / Finanční leasing

2.2.2.24

1,797

Insurance expense / Pojistné

5.1.3.2.6

500

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

1,097

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

3,394


1/1/Y2 / 1.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

3,394

VAT / DPH

2.1.2.2.4.1

550

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

3,944


1/1/Y6 / 1.1.R6

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

3,394

VAT / DPH

2.1.2.2.4.1

550

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

3,944

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.2.(24)

10,971

Machine / Stroj

1.3.3.1.2.24

10,971

Stejná situace s obměnou, že XYZ si majetek ponechala a roční (čistá) splátka byla 3.204. Společnost odepisovala podobný majetek, který vlastnila po dobu 7 let, k 1/8 pořizovací hodnoty metodou SYD.

Protože se naplnila hned první indikace, firma neoslovila banku, nýbrž použila implicitní úrokovou sazbu (která byla 10,075 %).

Same facts, except XYZ retained the asset and the annual payment (net) was 3,204. XYZ depreciated all similar assets using the sum-of-the-years’-digests method over 7 years to a salvage value of 1/8 their acquisition price value (1,500).

Since the first indication was clearly met, the company did not determine its incremental borrowing rate, but applied the rate implicit in the lease (10.075%) instead.

P

Discount rate

Liability

Interest expense

Payment

Amortization

O

Diskontní sazba

Závazek

Nákladový úrok

Splátka

Amortizace

A

B

C (C+1) = C - F

D = B x C

E

F = E - D

1

10.475%

12,000

1,257

3,204

1,947

2

10.475%

10,053

1,053

3,204

2,151

3

10.475%

7,902

828

3,204

2,376

4

10.475%

5,526

579

3,204

2,625

5

10.475%

2,900

304

3,204

2,900

4,020

16,021

12,000


P

Discount rate

Liability

Interest expense

O

Diskontní sazba

Závazek

Nákladový úrok

A

B

C (C+1) = C - F

D = B x C

1

7/ 28

10,500

2,625

2

6/28

10,500

2,250

3

5/28

10,500

1,875

4

4/28

10,500

1,500

5

3/28

10,500

1,125

6

2/28

10,500

750

7

1/28

10,500

375

10,500


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.2.24

12,000

Capital lease obligation / Finanční leasing

2.2.2.24

12,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

2,625

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3.1.2.(24)

2,625

Capital lease obligation / Finanční leasing

2.2.2.24

1,947

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1

1,257

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

3,204

Stejná situace, ovšem s tím,že XYZ zaplatila akontaci ve výši 4.000, odvedla roční splátky 2.387 a získala právo majetek odkoupit za 4 roky za 500.

Same facts, except XYZ agreed to pay 4,000 down, 2,387 annually and received an option to buy the asset after 4 years for 500.

P

Discount rate

Payment

PV of payments

O

Diskontní sazba

Splátka

SH splátek

A

B

C

D = C / (1 + B)A

0

10.475%

4,000

4,000

1

10.475%

2,400

2,172

2

10.475%

2,400

1,966

3

10.475%

2,400

1,780

4

10.475%

2,400

1,611

4

10.475%

500

336

11,866


P

Discount rate

Liability

Interest expense

Payment

Amortization

O

Diskontní sazba

Závazek

Nákladový úrok

Splátka

Amortizace

A

B

C (C+1) = C - F

D = B x C

E

F = E - D

0

10.475%

11,866

0

4,000

4,000

1

10.475%

7,866

824

2,400

1,576

2

10.475%

6,290

659

2,400

1,741

3

10.475%

4,549

476

2,400

1,924

4

10.475%

2,625

275

2,900

2,625

10.475%

2,234

14,100

11,866


1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Machine / Stroj

1.3.3.1.2.24

11,866

Capital lease obligation / Finanční leasing

2.2.2.24

7,866

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

4,000

Nemovitosti / Real estate

Pronájem nemovitostí se posuzuje stejně jako pronájem jiného majetku. Je však relativně vzácné, aby takový pronájem splnil jednu z pěti indikací (plus 3), proto je většina těchto pronájmů klasifikována jako operativní leasing.

