Snížení hodnoty majetku / Asset impairment

Pokud vznikne indikace, že hodnota majetku (skupiny)[1] poklesla do takové míry, že pokles není schopen zachytit změna odpisové politiky,[2] postupuje se podle IAS 36.

If an asset’s (group’s[3]) value declines by an amount to large to capture with a change in depreciation policy[4], the entity applies IAS 36.

Test poklesu hodnoty / Impairment test

Na konci každého období[5] jednotka zváží, zda nenastala indikace, že hodnota majetku (skupiny) poklesla. Pokud ano, tento pokles změří a majetek odepíše. Indikace jsou tyto (IAS 36.12):[6]

1. Byl zaznamenán významný a neočekávaný pokles v tržní hodnotě majetku (skupiny).

2. Byla zaznamenána (nebo je očekávána[7]) významná nepříznivá změna externího prostředí (například technologického, obchodního, právního, regulačního, atd.).

3. Byla zaznamenána (nebo je očekávána) významná nepříznivá změna interního prostředí (například zastarání,[8] zničení, poškození, odcizení, atd.).

4. Byla zaznamenána (nebo je očekávána) významná změna v operacích firmy. Například majetek se odstavil (trvale nebo dočasně) nebo se jeho odstavení očekává. Majetek se prodá či jinak vyřadí (buď samostatně, nebo jako součást restrukturalizace) s pravděpodobností blížící se 50 %.

5. Zjistilo se, že majetek neplní (vnitropodnikový) rozpočet, nebo se očekává pokles v jeho rentabilitě.

6 Zjistilo se, že náklady na pořízení majetku překročily rozpočet a jeho pořízení se zastavuje.[9]

7. Životnost majetku se změnila z neurčité na určitou.[10]

8. Zjistilo se, že tržní kapitalizace poklesla a je nižší než zůstatková hodnota majetku.[11]

9. Zjistilo se, že nastala (nebo se očekává) změna v úrokové sazbě, která materiálně sníží zpětně získatelnou částku.[12]

At the end of each reporting period[13], the entity assesses whether is any indication that the asset (group[14]) is impaired. If so, it performs an impairment test. If the test is positive, it writes the asset (group) down. The indications (IAS 36.12) are:

1. A significant (unexpected) decline in asset’s (group’s) market value has occurred.

2. A significant adverse external change (technological, market, economic, legal, regulatory environment, etc.) has occurred or is expected[15].

3. A significant adverse internal change to asset (obsolescence[16], physical damage, theft, etc.) has occurred or is expected.

4. A significant adverse change in company’s operations (asset idling, asset disposal, business restructuring or reorganization, etc.) has occurred or is expected.

5. The return on the asset (group) was below budget or a decline in its economic performance is expected.

6. The cost of acquiring the asset significantly above budget[17].

7. The useful life is reassessed to finite[18].

8. Entity’s market capitalization declined below the carrying amount (book value) of the net assets.

9. A change in market interests relates caused a material decline in the asset’s (group’s) recoverable amount.[19]

Zpětně získatelná částka / Recoverable amount

Zpětně získatelná částka (IAS 36.18) se rovná reálné hodnotě majetku (skupiny) minus náklady na jeho prodej nebo hodnota z jeho užívání, podle toho co je vyšší.[20]

Recoverable amount is the higher of an asset’s (group’s) fair value less cost to less or value-in-use[21].

Příklady / examples

Firma XYZ poskytuje dálkovou autobusovou dopravu. 1.1.R1 pořídila autobus číslo 123 za 1.400.000 pro trasu město A – město B. Majetek má životnost 10 let, zbytkovou hodnotu 200.000 a firma zvolila (pro zjednodušení příkladu) lineární odpisy.

Před koncem roku 2 firma zjistila, že na trase A – B začne jezdit rychlovlak a majetek se proto rozhodla přeřadit na (přibližně stejně dlouhou) trasu A – C. Autobus 123 byl však samostatná penězotvorná jednotka a trasa A – C byla méně využívaná, takže se jednalo o nepříznivou změnu externího prostředí a firma provedla test poklesu ke dni 31.12.R2.

