Časové rozlišení[1] / Accruals[2]

Akruály neboli časové rozlišení vznikají, pokud se výnosy/náklady[3] zaúčtují v jiném časovém okamžiku, než související příjmy/výdaje.

Accruals come into existence when revenues / expenses[4] are recognized at a different point in time than the related cash inflows / outflows.

Předem placené položky / Pre-paid items

Předem placené položky vznikají v okamžiku, kdy peněžní tok nastává dříve, než související výnos či náklad.

Pre-paid items are recorded when cash flows occur before revenue or expenses.

Time 1 / Čas 1 

Time 2 / Čas 2

Cash inflow (receipt)

==>

Revenue

=

Unearned revenue

Příjem

==>

Výnos

=

Nezasloužené výnosy

Cash outflow (expenditure)

==>

Expense

=

Pre-paid expense

Výdaj

==>

Náklad

=

Náklad příštího období

Předem zaúčtované položky / Accrued items

Předem zaúčtované položky vznikají v okamžiku, kdy peněžní tok nastává později, než související výnos či náklad.

Accrued items are recorded when cash flows occur after revenue or expenses.

Time 1 / Čas 1 

Time 2 / Čas 2

Revenue

==>

Cash inflow

=

Accrued revenue

Výnos

==>

Příjem

=

Příjmy příštích období

Expense

==>

Cash outflow

=

Accrued expense

Náklad

==>

Výdaj

=

Výdaje příštích období

Na rozvaze se položky vykazují jako součást majetku nebo závazků:

On the balance sheet accruals are either disclosed ass assets or liabilities:

Accrued assets

Accrued liabilities

Přechodný majetek

Přechodné závazky

Pre-paid expenses

Unearned revenue

Náklady příštích období

Nezasloužené výnosy

Accrued revenue

Accrued expenses

Příjmy příštích období

Výdaje příštích období

Odložené položky / Deferred items

Ačkoliv se formálně nejedná o časové rozlišení, jsou odložené položky často vykazovány v rozvaze společně s časovým rozlišením.

Although not technically accruals, deferred items are often disclosed together with accruals on the balance sheet.

Assets / majetek

Liabilities / závazky

Deferred assets

Deferred liabilities

Odložený majetek

Odložené závazky

(Deferred revenue)

(Odložené výnosy)

Odložené výnosy (například odložený úrok) se vykazují stejně jako opravné položky: odečítají se od souvisejícího majetku (například pohledávky). Odložený majetek či závazek (například odložené daně aktivní či pasivní) se, na druhé straně, vykazují samostatně.

Deferred revenue (for example deferred interest) is disclosed as a contra asset and deducted from the related asset item (for example receivables).  Deferred assets and liabilities (for example deferred taxes) are disclosed as separate line items.

Výnosy příštích období

Angličtina nemá přesný ekvivalent pro výnosy příštích období, které se mohou označovat buď jako deferred revenue (odložené výnosy) nebo unearned revenue (nezasloužené výnosy).

Czech does not have exact equivalents for deferred revenue and accrued revenue[5].  As a result, it would translate both as, výnosy příštích období (and consequently treats them as if they were synonyms), which occasionally leads to misunderstanding.

Dohadné položky

Podobně jako u výnosů příštích období nemá anglický jazyk přesný ekvivalent pro dohadné položky. Jelikož chybí samostatné označení, zahrnuje je IFRS do accrued revenue a accrued expenses (přestože mají jiný charakter).

English does not have an exact equivalent for dohadné položky, which is unfortunate as they exactly conform to this IAS 37.11.b description “…. Although it is sometimes necessary to estimate the amount or timing of accruals, the uncertainty is generally much less than for provisions.”

Nevyfakturované výnosy / Unbilled revenue

Ačkoliv se IFRS o nevyfakturovaných výnosech výslovně nezmiňuje,[6] měla by se tato položka analogicky podle pravidel pro závazky[7] (IAS 37.11.b) místo v pohledávkách vykazovat jako součást příjmů příštích období.[8]

Although not explicitly mentioned[9], if one were to analogize[10] from accrued expenses (IAS 37.11.b), one would logically conclude that unbilled revenue should be disclosed as an accrual, rather than a trade receivable[11].

Příklady / Examples

Náklady příštích období / Pre-paid expenses

1.1.R1 XYZ zaplatila 4.000 (předplatné odborného časopisu na jeden rok), 500.000 (roční pojištění svého výrobního zařízení) a 400.000 (servis pro svou počítačovou infrastrukturu na dva roky).

On 1/1/Y1, XYZ paid 4,000 (one-year subscription to a magazine), 500,000 (one-year insurance for a manufacturing facility) and 400,000 (two-year MIS service contract).