Real estate rentals are evaluated by using the same indicators as other assets. Since it is uncommon for real estate rentals to fulfill any of the 5 indicators (plus 3), most real estate leases are classified as operating.

Prodej a zpětný leasing / Sale lease-back

Pokud se majetek prodá a zpětně pronajme, zpětný pronájem se posuzuje stejně jako jiný leasing. Pokud se usoudí, že se jedná o finanční leasing, případný zisk se rozpustí po dobu pronájmu. Pokud se usoudí, že se jedná o operativní, uzná se ihned. Ztráty u obou se uznávají stejně, a to ihned.

In a sale lease-back, the lease back is evaluated in the same manner as other leases. If it is classified as a finance lease, any gain is deferred and amortized over the lease term. If it is classified as an operating, it is recognized immediately. Losses, in both cases, are recognized immediately.

Pronajímatel / Lessor

IAS 17.36 36: “Pronajímatelé vykazují majetek držený v rámci finančního leasingu ve svých rozvahách a prezentují jej jako pohledávky v částce rovnající se čisté finanční investici do leasingu.”

IAS 17.36 36: “Lessors shall recognise assets held under a finance lease in their statements of financial position and present them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease.”

Ostatní fixní majetek / Other fixed assets

Ačkoliv se nejedná třídu jako takovou, je celkem běžné, že firma vykazuje majetek, který se nedá klasifikovat jako hmotný, nehmotný, investice či zdroj. Pokud se jedná v souhrnu o materiální položku,[16] měla by se vykazovat pod hlavičkou „ostatní“.

Za „ostatní“ se obvykle považuje (bez zvláštního pořadí):

 • omezený nebo vyhrazený majetek (jehož směna nebo použití je omezené)
 • majetek, který bude vyřazen prodejem (držený za účelem prodeje)
 • majetek, jehož užívání bude ukončeno (bude odvezen na skládku nebo opuštěn)
 • současně nevyužívané (odstavené) zařízení
 • dlouhodobé pohledávky
 • probíhající kontrakt (nedokončená výroba vztahující se ke smlouvě)
 • odložený majetek (například odložené daně)
 • dlouhodobé náklady příštích období (nevratné zálohy, průběžné platby, atd.)
 • vratné zálohy (jistiny, kauce, zádržné, atd.)

While not a defined asset class, it is fairly common for company’s to control assets that are not PP&E, intangible, investment nor resources. If they are, in aggregate, material[17], these assets are disclosed as “other”.

In no particular order, the following items are commonly classified as “other”:

 • Restricted assets (funds)
 • Assets to be disposed of (held for sale)
 • Assets to be abandoned
 • Assets not currently used in operations
 • Long-term receivables
 • Contracts in progress
 • Deferred assets (deferred tax assets)
 • Long-term, pre-paid assets (non-returnable deposits, progress payments, etc.)
 • Returnable deposits (security deposits, guarantees, retainages (retentions), etc.)

Zřizovací náklady / Organization costs

Na rozdíl od mnoha národních systémů nepovažuje IFRS zřizovací náklady za majetek, protože firmě nepřinášejí žádnou budoucí výhodu (nelze je zpeněžit).

Unlike various national systems, IFRS does not consider organization costs to be assets because they yield no future economic benefits.


[1] IAS 17 se vztahuje na konsolidovaný celek (ekonomický subjekt), proto se obecně nevztahuje na situace, kdy nájemce a pronajímatel jsou oba součástí stejného ekonomického subjektu, přestože jsou to dvě různé právnické osoby.


[2] Nemusí se (IFRIC 4) ani jednat o jeden konkrétní majetek. Například firma si najme stroj. Nejprve jí pronajímatel dá do užívání stroj A, který později vymění za stroj B (sloužící stejnému účelu). „Pronajatý majetek“ by proto byly oba stroje, brané dohromady.


