Nehmotný investiční majetek / Intangible assets

Nehmotný majetek je identifikovatelný nepeněžní majetek bez hmotné podstaty.

An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance.

Klasifikace a vykazování / Recognition and disclosure

Nehmotný majetek se identifikuje na základě jednoho z těchto kritérií (v daném pořadí):

1. Vyplývá nebo vzniká ze zákona či smlouvy (ze zákona vymahatelné) či jiné podobné úpravy.

2. Nevyplývá ze zákona či dohody, ale může být oddělit od jednotky (prodat, převést, pronajmout, licencovat či vyměnit), a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jiným majetkem.

3. Není oddělitelný od jednotky, ale vyplývá z rozdílu mezi reálnou hodnotou čistého majetku koupeného podniku a částkou za něj zaplacenou.

Jakmile se položky nehmotného majetku identifikují, zaúčtují se a vykážou[1] použitím dostatečně popisných názvů.

An intangible asset is recognized by applying (in order) the following criteria:

1 It arises from law, contract or some other (legally enforceable) claim(s) or obligation(s).

2. It does not arise from law or contract but is separable (can be sold, transferred, licensed, rented or exchanged) either individually or together with another asset(s) or liability(ies).

3. It does not arise from law or contract, is not separable but is the difference between the amount paid for a business and the fair value of that business’s net assets.

Once they are identified, intangible assets are recognized and disclosed[2] using reasonably descriptive titles.

Právní nehmotný majetek / Legal intangible assets

Patenty: vědecké objevy, technologie, výrobní procesy, obchodní metodiky, software, atd.

Autorská práva: literární díla (knihy, časopisy, noviny, atd.), hudební nebo divadelní díla (hry, opery, balety, kompozice, texty písní, atd.), audiovizuální (filmy, hudební klipy, televizní programy atd.), obrázky, fotografie, software vytvořený na prodej, atd.

Obchodní symboly, názvy, značky a známky: loga, reklamní písničky, reklamní slogany, projevy podpory, značky označující firmy původu, značky označující sdružení původu, značky označující (geografické) oblasti původu, firemní oblečení, balení, tiráže, internetové adresy, atd.

Patents: scientific discoveries, technology, manufacturing processes, business methods, software, etc.

Copyrights: literary works (books, magazines, newspapers, etc.), musical and theatrical works (plays, operas, ballets, compositions, song lyrics, etc.), audiovisual material (motion pictures, music videos, television programs, etc.), pictures, photographs, software developed for sale, etc.

Trademarks, trade names, brands and brand names: logos, advertising jingles, tag lines, endorsements, service marks, collective marks, certification marks, trade dress, package design, mastheads, Internet domain names, etc.

Smluvní nehmotný majetek / Contractual intangible assets

Smlouvy, kontrakty a dohody: se zaměstnancem, se zákazníkem, o výrobě, výstavbě, rozvoji, pronájem regálů, zalistovací poplatky, dohody s dodavateli, dohody o službách (poradenské, manažerské, reklamní), franchising, o zamezení činnosti, o nekonkurování, kapitálový (finanční) leasing, atd.

Licence: vysílání (rozhlas, rádio, mobilní telefony, atd.), provozní, licenční poplatky a honoráře, koupený software, atd.

Práva a povolení: na stavbu nebo rozvoj, přistávat (parkovat na letišti), těžit, vrtat, hledat, těžit dříví, čerpat vodu, užívat vzduch, znečisťovat, vypouštět CO2, užívat silniční tahy a komunikace, vybírat mýtné, atd.

Povinnosti a nároky: právo vybírat splátky (hypotéky, dluhopisy, pojistné, údržba, servis, atd.), přijaté zakázky, naplánovaná výroba, bankovní účty, úvěrové linky, garance, pojistné dohody, atd.

Contracts and agreements: employment, customer, manufacturing, construction, development, distribution, shelf-space, listing (slotting) agreements, supply, service agreements (consulting, management, advertising), franchising, standstill, non-compete, capital (financial) leases, etc.

Licenses: broadcast (radio, television, mobile phone, etc.), operating, royalty, purchased software, etc.

Rights and permits: construction or development, landing (i.e. airport slots), mining, drilling, exploration, logging, water use, air use, pollution, CO2 emissions, route authority, toll taking, etc.

Commitments: servicing agreements (mortgage, debt, insurance, maintenance, service, etc.), order backlogs, production backlogs, bank accounts, lines of credit, guarantees, insurance agreements, etc.

Oddělitelný nehmotný majetek / Separable intangible assets

Seznamy: seznam zákazníků, reklamní seznam, poštovní seznam, seznam dealerů, seznam dodavatelů, seznam předplatného, atd.

Vztahy: distribuční kanály, spedice, nesmluvní vztahy se zákazníky, vztah s věřiteli, vztah s reklamní agenturou, vztah s dodavateli, atd.

Systémy a služby: systém dodávání (přítomnost na trhu), síť služeb zákazníků, síť opraven výrobků, atd.

Záznamy: právní, zdravotní, úvěrové, služeb, zkušenost se zákazníky, atd.

Dokumentace: databáze, modrotisky, nákresy, školicí manuály, procedurální manuály, opravné manuály, atd.

Nepatentovaná technologie: výrobní procesy, výrobní linky, stroje vyrobené na zakázku, obchodní tajemství, tajné recepty a formule, software vytvořený pro vlastní potřeby, atd.

Relationships: distribution channels, freight forwarding, non-contractual customer relationships, lender relationships, advertising relationships, supplier relationships, etc.

