Výroba / Manufacturing

První následující příklad znázorňuje nejjednodušší možný postup[1] pro sledování zakázkové výroby. Ačkoliv by nebyl v rozporu s požadavky IFRS, je nepravděpodobné, že by ho nějaká konkrétní jednotka používala v praxi.[2]

The first following example demonstrates the simplest possible way to cost a job[3] and remain in compliance with IFRS.  Due to its simplicity, it is unlikely, however, that it would be used in practice[4].

Příklady / Examples

Předvýrobní fáze / Pre-production phase

13.3.R1 XYZ pořídila přímý materiál v hodnotě 100,000 (dodavatel 12, faktura 157).  28.3.R1 XYZ zaplatila zálohu na elektřinu používanou ve výrobě ve výši 25,000.  31.3.R1 XYZ vyplatila výrobním pracovníkům přímou mzdu ve výši 400,000 a odepsala výrobní majetek v hodnotě 200,000.

On 3/13/Y1, XYZ purchased raw material for 100,000 (supplier 12, invoice 157). On 3/31/Y1, it paid out direct wages of 400,000 and recorded 200,000 in productive asset depreciation. On 3/28/Y1, it pre-paid manufacturing electricity of 25,000.

3/13/Y1 / 13.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1.12.157

100,000

           

Obecně se materiál účtuje obdobným způsobem jako zboží (předchozí příklady).

Generally, it records material the same way as merchandise (previous examples).

3/28/Y1 / 28.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

25,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

25,000

         

Ostatní variabilní nepřímé náklady se účtují obdobně.

It records other variable indirect costs the same way.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

600,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

400,000

Accumulated depr. / Oprávky hmotného

1.3.(2)

200,000

Ostatní fixní nepřímé náklady se účtují obdobně.

It records other fixed indirect costs the same way.

Výrobní fáze / Production phase

1.4.R1 XYZ zahájila výrobu výrobku číslo 123. 4.4.R1 výrobu ukončila a zjistila, že se na výrobek vztahuje přímý materiál v hodnotě 5.000, přímá mzda 15,000 a nepřímé výrobní náklady (fixní a variabilní) 20.000. Ve stejný den výrobek přepravila na sklad hotových výrobků. Za přepravu všech v ten den dokončených výrobků přepravci zaplatila 2,000 z pokladny (protože se položka opakuje, účtuje se o ní pouze v prvním příkladě). 

On 4/1/Y1 XYZ began work on product # 123, which it completed on 4/4/Y1.  During that time, it determined direct material of 5,000, direct labor of 15,000 and indirect production costs (fixed and variable) of 15,000 were applicable to the product.  It paid out 2,000 to transport all products finished that day to a finished goods warehouse (shown in this example only).

4/4/Y1 / 4.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

5,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

5,000

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

35,000

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

35,000

Delivery / Doprava

5.2.3

2,000

Cash / Peníze

1.1.1.1

2,000


Varianta 2 / Option 2

Stejná situace s obměnou, že XYZ výrobu zahájila 28.3. a během března na výrobek spotřebovala materiál v hodnotě 2.000, mzdy v hodnotě 7,000.

Same facts except work began on 3/28.  During March it allocated material of 2,000, wages of 7,000.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

2,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

2,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

16,000

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

16,000


4/4/Y1 / 4.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

3,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

3,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

19,000

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

19,000

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

40,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

40,000

           

Varianta 3 / Option 3

Stejná situace s obměnou, že se rozhodla alokovat přímé mzdy a nepřímé výrobní náklady odděleně.

Same facts except it decided to use separate accounts for direct wages and indirect costs.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

2,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

2,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

7,000

WIP, wages / Nedokončená výroba, mzdy

1.1.4.3.1.1.2

7,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

9,000

WIP, ind. / Nedokončená v., nepřímé nákl.

1.1.4.3.1.2

9,000


4/4/Y1 / 4.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

3,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

3,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

8,000

WIP, wages / Nedokončená výroba, mzdy

1.1.4.3.1.1.2

8,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

11,000

WIP, ind. / Nedokončená v., nepřímé nákl.

1.1.4.3.1.2

11,000

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

40,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

40,000


Varianta 4 / Option 4

Stejná situace, kromě že nealokovala nepřímé náklady na základě materiálu a mezd, nýbrž variabilní alokovala na základě času stráveného ve výrobním procesu a fixní na základě variabilních.

Same facts except it did not allocate indirect costs on the basis of material and wages.  Instead it allocated variable costs on the basis of time spent in the manufacturing process and fixed costs on the basis of the variable.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.123

2,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

2,000

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.123

7,000

WIP, wages / Nedokončená výroba, mzdy

1.1.4.3.1.1.2

7,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

10,000

WIP, ind. / Nedokončená v., nepřímé nákl.

1.1.4.3.1.2

10,000


4/4/Y1 / 4.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.123

3,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1

3,000

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.123

8,000

WIP, wages / Nedokončená výroba, mzdy

1.1.4.3.1.1.2

8,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

10,000

WIP, wages / Nedokončená výroba, mzdy

1.1.4.3.1.1.2

10,000

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

40,000

WIP, product / Nedokončená výroba, výrobek

1.1.4.3.1.123

40,000


Povýrobní fáze (kulminace výdělečného procesu) / Post-production faze (culmination of the earnings process)

16.4.R1 výrobek prodala zákazníkovi číslo 402 za 80,000. Přepravci (dodavatel 86) náleží 200.

On 4/16/Y1 it sold the product to customer # 402 for 80,000.  Shipping of 200 was payable to supplier 86.