Nejprve potvrdila, že zbývající životnost (daná počtem ujetých kilometrů) zůstává 8[22] let. Dále vedení odhadlo,[23] že pokud bude plně vytížen, přinese firmě 600.000 ročně, pokud částečně, pak 350.000, a pokud málo, pak 230.000. Nakonec odhadla, že pravděpodobnost s tím spojená je 20 %, 40 % a 40 %. V dalším kroku vypočítala[24] výdaje (250,000, 230,000 a 220,000) a zjistila, že státní obligace s osmiletou splatností se obchodují za 4 %. Nakonec upravila čistý peněžní tok o související rizika a zjistila jeho současnou hodnotu.

A

B

C = A - B

D

E = C x D

600,000

250,000

350,000

0.20

70,000

350,000

230,000

120,000

0.40

48,000

230,000

220,000

10,000

0.40

4,000

122,000


A

B

C

D = B / (1 + C%)A

1

122,000

0.04

117,308

2

122,000

0.04

112,796

-

-

-

-

8

122,000

0.04

89,144

8

200,000

0.04

146,138

967,533

Jelikož tato hodnota byla nižší než zůstatková, firma také zjistila, že dva roky staré, srovnatelně vybavené autobusy od stejného výrobce se v průměru prodávají za 990,000[25] a že náklady spojené s tímto prodejem by byly 10,000.

XYZ provides intercity bus transport. On 1/1/Y1, it purchased bus # 123 for 1,400,000 for the City A : City B line. The asset had a useful life of 10 years, salvage value of 200,000 and the company selected (to simplify this example) straight-line depreciation.

Prior to the end of year 2, the company learned that a high speed rail link between A and B was being put into service on 1/1/Y3 and decided to reassign the bus to line A : C (which was approximately as long as A : B). Since bus 123 generated its own identifiable cash flow, and because A : C was less frequently traveled, a significant adverse external change to the asset occurred, and the company was obligated to test for impairment.

As a first step, it confirmed that the remaining useful life (based on distance traveled) was still valid. Next management estimated[26] that if the asset were fully utilized, it would bring in 600,000 annually, if partially, 350,000 and if under, 230,000. Finally it assigned probabilities of 20%, 40% and 40% to each outcome. Next, the accounting department[27] calculated expenditures (250,000, 230,000 and 220,000) determined that 8-year government obligations were trading at 4%. Finally, the company adjusted the cash flow for risk and discounted this risk adjusted cash flow using the risk free rate:

A

B

C = A - B

D

E = C x D

600,000

250,000

350,000

0.20

70,000

350,000

230,000

120,000

0.40

48,000

230,000

220,000

10,000

0.40

4,000


Present value discounts with risk free rate

Současná hodnota zjištěná bezrizikovou sazbou

A

B

C

D = B / (1 + C%)A

1

122,000

0.04

117,308

2

122,000

0.04

112,796

-

-

-

-

8

122,000

0.04

89,144

8

200,000

0.04

146,138

967,533

Since value-in-use was lower than the carrying amount, the company also determined that similarly outfitted, two-year-old buses from the same manufacturer commonly sell for 990,000[28] and that if it were to sell this asset, transactions costs would be 10,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Bus / Autobus

1.3.3_123

1,400,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1

1,400,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

120,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3_(123)

120,000


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

120,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3_(123)

120,000

Impairment loss / Ztráta z poklesu hodnoty

6.4.3

180,000

Bus / Autobus

1.3.3_123

180,000


12/31/Y3 / 31.12.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

97,500

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3_(123)

97,500

Stejná situace, ovšem s tím, že na konci roku 3 se ukázalo, že linka byla vždy minimálně částečně vytížená (a občas i plně), a bylo možné předpokládat, že tento stav bude pokračovat i do budoucna. Hodnota z užívání byla proto znovu odhadnuta a stanovena na 1,596,809.

Same facts, except during year three the bus was relatively often fully occupied, always at partially occupied and it was probable that this usage pattern would continue for the remainder of its useful life. Value-in-use was thus re-estimated and determined to be 1,596,809.