Lists: customer, advertising, mailing, dealer, supplier, subscription, etc.

Systems and services: a delivery system (market presence), customer service network, product service system, etc.

Records: legal, medical, credit, service, client history, etc. /

Documentation: databases, blueprints, drawings, training manuals, procedural manuals, repair manuals, etc.

Unpatented technology: manufacturing processes, production lines, custom made machines, trade secrets, secret formulas and recipes, software developed for own use, etc.

Goodwill

Cena zaplacená za obchodní jednotku

(Reálná hodnota čistého majetku)

Goodwill

 

Purchase price of business

(Fair value of business’s net assets)

Goodwill

Prvotní ocenění / Initial Measurement

Nehmotný majetek se (IAS 38.24) oceňuje podle hodnoty pořízení, bez ohledu na to, zda se pořídil samostatně či (společně s jiným majetkem) v rámci obchodní akvizice.

An intangible asset is initially measured at cost (IAS 38.24), regardless of whether it was acquired separately or (together with other assets) in business combination.

Pořízený samostatně / Acquired separately

Podobně jako u hmotného majetku se pořizovací hodnota nehmotného skládá z ceny nákupu plus související vedlejší náklady (včetně úroků, pokud se jedná o majetek pořízený ve vlastní režii). Rozdíl je, že tyto obvykle nezahrnují žádnou přepravu[3] ani instalaci, uvedení do provozu,[4] či očekávané náklady na vyřazení (ne proto, že se tyto náklady kapitalizovat nesmí, ale protože obvykle nevznikají).

Jediný významný (praktický) rozdíl mezi oceňováním hmotného a nehmotného majetku je, že nehmotný může (IAS 38.57) obsahovat určitou část[5] nákladů na vývoj.[6]

As with property, plant and equipment the cost of intangible assets comprises purchase price plus related costs. In contrast to PP&E, transportation[7], installation, break-in[8], or estimated costs to dismantle and remove are not among them (not because their inclusion is proscribed, but simply because they are not, as a rule, incurred).

Consequently, the only significant (practical) difference between IAS 16 and IAS 38 measurement is that the cost of intangible assets may (IAS 38.57) include certain, limited[9] development costs[10].

Pořízený při obchodní akvizici / Acquired in business combination

IFRS 3.15: Dnem akvizice kupující strana klasifikuje či určí identifikovatelný majetek, který pořídila, a závazky, které převzala, aby bylo možné následně aplikovat ostatní standardy IFRS. Kupující strana provede tyto klasifikace či určení na základě smluvních ujednání, ekonomických podmínek, vlastní provozní či účetní politiky a jiných příslušných okolností existujících v den akvizice.

IFRS 3.18: Kupující strana ocení identifikovatelný majetek, který pořídila, a závazky, které převzala, v reálné hodnotě ke dni akvizice.

IFRS 3.15: At the acquisition date, the acquirer shall classify or designate the identifiable assets acquired and liabilities assumed as necessary to apply other IFRSs subsequently. The acquirer shall make those classifications or designations on the basis of the contractual terms, economic conditions, its operating or accounting policies and other pertinent conditions as they exist at the acquisition date.

IFRS 3.18 The acquirer shall measure the identifiable assets acquired and the liabilities assumed at their acquisition-date fair values.

Následné oceňování / Subsequent measurement

Životnost a odpisová doba / Useful life and depreciation period

Na rozdíl od hmotného majetku, který má vždy (kromě pozemků) omezenou životnost, nehmotný majetek může mít životnost, kterou nelze určit.[11] Dokud životnost určit nelze, majetek se po tuto dobu neodepisuje. Firma však minimálně jednou ročně [12] testuje (IAS 38.108), aby zjistila, zda hodnota nepoklesla (viz: Snížení hodnoty majetku).

In contrast to plant and equipment (property can have an unlimited life), which always have a finite useful life, intangible assets can have a useful life that cannot be determined[13]. Thus, while it cannot be determined, intangible assets are not depreciated. Instead (IAS 38.108), they are (at minimum[14]) tested for impairment annually (see: Asset impairment).

Odpisová metoda / Depreciation methods

Na první pohled IFRS poskytuje srovnatelné instrukce pro hmotný i nehmotný majetek.[15] Pečlivé přečtení IAS 38.98[16] však vysvětluje, proč jsou jiné než lineární metody vzácností.

IFRS provides comparable instructions for both amortization and depreciation methods. A careful reading of IAS 38.98[17], however, explains why methods other than straight line are practically never used.

Zbytková hodnota / Salvage value

Na rozdíl od IAS 16, IAS 38 (odstavce 100 až 103) důrazně odrazuje účetní jednotky od stanovení zbytkové hodnoty. V praxi se proto téměř nikdy nevyskytuje.

Unlike IAS 16, IAS 38 (paragraphs 100 to 103) makes an effort to discourage entities setting salvage value. As a result, it almost never occurs in practice.

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Na rozdíl od IAS 16, IAS 38.20 odrazuje účetní jednotky od toho, aby nehmotný majetek technicky zhodnocovaly. V praxi se proto téměř všechny náklady související se zachováním funkčnosti nehmotného majetku vykazují jako náklady období[18] (oprava a údržba).

Unlike IAS 16, IAS 38.20 discourages entity’s capitalizing components. As a result, almost all subsequent costs are expensed[19] (as repairs and maintenance) as incurred.

Probíhající výzkum a vývoj / In process R&D

Probíhající výzkum a vývoj (výzkum a vývoj, ze kterého zatím nebyl výstup, například patent, který by se mohl samostatně zaúčtovat) se kapitalizuje, pokud jsou splněny určité podmínky (IAS 38.34). Tento požadavek se vztahuje jak na majetek pořízený samostatně, tak na majetek pořízený v rámci obchodní akvizice.