4/16/Y1 / 16.4.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka z obch. styku

1.1.3.1.402

80,000

Revenue / Výnosy

4

80,000

Direct material / Přímý materiál

5.1.1

5,000

Direct wages / Přímé mzdy

5.1.2

15,000

Supervisor's salaries / Platy mistrů

5.1.3.1.1

2,000

Prod. sup. fasteners / Nepřímý mat., upevňovače

5.1.3.1.6.1

900

Prod. sup. lubricants / Nepřímý mat., maziva

5.1.3.1.6.2

500

Prod. sup. tools / Nepřímý mat, drobný majetek

5.1.3.1.6.3

100

Repairs and maintenance / Oprava a údržba

5.1.3.1.2

250

Electricity / Elektřina

5.1.3.1.5.1

450

Natural gas / Zemní plyn

5.1.3.1.5.2

50

Water and swage / Vodné a stočné

5.1.3.1.5.3

50

Waste removal / Odvoz odpadů

5.1.3.1.5.4

200

Quality control / Kontrola jakosti

5.1.3.1.3

500

Rent / Pronájem

5.1.3.2.2

6,000

Depreciation / Odpisy

5.1.3.2.1

9,000

Finished goods / Výrobky

1.1.4.4.123

40,000

Delivery / Doprava

5.2.3

200

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1.86

200


Výkaznictví[5] / Reporting[6]

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of Goods Manufactured schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil 31. prosince R1

Beginning WIP inventory / Počáteční nedok. výroba

0

Beginning raw materials / Počáteční stav materiálu

20,000

Purchases / Nákupy

100,000

Vender credits / Slevy přijaté od dodavatelů

(1,000)

Ending raw materials inventory / Konečný stav materiálu

(114,000)

Direct materials / Přímý materiál celkem

5,000

Direct wages / Přímé mzdy

15,000

Supervisors´ salaries / Platy mistrů

2,000

Production supplies / Nepřímý materiál

1,500

Repairs and maintenance / Oprava a údržba

250

Utilities / Neskladovatelné dodávky

750

Quality control / Kontrola jakosti

500

Rent / Pronájem

6,000

Depreciation / Odpisy

9,000

Total manufacturing overhead / Výrobní režie celkem

20,000

Ending WIP inventory / Konečný stav nedokončené výroby

(0)

Cost of goods (products) sold / Náklady na prodané zboží

40,000

Pokud se porovná tato tabulka se zápisem, je patrné, že tabulka některé nákladové položky zahrnula do obecnějších tříd.  Důvodem je, že při vykazování se položka obvykle nečlení zdaleka tak podrobně jako při účtování.[7]

Comparing this schedule with the journal entity makes obvious that the entity applies a different levels of materiality to its general ledger and financial report.  This is normal.  It would be highly uncommon for a financial report to contain as much detail as a G/L, and even more uncommon for the G/L to limit itself to the detail contained in a financial report[8].

Výkaznictví podrobněji / Reporting in more detail

Stejná situace s obměnou, kdy 1.1.R1 měla jednotka na skladě 4 hotové výrobky a 2 hotové ze ¾.[9] Do 31.3.R1 dokončila 16, prodala 17 a jeden byl dokončený z ½.

Same facts except on 1/1/Y1, XYZ had two ¾ completed products in process[10].  By 3/31/Y1 it finished 16, sold 17 and one was ½ complete.

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Income statement / Výsledovka
For the Quarter Ended 3/31/Y1 / Za kvartál, který skončil 31.3.R1

X 10,000

Revenue / Výnosy

 

136

Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky

77

Gross profit / Hrubý zisk

59

- Atd. / etc. -

-

-


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky
For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil 31. prosince R1

X 100

Beginning finished goods inventory / Počáteční stav výrobků

 

1,200

Cost of goods manufactured / Náklady na vyrobené výrobky

7.313

Ending finished goods inventory / Konečný stav výrobků

 

(800)

Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky

 

7,713


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of Goods Manufactured schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil 31. prosince R1

X 100

Beginning WIP inventory / Počáteční nedok. výroba

600

Beginning raw materials / Počátečný stav materiálu

200

Purchases / Nákupy

1,000

Vender credits / Slevy přijaté od dodavatelů

(10)

Ending raw materials inventory / Konečný stav materiálu

(353)

Direct materials / Přímý materiál celkem

838

Direct wages / Přímé mzdy

2,475

Supervisors' salaries / Platy mistrů

350

Production supplies / Nepřímý materiál

263

Repairs and maintenance / Oprava a údržba

44

Utilities / Neskladovatelné dodávky

131

Quality control / Kontrola jakosti

88

Rent / Pronájem

1,050

Depreciation / Odpisy

1,575

Total manufacturing overhead / Výrobní režie celkem

3,500

Ending WIP inventory / Konečný stav nedokončené výroby

(100)

Cost of goods (products) sold / Náklady na prodané zboží

7,313


Alternativně / Alternatively

XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of Goods Sold Schedule / Tabulka nákladů na prodané výrobky
For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil 31. prosince R1

X 100

Cost of goods manufactured / Náklady na vyrobené výrobky

7.313

Change in finished goods inventory / Změna stavu výrobků

 

400

Cost of goods sold / Náklady na prodané výrobky

 

7,713


XYZ Inc. / XYZ a.s.
Cost of Goods Manufactured schedule / Tabulka nákladů na vyrobené výrobky
For the year ended December 31, Y1 / Za rok, který skončil 31. prosince R1

X 100

Purchases / Nákupy

1,000

Vender credits / Slevy přijaté od dodavatelů

(10)

Ending raw materials inventory / Konečný stav materiálu

(153)

Direct materials / Přímý materiál celkem

838

Direct wages / Přímé mzdy

2,475

Supervisors' salaries / Platy mistrů

350

Production supplies / Nepřímý materiál

263

Repairs and maintenance / Oprava a údržba

44

Utilities / Neskladovatelné dodávky

131

Quality control / Kontrola jakosti

88

Rent / Pronájem

1,050

Depreciation / Odpisy

1,575

Total manufacturing overhead / Výrobní režie celkem

3,500

Change WIP inventory / Změna stavu nedokončené výroby

500

Cost of goods (products) sold / Náklady na prodané zboží

7,313


Manažerský okruh („podrozvaha[11] “) / Costing system

IFRS nepředepisuje, jak přesně jednotka musí sledovat výrobu, proto firma XYZ se ji rozhodla sledovat jako součást svého manažerského okruhu (pod rozvahou). Jednotlivé nákladové položky vyčíslila na základě výrobní evidence.  Existuje mnoho způsobů, jak sledovat výrobu, v následujících příkladech zvolila zakázkové listy.[12]

Since IFRS does not prescribe procedures, the entity decided to account for production as part of its costing system, it calculated individual expense items on the basis of that system.  Various possible procedures for tracking production exist.  In the following examples, it used job cards[13].