12/31/Y3 / 31.12.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Depreciation[29] / Odpisy[30]

5.1.3.2.1

120,000

Accumulated depreciation / Oprávky

1.3.3_(123)

120,000

Bus / Autobus

1.3.3_123

180,000

Impairment loss / Ztráta z poklesu hodnoty

6.4.3

180,000

Stejná situace, ovšem s tím, že vedení se rozhodlo sestavit poněkud důvěryhodnější rozpočet (tak jak ho chápe IAS 36.30).[31]

Same facts, except management put in the effort to create a somewhat more realistic budget (as understood by IAS 36.30[32]).

Per

Receipts

Expend.

Net CF

Probability

Adjusted CF

Pres. value

Ob.

Příjmy

Výdaje

Čistý CF

Pravděpod.

Upravený tok

Souč. hod.

A

B

C

D = B - C

E

F = D x E

G = D / (1+RF)A

625,000

250,000

375,000

0.35

131,250

585,000

230,000

355,000

0.30

106,500

315,000

220,000

95,000

0.20

19,000

265,000

215,000

50,000

0.10

5,000

225,000

215,000

10,000

0.05

500

1

3.00%*

262,250

254,612

570,000

245,000

325,000

0.30

97,500

380,000

225,000

155,000

0.25

38,750

275,000

220,000

55,000

0.25

13,750

260,000

215,000

45,000

0.15

6,750

220,000

215,000

5,000

0.05

250

2

3.25%*

157,000

147,272

545,000

240,000

305,000

0.25

76,250

360,000

220,000

140,000

0.20

28,000

260,000

220,000

40,000

0.30

12,000

260,000

215,000

45,000

0.20

9,000

190,000

215,000

(25,000)

0.05

(1,250)

3

3.75%*

124,000

111,034

510,000

230,000

280,000

0.20

56,000

340,000

220,000

120,000

0.15

18,000

250,000

215,000

35,000

0.35

12,250

230,000

215,000

15,000

0.20

3,000

190,000

215,000

(25,000)

0.10

(2,500)

4

4.50%*

86,750

72,745

480,000

230,000

250,000

0.15

37,500

235,000

220,000

15,000

0.10

1,500

230,000

215,000

15,000

0.40

6,000

230,000

215,000

15,000

0.25

3,750

190,000

215,000

(25,000)

0.10

(2,500)

5

5.50%*

46,250

35,387

6

6.00%*

33,000[33][34]

23,264

7

6.25%*

23,546

15,404

8

6.75%*

16,801

9,963

669,681

* Risk free rate / bezriziková sazba

Stejná situace s obměnou, kdy autobus byl využíván jako součást městské hromadné dopravy.

Same facts, except the bus was used in a city’s public transportation system.

Autobus neměl vlastní identifikovatelné peněžní toky (cestující ve městě neplatili přímo řidiči, ale kupovali si kupóny) a přeřazení jednoho autobusu není významná nepříznivá okolnost, proto se žádný test nemusel provést.

Since the bus did not have its own, identifiable cash flows (the city uses coupons instead of direct payment to the driver) and since the reallocation of a single bus to a different line is not a significant event, no impairment test was performed.

Tvorba, rozpuštění majetkové skupiny / Aggregating and disaggregating

Stejná situace s obměnou, že XYZ provozovala smluvně městskou hromadnou dopravu ve třech městech. Na konci období zjistila, že příjmy u měst A a B byly o 20 % a u města C o 30 % nižší, než počítal rozpočet sestavený při podpisu smluv.

Same facts, except XYZ provided public transport services to three cities. At year-end, it determined that the return on cities A and B was 20% and city C 30% below budget.

Test results / Výsledky testu

A

B

C

X 1,000,000

Carrying amount / Zůstatková hodnota

100

110

90

300

Recoverable amount / Zpětně získatelná částka

110

130

80

320

10

20

(10)

20

XYZ snížila hodnotu majetku používaného pro dopravu u města C o 10,000,000.[35]

It recorded an impairment charge of 10,000,000 for cash generating unit C[36].

Stejná situace, ovšem s tím, že místo aby firma uzavírala smlouvy s jednotlivými městy, uzavírá smlouvu s krajem, v níž je výslovně uvedena povinnost poskytovat minimální úroveň služeb u každého města, jinak má kraj právo smlouvu vypovědět.

