Hmotný investiční majetek / Property plant and equipment

Hmotný majetek je majetek s hmotnou podstatou, který jednotka užívá ve svých operacích (nedrží ho za účelem opětného prodeje). Obvykle se jedná o předměty, které se budou užívat déle než rok (operační cyklus), proto se vykazuje jako součást fixního majetku.

Property plant and equipment (PP&E) comprises assets that have physical substance and are used in the entity’s operations (rather than being held or sale). As PP&E is generally held for longer than one year (operating cycle), it is commonly disclosed as a sub-classification of fixed assets.

Klasifikace / Recognition

IFRS (IAS 16.9) výslovně uvádí, že úmyslně nedefinuje povinné třídy (skupiny či klasifikace). Důvodem je, že každá firma je jedinečná, a předepsané standardní třídy by tuto jedinečnost skryly[1].

Obecně platí, že jednotka má své skupiny stanovit na základě kritérií (v tomto pořadí):

1. Účel, kterému majetek slouží.

2. Doba, po kterou majetek bude (očekává se, že bude) účelu sloužit.

Zároveň jelikož je normální, že firmy svůj majetek, jak stárne, používají na jiné účely, je běžné ho přesouvat z jedné třídy do druhé po dobu jeho životnosti.[2]

IFRS (IAS 16.9) explicitly states it “does not prescribe the unit of measure for recognition, ie what constitutes an item of property, plant and equipment.” The reason being, that every company is unique and prescribing standard asset groups, classes or units would mask this uniqueness[3].

Generally, companies should base their classification decision on these two criteria (in order of priority):

1. Intended use.

2. Expected useful life given that use.

Also, since it is quite common for an entity to change the manner in which it utilizes its assets as they age, it is normal to transfer an asset from one class to another[4].

Příklad / Example

XYZ se zabývá tím, že navrhuje a vyrábí turbíny a generátory (které prodává elektrárnám) a bílé spotřební zboží (které prodává jak maloobchodům, tak přímým spotřebitelům prostřednictvím vlastního internetového portálu). Každý rok pořizuje počítače, které klasifikuje:

1.3.3.1.5.1.1.123 Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Výrobní / Výpočetní technika / Divize turbíny / Routery a hubby / Router 123[5]
1.3.3.1.5.1.2.3.345 … / Divize turbíny / řídící jednotky / typu A / stroj číslo 345
1.3.3.2.4.1.1.456 Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Obchodní / MIS / osobní počítače / přenosné / stroj číslo 456[6]
1.3.3.2.4.2.141 … MIS / Správa internetového obchodu / Server 141
1.3.3.3.4.4.1.45 Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Administrativní / Obecné / / Účetní MIS / Pracovní stanoviště / počítač číslo 45
1.3.3.3.5.4.1 Majetek / Hmotný / Stroje a zařízení / Administrativní / Výzkum a vývoj / MIS / Super počítač
1.3.3.3.5.1.4.2.79 … Výzkum a vývoj / MIS / Pracovní stanoviště / stroj číslo 79
Atd.

XYZ manufactures turbines and generators (which it sells directly to electric generating plants) and consumer durables (which it sells both to retailers and the general public, on its electronic storefront). Each year it purchases computers that it classifies:

1.3.3.1.5.1.1.321 Assets / PP&E / Machinery & equipment / Manufacturing / MIS / Turbine division / Hubs and routers / Router 321[7]
1.3.3.1.5.1.2.3.345 … turbine division / control systems / type A / machine # 345
1.3.3.2.4.1.1.456 Assets / PP&E / Machinery and equipment / Sales / MIS / Personal computers / notebooks / machine # 456[8]
1.3.3.2.4.2.141 … MIS / online storefront / Server 141
1.3.3.3.4.4.1.45 Assets / PP&E / Machinery and equipment / Administrative / general / Accounting MIS / Work stations / Work station 45
1.3.3.3.5.4.1 Assets / PP&E / Machinery and equipment / Administrative / R&D/ MIS / Super computer
1.3.3.3.5.1.4.2.79 … R&D / MIS / work stations / machine number 79
Etc.