Jakmile se jednou zaúčtuje, má se také technicky zhodnocovat, pokud jsou splněna kritéria pro kapitalizaci vývoje (IAS 38.54-62).

Under certain conditions (IAS 38.34), in-process research and development (R&D that hasn’t yet to yield in a separately recognizable asset, such as a patent) is recognized. This applies to both stand-along purchases as well as in-process R&D acquired in business combinations.

Once it has been capitalized, related subsequent costs should be recognized, provided they meet the criteria for development capitalization (IAS 38.54-62).

Roční ověření / Annual review

Podobně jako IAS 16 vyžaduje i IAS 38 minimálně jednou ročně ověření odhadů (odpisové doby, odpisové metody a zbytkové hodnoty). Na rozdíl od IAS 16 vyžaduje IAS 38 minimálně jednou roční test znehodnocení majetku, který není odepisován.

As with IAS 16, the entity is obligated to review its estimates (amortization period, amortization method and salvage value) annually. In contrast to IAS 16, it must also perform an (at minimum) annual impairment test on assets that are not being amortized.

Model přeceňování / Revaluation model

Podobně jako IAS 16 nabízí IAS 38 firmám možnost majetek přeceňovat. Také podobně jako u IAS 16 firmy tuto možnost v praxi nevyužívají.

Like IAS 16, IAS 38 allows entity’s to elect a revaluation model. Also like IAS 16, entities rarely elect this model in practice.

Příklady / Examples

1.1.R1 firma XYZ pořídila patent za 12,000, přiřadila mu evidenční číslo 123, odhadla jeho životnost na 5 let[20] a stanovila lineární odpisy.

On 1/1/Y1, XYZ purchased a patent for 12,000, assigned it item number 123, and estimated its useful life to be 5 years[21].

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Patent / Patent

1.4.3.2_123

12,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

12,000


12/31/Y1 - 5 / 31.12.R1 - 5

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Amortization / Odpisy

5.1.3.2.5

2,400

Accumulated amortization / Oprávky

1.4.3.2_ (123)

2,400

Stejná situace s obměnou, že pořídila obchodní značku 456, která se může obnovovat bez omezení a nebyla schopná určit, jak dlouho bude výrobky pod touto značnou prodávat.

Same situation, except that it purchased a trademark which can be extended indefinitely and could not determine how long it would market products with this mark.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Brand / Značka

1.4.3.2_456

12,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

12,000


12/31/Y1 - / 31.12.R1 -

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Amortization[22] / Odpisy[23]

5.1.3.2.5

0

Accumulated amortization / Oprávky

1.4.3.2_ (456)

0

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ značku nepořídila samostatně, ale získala ji spolu s jiným majetkem firmy ABC v rámci obchodní akvizice. Firma tuto značku sama vytvořila, a proto ji ve svém účetnictví vůbec neevidovala.

Same facts, except XYZ did not purchase the brand separately, but together with all of the other assets of ABC company, in a business combination. Since ABC created this brand, it did not recognize it in its own accounting.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Brand / Značka

1.4.3.2_456

12,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

12,000

Upozornění: Pokud jedna firma koupí druhou, nekupuje podle IFRS její účetnictví, ale firmu samotnou. V okamžiku akvizice dosavadní účetní jednotka přestává existovat – nahrazují ji majetkové (závazkové) položky, které kupující strana 1. identifikovala, 2. zaúčtovala a 3. ocenila tak, jak vyžaduje IFRS.[24]

Samozřejmě pokud koupená strana také vedla před akvizicí své účetnictví podle IFRS, čeká kupující stranu méně práce. Prosté pokračování v účetnictví koupené firmy bez jakýchkoliv úprav je však v přímém rozporu s IFRS 3 a druhá[25] nejhrubší chyba, jaké se lze při aplikaci IFRS dopustit.

Important: An acquisition, as understood by IFRS, does not involve acquiring the accounting of a business. It involves acquiring that business. Therefore, at the moment of acquisition, the accounting entity that had existed up to being acquired ceases to exist. What takes its place are the assets and liabilities that acquiring entity is obligated (IFRS 3.10 and 15) to 1. identify, 2. recognize and 3. measure in a manner necessary to apply other IFRSs subsequently.

Obviously, if the target company applied IFRS (properly) prior to the acquisition, the acquirer would be faced with a less onerous task. But, simply continuing an accounting system of an entity that ceased to exist, without adjustment, is a direct violation of IFRS 3 and the second[26] most egregious error possible.

Fúze, akvizice a konsolidace[27] / Mergers, acquisitions and consolidation[28]

Najít a ocenit veškerý majetek (závazky) koupené firmy je nejnáročnější úkol, se kterým se účetní může v praxi setkat. Naštěstí jakmile se jednou zvládne, samotný účetní postup je jednoduchý (jak ukázaly předchozí příklady).[29]

Identifying and measuring all of the assets (liabilities) acquired in a business combination is the most demanding task the average practicing accountant is ever likely to face[30]. Fortunately, once accomplished, the accounting procedures themselves (as demonstrated in the preceding examples) are simple.

Konsolidace / Consolidation

IFRS se vztahuje na ekonomický (konsolidovaný) subjekt, nikoli právnické osoby.[31] V kostce, konsolidace proto spočívá v tom, že se sečte veškerý majetek, závazky, výnosy a náklady matky a všech dcer (vnuček a jiných podniků ve skupině), eliminuje se jakýkoliv vnitropodnikový zisk, a sestaví se závěrka, jako by se jednalo o jednu firmu.