Same facts, except, instead of entering into individual agreements with each city, the company entered into a single agreement with the county. The agreement had explicit terms that required a minimum level of service in each city.

Jelikož nelze vypovědět smlouvu pouze ztrátovému městu, zahrne firma všechny tři města do jedné skupiny (příklad IAS 36.68.).

Since the agreement stipulated that city C cannot be terminated without voiding the entire contract, the company was able (IAS 36.68.example) to aggregate the three groups.

Majetek, který se bude vyřazovat / Assets to be disposed of

Stejná situace s tím, že firma se rozhodne majetek prodat.

Same facts, except the company decided to sell the assets.

Poté, co člen (členové) vedení s dostatečnou kompetencí schválili prodej, majetek se přecenil na reálnou hodnotu minus náklady na likvidaci (hodnota z užívání je v této situaci nulová). Ode dne, kdy se začali oslovovat potenciální zájemci, se majetek začal vykazovat (v této hodnotě) pod označením „majetek, který se bude likvidovat.“[37]

After management with sufficient authority decided to sell, the assets were written down to fair value less cost to sell (value-in-use is, at this point, zero). From the day potential buyers were informed about this pending sale, the assets were disclosed under the balance sheet heading „assets to be disposed of[38]“.[1] IAS 36.66 hovoří o „penězotvorných jednotkách“, neboli majetkových položkách, které jsou schopny generovat vlastní peněžní tok nezávisle na jiných položkách. Pokud je toto u majetkové položky možné, je tato položka zároveň penězotvornou jednotkou. Pokud ne, penězotvorná jednotka je to nejmenší seskupení majetkových položek, kde se příjmy a výdaje mohou zjistit. Jelikož výrazy „penězotvorná jednotka“ a „seskupení penězotvorných jednotek“ (příklad IAS 36.67) jsou poněkud neobratné, zde se označují jako „majetek“ či „skupina“.


[2] Pokud se jedná o relativně malý pokles, lze ho zachytit tak, že se zrychlí odepisování, zkrátí životnost a/nebo sníží zbytková hodnota.


[3] IAS 36.66 discusses “cash generating units” (the lowest possible level, where net cash flow is determinable). If an individual asset has its own identifiable cash inflows and outflows, that asset is a cash-generating unit. If not, the cash-generating unit is the next smallest grouping of assets, with identifiable receipts and expenditures. Since the term “cash-generating unit” and “group of cash-generating unit” (IAS 36.67 example) is somewhat cumbersome, they are simply referred to as “assets” or “asset groups”.


[4] Relatively small declines can be captured by accelerating depreciation, shortening the period and/or decreasing salvage value.


[5] Pololetně, kvartálně či měsíčně, podle toho, kdy sestavuje nějakou závěrku.


[6] Seznam uvedený zde je však poněkud přehlednější než ten obsažený v samotné vyhlášce.


[7] Obecně platí, že pravděpodobnost blížící se 50 % je dostatečná, aby vedla k testování.


[8] Na rozdíl od technologické změny předchozího bodu (obvykle způsobené tím, že konkurence přijde s novou technologií), zastarání je způsobeno inovací uvnitř firmy. Například, jednotka pořídila nový software, který umožní redukovat počet administrativních pracovníků na polovinu. Veškerý majetek, který tito pracovníci používali (počítače, nábytek i samotný prostor) by se měl testovat, protože je pravděpodobné, že se prodá (přestane užívat) po té, co se tito nadbyteční pracovníci propustí.


[9] Tento bod se objevuje jen v US GAAP (FAS 144). Jedná se však o položku nejblíže české „zmařené investici“ a podle IAS 8.12 se na US GAAP smí při aplikaci IFRS odvolávat, proto se zahrnuje do seznamu.


[10] Bod se vztahuje jen na nehmotný majetek, protože pouze ten může mít neurčitou životnost.


[11] Zde se myslí konsolidovaný celek s výjimkou případu, kdy dcera má povinnost zveřejňovat zprávu podle IFRS. Pak se tento požadavek může vztahovat jen na onu dceru.


[12] Tento bod má význam, pouze pokud se při zjištění zpětně získatelné částky vychází z hodnoty z užívání. V tomto případě by změna o pouhých 0,5 % pravděpodobně způsobila materiální změnu.