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Subscriptions / Předplatné

1.1.5.1.1

4,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

4,000

Unexpired insurance / Trvající pojistka

1.1.5.1.1

500,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

500,000

Pre-paid service / Předplacený servis

1.1.5.1.2

200,000

Pre-paid service / Předplacený servis

1.5.3.2.1

200,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

400,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Subscriptions / Předplatné

5.1.3.2.5

1,000

Subscriptions / Předplatné

1.1.5.1.1

1,000

Insurance[12] / Pojistka[13]

5.1.3.2.4

125,000

Unexpired insurance / Trvající pojistka

1.1.5.1.1

125,000

Service / Servis

1.1.5.1.1

50,000

Pre-paid service / Předplacený servis

1.1.5.1.2

50,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Pre-paid service / Předplacený servis

1.1.5.1.2

200,000

Pre-paid service / Předplacený servis

1.5.3.2.1

200,000

Příjmy příštích období / Accrued revenue

31.12.R1 XYZ (distributor zemního plynu) zjistila, že jí náleží 200,000 (nájem za pronájem části své budovy), 250,000 (úrok z běžného účtu) a přibližně 40,000 (odhad částky za plyn, který zákazník číslo 456 spotřeboval, ale za který zatím nezaplatil).

On 12/31/Y1, XYZ (a natural gas distributor) determined that it was due 200,000 (rent for a portion of its building that it did not use itself), 250,000 (interest on its bank deposits) and 40,000 (payment from customer # 456 for gas used but not yet paid for).

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Rent receivable / Pohledávka na pronájmu

1.1.5.2.3.13

200,000

Rent revenue / Výnos z pronájmu

6.1.3

200,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

250,000

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

250,000

Trade receivable / Pohledávka z obch. styku

1.1.3.456

40,000

Revenue / Výnos

4

40,000

V pondělí 3.1.R2 účetní 345 zkontroloval bankovní výpis a zjistil, že banka připsala úrok ve výši 243,872 k půlnoci 31.12.R1.  5.1.R2 se na účtu objevila platba od nájemce ve výši 200,000, kterou zaúčtoval účetní 456. 7.1.R2 (na základě odpočtu plynoměru) se zjistilo, kolik plynu zákazník 456 odebral.  8.1.R2 bylo vypočteno, že dlužil 43,785 a 1.2.R2 byla vystavena faktura, kterou zaúčtoval účetní 987 (zákazník ji uhradil 3.3.R2).

On Monday 1/3/R2, bookkeeper number 345 examined XYZ’s bank statement and determined that the bank debited the company’s account for 243,872 for interest earned to midnight, 12/31/R1.  On 5.1.Y2, a 200,000 rent payment was received and recorded by bookkeeper 456.  On 1/7/Y2, technician 789 read customer 456’s meter.  On 1/8/Y2, the customer’s liability was calculated to be 43,785 and on 2/1/Y2 an invoice was issued and recorded by bookkeeper 987 (the customer paid on 3/2/Y2).

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

250,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

250,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

243,872

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

243,872

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

243,872

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

243,872

Reversal of estimate and receipt of interest
Revers odhadu a příjem úroku

Recorded by 345 on 1/3/R2 /
Zaúčtoval: 345 dne 3.1.R2

Alternativně se účtař rozhodne zápis stornovat.[14]

Alternatively, the bookkeeper decides to void the entity[15].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

(250,000)

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

(250,000)

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

243,872

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

243,872

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

243,872

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

243,872

Reversal of estimate and receipt of interest
Revers odhadu a příjem úroku

Recorded by 345 on 1/3/R2 /
Zaúčtoval: 345 dne 3.1.R2


1/5/Y2 / 5.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

200,000

Rent receivable / Pohledávka na pronájmu

1.1.5.2.3.13

200,000

Receipt of rental from renter # 13
Příjem nájemného od nájemníka číslo 13

Recorded by 456 on 1/5/Y2
Zaúčtoval: 456 dne 5.1.R2


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Revenue / Výnos

4

40,000

Trade receivable / Pohledávka z obch. styku

1.1.3.456

40,000

Trade receivable / Pohledávka z obch. styku

1.1.3.456

43,785

Revenue / Výnos

4

43,785

Reversal of estimate, re-recognition of revenue /
Revers odhadu, opětovné zaúčtování výnosu

Recorded by 987 on 1/8/R2 /
Zaúčtoval: 987 dne 8.1.R2

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ je dceřiná společnost, jejíž mateřská společnost vyžaduje hotovou závěrku (do které dcera nemůže dál zasahovat) do konce třetího pracovního dne po skončení roku. Po dohodě s auditorem stanovila jednotka tento den dnem, kdy její závěrka byla autorizovaná[16] (schválená k zveřejnění).