Příklady / Examples

28.3.R1 výrobní manažer závodu č. 3 založil zakázkový list č. 03.123 pro výrobek 123.  Poté mistr (pracovník číslo 025) vyskladnil materiál 10.5 od skladníka číslo 65, který materiál dopravil k pracovnímu stanovišti 47. Zde výrobní pracovník 488 strávil 1,75 hodin činností 1. Rozpracovanou zakázku pak převzal zaměstnanec 478, který strávil 0,5 přesčasových hodin činností 4 u stanoviště 14, u čehož spotřeboval tři jednotky materiálu 32.1. Druhý den pracovník 318 strávil 0.25 hodin činností 48.

On 3/28/Y1 a production manager at plant # 03 assigned tracking # 03.123 to order 123.  Next supervisor 025 requisitioned material 10.5 from warehouse employee 65 who moved it to work station 47 where employee 456 spent 1.75 hours performing task 1.  Next employee 478 requisitioned three units of material 32.1 and spent 0.5 hours at station 14 doing task 4.  The next day employee 318 spent 0.25 hours on task 48.

Job card, plant 3 / Výrobní list, závod 3

Job # 03.123 / Zakázka 03.123

Material / Materiál

Date / Datum

Item / Položka

WHE /

Skladník

ID # /

č. zam

Base / Podstavce

28.3

1 x 10.5

65

125

Attachment 114 / Nadstavec 144

28.3

3 x 32.1

65

478

Etc. / atd.

-

-

-

-

Work performed / Vykonaná práce

Date / Datum

Code / Kód

Time / Čas

ID # /

č. zam

Machining / Obrábění

28.3

1

1.75

456.1

Installation / Instalace

28.3

4

0.50

478.2

Quality control / Kontrola jakosti

29.3

48

0.25

318.1

Etc. / atd.

-

-

-

-

Work station / Pracovní stanoviště

Date / Datum

Station / Stan.

Time / Čas

ID # /

č. zam

Mach. station / Obráb. stanoviště

28.3

47

1.75

456

Polishing station / Brusné stanoviště

28.3

14

0.50

478

Etc. / atd.

-

-

-

-

Po ukončení zakázky jednotka provedla následující kalkulace.

On completing the job, the entity performed the following calculations.

Job cost sheet, plant 3  / Výrobní cenový list, závod 3

Job # 03.123 / Zakázka 03.123

Direct material / Přímý materiál

Ref # / č.

Amnt. / Množ.

Cost / Cena

Σ cost /

Σ cena

Base / Podstavce

DM-10.5

1

325

325

Attachment 114 / Nadstavec 144

DM-32.1

3

412

1,236

Etc. / atd.

-

-

-

-

5,000

Direct wages / Přímé mzdy

Machining / Obrábění

PW-456.1

1.75

186

325

Installation / Instalace

PW-478.2

0.5

300

150

Etc. / atd.

-

-

-

-

15,000

Indirect costs / Nepřímé náklady

Machining / Obrábění

P-47

1.75

150

263

Installation / Instalace

P-14

0.5

250

13

Quality control / Kontrola jakosti

PW-318.1

0.25

600

150

Etc. / atd.

-

-

-

-

20,000

Na sledování jednotlivých položek jsou nutné doplňovací tabulky. IFRS jejich podobu neupravuje, takže si je může každá jednotka sestavit sama. Následující příklad proto znázorňuje pouze některé základní, které se dál odvolávají na tabulky, jež se zde (pro zjednodušení) už neuvádí.

Keeping track of individual cost items requires various supplemental schedules.  Since IFRS does not deal with this issue, their number, form and content will vary considerably between entities.  Also, to keep the example as simple as possible, the most detailed supplemental tables, are omitted.

Příklady doplňujících tabulek / Examples of supplemental worksheets

Schedule DM-10 / Tabulka DM-10

Direct material item 10 cost sheet / Cenová kalkulace položky 10 přímého mat.

Ref # / č.

Purchase 1 (1/1/Y1) / Nákup 1 (1.1.R1)

525,000

Units / Množství

1,500

Unit cost / Cena za jednotku

M-10.1

350

Purchase 5 (3/20/Y1) / Nákup 5 (30.3.R1)

325,000

Units / Množství

1000

Unit cost / Cena za jednotku

M-10.5

325

Etc. / atd.

-

-


Schedule PW-456 / Tabulka PW-456

Employee 456 cost worksheet / Cenová kalkulace zaměstnance 456

Ref # / č.

Standard time / Základní mzda

Hourly wage / Hodinová mzda

120

Fringe benefits / Zaměstnanecké výhody

FB-1

10

Compensated absences / Placená volna

CA-1

9

Bonuses / Bonusy

Bon-1

9

Withholdings / Odvody

WTH-1

38

Unit cost per hour / Cena za jednotku

DW-456.1

186

Overtime / Přesčasy

Hourly wage / Hodinová mzda

180

Fringe benefits / Zaměstnanecké výhody

FB-1

12

Compensated absences / Placená volna

CA-1

10

Bonuses / Bonusy

Bon-1

9

Withholdings / Odvody

WTH-1

54

Unit cost per hour / Cena za jednu hodinu

DW-456.2

265

Náklady na pracovní sílu[14] se mohou sledovat na základě času, výkonu nebo kombinace obou.

Labor costs[15] can be tracked on the basis of time, units produced or a combination.

Schedule P-47 / Tabulka P-47

Production station 47 cost sheet / Cenová kalkulace pracovního stanoviště 47

Ref # / č.