[13] Semiannually, quarterly or monthly, depending on the entity’s reporting periodicity.


[14] Pokud je možné zjistit čistý peněžní tok (příjmy minus výdaje nikoli výnosy minus náklady) u jedné majetkové položky, test se provádí (IAS 36.66) na úrovni této jednotky. Pokud se čistý peněžní tok u jedné položky identifikovat nemůže, testuje se nejmenší možné seskupení položek, u kterých se příjmy a výdaje zjistit mohou.


[15] Generally, a probability approaching 50% is sufficient to trigger a test.


[16] While similar to a technological change in the previous indicator, obsolescence is, however, the result of the entity’s own activities. For example, if the entity acquires new software that makes half of its administrative staff redundant, it will test all of the assets used by that staff (computers, furniture even office space) since it is likely it will be disposed of (idled) once that staff is dismissed.


[17] While not explicitly addressed by IAS 36 (it is addressed by US GAAP, FAS 144), this is an issue at many companies and should, nevertheless, be considered.


[18] Since only they can have indefinite lives, this item only applies to intangible assets.


[19] Applicable to assets where recoverable amount was determined as value-in-use only.


[20] Protože vyčíslení hodnoty užívání se může provést na základě interně získané informace (která bývá dostupnější), test se obvykle provádí tak, že se nejprve porovná tato hodnota se zůstatkovou (pořizovací minus oprávky). Teprve pokud zůstatková je vyšší, zjišťuje se reálná hodnota minus náklady na likvidaci (tento postup by se však neměl plést s dvoukrokovým testem, který se používá podle US GAAP, a který IASB výslovně zamítnul).

Zároveň hodnota z užívání vychází z toho, jak majetek nejlépe užívá konkrétní firma na konkrétní účel, proto je běžné, že bývá nižší než reálná hodnota minus náklady na likvidaci, což odráží to, jak je majetek schopná používat nejlépe jakákoliv firma (včetně té, která majetek dokáže užívat rentabilněji).[21] Since value-in-use can be determined using internal information (which is generally more readily available), an impairment test is generally performed by first comparing the asset’s (group’s) carrying amount (net book value) to its value-in-use. Only if NBV < value-in-use, is it compared with fair value less cost to sell. This approach should not, however, be confused with US GAAP’s “two-step test” (which was considered and explicitly rejected by the IASB).

Also, since value-in-use is generally based on best use by a particular entity, it tends to be lower than fair value less cost to sell, which generally reflects best use by the entity that can use the asset in the best way.[22] Protože tento jednoduchý odhad je sám od sebe lineární, nevztahuje se na něj 5letý limit (IAS 36.33.b).


[23] Protože účetní nemá potřebné znalosti (a často ani kvalifikaci) odhadovat budoucí příjmy, IAS 36.33. výslovně praví, že tento odhad zpracuje vedení společnosti. Pod pojmem „vedení společnosti“ se rozumí ta osoba (skupina), která byla odpovědná za pořízení majetku a/nebo je odpovědná za určení účelu, ke kterému se bude dál používat. Pokud tento odhad zpracuje účetní, který o pořízení/způsobu užívání nerozhodoval/nerozhoduje, jednalo by se o chybu „nepoužití spolehlivé informace“ (IAS 8.5.definice), vůči které by auditor měl mít výhradu.


[24] Na rozdíl od příjmů (které se na základě historických informací odhadovat nemohou) se výdaje mohou odhadnout na základě toho, jaké byly (za daný objem příjmů) v minulosti (poté co se vezmou do úvahy výdaje spojené s přeřazením majetku, změny v opravě z údržby, atd.). Tento odhad vychází z účetních údajů, je to tedy odhad, který běžně zpracuje účetní (jakmile mu vedení společnosti dodá odhad příjmů).


[25] IFRS (IAS 36.27) sice vyžaduje, aby se zjistila cena za prodej, ale jelikož by to vyžadovalo oslovení mnoha potenciálních zájemců, auditor se spokojil s tím, že firma oslovila tři nezávislé dealery a od průměrné nabídky na prodej odečetla odhad jejich hrubého zisku.