Vykazování / Reporting

Klasifikační schéma uvedené v předchozí části by se sice mohlo aplikovat v kontextu finančního okruhu, ale jelikož hmotný majetek a výroba jsou často provázané, je možné sledovat jednotlivé položky v rámci okruhu manažerského a z tohoto systému čerpat informace pro sestavení zprávy podle IFRS.

The classification scheme outlined in the previous section could be used in the context of the financial reporting system. In practice (since PP&E and inventory accounting are interrelated) it is much more common to account for these assets as part of the managerial system, then base the financial (IFRS) report on information taken from this system.

Příklad / Example

IFRS (IAS 1.54) definuje minimální obsah rozvahy. Pokud by se jednotka striktně řídila těmito pokyny, její publikovaná rozvaha by byla přibližně takto informativní.

IFRS (IAS 1.54) sets out minimum reporting requirements. If an entity were to follow these instructions to the letter, it would publish a balance sheet with approximately this level of aggregation.

XYZ Group / XYZ skupina
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
As at 31 December 20X1 / K 31. prosinci 20X1

Non-current assets / Dlouhodobý majetek

Property, plant and equipment / Pozemky, budovy a zařízení

171,000

Goodwill / Goodwill

4,000

Other intangible assets / Ostatní nehmotný majetek

55,000

Investments in associates / Investice do podniků ve skupině

12,750

Available-for-sale financial assets / Finanční nástroje na prodej

21,250

Total non-current assets / Celkový dlouhodobý majetek

901,620

Vedle této informace je také nutné (IAS 1.55) přidat další řádkové položky a mezisoučty, pokud by tyto byly relevantní k pochopení jejich operací. Pokud by se stejná jednotka řídila těmito pokyny, její rozvaha by mohla vypadat přibližně takto.[9]

In addition to this minimum, it is also necessary (IAS 1.55) for the entity to ”present additional line items, headings and subtotals in the statement of financial position when such presentation is relevant to an understanding of the entity’s financial position.“ If the same entity were to follow these instructions to the letter, it would publish a balance sheet with approximately this level of disaggregation[10].

XYZ Group / XYZ skupina
Statement of financial position / Výkaz finanční pozice
As at 31 December 20X1 / K 31. prosinci 20X1

Property plant and equipment / Pozemky, stavby a zařízení

Loading docks and buildings (net of 15,000 accumulated depreciation)

Překladiště a související budovy (po odečtení oprávky 15,000)

26,000

Barns and repair yards (net of 14,000 accumulated depreciation)

Stodoly a opravné plochy (po odečtení oprávky 14,000)

21,000

Rolling stock, cargo (net of 10,000 accumulated depreciation)

Vagóny a lokomotivy, náklady (po odečtení oprávky 10,000)

55,000

Rolling stock, passenger (net of 60,000 accumulated depreciation)

Vagóny a lokomotivy, osobní (po odečtení oprávky 60,000)

15,000

Rails, gantry towers and infrastructure (net of 15,000 acc. depreciation)

Koleje, stožáry a související infrastruktura (po odečtení oprávky 15,000)

45,000

Station buildings (net of 22,000 accumulated depreciation)

Odbavovací haly (po odečtení oprávky 22,000)

6,000

Office buildings (net of 2,000 accumulated depreciation)

Kancelářské budovy (po odečtení oprávky 2,000)

1,000

Other administrative assets (net of 1,000 accumulated depreciation)

Ostatní správní majetek (po odečtení oprávky 1,000)

2,000

Total property plant and equipment / Celkové pozemky, stavby a zařízení

171,000

Náklady versus užitek / Cost versus benefit

Při sestavování publikované finanční zprávy je vždy nutné zvážit výhody a nevýhody spojené s podrobnými informacemi. Na jednu stranu, podrobnější informace umožňují investorům lépe rozhodovat, snižují jejich riziko (a potažmo velikost rizikové prémie, kterou vyžadují), a proto umožňují firmám získat kapitál snadněji a za lepších podmínek. Na druhou stranu, vedle investorů se o finanční zprávy zajímá také konkurence a jiné subjekty, které by mohly získané informace využít v neprospěch jak firmy, tak investorů (kteří, podobně jako její vedení, mívají zájem na tom, aby jednotka byla co nejziskovější).