Variable costs / Variabilní náklady

Production material / Spotřebovaný materiál

IM-47

15

Repairs and maintenance / Oprava a údržba

MRE-47

10

Electricity / Elektřina

MU-47

25

Hourly variable cost / Hodinové variabilní náklady

50

Fixed costs (at normal capacity) /

Fixní náklady (standardní objem výroby)

Depreciation / Odpisy

DS 47

95

Regular inspections / Pravidelné revize

ISO-47

5

Hourly fixed cost / Hodinové fixní náklady

100

Operating cost per hour / Náklady na hodinu provozu

150

Rozdíl mezi fixními a variabilními náklady není pevně dán. Například kdyby se revize prováděla pravidelně (například jednou za rok), byl by to fixní náklad. Kdyby se prováděla po počtu hodin nebo výkonu, byla by variabilní. Podobně lineární odpisy by byly fixní, zatímco výkonové odpisy by byly variabilní.

The difference between fixed and variable costs is not firmly defined.  For example, if inspections were performed periodically (for example annually), they would be considered a fixed cost.  On the other hand, if they were performed on the basis of hourly or actual usage, they would be variable.  Similarly, straight-line depreciation would be a fixed cost while usage-based depreciation would be variable.

Standardní (průměrný) objem výroby / Normal capacity

Účetní jednotka musí (IAS 2.13) vycházet z normální (průměrné) výrobní kapacity, pokud rozdíl mezi aktuální a normální je podstatný.

Companies are obligated (IAS 2.13) to allocate fixed costs on the basis of normal capacity if the difference between normal and actual is material.

Schedule DS-47 / Tabulka DS-47

Depreciation schedule 47 / Odpisová tabulka 47

Ref # / č.

3/15/04 / 15.3.04

Machine tool 47 / Obráběcí stroj číslo 47

Dok. 12-4

Acquisition cost / Pořizovací cena

A/P 04.369

2,310,000

Useful life / Doba životnosti

Dok. 12-4

8

Salvage value / Zbytková hodnota

SV 1

340,000

Annual depreciation / Roční odpis

246,250

Annual hourly usage / Roční kapacita v hodinách

MC 1

2,600

Depreciation per hour / Odpisy na hodinu provozu

95

31/3.R1 XYZ zjistila, že místo normálních 130 jednotek výrobku typu A vyrobila pouze 118.

On 3/31/Y1, XYZ determined that instead of a normal capacity of 130 type A products, it manufactured only 118.

Normal capacity schedule: Type A / Standardní výroba: Typ A

Normal capacity Q1 / Standardní výroba Kv 1

130

Actual capacity Q1 / Skutečná výroba Kv 1

118

Deviation / Odchylka

12

Machine tool 47 / Obráběcí stroj číslo 47

95

12

1140

Machine tool 48 / Obráběcí stroj číslo 48

105

12

1260

Machine tool 49 / Obráběcí stroj číslo 49

80

12

960

Machine tool 50 / Obráběcí stroj číslo 50

60

12

720

4,080

Aby XYZ zabránila tomu, že se tato položka „ztratí“ v nedokončené výrobě, provedla na konci kvartálu také tento zápis.

To keep this item from being “lost” in work in process, at the end of the quarter it made this entity.

3/31/Y1 / 31.3.R1

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP normal capacity adj. / NV úprava std. výr.

1.1.4.3.3.3.47

4,080

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.3

4.080

         

Jednotka musí ročně ověřovat majetek (IAS 16.51 a 61), proto minimálně jednou za rok zjišťuje, zda tento rozdíl nepřekročil 5 % zůstatkové hodnoty majetku. Pokud ano, znova odhadne dosavadní dobu, metodu odepisování a zbytkovou hodnotu.

As part of its annual review (IAS 16.51 a 61), the entity tests whether the balance on this account exceeds 5% of the asset’s carving amount.  If it does, it re-estimates the asset’s deprecation period, method and salvage value.

Komplikovaný postup / Complicated approach

Jednotka se může rozhodnout sledovat výrobu formálně, na své hlavní IFRS knize, místo aby používala pomocné tabulky. Nevýhodou je, že se nároky na finanční účetní systém zvýší, čímž se zároveň mohou také zvýšit náklady s tím spojené, případně dojde k vyšší chybovosti.

Na rozdíl od předchozího neobsahuje následující příklad žádné zjednodušující předpoklady a jednotlivé nákladové položky účtuje na ty účty, které se nakonec budou používat při sestavení zprávy podle IFRS.

If it chooses, instead of using a system of supplemental tables, the entity can choose to account for its manufacturing process in its general ledger (sub-ledgers).  The disadvantage to this approach is that it makes the financial reporting system more complicated, which can increase the cost of the process and potentially lead to a higher error rate.

In contrast to the previous, this example omits all simplifying assumptions, and records all events into the IFRS general (subsidiary) ledger (ledgers).

Příklady / Examples

13.3.R1 XYZ pořídila přímý materiál za 100,000 celkem od dodavatele 80, faktura 45.  Zjistila zároveň, že jí náleží peněžní sleva ve výši 1.000.

On 3/13/Y1, XYZ purchased raw material for 100,000 from supplier 80, invoice 45.  It also determined that it was entitled to a cash discount of 1,000.

3/13/Y1 / 13.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1.10.5

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1.12.157

100,000

Trade payable / Závazek z obchodního styku

2.1.1.1.12.157

1,000

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1.10.5

1,000

28.3.R1 výrobní manažer z e závodu č. 3[16] založil zakázkový list č. 03.123 pro výrobek 123.  Poté mistr (pracovník číslo 025) vyskladnil materiál 10.5 od skladníka číslo 65, který materiál dopravil k pracovnímu stanovišti 47. Zde výrobní pracovník 488 strávil 1,75 hodin činností 1.  …

On 3/28/Y1, a production manager at plant # 03[17] assigned tracking # 03.123 to order 123.  Next supervisor 025 requisitioned material 10.5 from warehouse employee 65 who moved it to work station 47 where employee 456 spent 1.75 hours performing task 1.  …

On 3/28/Y1 / 28.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, dir. material / Ned. výroba, materiál

1.1.4.3.123.1

325

Raw materials / Přímý materiál

1.1.4.1.10.5

325

WIP, dir. material / Ned. výroba, materiál

1.1.4.3.123.1

325

Wages payable / Mzdy

2.1.2.2.1.1.456.1

210

Fringe benefits / Zaměstnanecké požitky

2.1.2.2.1.2.456.1

17

Compensated absences / Placená volna

2.1.4.1.456.1

15

Bonuses / Bonusy

2.1.4.2.456.1

16

Withholdings social / Odvody sociální

2.1.5.1.1.456.1

43

Withholdings health / Odvody zdravotní

2.1.5.1.2.456.1

17

Withholdings safety / Odvody úrazové

2.1.5.1.3.456.1

7

Atd. / Etc.