Same facts, except XYZ is a subsidiary, and its international parent requires a closed financial report by the end of the third working day after year end.  After receiving auditor approval, the entity established that day, as its authorization date[17].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Rent receivable / Pohledávka na pronájmu

1.1.5.2.3.13

200,000

Rent revenue / Výnos z pronájmu

6.1.3

200,000

Interest receivable / Pohledávka na úrok

1.1.5.2.1

250,000

Interest revenue / Výnosový úrok

6.1.1

250,000

Accrued revenue / Příjmy příštích období

1.1.5.2.6.456

40,000

Revenue / Výnos

4

40,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Revenue / Výnos

4

40,000

Accrued revenue / Příjmy příštích období

1.1.5.2.6.456

40,000

Accrued revenue / Příjmy příštích období

1.1.5.2.6.456

43,785

Revenue / Výnos

4

43,785

Protože dceřiná společnosti nemohla otevřít svou závěrku, dopad změn promítla jako „úpravy minulého období“ do svého výkazu změn kapitálu.[18]

Since the subsidiary could not amend its financial report, it reported the effect of the adjusting event as a prior period adjustment[19] (in its statement of changes in equity).

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, 2YY2 / Ke dni 31. prosince 2YY2

Beginning retained earnings / Počáteční nerozdělený zisk

5,000,000

Prior period adjustment / Úprava z minulých období

3,785

Adjusted Beginning R/E / Upravený počáteční nerozdělený zisk

5,003,785

Net income for period / Hospodářský výsledek období

-

-

-

Pojistná událost / Insurance claim

1.1.R1 společnost XYZ pořídila automobil za 60.000 a přiřadila mu číslo 35. Životnost stanovila na 4 roky, zbytkovou hodnotu na 20.000 a zvolila lineární odpisy. 31.12.R2 byl automobil odcizen a společnosti vznikl nárok na pojistné plnění ve výši 55,000. Během prošetřování události se však zjistilo, že obchodní zástupce, který vůz řídil, ho opustil (aby si koupil cigarety), aniž by vypnul motor. Společnost a pojišťovna dohodly na nižší úhradě ve výší 45.000 (kterou pojišťovna vyplatila 15.2.R3).

On 1/1/Y1, XYZ acquired a automobile for 60,000.  It determined its useful life to be 4 years, salvage value 20,000 and selected straight-line depreciation.  On 12/31/Y2, the automobile was involuntarily liquidated leading to an insurance claim of 55,000.  During the investigation of the event, it was, however, determined that the sales representative driving the vehicle left it unattended (motor running) to buy cigarettes.  XYZ and the insurance carrier settled on a payout of 45,000 (paid on 2/15/Y3).

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Vehicle, Sales rep. / Dopravní prostředek, odbyt

1.3.3.2.1.1.35

60,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.1.1

60,000


12/31/Y2 / 31.12.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.3.(2.1.1.35)

20,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.6.1

55,000

Gain / Zisk

6.3.8

15,000

Vehicle, Sales rep. / Dopr. prostředek, odbyt

1.3.3.2.1.1.35

60,000


12/31/Y3 / 31.12.R3

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

40,000

Gain[20] / Zisk[21]

6.3.8

10,000

Insurance claim / Nárok na pojistné plnění

1.1.6.1

55,000

Nezasloužené výnosy / Unearned revenue

Nevratné zálohy / Non-returnable deposits

15.9.R1 XYZ přijala od zákazníka 123 zálohu ve výši 50,000 na zakázku 456.  28.12.R1 zákazníkovi předala hotový stroj a 2.1.R2 vystavila fakturu na 100,000 (v zemi, kde má XYZ svůj daňový domicil, vzniká daňově účinný výnos dnem vystavení faktury a daňová sazba je 20 %). 29.1.Y2 zákazník zaplatil.

On 9/15/R1, XYZ received a deposit of 50,000 from customer number 123 on order 456.  On 12/28/Y1, it delivered a machine and, on 1/2/Y2, issued an invoice for 100,000 (the country of XYZ’s tax domicile “accrues” revenue, thus a tax obligation arose on the day the delivery is formally invoiced; the tax rate was 20%).  The customer paid on 1/29/Y2.

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000


12/28/Y1 / 28.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000

Revenue / Výnos

4

100,000

Income tax expense / Daňový náklad

7

20,000

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

20,000


1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

20,000

Accrued tax payable[22] / Splatná daň[23]

2.1.2.2.4

20,000


1/29/Y2 / 29.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Stejná situace s obměnou, že XYZ se rozhodla zaúčtovat vystavení faktury.[24]

Same facts, except the entity decided to record the issuance of the invoice[25].

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000


12/28/Y1 / 28.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unbilled revenue / Nevyfakturované výnosy

1.1.5.2.7.1

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000

Revenue / Výnos

4

100,000

Income tax expense / Daňový náklad

7

20,000

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

20,000


1/2/Y2 / 2.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Unbilled revenue / Nevyfakturované výnosy

1.1.5.2.7.1

50,000

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

20,000

Accrued tax payable[26] / Splatná daň[27]

2.1.2.2.4

20,000


1/29/Y2 / 29.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Stejná situace, s tím, že daň z příjmů vzniká dnem dodání.

Same situation except that taxable income accrued on the delivery date.

12/28/Y1 / 28.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000

Revenue / Výnos

4

100,000

Income tax expense / Daňový náklad

7

20,000

Accrued tax payable / Splatná daň

2.1.2.2.4

20,000

Stejná situace s obměnou, že daň z příjmů se platí na základě peněžních toků.[28]

Same facts, except the tax domicile is a country that taxes receipts rather than revenue[29].