Najít tu správnou rovnováhu mezi nedostatečnými a nadbytečnými informacemi je proto jeden z nejnáročnějších úkolů, kterým finanční ředitel (osoba, která za obsah finanční zprávy obvykle nese primární odpovědnost) musí čelit.[11]

Nicméně bez ohledu na to, jaké rozhodnutí o konečné podobě publikované zprávy padne, informace poskytované profesní komunitě (správcům fondů, profesionálním analytikům, atd.) bývají minimálně tak podrobné, jako v příkladu dva.[12]

Drafting a financial report always requires a careful balancing of the costs and benefits associated with detailed information. On the one hand, investors (potential investors) are entitled to adequate financial information that, if provided, lowers their risk and, as a consequence, accounting entity’s risk premium. On the other, published financial reports are not just read by investors. They are also carefully studied by competitors, and other parties, who may use the information to the detriment of the entity (and its investors).

In any event, regardless of the content of the published report, any publicly traded entity should be able (and prepared) to provide information with (at minimum) the level of disaggregation as example two to the professional investing community[13].

Ocenění / Measurement

Prvotní ocenění / Initial Measurement

IFRS (IAS 16.16[14]) poskytuje obecné instrukce k vyčíslení pořizovací hodnoty majetku. Do ní by se měla zahrnout cena pořízení (včetně všech nevratných daní a poplatků), přeprava na místo (včetně cla, pojistky a podobných poplatků), instalace, uvedení do provozu a odhad nákladů na vyřazení (pokud se očekává, že nějaké nastanou).[15]

IFRS (IAS 16.16[16]) provides general guidance on the costs that may be capitalized as property, plant or equipment. They comprise purchase price (including all non-refundable taxes an fees), delivery (including freight, customs fees, duties, insurance and similar costs), installation, break-in and an estimate of disposal costs (if they are expected[17]).

Následné ocenění / Subsequent measurement

Životnost a odpisová doba / Useful life and depreciation period

Při stanovení odpisové doby jednotka vychází ze specifické doby životnosti (doby, po kterou jí majetek bude sloužit k účelu/účelům, k němuž majetek pořídila), nikoli obecné (doby, po kterou může majetek obecně sloužit, pokud se používá tak, jak se běžně používá). Při zvážení této životnosti jednotka vychází ze své zkušenosti a zváží následující faktory:

1. očekávané užívání majetku,

2. očekávané fyzické opotřebení a zastarání,

3. technologické či obchodní zastarání[18] (externí i interní[19]),

4. omezení vyplývající se zákona či dohody.

Depreciation period is determined on the basis of useful life (the term during which the asset will be useful to the entity) not economic life (the term during which the asset is useful generally). In determining useful life, the entity should use its experience and weigh the following factors:

1. Expected usage of the asset,

2. Expected physical wear and tear of the asset,

3. Technical or commercial obsolescence (both internal and external [20]),

4. Legal or similar limits on the use of the asset.

Odpisová metoda / Depreciation method

Podle IFRS (IAS 16.60) odpisová metoda „odráží očekávaný způsob, kterým budou budoucí ekonomické výhody z majetku spotřebovávány účetní jednotkou.“ Podle Koncepčního rámce 53 „budoucí ekonomické výhody zakotvené v majetku jsou jeho potenciálem přispět (přímým nebo nepřímým způsobem) k příjmům jednotky. V praxi tyto dvě ne zcela konsistentní instrukce znamenají, že odpisová metoda se může stanovit na základě kritéria „spotřeba výhod“ (což téměř vždy vede k lineárním odpisům), nebo kritéria „příspěvek k výdělečné činnosti“ (což často vede k odpisům jiným než lineárním). Zároveň znamenají, že lineární metoda je zdaleka nejběžnější.

