Nepeněžní transakce / Non-monetary transactions

Nepeněžní směny se mohou dělit na:

Výměna nefinančního majetku za finanční nástroj [1]

Prodej či nákup na fakturu

Prodej či nákup na splátky (včetně leasingu)

Prodej či nákup za finanční nástroj

Výměna nefinančního majetku za nefinanční majetek

Výměna investičního majetku

Výměna obchodních předmětů

Barterový obchod

Zápočet [2] finančních nástrojů

Výměna služeb

Výměna služby za předmět

Výměna služby za službu

Nereciproční převody

Dary, dotace a příspěvky

Non-monetary exchanges can be divided:

Exchange of non-financial asset for financial instrument [3]

Credit purchase / sale

Installment purchases / sales (including leasing)

Purchase / sale for financial instrument

Exchange of non-financial asset for non-financial asset

Exchange of productive asset

Exchange of sellable goods

Barter sales

Offsetting (netting) of financial instruments

Exchange of services

Exchange of service for good

Exchange of service for service

Non-reciprocal transactions

Gifts, grants, donations, contributions and subsidies

Ocenění a vykazování / Measurement and disclosure

Podle IFRS se má na nepeněžní směny aplikovat kritérium obchodní podstaty [4] (komerční substance). Účetní postup se odvíjí od toho, zda směna má či postrádá tuto vlastnost.

IAS 16.25: … Směna má obchodní podstatu, pokud:

(a) konfigurace (riziko, načasování či výše) peněžních toků souvisejících s přijatým majetkem se od konfigurace peněžních toků související s vydaným majetkem liší, nebo

(b) hodnota (specifická k, neboli v kontextu jednotky) té obchodní části jednotky, která byla ovlivněna směnou, se (jako důsledek té směny) změní, a

(c) rozdíly v bodech (a) či (b) jsou významné v porovnání s reálnou hodnotou směněného majetku.

The accounting for a non non-monetary exchange depends on whether it the exchange had / did not have commercial substance [5].

IAS 16.25: … An exchange has commercial substance if:

(a) the configuration (risk, timing and amount) of the cash flows of the asset received differs from the configuration of the cash flows of the asset transferred; or

(b) the entity-specific value of the portion of the entity’s operations affected by the transaction changes as a result of the exchange; and

(c) the difference in (a) or (b) is significant relative to the fair value of the assets exchanged.

Příklady / Examples

1.1.R1 firma XYZ vydala osobní automobil číslo 12 se zbytkovou 8,000 a výměnou získala dodávku s reálnou hodnotou 8,500 (které přiřadila evidenční číslo 47).

On 1/1/Y1, XYZ exchanged personal vehicle # 12 with a net book value of 8,000, for a delivery van with a fair value of 8,500 (to which is assigned ID # 47).

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.2.2.3.(12)

12,000

Automobile / Osobní automobil

1.3.2.2.3.12

20,000

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

8,500

Gain on disposal / Zisk u vyřazeného majetku

6.3.4

500

Stejná situace s obměnou, že XYZ vydala nákladní automobil (jiné značky). Obě položky majetku měly stejnou konfiguraci peněžních toků (používaly se za stejným účelem stejným způsobem), proto směna postrádala obchodní podstatu.

Same facts, except the asset surrendered was also a delivery van (from a different manufacturer). Since both assets had the same configuration of cash flows (they were used in the same manner) the transaction lacked commercial substance.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.2.2.3.(12)

12,000

Automobile / Osobní automobil

1.3.2.2.3.12

20,000

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

8,000

Stejná situace s obměnou, že hodnota přijatého majetku byla 12,000. Rozdíl mezi položkami (ve srovnání s tou, která se vydala), byl materiální (IAS 16.25.c), směna tedy měla obchodní podstatu.

Same facts, except the value of the asset received was 12,000. Since the difference in the value of the two assets was material when compared to the value of the asset surrendered (IAS 16.25.c), the transaction had commercial substance.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.2.2.3.(12)

12,000

Automobile / Osobní automobil

1.3.2.2.3.12

20,000

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

12,000

Gain on disposal / Zisk u vyřazeného majetku

6.3.4

4,000

Stejná situace, ovšem s tím, že hodnota majetku přijatého byla pouze 7.900. Rozdíl v hodnotě nebyl materiální, směna tedy postrádala obchodní podstatu.