9/15/Y1 / 15.9.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000

Income tax expense / Daňový náklad

7

10,000

Accrued tax payable / Splatná daň

2.1.2.2.4

10,000


12/28/Y1 / 28.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

50,000

Revenue / Výnos

4

100,000

Income tax expense / Daňový náklad

7

10,000

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

10,000


1/28/Y1 / 28.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.123

50,000

Deferred tax liability / Odložená daň, závazek

2.1.2.3.1

10,000

Accrued tax payable / Splatná daň

2.1.2.2.4

10,000

Předplatné / Pre-payments

27.12.R1 XYZ uzavřela servisní dohodu se zákazníkem 123 na dva roky a zákazník zaplatil splátku ve výši 90,000 za první kvartál.

On 12/27/R1, XYZ entered into a two-year service agreement with customer 123 and received payment of 90,000 for the quarter ending 3/31/R2. 

12/27/Y1 / 27.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

90,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.123

90,000


1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.123

30,000

Revenue / Výnos

4

30,000

28.12.R1 ABC prodala (na svém internetovém obchodě) licenci na dva roky za 24,000.

On 12/28/R1, ABC sold a two-year license on its web site for 24,000. 

12/28/Y1 / 28.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

24,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1

24,000


1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1

1,000

Revenue / Výnos

4

1,000

29.12.R1 prodala licenci na dobu neurčitou[30] za 30,000.

On 12/29/Y1, it sold an unlimited-term license for 30,000[31].

12/29/Y1 / 29.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

30,000

Revenue / Výnos

4

30,000

Stejná situace s obměnou, kdy jednotka měla povinnost (ze zákona) provádět pravidelné bezpečnostní updaty po dobu dvou let. Zároveň byla schopná odhadnout jejich přibližný počet a náklady s nimi spojené. 13.1.R2 jeden update zveřejnila.

Same facts, except the entity was obligated (by law) to provide regular security updates for two years.  It was able to estimate both the approximate number and cost of these updates.  On 1/13/Y2, it released an update.

12/29/Y1 / 29.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

30,000

Revenue / Výnos

4

18,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

12,000


1/13/Y1 / 13.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

150

Revenue / Výnos

4

150

Cost of sales / Náklady spojené s prodejem

5.1.7

75

Cash in bank[32] / Banka[33]

1.1.1.2

70

Stejná situace, ovšem s tím, že povinnost nevycházela ze zákona, ale z dobrých mravů.

Same facts, except the obligation was constructive rather than legal.

12/29/Y1 / 29.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

30,000

Revenue / Výnos

4

18,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

12,000


1/13/Y1 / 13.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

150

Revenue / Výnos

4

150

Cost of sales / Náklady spojené s prodejem

5.1.7

75

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

75

Stejná situace s obměnou, že jednotka nebyla schopná odhadnout počet updatů.

Same facts, except the entity was not able to determine the number of updates.

12/29/Y1 / 29.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

30,000

Revenue / Výnos

4

18,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

12,000


3/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.234

500

Revenue / Výnos

4

500

30.12.R1 XYZ prodala zákazníkovi číslo 456 licenci za 60,000. Licence byla na dobu neurčitou, ale firma pravidelně (každé tři roky) vydávala novou verzi.  Dle její zkušenosti si 94 % zákazníků vždy novou verzi koupilo.

12/30/Y1, XYZ sold customer # 456 a license for 60,000.  The license had an unlimited term, but the entity regularly upgraded its product.  In its experience 94% of its customers purchase the upgrade.

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.456

60,000

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

60,000

         

3/31/Y2 / 31.3.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unearned revenue / Nezasloužené výnosy

2.1.2.1.456

5,000

Revenue / Výnos

4

5,000

Stejná situace, ovšem s tím, že jen 45 % zákazníků si koupilo novou verzi[34] (zbytek buď přešel ke konkurenci, nebo si koupili jiný produkt).

Same facts, except only 45% of its customers upgraded[35] (the remainder either purchased a competing product, or one of XYZ’s other products).

12/30/Y1 / 30.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.1.2.456

60,000

Revenue / Výnos

4

60,000

Vratné zálohy / Returnable deposits

1.1.R1 firma XYZ si pronajala komerční prostory na dobu pěti let a zaplatila kauci ve výši 100.000. Po pěti letech XYZ prostory opustila.

On 1/1/Y1, XYZ rented commercial space and paid a security deposit of 100,000.  After 5 years, it vacated the premises.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.5.5.1

100,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000


12/31/Y4 / 31.12.R4

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Trade receivable / Pohledávka

1.5.5.1

100,000

Výdaje příštích období (dohadné položky) / Accrued expenses (estimated items)

31.12.R1, XYZ zjistila, že ve svých maloobchodech spotřebovala zemní plyn v hodnotě 42,500. 2.2.R2 obdržela fakturu od dodavatele, ve které stálo, že ke dni 7.7.R2 spotřebovala plyn v hodnotě 43,785[36].  Případ účtoval účetní 78.