XYZ vyrábí výrobky V1, V2 a V3, na jejichž výrobu používá materiál M1, M2 a M3.  Následující tabulka zachycuje vývoj výroby a spotřeby období 1.

XYZ manufactures products P1, P2 and P3 for which it uses material M1, M2 and M3.  The following schedule presents its period 1 production.

Material X prod / Mat. na výr.

Total mat / Materiál celkem

V1

V2

V3

M1

M2

M3

Quarter 1 / Kvartál 1

200

300

100

Usage / spotř. M1

2

1

0

400

300

 

Usage / spotř. M2

1

0

2

200

 

400

Usage / spotř. M3

0

3

1

 

600

100

Quarter 2 / Kvartál 2

300

200

300

 

 

Usage / spotř. M1

2

1

0

600

200

 

Usage / spotř. M2

1

0

2

300

 

1,200

Usage / spotř. M3

0

3

1

 

400

300

Quarter 3 / Kvartál 3

600

800

1,200

 

 

Usage / spotř. M1

2

1

0

1,200

800

 

Usage / spotř. M2

1

0

2

600

 

4,800

Usage / spotř. M3

0

3

1

 

1,600

1,200

Quarter 4 / Kvartál 4

300

500

400

 

 

Usage / spotř. M1

2

1

0

600

500

 

Usage / spotř. M2

1

0

2

300

 

1,600

Usage / spotř. M3

0

3

1

 

1,000

400

Total mat. / Mat. celkem

4,200

5,400

10,000

Za období 1 jednotka nakoupila materiál.

During period 1, XYZ purchased material.

Direct material / Přímý materiál

M1

M2

M3

Date / Datum

1/15 / 15.1

1/14 / 14.1

2/1 / 1.2

Purchase / Nákup

1,000

1,000

2,000

Unit cost / Jednotková cena

3.00

3.00

3.00

Total cost / Cena celkem

3,000

3,000

6,000

 

Date / Datum

7/2 /.2.7

6/22 / 22.6

5/30 / 30.5

Purchase / Nákup

3,250

2,400

8,500

Unit cost / Jednotková cena

2.00

3.25

3.50

Total cost / Cena celkem

6,500

7,800

29,750

Date / Datum

9/30 / 30.9

Purchase / Nákup

2,000

Unit cost / Jednotková cena

3.50

Total cost / Cena celkem

7,000

Total purchases / Celkový nákup

4,250

5,400

10,500

Total cost / Cena celkem

9,500

17,800

35,750

Na konci období jednotka spočítala náklady na materiál.

At period end the entity calculated its cost of materials.

Direct material / Přímý materiál

M1

M2

M3

Beginning physical inv. / Počátečná fyzická inv.

50

100

200

Unit cost / Jednotková cena

2.25

3.00

3.25

Beginning inventory / Počáteční stav materiálu

113

300

650

Purchases / Nákupy

9,500

17,800

35,750

Ending physical inv. / Konečná fyzická inv.

(100)

(100)

(700)

Weighted average cost / Vážená průměrná cena

2.24

3.30

3.40

Cost of material used / Náklady na materiál

(224)

(330)

(2,383)


Ending physical inv. / Konečná fyzická inv.

(100)

(100)

(700)

FIFO cost / FIFO cena

2.00

3.25

3.50

Cost of material used / Náklady na materiál

(200)

(325)

(2,450)

Výroba jednoho V1 vyžaduje dvě jednotky práce P1 (zahrnující základní hodinovou mzdu, přesčasy, odvody a ostatní náklady související s pracovní sílou), výroba výrobku V2 vyžaduje jednu jednotku P2, a výroba výrobku 3 čtyři jednotky P3.

The manufacture of one P1 requires two units of labor L1 (which includes basic hourly wages, overtime, social security, health and other costs directly related to labor). P2 requires one unit of L2 and P3 requires three units of L3.

Direct labor / Přímá práce

L1 / P1

L2 / P2

L3 / P3

Σ

Quarter 1 / Kvartál 1

Direct labor units / Jednotek přímé práce

400

300

400

Cost per labor unit / Cena za jed. práce

7.08

6.68

7.95

2,832

2,004

3,180

8,016

Quarter 2 / Kvartál 2

Direct labor units / Jednotek přímé práce

600

200

1,200

 

Cost per labor unit / Cena za jed. práce

7.22

6.81

8.11

 

4,333

1,363

9,731

 15,426

Quarter 3 / Kvartál 3

Direct labor units / Jednotek přímé práce

1,200

800

4,800

Cost per labor unit / Cena za jed. práce

9.68

9.13

10.87

 

11,612

7,304

52,157

 71,074

Quarter 4 / Kvartál 4

Direct labor units / Jednotek přímé práce

600

500

1,600

 

Cost per labor unit / Cena za jed. práce

7.37

6.95

8.27

 

4,420

3,475

13,234

21,128

Total / Celkem

115,645

Per unit of prod. / Na jednotku výroby:

Weighted ave. wage / Váž. prům. mzda

8.28

7.86

9.79

FIFO wage / FIFO mzda

7.37

6.95

8.27

Jednotka během období alokovala variabilní nepřímé náklady na výrobky.

During the period, the entity allocates variable indirect costs to products.