Obecně, IFRS vyžaduje konsolidovanou závěrku pouze v případě veřejné obchodované společnosti[32]. Konsolidovaná závěrka by měla zahrnovat všechny podniky (jak právnické, tak jiné obchodní osoby) pod společným vedením[33].

IFRS is applicable to the economic (consolidated), not legal, entity[34]. In a nutshell, consolidation involves summing all the asset, liabilities, income and expense of the parent and its subsidiaries, eliminating inter-company profits and creating a financial report as if no individual entities existed.

In general, IFRS only requires a consolidated financial report from publicly traded companies[35]. The consolidated financial report should comprise all entities under common management[36] control.

Příklady / Examples

1.1.R2 firma XYZ koupila firmu ABC. Reálná hodnota čistého majetku ABC byla stejná jako účetní (15.000) a XYZ za 100% podíl zaplatila 15.000.

On 1/1/Y1, XYZ acquired a 100% interest in ABC for 15,000, which was equal to the fair value of its net assets.

ABC
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R1 / Ke dni 1.1.R1

Cash / Peníze

250

Receivables / Pohledávky

250

Inventory / Zásoby

500

Current assets / Běžný majetek

1,000

Property plant and equipment / Hmotný majetek

14,000

Total assets / Celkový majetek

15,000

Payables / Běžné závazky

0

Loans / Půjčky

0

Total liabilities / Závazky celkem

0

Common stock / Kmenové akcie

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

5,000

Total equity / Kapitál celkem

15,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

15,000


XYZ
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Pre-acq. / Před akv.

Dr. Md / (Cr. Dal)

Post-acq. / Po akv.

Cash / Peníze

17,000

(15,000)

2,000

Receivables / Pohledávky

1,000

1,000

Inventory / Zásoby

2,000

2,000

Accruals / Časové rozlišení

1,000

1,000

Current assets / Běžný majetek

21,000

6,000

Investment in sub / Investice dcera

0

15,000

15,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

74,000

Total assets / Celkový majetek

95,000

95,000

Payables / Běžné závazky

2,000

2,000

Loans / Půjčky

20,000

20,000

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

22,000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

10,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

33,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

30,000

30,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

73,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

95,000

95,000


Consol. schedule / Konsolidační tabulka

As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

2,000

250

Receivables / Pohledávky

1,000

250

Inventory / Zásoby

2,000

500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

1,000

Investment in sub / Investice dcera

15,000

0

15,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

14,000

Total assets / Celkový majetek

95,000

15,000

Payables / Běžné závazky

2,000

0

Loans / Půjčky

20,000

0

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

0

Common stock / Kmenové akcie

10,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

8,000

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

30,000

5,000

5,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

15,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

95,000

15,000


ABC–XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Cash / Peníze

2,250

Receivables / Pohledávky

1,250

Inventory / Zásoby

2,500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

Current assets / Běžný majetek

7,000

Investment in sub[37] / Investice dcera[38]

0

PP&E / Hmotný majetek

88,000

Total assets / Celkový majetek

110,000

Payables / Běžné závazky

2,000

Loans / Půjčky

20,000

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

30,000

Total equity / Kapitál celkem

88,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

110,000


Consolidation schedule / Konsol. tabulka

As at 12/31/R2 / Ke dni 31.12.R2

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

1,750

500

Receivables / Pohledávky

1,250

700

Inventory / Zásoby

2,250

800

Accruals / Časové rozlišení

750

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

2,000

Investment in sub / Investice dcera

15,000

0

15,000

PP&E / Hmotný majetek

80,000

16,000

Total assets / Celkový majetek

101,000

18,000

Payables / Běžné závazky

500

0

Loans / Půjčky

13,500

0

Total liabilities / Závazky celkem

14,000

0

Common stock / Kmenové akcie

10,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

8,000

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

44,000

8,000

5,000

Total equity / Kapitál celkem

87,000

18,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

101,000

18,000


ABC-XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 12/31/R2 / Ke dni 31.12.R2

Prior [39] / Minulí [40]

Cash / Peníze

2,250

2,250

Receivables / Pohledávky

1,950

1,250

Inventory / Zásoby

3,050

2,500

Accruals / Časové rozlišení

750

1,000

Current assets / Běžný majetek

8,000

7,000

PP&E / Hmotný majetek

96,000

88,000

Total assets / Celkový majetek

119,000

110,000

Payables / Běžné závazky

500

2,000

Loans / Půjčky

13,500

20,000

Total liabilities / Závazky celkem

14,000

22,000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

10,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

33,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

47,000

30,000

Total equity / Kapitál celkem

105,000

88,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

119,000

110,000


XYZ

ABC

ABC-XYZ

Revenue / Výnosy

40,000

12,000

52,000

Expenses / Náklady

13,000

4,000

17,000

Depreciation / Odpisy

10,000

3,000

13,000

Taxes / Daně

3,000

1,000

4,000

Net income / Hospodářský výsledek

14,000

4,000

18,000


XYZ–ABC
Consolidated income statement / Konsolidovaná výsledovka
For year ended 12/31/R1 / Za rok končící 31.12.R2

Prior / Minulí

Revenue / Výnosy

52,000

46,800

Expenses / Náklady

17,000

15,300

Depreciation / Odpisy

13,000

11,700

Taxes / Daně

4,000

3,600

Net income / Hospodářský výsledek

18,000

16,200

Stejná situace s obměnou, kdy ABC prodala XYZ zboží za 200 (které pořídila za 100).