On 12/31/Y1, XYZ determined that it consumed natural gas valued at 42,500[37] in its retail outlets. On 2/2/R2, it received an invoice of 43,785 for gas used to 7/7/R2.  The entry was made by accountant number 78.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

42,500

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1

42,500


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1

42,500

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

42,500

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

43,785

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1

43,785

Reversal of estimate, re-recognition of revenue Revers odhadu, znovu zaúčtování výnosu

Recorded by 78 on 1/15/R2
Zaúčtoval: 78 dne 15.1.R2

Stejná situace, ovšem s tím, že hlavní účetní firmy si uvědomil, že do konce prvního kvartálu (den autorizace podle IAS 10.17) je dost času, a rozhodl se ušetřit si trochu práce.[38]

Same facts, except the entity’s chief accountant realized there was plenty of time to the end of the first quarter (the authorization date as defined by IAS 10.17), and decided to save himself (and his team) some effort[39].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

43,785

Trade payable / Závazek z obch. styku

2.1.1.1

43,785

Reversal of estimate, re-recognition of revenue
Revers odhadu, znovu zaúčtování výnosu

Recorded by 78 on 1/15/R2
Zaúčtoval: 78 dne 15.1.R2

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ byla dceřinou společností a mateřská společnost vyžadovala uzavřenou závěrku do konce třetího dne po konci roku. Po dohodě s auditorem jednotka stanovila tento den dnem, kdy byla její závěrka autorizována.[40]

Same facts, except XYZ was a subsidiary whose parent required a closed book by the end of the third working day after the year end.  After receiving auditor approval, the entity established this day, as its authorization date[41].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

40,000

Accrued gas expense / Plyn příštího období

2.1.2.2.2.2

40,000


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accrued gas expense / Plyn příštího období

2.1.2.2.2.2

42,500

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

42,500

Utilities / Neskladovatelné dodávky

5.2.11.1

43,785

Accrued gas expense / Plyn příštího období

2.1.2.2.2.2

43,785


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Statement of changes in equity / Výkaz změn vlastního kapitálu
As of December 31, 2YY2 / Ke dni 31. prosince 2YY2

Beginning retained earnings / Počátečný nerozdělený zisk

5,000,000

Prior period adjustment / Úprava z minulých období

1,285

Adjusted Beginning R/E / Upravený počátečný nerozdělený zisk

4,998,715

Net income for period / Hospodářský výsledek období

-

-

-

Události po rozvahovém dni / Events after the Reporting Period

Událost po rozvahovém dni upravující účetní závěrku / Adjusting event

15.12.R1 XYZ pořídila zboží za 100,000 a do konce období z něj prodala 10.000.  Na konci období odhadla, že zbytek bude schopná prodat za 140,000. 1.1.R2 výrobce konkurenčního výrobku (od kterého XYZ neodebírala) oznámil nový, lepší a levnější produkt. Po měsíci marné snahy jednotka nakonec prodala zboží jistému outletu za 60,000. Jelikož se jednalo o událost, která upřesňuje hodnotu majetku na konci období, byla XYZ povinná (IAS 10) promítnout událost do závěrky roku 1.

On 12/15/Y1, XYZ purchased merchandise for 100,000 and sold 10,000 worth by 12/31/Y1.  At year-end, it estimated that it would be able to sell the remaining merchandise for 140,000 in total.  On 1/1/Y2, a manufacture of competing goods (which XYZ did not carry) announced a newer, better and cheaper completing product.  After month’s futile effort, XYZ sold the goods to an outlet for 60,000.  Since this event confirmed the value of an asset disclosed at year-end, the entity was obligated (IAS 10) to adjust its year one report for this event.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory write-down / Odpis zásob

6.4.1.1

43,785

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5

43,785

Reversal of estimate, re-recognition of revenue
Revers odhadu, znovu zaúčtování výnosu

Recorded by 78 on 1/31/R2
Zaúčtoval: 78 dne 31.1.R2

Událost po rozvahovém dni neupravující účetní výkazy / Non-adjusting event

15.3.R2 ABC obdržela oznámení, že vůči ní bylo zahájeno soudní řízení, v němž se zákazník domáhá odškodnění za škodu způsobenou vadným výrobkem, který koupil 15.1.R2. Právní oddělení odhaduje, že firma nakonec vyplatí odškodné 246.663.

On 3/15/Y2, ABC learned that it was the defendant in a product liability suit filed by a customer that purchased the defective product on 1/15/Y2.  The legal department estimated that the company would pay damages of 246,663.

Nejedná se o upřesnění situace, která existovala na konci R1, uzavřená závěrka se proto neupravuje. ABC pouze skutečnost popíše v příloze.

Since the condition did not exist on the balance sheet date, the company merely added a discussion to its footnotes.  Its financial statements were not adjusted.

Stejná situace, ovšem s tím, že zákazník zboží koupil 15.1.R2[42].