[26] Since accountants have insufficient information (and often insufficient qualifications), to estimate future cash flows, IAS 36.33 explicitly states that this is management’s best estimate. “Management” is understood to the person (group) that was responsible for acquiring the asset and/or is responsible for assigning it to its current use. If this estimate was made by an accounting employee lacking such authority, the entity committed an error (a mistake in applying accounting policies, IAS 8.5.definitions) that will likely result in a qualified auditor’s opinion.


[27] In contrast to cash inflows (which cannot be estimated by extrapolating historical data), cash outflows and can be determined on the basis of historical data for any given level of receipts (as long as reasonable adjustments – the cost of relocating the asset, increased/decreased MRE, etc. – are made). Thus, while it would be procedurally invalid, for the accounting department to estimate receipts, determining expenditures is common accounting practice.[28] IFRS (IAS 36.27) requires fair value to “reflect the amount that an entity could obtain, at the end of the reporting period, from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.” Nevertheless, the entity’s auditor was satisfied that the average of three offers to sell (made by three independent used bus dealers) a comparable bus (after an estimate of the dealers’ gross profit was deducted) provided sufficient evidence of what willing parties would pay in an arm’s length transaction.[29] Since the change in recoverable amount was made prior to the end of the subsequent period, the entity simply reinstated its original depreciation period. Had it occurred after, it would have treated this change in depreciation as a change in estimate.


[30] Jelikož odhad poklesu hodnoty firma změnila hned na konci dalšího období, mohla se vrátit k původnímu odpisovému plánu (poté, co kvartály upravila). Pokud by odhad upravila po uzavření roku, postupovala by (u odpisů) jako u jiné změny odhadu.


[31] Ve výpočtu hodnoty z užívání aktiva musí být zobrazeny následující prvky:

a) odhad budoucích peněžních toků, které účetní jednotka očekává, že získá z aktiva;
b) očekávání možných odchylek v částce nebo časovém průběhu těchto budoucích peněžních toků;
c) časová hodnota peněz, vyjádřená současnou tržní bezrizikovou úrokovou sazbou;
d) cena za nejistotu plynoucí z aktiva a
e) další faktory, jako je nelikvidita, kterou by účastníci trhu vyjádřili při oceňování budoucích peněžních toků, které účetní jednotka očekává, že získá z aktiva.


[32] The following elements shall be reflected in the calculation of an asset’s value-in-use:

(a) an estimate of the future cash flows the entity expects to derive from the asset;
(b) expectations about possible variations in the amount or timing of those future cash flows;
(c) the time value of money, represented by the current market risk-free rate of interest;
(d) the price for bearing the uncertainty inherent in the asset; and
(e) other factors, such as illiquidity, that market participants would reflect in pricing the future cash flows the entity expects to derive from the asset.


[33] Rozpočet se má tvořit na pět let (IAS 36.35-36). Pokud je k tomu rozumný důvod, může se počítat s tím, že bude pokračovat i dál, avšak má se počítat s jeho postupným poklesem.


[34] A detailed budget should be created for five years (IAS 36.35-36). If it is supported by the facts, it can be extended beyond this period, but it should be assumed that it will decline over time.


[35] Tento pokles se aplikuje na všechny majetkové položky, s tím, že se jejich zůstatková hodnota může používat jako klíč při alokaci.


[36] This charge is applied to all the group’s assets, using their carrying amounts as a weighting.


[37] Majetek, který se bude likvidovat (například tím, že se odveze na skládku), se nemůže vykazovat v reálné hodnotě minus náklady na likvidaci, protože jeho hodnota je nulová. IFRS 5.13 sice uvádí, že by se měl vykazovat v hodnotě, která vyplývá z jeho používání, ale ta také často bývá nulová. Proto se tento majetek na rozvaze běžně nevykazuje, pouze se o něm informuje v příloze.


[38] Since it is zero, assets to be abandoned cannot be disclosed at fair value less cost to sell. Although IFRS 5.13 states that they should be measured at a value based on their use until liquidated, this is also often zero. As a result, assets to be abandoned are commonly not disclosed on the balance sheet, but merely in the footnotes.
Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com