Under IFRS (IAS 16.60), the depreciation method “shall reflect the pattern in which the asset’s future economic benefits are expected to be consumed by the entity”. Nevertheless, according to Framework 53 “The future economic benefit embodied in an asset is the potential to contribute, directly or indirectly, to the flow of cash and cash equivalents to the entity.” Translated into practice, these two, not fully consistent, sets of instructions mean that the depreciation method may be determined using either a “consumption of benefits” (which usually leads to straight-line depreciation) or a “contribution to earnings” (which often leads to non-linear depreciation) approach. Being that the former is contained in a standard (while he latter in the framework), straight line is, by far, the most common deprecation method.

Zbytková hodnota / Salvage value[21]

IAS 16.6: Zbytková hodnota majetku je odhadovaná částka, kterou by účetní jednotka v současnosti získala z vyřazení a prodeje majetku po odečtení předpokládaných nákladů souvisejících s vyřazením, jako by majetek už byl ve stavu, v jakém bude podle očekávání na konci doby životnosti.

IAS 16.6: The residual value of an asset is the estimated amount that an entity would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already of the age and in the condition expected at the end of its useful life.

Technické zhodnocení / Capitalized subsequent costs

Novelizace IAS 16 v roce 2003 výrazně zjednodušila dosavadní postup. Podle předchozího znění standardu musela jednotka zvažovat, zda majetek skutečně vylepšila, či ho pouze udržovala, anebo vrátila do užitečného stavu. Podle IAS 16.43 jsou tyto otázky passé, protože „každá část (součástka) hmotného majetku, jejíž pořizovací náklady jsou významné v poměru k celkovým pořizovacím nákladům předmětné položky, musí být odepisována samostatně.“

Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud se jedná o výměnu komponentu, jedná se o technické zhodnocení. Pokud se jedná o jakýkoliv jiný zásah kromě výměny komponentu, jedná se o opravu a údržbu.

The 2003 revision to IAS 16 considerably simplified the accounting for costs subsequent to acquisition. Instead of pondering abstract questions such as improved quality, the current approach is straightforward. The entity simply determines whether it replaced a component (IAS 16.43[22]). If it did, the cost is capitalized. If it did not, it is expensed.

Roční ověření / Annual review

Podle IFRS (IAS 16.51 / 61) má jednotka povinnost ročně ověřit životnost, zbytkovou hodnotu a odpisovou metodu u každé majetkové položky (třídy či skupiny). Pokud se jeden z těchto odhadů změní, bude postupovat podle IAS 8.36 (změna odhadu). Pokud zanedbá tuto povinnost a změnu neprovede včas, bude aplikovat IAS 8.42 a chyby opraví zpětně.

Under IFRS (IAS 16.51 / 61), each entity is obligated to review depreciation periods, salvage values and depreciation methods (for individual assets, groups or classes) at the end of each financial year-end. If any of these estimates change, the entity shall apply change in estimate accounting (IAS 8.36). If the entity neglects to review these estimates, it would be an error (mistake in applying accounting policies), and it would restate (IAS 8.42) the effected period when the error became material.

Znehodnocení / Impairment

Jednotka alespoň v rámci svého ročního ověření zváží, zda se naplnila indikace úbytku hodnoty (IAS 36.12). Pokud ano, bude postupovat podle IAS 37.

At minimum, as part of its annual review, each entity shall evaluate the impairment indicators (IAS 36.12) to determine whether an impairment test should be performed.