Same facts, except the customer purchased the goods on 1/15/Y2[43].

3/15/Y2 / 15.3.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Litigation / Soudní spor

6.4.11

246,663

Litigation provision / Rezerva na soudní spor

2.1.4.5

246,663
[1] Přestože se v případě „časového rozlišení“ jedná o velmi jednoduchý koncept, v praxi toto téma vzbuzuje často rozruch. Příčina však není koncepční, nýbrž jazyková. IFRS totiž položky časového rozlišení přesně nedefinuje a občas je používá zmatečně. Například anglický jazyk nemá ekvivalent pro „dohodné položky“, takže IAS 37.11.b je s klidným svědomím zahrne do výdajů (a odvozeně i do příjmů) příštích období, aniž by se znepokojoval  tím, že se vlastně nejedná o výnos/náklad vznikající v jiný časový okamžik, než související peněžní tok, nýbrž o pohledávku či závazek, u kterého panuje nejistota ohledně konečné výše či načasování souvisejícího peněžního toku.

Podobně se většina anglicky mluvících účetních štítí slov „other” či „miscellaneous”.  Proto pokud musí zaúčtovat položku, za kterou se stydí, nazvou ji „accrued něco“ (a doufají, že si toho auditor nevšimne). Dalším podobně populárním označením je „adjustment”. Tento výraz má tu výhodu, že (přestože zní účetně) není nikde formálně definován. Většinou tedy znamená: „nevím co to je, nechci to zjišťovat, musím to nějak zaúčtovat, tak to nazvu „opravná položka“ a budu se modlit, aby to znělo dostatečně důvěryhodně, aby do toho nikdo nezačal šťourat“.[2] Although a simple idea, “accruals” often seem complicated in practice.  Rather than conceptual, the cause is primarily linguistic.  Since IFRS does not explicitly define the various accruals, it occasionally refers them in an arbitrarily, haphazard manner.  For example, IAS 37.11.b states “accruals are liabilities to pay for goods or services that have been received or supplied but have not been paid, invoiced or formally agreed …” even though IAS 18.14 states “Revenue from the sale of goods shall be recognized when  … (a) the entity has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods; …” making payment, invoicing or formal agreement (as criteria for recognizing revenue and, consequently, the related receivable) moot.  This absence of clearly and logically consistent usage, gives accountants license to use the term accrual as a substitute for terms like “other” or “miscellaneous”.

Also popular: the term “adjustment”.  While its use can be legitimate (for example, the “reclassification adjustment” used in conjunction with comprehensive income), in practice it too often means: “I don’t really know what it is; I’m too lazy (or frightened) to find out; so I’ll call it an ‘adjustment’ and hope no one notices”.[3] Pokud se jedná o zboží, výrobky či služby, jejich „časové rozlišení“ se odehrává v rámci zásob. Například zboží se časově rozliší tak, že se přijme na sklad a do nákladů se promítne až v okamžiku prodeje. Proto se v praxi „časově rozlišují“ pouze náklady související s odbytem, správou a vedlejšími činnostmi.


[4] Goods and services are generally „accrued“ in the context of full absorption costing.  When incurred, related costs are capitalized (to inventory) and expensed (as cost of sales) at the moment of sale.  As a reset, only selling, administrative (general) and other expenses are commonly classified as “accruals”.


[5] Even in English, a consensus on the exact meaning and usage the two terms is non-existent.


[6] Tato položka se sice objevuje IAS 11, ale pouze jako součást příkladu, a to v kontextu stavebních smluv, nikoli běžných výnosů.


[7] Toto odvolání na závazky v kontextu diskuse o majetku je (protože účetní postupy mají být symetrické) na místě, přestože neteřím clenu profese to je proti srsti.


[8] Správně by se tyto položky měly vykazovat jako pohledávky, protože výnos se neodvíjí od fakturace, nýbrž od dodání (IAS 18.14.a). Nicméně v některých zemích se (podle zákona) daňové výnosy odvíjí od samotné fakturace. Přestože tato pravidla nemají žádný vliv na vykazování výnosů podle IFRS, mohou vést ke vzniku daňové povinnosti/odložené. V těchto případech lze zaúčtování nevyfakturovaných výnosů společně s odloženou daní považovat za jasnější a srozumitelnější postup.

Důležité: Vystavení faktury před okamžikem dodání/ poskytnutí (obzvláště pokud je zároveň přijata platba), se považuje za tzv. „bill and hold sale“, na který se vztahují zvláštní účetní postupy.[9] Unbilled revenue is mentioned only once (IAS 11), and then only in an example dealing with construction contracts.


[10] Which (since accounting ought to be symmetrical) should be permissible, although some professionals are of a different opinion.


[11] Properly, these items should be disclosed as receivables because revenue is not recognized on the basis of invoicing, but rather delivery (IAS 18.14.a). Nevertheless, in some jurisdictions, the actual act of issuing an invoice leads to taxable revenue (regardless of when delivery occurs).  Consequently, under IFRS a deferred tax item must be recorded.  Recording this item in conjunction with “unbilled revenue” simply leads to clearer accounting.