Indirect manufacturing costs: variable

Nepřímé výrobní náklady variabilní

P1

P2

P3

Σ

Quarter 1 / Kvartál 1

Supervisor salaries / Platy mistrů

1,200

2,700

720

4,620

Utilities / Neskladovatelné dodávky

250

450

200

900

Repairs and maint. / Oprava a údržba

100

225

100

425

Quality control / Kontrola jakosti

600

600

500

1,700

2,150

3,975

1,520

7,645

Quarter 2 / Kvartál 2

Supervisor salaries / Platy mistrů

1,800

1,800

2,160

5,760

Utilities / Neskladovatelné dodávky

375

300

600

1,275

Repairs and maint. / Oprava a údržba

150

150

300

600

Quality control / Kontrola jakosti

900

400

1,500

2,800

3,225

2,650

4,560

10,435

Quarter 3 / Kvartál 3

Supervisor salaries / Platy mistrů

3,600

7,200

8,640

19,440

Utilities / Neskladovatelné dodávky

750

1,200

2,400

4,350

Repairs and maint. / Oprava a údržba

300

600

1,200

2,100

Quality control / Kontrola jakosti

1,800

1,600

6,000

9,400

6,450

10,600

18,240

35,290

Quarter 4 / Kvartál 4

Supervisor salaries / Platy mistrů

1,800

4,500

2,880

9,180

Utilities / Neskladovatelné dodávky

375

750

800

1,925

Repairs and maint. / Oprava a údržba

150

375

400

925

Quality control / Kontrola jakosti

900

1,000

2,000

3,900

3,225

6,625

6,080

15,930

15,050

23,850

30,400

69,300

Per unit of prod. / Na jednotku výroby:

Weighted ave. wage[18] / Váž. prům. mzda[19]

10.75

13.25

15.20

FIFO wage / FIFO mzda

10.75

13.25

15.20


Indirect manufacturing costs: fixed

Nepřímé výrobní náklady fixní

Rent / Nájem

25,000

Depreciation / Odpisy

50,000

Total fixed costs / Fixní náklady celkem

75,000

Quarter / Kvartál

Q1 / K1

Q2 / K2

Q3 / K3

Q4 / K4

Units produced / Výroba

600

800

2,600

1,200

Percentage of total / Procento celkové

12%

15%

50%

23%

Normal cost / Průměrné náklady

8,654

11,538

37,500

17,308

Normal cost / Průměrné náklady:

Per unit / Na jednotku

14.42

14.42

14.42

14.42

Per unit P1 / Na jednotku V1

4.81

5.41

3.33

3.61

Per unit P2 / Na jednotku V2

7.21

3.61

4.44

6.01

Per unit P3 / Na jednotku V3

2.40

5.41

6.66

4.81


1/1/Y1 - 3/31/Y1 / 1.1. - 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Trade receivable / Pohledávka z obch. styku

1.1.3.1.42

3,493,500

Revenue / Výnosy

4

3,493,500

         

FIFO

Stejná situace jako v příkladu 2, kromě že jednotka používá metodu FIFO.  Jediný rozdíl je, že průměrná cena výrobku není 155,27 za rok, ale 160,42 v prvním kvartálu, 156,67 ve druhém, 152,92 ve třetím a 155,17 v posledním.

Same facts as example 2 except that the entity makes a FIFO assumption.  The only difference is that the average cost is not 155.27 for the year, but 160.42 for the first quarter 156.67 for the second, 152.92 for the third and 155.17 for the forth.

Ocenění na konci období / Subsequent measurement (lower of cost or market)

Na konci každého ročního období entita má povinnost (IAS 2.34) zaprvé provést fyzickou inventuru (pokud jí neprovádí průběžně) a zadruhé přecenit zásoby (materiálu, nedokončené výroby a výrobků či zboží), pokud jejich reálná hodnota mínus náklady je nižší než jejich pořizovací hodnota.

At the end of each annual period (unless it does so periodically throughout the period), the entity is obligated (IAS 2.34) to perform a physical inventory (count / measure material, work in process and finished goods / merchandise take a stock count) and remeasured that inventory if its fair value less cost to sell is lower than its initial, acquisition cost.

Příklady / Examples

1.12.R1 XYZ (velkoobchod) koupila 200 jednotek výrobku číslo 456 od firmy ABC (dodavatel č. 125) za 100 za jednotku.

On 12/1/Y1, XYZ (a wholesaler) purchased 200 units of product number #456 from ABC (supplier # 125) for 100 per unit. 

12/1/Y1 / 1.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory write-down / Částečný odpis zásob

2.1.1.1.125

20,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

20,000

         

31.12.R1 firmě zbývalo 100 jednotek tohoto zboží na skladě. Před koncem roku dodavatel ABC snížil cenu zboží na 90 za jednotku. XYZ odhaduje, že zboží bude schopna prodat za 120 poté, co odečte slevu a další náklady s prodejem související. 

On 12/31/Y1, XYZ determined it had 100 units of this merchandise in stock.  Just prior to year-end, ABC reduced the price of the product to 90 per unit.  XYZ estimated that it could sell the product for an average 120 per unit after deducting a discount and additional promotional costs required to clear out this inventory.

Fair value less cost to sell > historical cost.  No entity is needed.

Reálná hodnota mínus náklady na likvidaci > historická cena.  Není nutný žádný zápis.

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ odhaduje, že zboží bude schopna prodat pouze za 80.

Same facts except XYZ estimated that it would sell the product for an average 80 per unit.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory write-down / Částečný odpis zásob

6.4.1

2,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

2,000

         

15.1.R2 XYZ zboží skutečně prodala svým zákazníkům za 9.000.

On 1/15/Y2 XYZ actually sold the goods to its customers for 9,000.

1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

1,000

Inventory write-down / Částečný odpis zásob

6.4.1

1,000

Cash / Peníze

1.1.1.1

9,000

Revenue / Výnosy

4.3.2

9,000

Cost of sales / Náklady na prodané zboží

5.1.4

9,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

9,000

Stejná situace, s obměnou, že jednotka zboží neprodala svým zákazníkům, ale outletu.[20]

Same facts except the entity did not sell the goods to its customers, but to an outlet[21].

1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

1,000

Inventory write-down / Částečný odpis zásob

6.4.1

1,000

Cash / Peníze

1.1.1.1

9,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

9,000

Stejná situace s obměnou, že jednotka se rozhodla provést storno zápis.[22]

Same facts except, instead of a reversal, on a voiding entity[23].