Model přeceňovaní / Revaluation model

Ačkoliv je současně platný IAS 16 obecně zdařilý, stále vykazuje jeden podstatný nedostatek. Podobně jako IAS 38 či 40 firmám dává na výběr mezi dvěma diametrálně odlišnými postupy následného ocenění: model historické ceny (na který se vztahuje veškerá předchozí diskuse) a model přeceňování (v přímém rozporu s konceptem srovnatelnosti mezi subjekty). Naštěstí model přeceňování se v praxi nepoužívá,[23] proto tato možnost rozpoutá vášnivou debatu pouze na akademické půdě.

Although a high quality standard, IAS 16 (as currently in force) contains one serious flaw, in that it allows company’s to choose between two, diametrically opposed models (historical cost and revaluation) putting it in direct conflict with the concept of comparability (between and among entities). Fortunately, the existence of a revaluation model causes few practical complications[24] (though it does serve as impetus for vigorous debate at academic conferences and similar get-togethers).


[1] Přestože (občas protože) IFRS umožňuje firmám vytvářet třídy na základě vlastního úsudku, jednou z nejčastějších chyb při aplikaci IFRS je příliš hrubé stanovení tříd.


[2] Při takovém přesunu by se postupovalo jako při změně odhadu.


[3] Even though entities are free to use judgment in classifying their assets, overly aggregated classification is one of the commonest mistakes in applying IFRS.


[4] The transfer would be treated as a change in estimate.


[5] Příklad vychází z předpokladu, že firma své IFRS účetnictví sleduje na celosvětové úrovni, kde divize není samostatný segment. Kdyby naopak byla samostatný segment, číslo účtu by nebylo 1.3.3.1.5.1.1.123, ale 1.1.3.3.1.5.1.123.


Jak bylo řečeno v úvodu této publikace, celý koncept pevně strukturované a očíslované účtové osnovy je anachronismem z dob, kdy se účetnictví vedlo ručně, a dnes, kdy informační technologie umožňují zachytit účetní data bez omezení vyplývajících z takto neflexibilního přístupu, již nemá své místo. Je tedy málo pravděpodobné, že by se nějaká firma rozhodla svá účetní data sledovat pomocí takto pevně očíslovaných účtů, spíše by zvolila informační systém postavený na databázi, který umožňuje seřadit data libovolným způsobem.

Kdyby se však přece jenom rozhodla, že nějakou pevně definovanou účtovou osnovu mít bude, IFRS (který konkrétní účetní postupy neupravuje) by tím neporušovala. V tom případě by však bylo praktičtější sledovat jednotlivé datové položky pomocí manažerského okruhu s tím, že informace nutné k sestavení zprávy podle IFRS by následně čerpala z něj. Každopádně konečnou volbu vhodného způsobu by měla provést každá konkrétní jednotka sama prostřednictvím svého vedení.[6] Je sice možné s osobními počítači zacházet, jako by byly drobným majetkem, nicméně počítače bývají (jako nositelé informací, které obsahují) velmi důležité, proto je běžnou praxí je pečlivě evidovat a sledovat během celé jejich životnosti, přestože se může jednat o peněžně nevýznamná položky.


[7] This example assumes that the company keeps its IFRS book on a world-wide basis. If the company had decided to keep it by manufacturing facility (for example if that facility was a separate segment), account 1.1.3.3.1.5.1.123 not 1.3.3.1.5.1.1.123 would be used.

As discussed in the introduction to this publication, the entire concept of a firmly defined chart of accounts, with firmly assigned account numbers, is reminiscent of the days where accounts were kept by hand. Today, when even basic financial information systems reside atop robust databases, forcing users to record and access date using such a ridged and inflexible format is an anachronism. Nevertheless, since many national accounting systems are procedural in nature, this is the approach that seems “natural” to many accountants.If such an approach were to be used, rather than attempting this level of disaggregation in the financial accounting system, it would be more practical to initially record and store individual data items in the managerial (costing) system. Information necessary for an IFRS report, would then be drawn from this system.