Important: Invoicing prior to delivery/rendering (especially if payment is collected) is a „bill and hold sale“, which has its own, specific accounting procedure.[12] In practice, insurance is occasionally classified as an “other expense” regardless of what is being insured.  Although IFRS does not explicitly address this issue, insurance of production machinery has the same economic character as depreciation or rent, thus should be included in cost of sales (inventory), regardless of whether the asset is owned, leased or rented.


[13] V praxi se pojistka občas klasifikuje jako součást ostatních (neprovozních) nákladů.  Ačkoliv IFRS neposkytuje výslovné instrukce, pojistka výrobního zařízení má stejný ekonomický charakter jako jeho odpis či pronájem. Proto by se správně měla zahrnout do nákladů na prodané zboží (zásob) bez ohledu, zda se jedná o majetek, který se vlastní, najímá či užívá na leasing.


[14] Výrazy storno a revers občas způsobují nedorozumění. Podle anglosaských účetních zvyklostí se nikdy nesmí zaúčtovat záporné číslo.  Proto pokud je nutné opravit nějaký zápis, provádí se revers: stejné účty, ale na opačných stranách.  Nicméně IFRS (formálně) nepředepisuje postupy, proto storno zápis není zakázaný, takže zda se bude stornovat či reversovat, si může jednotka rozhodnout sama.


[15] Many European national accounting systems do not favor voiding (rather than reversing entries).  Since IFRS does not (technically) prescribe procedures, a company can choose whether to void or reverse on the basis of its own judgment.


[16] IFRS se vztahuje na konsolidovaný celek, takže den autorizace se (z pohledu IFRS) chápe jako den, kdy tento celek vydá svou finanční zprávu. Je však běžnou praxí, že mateřské společnosti (obzvláště pokud se jedná o velké mezinárodní firmy) od svých dcer vyžadují hotové závěrky mnohem dřív (obvyklý termín bývá týden, ale občas je to pouze několik dní nebo dokonce hodin). Tyto dceřiné společnosti proto jako vlastní autorizační den (ve smyslu IAS 10.17) berou ten den, který pro ně mateřská společnost stanoví.

Upozornění: Jedná se o formální porušení IAS 10, je tedy potřebný (minimálně) souhlas auditora.[17] Since IFRS applies to the consolidated entity, the authorization date of that entity is also the authorization date of each of its subsidiaries.  It is, however, common practice (especially at large, multinational corporations) for a parent to require its subsidiaries to prepare and submit finalized reports considerably sooner (a week is common, although several days, even hours, are possible).  The authorization date for the subsidiary would thus be the date set by the parent.

Caution: Since this procedure is a technical violation of IAS 10, (at minimum) auditor approval is required.[18] Česká praxe, podle níž se tento dopad zahrne do výsledku následujícího období, není podle IFRS přijatelná.


[19] The Czech practice of recording the effect of the chase in a subsequent period’s profit and loss is not acceptable from an IFRS perspective.


[20] Správně by se měl zápis reversovat.  Nicméně se jedná o neobchodní událost a zisk (nikoli výnos), proto firmy v praxi často používají tuto zkratku.


[21] Although the entry should be reversed, since this is an non-operating event and the adjustment effects gains (not revenue), this shorthand approach is common in practice.


[22] Taxes payable and receivable with the same taxing authority can be recorded in separate accounts (which are offset) or in a single account (which is disclosed as either an asset or liability depending on its balance.


[23] Splatné daně (se stejnou daňovou autoritou) se mohou vést na dvou účtech (které se započtou), nebo na jednom (který se vykáže buď v majetku, nebo závazcích podle zůstatku).


[24] Protože nevzniká žádný významný rozdíl (z pohledu finanční správy), obě varianty by byly v souladu s požadavky IFRS.


[25] Since both approaches result in comparable financial reports, either would be acceptable under IFRS.


[26] This account would also be used for tax-deductible expenses until a tax return is prepared and tax paid.  The account would be disclosed as either an asset or liability (provided both taxable revenue and tax deductible expenses are with the same taxis authority) depending on whether its balance is debit or credit.


[27] Na tento účet by se také promítly daňové náklady do doby, než se sestaví daňové přiznání a daň se zaplatí. Účet by se vykázal buď v majetku, nebo závazcích (pokud jak výnosy, tak náklady jsou vůči stejné daňové autoritě), podle toho, zda jeho zůstatek je na straně má dáti nebo dal.


[28] Například v USA se daňový zákon nesnaží zdaňovat peníze, které podnikatel nemusí dostat. Kromě toho, že je to spravedlivější, má tento přístup také tu výhodu, že snižuje motivaci se snažit obcházet tento zákon. Tak či tak, daňově motivované postupy nesmí  mít žádný vliv na report podle IFRS (IAS 8.10-12).