1/15/Y2 / 15.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Inventory write-down / Částečný odpis zásob

6.4.1

(1,000)

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

(1,000)

Cash / Peníze

1.1.1.1

9,000

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5.456

9,000

Stejná situace jako v prvním příkladě s tím, že na základě fyzické inventury XYZ zjistila, že na skladě má pouze 95 jednotek, protože ho dostatečně nezajistila proti krádeži.[24]

Same facts except, on the basis of a physical inventory, the entity determined it had only 95 units because its anti theft policy was inadequate[25].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Excessive shrinkage / Nadbytečné úbytky

5.3.3

500

Merchandise inventory / Zboží na skladě

1.1.4.5

500

         

Stejná situace s obměnou, kdy XYZ je maloobchod a místo úbytku jednotek se jedná o úbytek hmotnosti, kterému se nedá předejít, a tato skutečnost je prokazatelná na základě fyzikálních zákonů.

Same facts except the loss was a loss in mass (not units) and this loss could not be prevented (a fact confirmable by a law of physics).

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Normal spoilage / Přirozené úbytky

5.2.8

500

Merchandise inventory / Zboží v obchodě

1.1.4.5

500

         

Stejná situace, s obměnou, kdy úbytek je způsoben krádežemi, kterým se nedá všemi dostupnými prostředky úplně předejít.[26]

Same facts except losses are caused by shoplifting, which cannot be, using reasonably available means, completely eliminated[27].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Normal spoilage / Přirozené úbytky

5.2.8

500

Merchandise inventory / Zboží v obchodě

1.1.4.5

500

         

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ je výrobce a ztráty jsou způsobené tím, že se používá zastaralá výrobní technologie, která takto znehodnocuje materiál.

Same facts, except XYZ is a manufacturer using outdated production technology, which produces an excess of defective goods.

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Excessive spoilage / Nadbytečné úbytky

5.3.3

500

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.1

500

         

Stejná situace, ovšem s tím, že XYZ vyčíslila, že investice do nové technologie by se nevyplatila.[28]

Same facts except XYZ determined an investment in new technology would not provide a positive return[29].

12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

WIP, normal spoilage / NV, běžné zmetky[30]

1.1.4.3.1.x

500

Work in process / Nedokončená výroba

1.1.4.3.1

500

         

Stejná situace s obměnou, kdy XYZ je výrobcem sycených nápojů. Protože má relativně nízké výrobní náklady a vysoké náklady spojené s nedostatkem na skladě, běžně nadprodukuje.  Aby správně uznala náklady, zásoby neodepisuje přímo, ale tvoří opravnou položkou na zastaralé zásoby. 31.12.R1 zjistila (na základě fyzické inventury), že na skladě má tyto série výrobku řady 52.

UPOZORNĚNÍ: Přestože se tento postup v praxi objevuje, formálně porušuje literu IFRS (IAS 2.34: „Hodnota odpisu zásob k čisté realizovatelné hodnotě se promítne do nákladů v období, kdy k odpisu dojde.“). Pokud by ho jednotka chtěla používat, je nezbytné, aby PŘEDEM písemně informovala auditora.

Same facts except XYZ is a carbonated beverage manufacturer.  Due to low manufacturing and high out-of-stock costs, it commonly overproduces.  To properly match expenses, it does not charge inventory directly, but creates an allowance for obsolete inventory.

WARNING: while used in practice, this procedure technically violate of the letter of IFRS (IAS 2.34: “The amount of any write-down of inventories to net realisable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs”).  It is therefore necessary to inform the auditor in writing BEFORE it is used.

Inventory aging schedule, product 52

Věková struktura výrobků na skladě, výrobek číslo 52

Age

Batch

Cost

Factor

Total

Stáří

Šarže

Poř. cena

Faktor

Celkem

1

27

9,000

17%

1,530

2

24

250

33%

83

3

-

0

50%

0

4

-

0

67%

0

5

20

425

83%

353

6

18

350

100%

350

Allowance / Opravná položka

2,315


12/31/Y1 / 31.12.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Normal spoilage / Přirozené úbytky

5.2.8

2,315

Obsolete inv. allow. / Opr. pol. zastaralé zás.

1.1.4.4.(10)

2,315

         

31.1.R2 zlikvidovala výrobky z šarže 18 v hodnotě 325.

1/31/Y2, it disposed of goods from batch 18 worth 325.

1/31/Y2 / 31.1.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Obsolete inv. allow. / Op. pol. zastaralé zás.

1.1.4.4.(10)

325

Finished goods / Výrobky na skladě

1.1.4.4.52.18

325

           

30.6.R2 zlikvidovala výrobky z várky 46 hodnotě 525.

6/30/Y2, it disposed of goods from batch 46 worth 525.

6/30/Y2 / 30.6.R2

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Obsolete inv. allow. / Op. pol. zastaralé zás.

1.1.4.4.(10)

525

Finished goods / Výrobky na skladě

1.1.4.4.52.46

525

           


[1] Pro zjednodušení procesu předpokládá, že peněžní tok vždy nastává dřív, než výrobní činnost a samotné nákladové položky sleduje jen v manažerském okruhu.


[2] Faktem je, že u mnoho firem panuje přesvědčení, že čím složitější postup, tím lepší postup. Obzvlášť ve velkých mezinárodních firmách (kde se na sestavení účetní politiky podílí lidé s různým kulturním a profesním zázemím) se často aplikuje politika, která je složitější, než je nezbytně nutné.


[3] To simplify the process, it assumes cash flow precedes production and (to eliminate unnecessary entries) tracks individual expense items in the costing system only.


[4] Unfortunately, companies often prefer the complex solution even when a simply approach is available.  This bias is especially prevalent at large, multi-national companies where accounting policy is either set by committees or ad hoc by people with varying degrees of IFRS knowledge.


[5] Kdyby se vytvářela tabulka k tomuto jednomu výrobku.


[6] If a schedule was prepared to this single product.


[7] Většina národních systémů nevyžaduje ve srovnání s IFRS zdaleka tak vysoký stupeň podrobnosti. To je také primární důvod, proč se většina národních standardů nemůže jednoduše přeměnit na IFRS bez značné námahy a dodatečné práce.


[8] In contrast to IFRS, most national accounting systems, do not require anywhere near the level of detail.  This is also the primary reason why most cannot be reconciled to IFRS without an extensive amount of additional effort.