[3] Since it applies to the consolidated (economic) entity, if the lessee and lessor are both part of the same economic entity, IAS 17 is not generally applicable even if they are two separate legal entities.


[4] It is not even necessary (IFRIC 14) for the “leased asset” to be a single, particular asset. For example, if a company leased machine A, which the lessor, during the lease term, replaced it with machine B (serving the same purpose), the “leased asset” would be machines A and B taken together.


[5] IFRS pojem „významná část“ nedefinuje, zatímco US GAAP (FAS 52.7.c) výraz definuje jako 75 % nebo více. Při aplikaci IFRS (IAS 8.12) se proto “významná část“ vykládá jako 75 % nebo více.


[6] Diskontní sazba je implicitní úroková míra leasingu (je-li prakticky možné ji zjistit), nebo přírůstková výpůjční úroková míra nájemce.


[7] IFRS pojem „v podstatě celá“ nedefinuje, zatímco US GAAP (FAS 52.7.d) výraz definuje jako 90 % nebo více. Při aplikaci IFRS (IAS 8.12) se proto “významná část“ vykládá jako 90 % nebo více.


[8] Since IFRS does not quantify „major part“ in practice (IAS 8.12) it is quantified as 75% or more because that is how it is defined under US GAAP (FAS 52.7.c).


[9] Since IFRS does not quantify „ substantially all “ in practice (IAS 8.12) it is quantified as 90% or more because that is how it is defined under US GAAP (FAS 52.7.d).


[10] Formálně (IAS 17.27) se má s majetkem zacházet stejně bez ohledu na to, proč se proměnil v leasing. V praxi to však obvykle funguje takto, primárně protože je to jednoduší (a auditoři to rádi vidí).


[11] Technically (IAS 17.27), the company should use the same methods regardless of why the lease became a finance lease. Nevertheless, the above statement holds in practice (primarily because it is simpler and makes most auditors happy).


[12] Ekonomická životnost je doba, po kterou majetek může sloužit průměrné firmě, pokud ho používá průměrným způsobem. Účetní však nepracuje u průměrné, nýbrž specifické firmy, nemůže proto obvykle zjistit ekonomickou životnost (bez zbytečně vynaložené námahy). Proto většina firem vychází z užitečné životnosti, neboli doby, po kterou majetek bude sloužit účelu (účelům), pro který(é) ho ta konkrétní firma pořídila.

Na druhou stranu auditoři navštěvující vícero firem (které mohou vzájemně porovnávat) obvykle nemívají žádný problém určit ekonomickou životnost. Výsledky tohoto pátrání se však klientovi nesmí sdělovat, protože by to bylo zakázané poskytování poradenské služby auditovanému klientovi.[13] Zjištění přírůstkové úrokové sazby obvykle vyžaduje oslovit banku (nebo učinit jiný podobně nepříjemný účetní úkon). Proto se čtvrtá indikace testuje pouze po té, co se vyčerpají ostatní a žádná z nich nebyla jednoznačně pozitivní. Například kdyby doba pronájmu byla o dva roky kratší nebo delší, bylo by zvažování čtvrté indikace zbytečné.


[14] Since economic life is the term over which an asset is useful to the average company using it in a standard manner, it is not readily determinable for the accountant (whose knowledge is company specific). As a short-cut, companies thus use their own useful life, and assume that it approximates economic.

From the auditor perspective, economic life is determinable (since auditors are able to compare how similar assets are used by their various clients). Providing this information would, however, be a violation of the prohibition on consulting services, if it were provided to a particular audit client.[15] Since determining an incremental borrowing rate usually requires a bank offer (or some other equally unpleasant accounting task) common practice is to evaluate the other indicators first, and only perform this test if none of them are clearly positive. For example, it the lease term had been two years shorter or longer, this step would not have been necessary.


[16] Pokud materiální nejsou, je běžnou praxí zahrnout „ostatní“ položky do třídy investic.


[17] When they are not material, it is common practice to aggregate them with investments.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com