Same facts, except the fair value of the asset received was 7,900. Since the difference was not material, the transaction lacked commercial substance.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.2.2.3.(12)

12,000

Automobile / Osobní automobil

1.3.2.2.3.12

20,000

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

8,000

Stejná situace, ovšem s tím, že hodnota přijatého majetku byla pouze 7.600. Rozdíl byl materiální, směna tedy měla obchodní podstatu.

Same facts, except the fair value of the asset received was 7,600. Since the difference was material, the transaction had commercial substance.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accumulated depreciation / Oprávka

1.3.2.2.3.(12)

12,000

Automobile / Osobní automobil

1.3.2.2.3.12

20,000

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

7,600

Loss on disposal / Ztráta u vyřazeného majetku

6.4.8

400

Stejná situace s obměnou, kdy se firma zabývá výrobou strojů, jeden (jehož výroba ji stála 20,000) vydala a za něj získala dodávku v hodnotě 40,000.

Same facts, except the company surrender a machine (which it manufactured for 20,000) in return for the van with a value of 40,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Delivery equipment / Nákladní automobil

1.3.2.2.3.47

40,000

Revenue / Výnosy

4

40,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1

20,000

Inventory / Zásoby

1.1.4.4

20,000

Stejná situace, ovšem s tím, že firma sama dodávky vyrábí a dodávku, kterou dostala, opět prodala 15.1.R1 za 40,000.

Same facts, except the company itself manufactures vans and it sold the van it had received on 1/15Y1 for 40,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5.47

20,000

Inventory / Zásoby

1.1.4.4

20,000


1/15/Y1 / 15.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka

1.1.3

40,000

Revenue / Výnosy

4

40,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1

20,000

Inventory / Zásoby

1.1.4.5.47

20,000

Stejná situace s obměnou, že firma poskytuje reklamní služby a byla schopná vyčíslit, že náklady spojené se službami, které poskytla, činily 20.000.

Same facts, except the company provides advertising services and was able to determine that the cost of those services was 20,000.

Stejná situace s obměnou,kdy firma poskytuje re

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5.47

40,000

Revenue / Výnosy

4

40,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1

20,000

Service costs / Náklady na služby

1.1.4.3.2

20,000

klamní služby, to, co získala, byly jiné reklamní služby a aplikovala SIC 31.

Same facts, except the company provides advertising services and what it received in return were also advertising services and it applied SIC 31.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory / Zásoby

1.1.4.5.47

20,000

Revenue / Výnosy

4

20,000

Cost of sales / Náklady na prodej

5.1

20,000

Service costs / Náklady na služby

1.1.4.3.2

20,000

Stejná situace, ovšem s tím, že firma nebyla schopná doložit, že běžně prodává srovnatelné služby jiným stranám za peníze.

Podle SIC 31 se žádný výnos ani náklad v této situaci zaúčtovat nesmí.

Same facts, except the company was not able to demonstrate that it sold the same services for cash to different, unrelated parties.

SIC 31 does not allow any revenue or expense to be recognized in this situation.

Stejná situace, s tím, že se firmy snažily zákaz obejít tím, že si navzájem zaplatily 40,000. [6]

Same facts, except the companies tried to avoid this requirement by paying each other 40,000 [7].

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

40,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

40,000

Dary a dotace / Donations and subsidies

1.1.R1 XYZ získala od státu dotaci ve výši 100.000. Na oplátku se zavázala zachovat výrobu v závodě (který plánovala zrušit) po jistou, blíže neurčenou dobu.

On 1/1/R1, XYZ received a government grant of 100,000. In return, it promised to keep manufacturing at a plant (it had been planning to idle) for an unspecified period of time.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Government grant / Státní dotace

6.3.8.1

100,000

Stejná situace, ovšem s tím, že jí stát půjčku odpustil. [8]

Same facts, except the government forgave a loan [9].

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Loan payable / Půjčka

2.2.3

100,000

Government grant / Státní dotace

6.3.8.1

100,000

Stejná situace s obměnou, že se firma zavázala zachovat výrobu po dobu dvou let.

Same facts, except the company committed to maintain production for two years.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

100,000

Deferred grant. / Odložená státní dotace

2.1.2.4

50,000

Long-term def. grant / Dlouhodobá odl. dotace

2.2.9

50,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Deferred gov. / Odložená státní dotace

2.1.2.4

12,500

Government grant / Státní dotace

6.3.8.1

12,500

1.1.R1 firma získala darem budovu v hodnotě 100,000 od akcionáře firmy.

