Dlouhodobý majetek / Long-lived assets

Dlouhodobý (fixní) majetek je majetek, který není (IAS 1.61) zpeněžitelný (prodejem, spotřebou nebo jinak) do 12 měsíců[1] ode dne závěrky (konec období).

Long-lived (fixed, non-current) assets are assets that are not (IAS 1.61) recoverable (to be sold, consumed or otherwise liquidated) within 12 months[2] of the balance sheet date (end of the reporting period).

Základní klasifikace / Basic classifications

1.  Finanční nástroje / Financial instruments

2  Hmotný majetek[3] / Property, plant and equipment (PP&E)

3.  Nehmotný majetek / Intangible assets

4.  Nerostné zdroje[4] / Resources[5]

Investice (finanční nástroje) / Investments (financial instruments)

Ačkoliv významná část IFRS[6] se této oblasti věnuje, jsou finanční nástroje (pro většinu průmyslových podniků) okrajovou záležitostí. Z tohoto důvodu se v této publikaci o nich nehovoří[7].

Although they make up a significant part of IFRS[8], financial instruments are not (for the average industrial company) a key accounting topic. Consequently, this publication does not provide a discussion of this topic.



[1] Pokud se operační cyklus jednotky jednoznačně liší, může jednotka (IAS 1.66.a, 68) zvolit jiné „roční“ období než 12 měsíců. Jednotka na tuto skutečnost musí (IAS 1.36) upozornit, vysvětlit důvody a připomenout, že důsledkem toho se stává nesrovnatelnou s jinými jednotkami, které používají 12měsíční kalendářní rok (proto se jiný než 12měsíční rok objevuje v praxi jen výjimečně).


[2] If an entity’s operating cycle clearly differs, it can (IAS 1.66.a and 68) select a different than 12-month “annual” period. It must (IAS 1.36), however, disclose this fact, explain its reasons and provide a disclaimer clearly explaining that this choice makes it incomparable with entities using a 12-month year. Consequently, it is seldom done in practice.


[3] V anglickém jazyce se výraz „tangible assets“ používá, ale jen v obecném ekonomickém kontextu. V účetním prostředí se používá výraz „property, plant and equipment“. „Property, plant and equipment“ lze tedy překládat jako „pozemky, budovy a zařízení“. Na druhou stranu překlad „hmotný majetek“ by nejenže nebyl chybný, ale měl by tu výhodu, že by byl konzistentní se zavedenou českou praxí.


[4] Obecně platí, pokud se zdroj (uhlí, ropa či jiný nerostné bohatství) může oddělit od pozemku, měl by se klasifikovat samostatně. Pokud se oddělit nedá, je pravděpodobné, že se jedná o pozemek s omezenou životností (IAS 16.59), který se musí odepisovat.


[5] Recourses should be recognized separately from the related land. If the land and resource cannot be separated, they should be recognized as depreciable land (IAS 16.59).


[6] Přibližně 18 % IFRS (procentuální podíl by se více než zdvojnásobil, pokud by se počítaly také související instrukce) se věnuje právě finančním nástrojům. Pro srovnání, výrobě a hmotnému majetku dohromady se věnují necelá 3 % textu, zatímco výnosům (což je pro většinu firem naprosto klíčová otázka) 1,2 %.


[7] Čtenáři této publikace však mají nárok bezplatně číst článek o finančních nástrojích na této stránce.


[8] Approximately 18% of IFRS’s text (a number that more than double if implementation and other related guidance was included) is devoted to the accounting for financial instruments. In comparison, production and fixed assets together do not even occupy 3%, while revenue (the most important topic of all, for the average company) 1.2%.










Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com