Same facts except that ABC sold XYZ goods (that it had bought for 100) for 200.

Consoldation schedule / Konsol. tabulka

As at 12/31/R2 / Ke dni 31.12.R2

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

1,750

500

Receivables / Pohledávky

1,250

900

200

Inventory / Zásoby

2,450

700

100

200

Accruals / Časové rozlišení

750

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

2,000

Investment in sub / Investice dcera

15,000

0

15,000

PP&E / Hmotný majetek

80,000

16,000

Total assets / Celkový majetek

101,200

18,100

Payables / Běžné závazky

700

0

200

Loans / Půjčky

13,500

0

Total liabilities / Závazky celkem

14,000

0

Common stock / Kmenové akcie

10,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

8,000

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

44,000

8,100

5,100

Total equity / Kapitál celkem

87,000

18,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

101,200

18,100


XYZ

ABC

ABC–XYZ

Revenue / Výnosy

40,000

12,000

(200)

52,000

Intracompany rev[41] / Vnitropodnikové výnosy[42]

200

Expenses / Náklady

13,000

4,100

(100)

17,000

Depreciation / Odpisy

10,000

3,000

13,000

Taxes / Daně

3,000

1,000

4,000

Net income / Hosp. výsledek

14,000

4,100

(100)

18,000

Stejná situace jako v prvním příkladu s tím, že XYZ převzala také závazky ABC.

Same facts as the first example except that XYZ assumed ABC’s liabilities.

ABC
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R1 / Ke dni 1.1.R1

Cash / Peníze

250

Receivables / Pohledávky

250

Inventory / Zásoby

500

Current assets / Běžný majetek

1,000

Property plant and equipment / Hmotný majetek

14,000

Total assets / Celkový majetek

15,000

Payables / Běžné závazky

250

Loans / Půjčky

750

Total liabilities / Závazky celkem

1,000

Common stock / Kmenové akcie

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

4,000

Total equity / Kapitál celkem

14,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

15,000


Goodwill calculation schedule / Tabulka na výpočet goodwill

Purchase price / Pořizovací cena

15,000

Cash / Peníze

(250)

Receivables / Pohledávky

(250)

Inventory / Zásoby

(500)

PP&E / Hmotný majetek

(14,000)

Total assets / Majetek celkem

(15,000)

Trade Payables / Běžné závazky

250

Loans / Půjčky

750

Total liabilities / Závazky celkem

1,000

Net assets / Čistý majetek

(14,000)

Goodwill / Goodwill

1,000


Consol. schedule / Konsolidační tabulka

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

2,000

250

Receivables / Pohledávky

1,000

250

Inventory / Zásoby

2,000

500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

1,000

Investment in sub / Investice dcera

15,000

0

15,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

14,000

Goodwill

1,000

Total assets / Celkový majetek

95,000

15,000

Payables / Běžné závazky

2,000

250

Loans / Půjčky

20,000

750

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

1,000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

8,000

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

30,000

4,000

4,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

14,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

95,000

15,000


ABC-XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Cash / Peníze

2,250

Receivables / Pohledávky

1,250

Inventory / Zásoby

2,500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

Current assets / Běžný majetek

7,000

PP&E / Hmotný majetek

88,000

Goodwill

1,000

Total assets / Celkový majetek

96,000

Payables / Běžné závazky

2,250

Loans / Půjčky

20,750

Total liabilities / Závazky celkem

23,000

Common stock / Kmenové akcie

11,500

Additional paid in capital / Emisní ážio

46,500

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

96,000

Stejná situace s obměnou, že XYZ nezaplatila penězi, ale vlastními akciemi.

Same facts except that XYZ did not pay cash, but rather with its own shares.

XYZ
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

 

Pre-acq. / Před akv.

Dr. Md (Cr. Dal)

Post-acq. / Po akv.

Cash / Peníze

2,000

2,000

Receivables / Pohledávky

1,000

1,000

Inventory / Zásoby

2,000

2,000

Accruals / Časové rozlišení

1,000

1,000

Current assets / Běžný majetek

6,000

6,000

Investment in sub / Investice dcera

0

15,000

15,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

74,000

Total assets / Celkový majetek

80,000

95,000

Payables / Běžné závazky

2,000

2,000

Loans / Půjčky

20,000

20,000

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

22,000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

1,500

11,500

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

13,500

46,500

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

15,000

Total equity / Kapitál celkem

58,000

73,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

80,000

95,000


Consol. schedule / Konsolidační tabulka

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

2,000

250

Receivables / Pohledávky

1,000

250

Inventory / Zásoby

2,000

500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

1,000

Investment in sub / Investice dcera

15,000

0

15,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

14,000

Goodwill

0

0

1,000

Total assets / Celkový majetek

95,000

15,000

Payables / Běžné závazky

2,000

250

Loans / Půjčky

20,000

750

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

1.000

Common stock / Kmenové akcie

10,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

33,000

8,000

8,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

30,000

4,000

4,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

14,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

95,000

15,000


ABC-XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Cash / Peníze

2,250

Receivables / Pohledávky

1,250

Inventory / Zásoby

2,500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

Current assets / Běžný majetek

7,000

PP&E / Hmotný majetek

88,000

Goodwill

1,000

Total assets / Celkový majetek

96,000

Payables / Běžné závazky

2,250

Loans / Půjčky

20,750

Total liabilities / Závazky celkem

23,000

Common stock / Kmenové akcie

11,500

Additional paid in capital / Emisní ážio

46,500

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

Total equity / Kapitál celkem

73,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

96,000

Ocenění goodwill / Goodwill valuation

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ zaplatila 20,000 a zjistila, že reálná hodnota hmotného majetku ABC byla 18,000.