On 1/1/Y1, the company received a building valued at 100,000 from a shareholder.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Building / Budova

1.3.2

100,000

Grant / Dar

6.3.8.1

100,000

Nebo [10] / Or [11]

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Building / Budova

1.3.2

100,000

Donated capital / Darovaný kapitál

3.5.2

100,000

1.1.R1 firma místo peněz převedla darem na svého akcionáře budovu v hodnotě 100,000.

On 1/1/Y1, the company transferred, in lieu of cash, a building to a shareholder.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Unappropriated R/E / Nevyhrazený nerozděl. zisk

3.2.1

100,000

Building / Budova

1.3.2

100,000

Stejná situace, ovšem s tím, že namísto vlastníkům byla budova darována charitě.

Same facts, except the building was donated to charity.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Charitable contribution / Dar charitě

5.3.7.3.1

100,000

Building / Budova

1.3.2

100,000

Stejná situace, ovšem kdyby se aplikoval IAS 36, hodnota budovy by byla 60,000.

Same facts, except under IAS 36 the building’s value would have been 60,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Charitable contribution / Dar charitě

5.3.7.3.1

60,000

Impairment loss / Ztráta z přecenění

6.4.3

40,000

Building / Budova

1.3.2

100,000

[1] Zde se pojem „finanční nástroj“ chápe v obecném kontextu (nárok na peníze, které budou vyplaceny v budoucnosti), nikoli formálním (smlouva sepsaná mezi dvěma či více stranami, ze které vzniklá soudně vymahatelný nárok na platbu v budoucnosti).


[2] Anglický jazyk nemá samostatné výrazy pro pojmy zápočet a kompenzace. Oba se vyjadřují slovem offset (offsetting) nebo (hovorově) slovem net (netting). Zápočet je proto offsetting pohledávek a závazků, zatím co kompenzace je offsetting jiného majetku a závazku.


[3] The term “financial instrument” is used here in its general (a claim to cash that will be received in the future) rather than legal (a formal agreement between two or more parties on the basis of which a legally defensible claim can be made in the future) meaning.


[4] IAS 18.12 po formální stránce stále posuzuje nepeněžní směny generující výnosy (barterové obchody) kritérii „podobný/nepodobný“. Novelizace IAS 16 z roku 2003 však toto (nedostatečné) kritérium výslovně nahradila (kvalitnějším) kritériem „obchodní podstata“. Jelikož se jedná o novější úpravu a přestože se vztahuje na hmotný majetek, musí se požadavky IAS 16 (minimálně) zvážit při posuzování všech nepeněžních směn (včetně barterových obchodů).


[5] Technically, IAS 18.12 continues to apply the traditional “similar / dissimilar” criterion to revenue generating non-monetary exchanges (barter sales). However, the 2003 revision of IAS 16 explicitly replaced this (inferior) criterion with (superior) “commercial substance”. Therefore, although it deals with property, plant and equipment, IAS 16’s (newer and superior) guidance must be (at minimum) considered when evaluating any non-monetary exchange (including barter sales).


[6] Jelikož zaúčtování výnosu/nákladu v situaci, kdy by k platbě došlo, by bylo porušením SIC 31, jednalo by se o chybu podle IAS 8.


[7] Since recognizing revenue / expense in this situation would also be a violation of SIC 31, it would be an error under IAS 8.


[8] IAS 20 se nevztahuje na výpomoc, která má formu daňových úlev, prázdnin, atd.


[9] IAS 20 is not applicable to tax credits, holidays, etc.


[10] Ačkoliv dary od nevlastníků se do kapitálu zahrnout nemohou, IFRS se jasně nevyjadřuje k darům od vlastníků (kde na základě vkladu majetku nevzroste procentuální podíl na kapitálu firmy). Podle US GAAP se tyto dary od vlastníků běžně zahrnují do kapitálu, proto by tato praxe nebyla v rozporu s IFRS.


[11] Although gifts and donation from non-owners cannot be directly credited to owner’s equity, IFRS is not explicit when it comes to gifts from owners (where the owners relative share of capital does not decrease as a result of the gift). Since crediting these gifts directly to capital is common practice under US GAAP, it would not be in conflict with IFRS.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 23.Oct.2017 | Design: Frkal.com