[9] Nedokončená výroba se oceňuje ve výrobních nákladech nebo reálné hodnotě mínus náklady na likvidaci hotových výrobků mínus běžný (očekávaný) hrubý zisk a náklady na dohotovení.


[10] Work in process is measured at cost of fair value less cost to sell, expected gross and cost to complete.


[11] IFRS nedefinuje účtovou osnovu ani jiné podobné formality, proto pojem "podrozvahový" nezná. Naopak předpokládá, ze v každé firmě existuje kromě finančního okruhu (na základe kterého se generuje IFRS zpráva) také vnitropodnikový (manažerský) okruh, který se používá za účelem controllingu a jiných interních funkcí.  Dál předpokládá, ze mezi těmito systémy bude nějaká vazba. Proto není zakázáno použít při sestavení správy podle IFRS informaci čerpanou z manažerského účetnictví.  Podmínkou vsak je dostatečná dokumentace (výraz "průkaznost" se zde nehodí, protože tato vazba není formálně definovaná). Ta musí dokládat vazbu mezi zprávou podle IFRS a transakcemi a jinými událostmi, o kterých tato zpráva informuje.


[12] Firmy tento proces také často automatizují tím, že místo ručně psaných lístků používají čárové kódy, rádiové (RFID) čipy nebo podobnou technologii. V tomto případě by se tento postup mohl používat i u sériové výroby.


[13] In practice, rather than hand-written job tags, most companies automate the process by using bar code, RFID or similar technology, making the following procedures applicable to most types of serial manufacturing.


[14] IAS 19.4: zaměstnanecké výhody zahrnují: platy a mzdy, odvody (sociální, zdravotní, atd.), placená volna, podíl na zisku, bonusy, vedlejší výhody, atd. Tento příklad proto neposkytuje vyčerpávající seznam všech položek, které by se do odměny mohly zahrnout.


[15] IAS 19.4: employee benefits include wages, salaries and social security contributions, paid annual leave and paid sick leave, profit-sharing, bonuses, etc.  Because this topic is relatively complex, this example only indicates how such costs could be included in cost of inventory.


[16] Příklad vychází z předpokladu, že firma své IFRS účetnictví sleduje na celosvětové úrovní, kde devize není samostatný segment. Kdyby naopak byla samostatným segmentem, číslo účtu by nebylo 1.1.4.3.123.1, ale 3.1.1.4.123.1.


[17] This example assumes that the company keeps its IFRS book on a world-wide basis.  If the company had decided to keep its book by manufacturing facility (for example if that facility was a separate segment) account 3.1.1.4.123.1.rather than 1.1.4.3.123.1 would be used.


[18] To simplify this example, it is assumed that prices of variable costs remained constant thought the period (which leads to weighted average FIFO being equal).


[19] Pro zjednodušení příkladu se předpokládá, že ceny variabilních nákladů se během období neměnily (což také vede k tomu, že vážený průměr se rovná FIFO).


[20] Jelikož se zboží prodalo pod cenou někomu jinému, než tradičnímu zákazníkovi, jedná se věcně o likvidaci (srovnatelnou s odvozem zboží na skládku), u které se nemá účtovat výnos.  Bohužel IFRS (IAS 2,34) není v této otázce jednoznačný. Pokud by se tedy výnos přece jenom vykázal, je to sporný postup, se kterým musí být auditor seznámen, protože kdyby ho během kontroly nezjistil hned, ale později, je dost pravděpodobné, že by ho považoval za chybu, která by se musela zpětně opravovat.


[21] Since the goods were sold below cost so someone other than a traditional customer, the essence of this transaction is disposal, not sale.  Unfortunately, a strict reading of IFRS (AS 2.34) may lead the careless accountant to the opposite conclusion.  In any event, if revenue is recognized, this issue must be brought to the auditor’s attention.  Because if not, if it were revealed in testing, it would almost certainly be considered an error.


[22] Přestože IFRS (IAS 39.65) explicitně přikazuje reversy (čímž zakazuje storno zápisy), obecně přesné účetní postupy nedefinuje. Zda se může či nesmí „stornovat“, je proto věc výkladu (nebo spíše akademické debaty).


[23] While IFRS (IAS 39.65) explicitly requires reversal (disallowing voiding entries), since it does not explicitly outline exact procedures, the question of whether voiding entries are or are not consistent with IFRS is academic, rather than substantive.


[24] Jelikož nadbytečné ztráty jsou explicitně zmíněny v IAS 2, bylo by (vedle jejich zápisu) nutné, pokud by byly větší než zanedbatelné, popsat v příloze jejich příčiny a ostatní okolnosti.


[25] Since IAS 2 explicitly discusses excessive spoilage, if this item was larger than insignificant, a footnote disclosure describing how it arose and why it was not prevented, would be necessary.


[26] Jednotka použila všechny dostupné prostředky (ostrahu, kamery, bezpečnostní rámy atd.), kterými odrazuje (na základě nezávislé, expertní studie) 95 % pokusů o krádež.  Eliminovat posledních 5 % krádeží by však podle této studie vyžadovalo tak velké investice, že by náklady s nimi spojené výrazně překročily hodnotu ukradeného zboží.


[27] The entity used all commonly available means (closed circuit camera, security, electronic tags, etc.) to eliminate 95% (an estimate sported by independent, expert study) of these thefts.  Eliminating the final 5% would require (on the basis of the same study) procedures whose cost would significantly outweigh the merchandise lost.


[28] Jednotka porovnala cenu kvalitnějšího zařízení s cenou zkaženého materiálu a náklady spojené s jeho výrobou a zjistila, že by se jí tato investice za předpokládanou životnost tohoto zařízení nikdy nevrátila.


[29] The entity compared the cost of new technology with the cost of the material and production lost to the spoilage, and determined that the losses were not high enough to make an investment in the new technology yield a positive return.


[30] Tento zápis by byl nutný, pouze pokud by jednotka svou výrobu účtovala na rozvaze (místo aby používala pomocné účty a tabulky). / This entity assumes the entity accounts for production in its IFRS G/L rather than using supplemental schedules.Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com