Same facts except that XYZ paid 20,000 and determined that the fair value of ABC’s PP&E was 18,000.

Purchase price / Pořizovací cena

20,000

Cash / Peníze

(250)

Receivables / Pohledávky

(250)

Inventory / Zásoby

(500)

PP&E / Hmotný majetek

(18,000)

Total assets / Majetek celkem

(19,000)

Trade Payables / Běžné závazky

250

Loans / Půjčky

750

Total liabilities / Závazky celkem

1,000

Net assets / Čistý majetek

(18,000)

Goodwill / Goodwill

2,000


ABC
Unconsolidated balance sheet / Nekonsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Pre-acq. / Před akv.

Dr. Md /

(Cr. Dal)

Post-acq. / Po akv.

Cash / Peníze

250

250

Receivables / Pohledávky

250

250

Inventory / Zásoby

500

500

Current assets / Běžný majetek

1,000

1,000

PP&E / Hmotný majetek

14,000

4,000

18,000

Total assets / Celkový majetek

15,000

19,000

Payables / Běžné závazky

250

250

Loans / Půjčky

750

750

Total liabilities / Závazky celkem

1,000

1,000

Common stock / Kmenové akcie

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

8,000

(4,000)

12,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

4,000

4,000

Total equity / Kapitál celkem

14,000

18,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

15,000

19,000


Consol. schedule / Konsolidační tabulka

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

2,000

250

Receivables / Pohledávky

1,000

250

Inventory / Zásoby

2,000

500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

1,000

Investment in sub / Investice dcera

20,000

0

20,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

18,000

Goodwill

0

0

2,000

Total assets / Celkový majetek

100,000

19,000

Payables / Běžné závazky

2,000

250

Loans / Půjčky

20,000

750

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

1.000

Common stock / Kmenové akcie

12,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

51,000

12,000

12,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

4,000

4,000

Total equity / Kapitál celkem

78,000

18,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

100,000

19,000


ABC-XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Cash / Peníze

2,250

Receivables / Pohledávky

1,250

Inventory / Zásoby

2,500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

Current assets / Běžný majetek

7,000

PP&E / Hmotný majetek

92,000

Goodwill

2,000

Total assets / Celkový majetek

101,000

Payables / Běžné závazky

2,250

Loans / Půjčky

20,750

Total liabilities / Závazky celkem

23,000

Common stock / Kmenové akcie

12,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

51,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

Total equity / Kapitál celkem

78,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

101,000

Stejná situace s obměnou, kdy XYZ nekoupila 100% podíl a zjistila, že reálná hodnota minoritního (nekontrolujícího) podílu byla 3,000.

Vedle správného ocenění majetku (závazků) vyžaduje vyčíslení goodwill také, aby firma řádně ocenila minoritní podíly.

Same facts except that XYZ did not acquire 100% equity and determined that the fair value of the minority (non-controlling) interest was 3,000.

Aside from assets (liabilities), goodwill valuation also requires the proper valuation of minority interests.

Purchase price / Pořizovací cena

20,000

Non-controlling interest / Nekontrolující podíl

3,000

Cash / Peníze

(250)

Receivables / Pohledávky

(250)

Inventory / Zásoby

(500)

PP&E / Hmotný majetek

(18,000)

Total assets / Majetek celkem

(19,000)

Trade Payables / Běžné závazky

250

Loans / Půjčky

750

Total liabilities / Závazky celkem

1,000

Net assets / Čistý majetek

(18,000)

Goodwill / Goodwill

5,000


Consol. schedule / Konsolidační tabulka

XYZ

ABC

Dr. / Md

Cr. / Dal

Cash / Peníze

2,000

250

Receivables / Pohledávky

1,000

250

Inventory / Zásoby

2,000

500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

0

Current assets / Běžný majetek

6,000

1,000

Investment in sub / Investice dcera

23,000

0

23,000

PP&E / Hmotný majetek

74,000

18,000

Goodwill

0

0

5,000

Total assets / Celkový majetek

103,000

19,000

Payables / Běžné závazky

2,000

250

Loans / Půjčky

20,000

750

Total liabilities / Závazky celkem

22,000

1.000

Common stock / Kmenové akcie

12,000

2,000

2,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

51,000

12,000

12,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

4,000

4,000

Non-controlling interest / Nekontrolující podíl

0

0

3,000

Total equity / Kapitál celkem

78,000

18,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

100,000

19,000


ABC–XYZ
Consolidated balance sheet / Konsolidovaná rozvaha
As at 1/1/R2 / Ke dni 1.1.R2

Cash / Peníze

2,250

Receivables / Pohledávky

1,250

Inventory / Zásoby

2,500

Accruals / Časové rozlišení

1,000

Current assets / Běžný majetek

7,000

PP&E / Hmotný majetek

92,000

Goodwill

5,000

Total assets / Celkový majetek

104,000

Payables / Běžné závazky

2,250

Loans / Půjčky

20,750

Total liabilities / Závazky celkem

23,000

Common stock / Kmenové akcie

12,000

Additional paid in capital / Emisní ážio

51,000

Retained earnings / Nerozdělený zisk

15,000

Non-controlling interest / Nekontrolující podíl

3,000

Total equity / Kapitál celkem

78,000

Liabilities and equity / Závazky a kapitál

104,000

[1] Podobně jako u hmotného majetku je při sestavování zprávy určené ke zveřejnění nutné zvážit výhody a nevýhody spojené s podrobnou informací. Nicméně pro vnitropodnikové účely by se měl nehmotný majetek rozdělit minimálně do následujících tříd a skupin.