In any event, since IFRS does not prescribe any specific accounting procedures, the final selection of a workable model should be based on the judgment of each individual entity and its management.[8] While it is possible to account for items such as personal computers using a group or composite method, these assets are often material on the basis of the information they contain. Since it is necessary to keep careful track of them throughout their useful lives (regardless of their monetary value), it is common to account for them as separate asset items, even if their actual acquisition cost is quite low.


[9] Pro stručnost se zde prezentuje pouze část věnovaná hmotnému majetku.


[10] For brevity’s sake, only the PP&E section is presented.


[11] Podobně jako na reklamní agentury, které jim pomohou vytvořit efektivní marketingovou kampaň, většina veřejně obchodovaných firem se při řešení těchto úkolů obrací na odborníky, kteří jim pomohou sestavit optimálně informativní výroční zprávy.


[12] Při komunikaci s profesionální komunitou, která je minimálně eticky a často smluvně vázaná k diskrétnosti, firmy obvykle podávají výrazně podrobnější informace, než které zahrnují do svých veřejně dostupných zpráv.

DŮLEŽITÉ: Toto ustanovení se v žádném případě nemůže interpretovat tak, že firmy mohou selektivně podávat informace, které lze zneužít v obchodním styku. Takovýto čin by byl podle legislativních úprav většiny zemí trestný. Tato publikace se však věnuje aplikaci IFRS, nikoli interakcí mezi touto úpravou a legislativou konkrétní země či oblasti, proto podrobnější diskuze o tom, jaké tyto informace jsou, je nad její rámec.[13] Every publicly traded company wanting to attract and keep analyst coverage will provide that community (which is ethically and, occasionally, legally bound to confidentiality) significantly more detailed information than the general investing public.

IMPORTANT: The above should, in no case, be interpreted to mean that a company is entitled to selectively disseminate market-moving information. Such an act would, in most countries, be a violation of law. However, since insider-trading legislation is not the topic of this publication, a discussion of the nature of information that may and may not be selectively provided is beyond its scope.[14] IAS 16.17 rovněž poskytuje několik konkrétních příkladů položek, které by se do ceny pořízení měly také zahrnout.


[15] IAS 16.18 se také (poněkud tajuplně) odvolává na IAS 2 v souvislosti s náklady na vyřazení. Toto odvolání však pouze znamená, že náklady na vyřazení, které se nezahrnou do ceny pořízení v okamžiku pořízení, se nesmí později zahrnout do hmotného majetku, nýbrž se budou vykazovat jako náklady na prodej (co se ze zásob stane v momentu jejich prodeje) po dobu užívání majetku.


[16] IAS 16.17 also provides several additional examples of capitalizable costs.


[17] IAS 16.18 (somewhat cryptically) states “An entity applies IAS 2 Inventories to the costs of obligations for dismantling, removing and restoring the site on which an item is located that are incurred during a particular period as a consequence of having used the item to produce inventories during that period”. This requirement simply means that unless disposal costs are capitalized as PP&E at the moment of acquisition, they are to included in cost of sales (what inventory becomes as it is sold) in each period that the asset is used (in production).


[18] V anglickém jazyce není přesný ekvivalent pro „morální zastarání“, místo něj se používá tento výraz.


[19] Technologické změny mohou nastat v konkurenčním prostředí (na které jednotka reaguje), nebo ve vnitřním prostředí (například jako výsledek vlastního výzkumu či vývoje).


[20] Technological changes can be external (in that the entity reacts to innovation on the part of competitors) or internal (in that the entity’s own research and development can be the drivers of innovation).


[21] To avoid confusion with the term “residual value” (guaranteed residual value) as used in IAS 17, the term salvage value is used in this publication.


[22] IAS 16.43: Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately.


[23] Podle studie (HEastmanFVMEducationAmsJune2008.ppt) necelá 3 % firem volí tuto možnost.


[24] According to studies (HEastmanFVMEducationAmsJune2008.ppt), less than 3% of IFRS companies choose to revalue their PP&E.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com