[29] In many European tax jurisdictions, accrual accounting is also used for tax purposes.  The implication is that taxes are often owed on receivables that are uncollectible.  Aside from being unfair, this system also motivates business people to use various mitigating procedures.  Care must, however, be taken to ensure that no tax driven policy influences the IFRS report.


[30] Ačkoliv neměla žádnou povinnost poskytovat pravidelné upgrady, poskytovala je dle vlastní vůle v rámci obecného zákaznického servisu.


[31] The entity had no obligation to provide upgrades or service, nevertheless it did so (periodically) as part of its generally customer service policy.


[32] For illustration purposes, this entry assumes the cash cost is incurred immediately.


[33] Pro účely přehlednosti se zde předpokládá, že náklad se okamžitě zaplatil.


[34] Jelikož IAS 18 neposkytuje takto podrobné instrukce, je při aplikaci standardu často nutné použit vlastní úsudek ohledně nejvhodnějšího řešení pro danou situaci.


[35] Since IAS 18 does not provide instructions in this much detail, judgment is required when applying the standard to specific situations.


[36] Ačkoliv firma mohla zjistit (pokud by například dělala denní odpočty plynoměrů), že během prosince skutečně spotřebovala plyn v hodnotě 42,373, usoudila, že náklady spojené s takto přesným odhadem by převyšovaly výhody této přesnosti.


[37] Although it could have determined (on the basis of daily gas reading, for example) that gas valued at 42,373 was actually consumed in December, it decided that the cost of making such a precise estimate would exceed the benefits of the exactitude.


[38] IFRS neupravuje konkrétní účetní postupy, proto pokud se jednotka dohodne s auditorem, může mu předložit tzv. „hard close“ (závěrku sestavenou například k poslednímu dni jedenáctého měsíce). Zatímco auditor ověřuje tuto závěrku, mnoho dohodných položek se upřesní, takže než provede audit dvanáctého, většina z nich už nejsou dohadné. Podobně je rozumné (z účetního pohledu) stanovit konec nejpomalejšího měsíce roku (nikoli nejrušnějšího nebo kalendářního) jako konec fiskálního roku.


[39] If most estimated amounts will be clarified relatively soon after year-end, it is reasonable to present the auditor with a “hard close” (books closed to the end of the 11th month, for example).  By the time he finishes, many items that would have had to be estimated have occurred and can be recorded normally.  Similarly, it is reasonable (from an accounting / auditing perspective) to select the end of the slowest month (rather than the end of busiest or the calendar year) as the end of the fiscal year.


[40] Protože dcera nemohla otevřít svou závěrku, dopad změny promítla jako „úpravy minulého období“ do svého výkazu změn kapitálu. Česká praxe, kde se tento dopad zahrne do výsledku následujícího období, není podle IFRS přijatelná.

Důležité: IFRS se vztahuje na konsolidovaný celek, takže den autorizace se (z pohledu IFRS) chápe jako den, kdy tento celek vydá svou finanční zprávu. Je však běžnou praxí, že mateřské společnosti (obzvláště pokud se jedná o velké mezinárodní firmy) od svých dcer vyžadují hotové závěrky mnohem dříve (obvyklý termín je týden, ale občas je to pouze několik dní nebo dokonce hodin). Jelikož se jedná o formální porušení IAS 10, je (minimálně) souhlas auditora nezbytně nutný.[41] Since the subsidiary could not amend its financial report, it reported the effect of the adjusting event as a prior period adjustment (in its statement of changes in equity).  The including this amount in a subsequent period’s net income (common in some national accounting systems) is not acceptable IFRS practice.

Important: Since IFRS applies to the consolidated entity, the authorization date of that entity is the authorization date of each of subsidiary.  It is, however, common practice (especially at large, multinational corporations) for a parent to require its subsidiaries to prepare and submit finalized reports considerably sooner (a week is common, although several days, even hours, are possible).  Since this practice is a technical violation of IAS 10, (at minimum) auditor approval is required.[42] Jednotka částku sice zaúčtovala, ale nevykázala ji samostatně na rozvaze (ani k ní neposkytla samostatný komentář v příloze).  Naopak částku zahrnula (spolu s ostatními podobnými položkami) do jedné obecné položky „obecná rezerva na soudní spory“ (a poskytla pouze hromadné vysvětlení této celé třídy).  Pokud by se jednotka rozhodla informovat o jednotlivých sporech (nad rámec své zákonem dané povinnosti), mohla by se tím znevýhodnit. Podle IFRS (IAS 37.84-86) proto není nutné podávat informaci o jednotlivých případech, nýbrž jen o celé třídě.


[43] The entity recorded the amount but did not disclose it as a separate line item (nor provide specific commentary in the footnotes).  Instead, it aggregated it with similar items and disclosed it as a “general litigation provision” (and provided similarly aggregated footnote disclosure).  If a company was to provide more (than the legally required minimum) information about individual cases, it could disadvantage itself.  Consequently, IFRS (IAS 37.84-86) requires disclosures for the entire class, not individual items.
Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com