[2] As with property, plant and equipment, drafting a published financial report always requires a careful weighing of the cost and benefits of detailed information. Nevertheless, for inter-company purposes, the entity should sub-classify its intangible assets into (at minimum) the following groups and classes.


[3] Mohou však zahrnovat cla či jiné nevratné daně a poplatky.


[4] Nehmotný majetek pořízený samostatně (jako například licence na televizní vysílání) se instalovat nemusí. Na druhou stranu instalace majetku, jako je například licence na účetní software, je často finančně náročnější než samotný majetek. V těchto situacích by se obvykle postupovalo, jako by celý majetek (licence plus instalace) byl pořízen ve vlastní režii.


[5] Protože podmínky na kapitalizaci jsou relativně náročné; tato část však nebývá příliš velká.


[6] Pokud při pořizování hmotného majetku vznikají náklady související s výzkumem a vývojem, posuzují se na základě IAS 38, nikoli IAS 16.


[7] Although they may include customs charges or other non-refundable taxes and fees.


[8] Often, a stand-alone intangible asset (for example a television broadcast license) requires no installation or break in. On the other hand, installing and implementing accounting software may cost significantly more than the license. In this situation, license and implementation installation would be likely treated as a single, self-constructed asset.


[9] Since the criteria for capitalization are fairly rigorous, most costs related to development are, in practice, expensed.


[10] Thus, if research and development costs are incurred during the acquisition of property, plant and equipment, these costs are evaluated using IAS 38 (not IAS 16) guidance.


[11] IFRS výslovně stanoví (IAS 38.91), že nehmotný majetek nemůže mít neomezenou životnost. Tuto vlastnost mohou mít pouze pozemky.


[12] Okamžitě, pokud vznikne indikace poklesu hodnoty.


[13] IFRS (IAS 38.91) explicitly states that intangible assets cannot have an infinite life. Only land can have this characteristic.


[14] Immediately, if an indication of impairment arises.


[15] S tím rozdílem, že zakazuje použití degresivních metod (metody, které vedou k nižším odpisům než lineární), s výjimkou „velmi vzácného“ případu, kdy existuje přesvědčivý důkaz, který použití takových metod ospravedlňuje.


[16] Poslední věta odstavce: „Jen zřídka, pokud vůbec, existuje důkaz přesvědčivý natolik, aby u majetku s určitelnou životností odůvodnil odpisovou metodu, která by měla jako důsledek oprávky nižší než ty, které by se vykazovaly, pakliže by se bývala zvolila lineární metoda.“


[17] The last sentence of the paragraph: “There is rarely, if ever, persuasive evidence to support an amortisation method for intangible assets with finite useful lives that results in a lower amount of accumulated amortisation than under the straight-line method.”


[18] Je teoreticky možné rozdělit nehmotný majetek do komponentů, což by umožnilo jeho technické zhodnocení. IAS 38 však firmy od takového postupu výslovně odrazuje, proto přesvědčit auditora, aby s tím souhlasil, vyžaduje velmi pečlivě zpracované zdůvodnění.


[19] While it is theoretically possible to justify splitting an intangible assets into component parts (which would justify subsequent cost capitalization), the fact that IAS 38 discourages this means that convincing an auditor to accept such a policy, requires a very rigorous explanation of its appropriateness.


[20] Patent byl sice platný dalších 10 let, ale dle její zkušenosti je technologický vývoj tak rychlý, že jí bude přinášet hodnotu pouze 5 let.


[21] The patent’s legal life was 10 years, its historical experience showed, technological change would make the patent worthless in five.


[22] This entry is presented here for illustration purposes only. In practice, entries with a zero value are simply not made.


[23] Zde se nulový zápis předkládá z důvodu přehlednosti. V praxi by se žádný zápis neprováděl.


[24] Pro lidi zvyklé na národní systémy většiny evropských zemí je toto pravděpodobně nejbolestivější rozdíl mezi IFRS a těmito standardy. Jinak řečeno, podle IFRS akvizice nespočívá v tom, že se někomu „předá“ nějaké účetnictví. Podle IFRS akvizice spočívá v tom, že nový vlastník staré účetnictví vymaže z počítače, protože účetnictví neexistující účetní jednotky postrádá jakoukoliv ekonomickou relevanci.


[25] Číslo jedna by bylo postupovat podle nějakého statutárního systému a pak, na konci období, transformovat tuto závěrky do podoby, která opticky připomíná IFRS, aniž by její podstata byla skutečné IFRS. Teoreticky je sice možné takovouto transformaci provést, ale pokud je vůbec možná, musí se provést položku po položce (protože jsou obvykle založené na nekompatibilních koncepčních předpokladech). Takovýto postup je nejen náročný, ale jen zřídka se dá realizovat, aniž by způsobil vážné zkreslení výsledné správy.


[26] The most serious? Applying procedures outlined by some statutory system during the period, converting this output to make it resemble IFRS and publishing it together with a claim that the report was drafted in compliance with IFRS. It is theoretically possible to reconcile a statutory system to IFRS, such a reconciliation (since the two are generally based on incompatible conceptual frameworks) must, however, be done on an item by item level making such an burdensome task, that can rarely be accomplished (at any but the simplest of entity’s) without significant distortion.


[27] Fúze, akvizice a konsolidace jsou poměrně náročným tématem. Jedná se o oblast, se kterou se účetní v praxi běžně nesetkává, která spíš souvisí s reportingem, nikoli samotným účetním postupem, proto se jí tato publikace až na několik základních příkladů podrobně nevěnuje.


[28] Merger, acquisition and consolidation accounting are relatively complex issues not commonly a part of an average practitioner’s job description. Also, since they relate more to reporting than accounting procedures, besides a few, basic example, these issues are not dealt with herein in any great detail.


[29] Vyjma firem, jejichž podnikání spočívá v tom, že kupují jiné firmy, většina podniků obvykle nezaměstnává lidi, kteří by tento úkol byli schopní úspěšně zvládnout, protože se jedná o záležitost daleko nad rámec běžné účetní praxe. Proto je běžná praxe, že se vedení firmy, které za konečný výsledek tak či tak nese odpovědnost, obrací na poradce či jiné externí odborníky, kteří (vedle své nezávislosti) disponují odbornou kvalifikací a dostatkem zkušeností, aby tento úkol bez komplikací dokončili. Kromě toho, že uleví účetním, má tento postup tu výhodu, že s ním tvůrci IFRS (IFRS 3.18-20) při schvalování standardů počítali.


[30] Excepting serial acquirers, companies do not generally employ people capable taking on tasks this far beyond common accounting practice. Consequently, it is common practice for management (who bears final responsibility for the quality for financial reports, whatever the result) to rely on consultants or other experts who (aside from their independence) bring their professional qualifications and experience to the table. Aside from making the accountant’s job significantly less complicated, this approach has the advantage that the IASB (IFRS 3.BC55) considered it to be standard practice.


[31] Toto obecné tvrzení ne úplně vystihuje skutečnou praxi. IFRS by se vztahoval na právnickou osobu, například pokud by se jednalo o samostatně kotovaný subjekt s IFRS povinností, pokud by byla segmentem (IFRS 8) nebo pokud by měla IFRS povinnost z jiného důvodu (například kvůli existenci významných minoritních investorů). Většinou však vystihuje situaci běžné, průměrné firmy s povinností konsolidovat podle IFRS.


[32] Společnost je veřejně obchodovaná (IAS 27.10 a-d), pokud emitovala majetkové či dlužní finanční nástroje a tyto se ke dni závěrky stále obchodují (na veřejném trhu). Povinnost konsolidovat se také vztahuje na společnosti, které odevzdaly své závěrky regulátorovi, pokud takto učinily v rámci přípravy stát se veřejně obchodované. Také podnik vlastněný majoritně jednou osobou (menší skupinou) má povinnost sestavit konsolidovanou závěrku, a to i v případě, že obchodovaný podíl je minoritní.

Upozornění: Některé státy vyžadují konsolidované IFRS závěrky i od subjektů, které obchodované nejsou. Tato povinnost však nevyplývá ani z IFRS, ani z EU 1606/2002, nýbrž jen z místního, národního zákona.[33] Jelikož konsolidace bývá kontroverzní (často zde vznikají komplikace či nesrovnalosti), bližší diskuse této povinnosti (zahrnout do konsolidovaného celku všechny subjekty, které řídí ředitel, jeho kamarádi, příbuzní nebo kdokoliv jiný, kdo má možnost podílet se na zisku společnosti) se zde až na toto obecné ustanovení neuvádí.


[34] This general statement is, obviously, more complicated in practice. For example, if the legally entity was, as a legal entity, quoted on an exchange, it would have IFRS responsibility. Similarly if it were a segment (IFRS 8) or it had an IFRS reporting responsibility for some other reason (such the existence of a material minority interest). The statement is, however, applicable to the average entity with a consolidation responsibility based in IFRS.


[35] Although it spells out several relatively specific criteria, IFRS (IAS 27.10 a–b) only requires a consolidated report form publicly traded companies or companies that are in the process (have registered with a regulator for the purpose) of becoming publicly traded. This obligation, however, applies both to widely held companies and those majority-owned by one (small group of) individual(s).

Important: IAS 27 explicitly applies to publicly traded companies (or companies in the process of becoming publicly traded) only. Nevertheless, national statute occasionally mandates IFRS for a broader group of (non-public) entities. Consequently, it is relatively common for privately owned companies to shift their legal domicile (at least at holding company level) to countries with less onerous requirements. While this practice may violate the spirit (possibly letter) of local law, it does not violate the spirit (or letter) of IFRS. Likewise, since it mandates IFRS similarly, it violates nether the spirit or letter of EU 1606/2002 (the IFRS implementing regulation in the EU).[36] Besides being controversial, consolidation (or rather, its avoidance), is one of the more common accounting errors. Given the difficulties involved, a detailed discussion of the when and why is far beyond the scope of this publication. As a rule of thumb, the accountant should consolidate any entity (legal or otherwise, formally recognized or not) over which management (their friends, family or anyone who can share in the entity’s profit) has operating control.


[37] This line item is presented for demonstration purposes only. It would not (because of its zero balance) be disclosed on an actual balance sheet.


[38] Tato řádka se zde vykazuje jen pro názornost. Na skutečné rozvaze by se neobjevila, protože je nulová.


[39] Since IFRS requires an opening prior-period balance sheet, in practice (at least) three balance sheets would have to be drafted.


[40] Jelikož IFRS vyžaduje začátek minulého období, v praxi by se sestavovaly minimálně tři rozvahy.


[41] Pokud by byl ABC segment, musely by se vnitropodnikové výnosy na této úrovni vykazovat separátně.


[42] If ABC were reported as a segment, intra-company revenue would have to be disaggregated.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com