Peníze a peněžní ekvivalenty / Cash and cash equivalents

Peníze jsou hotovost (v pokladně či trezoru) a běžné vklady vbance. Peněžní ekvivalenty jsou finanční nástroje, které vokamžiku pořízení měly splatnost tři měsíce nebo kratší, nástroje (jako známky či kolky), které slouží jako platidlo, nebo jiné položky (jako peníze na cestě), které se neprodleně přemění na peníze.

Cash comprises currency on hand and demand bank deposits. Cash equivalents comprise very short-term investments (financial instruments with an original maturity of three months or less), financial instruments (such as stamps or coupons) that can be used in lieu of cash as mediums of exchange, or items that will (such as cash in transit) be converted to known amounts of cash in the very near future.

Příklady / Examples

Převod peněz do pokladny / Transfer of cash into petty cash

1.1.R1 XYZ převedla peníze z banky do pokladny[1].

On 1/1/Y1, XYZ transferred cash from the bank to petty cash[2].

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Petty cash / Pokladna

1.1.1.1

5,000

Cash in bank[3] / Banka[4]

1.1.1.2.x.y

5,000

Pořízení cenin / Purchase of negotiable cash equivalents

1.1.R1 XYZ koupila kolky[5] vhodnotě 1.000.

On 1/1/Y1, XYZ purchased revenue stamps[6] for 1,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Revenue stamps / Kolky

1.1.1.3.2.2

1,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

1,000

1.1.R1 XYZ pro své zaměstnance koupila stravenky[7] snominální hodnotou 48.750 za 50.000.

On 1/1/Y1, XYZ purchased employee meal vouchers[8] with a nominal value of 48,750 for 50,000.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Meal vouchers / Stravenky

1.1.1.3.2.3

48,750

Pre-paid meals[9] / Osobní náklady příš. obd.[10]

1.1.5.1.x

1,250

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

50,000

Stejná situace s obměnou, že XYZ koupila stravenky vnominální hodnotě 50.000 a zaplatila provizi vhodnotě 1.282.

Same facts except XYZ purchased employee meal vouchers with a nominal value 50,000 and paid a commission of 1,282.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Meal vouchers / Stravenky

1.1.1.3.2.3

50,000

Pre-paid meals[11] / Osobní náklady příš. obd[12].

1.1.5.1.x

1,282

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

51,282

Předání stravenek zaměstnanci / Transfer of meal coupon to employee

Stejná situace s obměnou, že XYZ předá zaměstnanci pracujícímu ve správě stravenky vhodnotě 1 000.

Same facts except XYZ paid-out meal vouchers valued at 1 000 to an administrative employee.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Administrative payroll / Osobní náklady, správa

5.3.2.3

1,025

Pre-paid meals / Osobní náklady příš. obd.

1.1.5.1.x

25

Meal vouchers / Stravenky

1.1.1.3.2.2

1,000

Pořízení velmi krátkodobé investice / Acquisition of very-short term investment

1.3.R1 firma XYZ pořídila nevypověditelný depozitní certifikát vhodnotě 10,000 sdobou trvání 91 dní. Po uplynutí této lhůty jí banka vyplatila 10,150.

On 3/1/Y1 XYZ acquired a certificate of deposit for 10,000. The certificate was non-cancelable for a term of 91 days, after which the entity received 10,150.

3/1/Y1 / 1.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Very S-T investment[13] / Velmi krátkodobá inv.[14]

1.1.1.3.1.x

10,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,000


3/31/Y1 / 31.3.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Accrued interest / Úroková pohledávka

1.1.5.2.x

50

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

50


5/31/Y1 / 31.5.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

10,150

Very S-T investment / Velmi krátkodobá inv.

1.1.1.3.1.x

10,000

Accrued interest / Úroková pohledávka

1.1.5.2.x

50

Interest revenue / Výnosové úroky

6.1.1

100

Omezený majetek / Restricted assets (funds)

1.1.R1 si XYZ půjčila od banky 1,000,000 na 3 roky. Zavázala se měsíčně platit úrok ve výši 6,000, ponechat na účtu minimálně 100,000 po celou dobu tří let a pak splatit jistinu.

On 1/1/Y1, XYZ borrowed 1,000,000 from its bank and agreed to pay 6,000 each month as interest and repay the principle in three years. It also agreed to maintain a minimum balance of at least 100,000 for the entire 3-year term.

1/1/Y1 / 1.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

900,000

Restricted cash / Omezené finanční prostředky

1.5.1.x

100,000

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3.x

1,000,000


1/31/Y1 / 31.1.R1

Pref / Pz

Dr. / Md

Cr./ Dal

Interest expense / Nákladový úrok

6.2.1.x

6,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2

6,000


12/31/Y2 / 31.12.R2

P ref / Ćú

Dr. / Md

Cr./ Dal

Long-term loan / Dlouhodobá půjčka

2.2.3.x

1,000,000

Short-term loan / Krátkodobá půjčka

2.1.1.2.x

1,000,000

Restricted cash / Omezené finanční prostředky

1.1.6.x

100,000

Restricted cash / Omezené finanční prostředky

1.5.1.x

100,000[1] Podle mnoha národních účetních systémů (obzvláště vzemích, kde neplatí zvykové právo) se smí účetní zápis provést pouze na základě účetního dokladu (papírový doklad se všemi náležitostmi, které předepisuje zákon). Vtom případě by se zde musel používat účet „peníze na cestě“. Na druhou stranu podle IFRS má ekonomická podstata přednost před právní formou (Koncepční rámec 35), a proto se účetní zápisy provádí na základě toho, že se uskutečnily transakce, události či stavy (IAS 8.7). O penězích na cestě se zde tedy neúčtuje. Takový postup by vycházel zpožadavků systému, který nebyl vytvořen na základě srovnatelného koncepčního rámce, a proto by byl formálně vrozporu sIFRS (IAS 8.12).


[2] Under many national accounting systems (especially in countries without a common law tradition), an accounting entry may only be made if supported by an “accounting document” (a written document containing all the formalities as prescribed by law). If this rule were applied to this example, a Cash in Transit account would be required. Under IFRS, where the economic substance of transactions, events or conditions (IAS 8.7) takes precedence over their legal form (Framework 35), such a procedure would not only be irrelevant, but (since the judgment to use it is not based on “pronouncements of other standard-setting bodies that use a similar conceptual framework to develop accounting standards”) in conflict with IFRS (IAS 8.12).


[3]Each bank and account should have its own account number. For example, the third account at ABC (the first bank) would have number 1.1.1.2.1.3 while the sixth account at DEF (the fifth bank) would have number 1.1.1.2.5.6.


[4]Každý bankovní účet u každé banky by měl mít vlastní analytický účet. Například třetí účet u banky ABC (první banka) by měl číslo 1.1.1.2.1.3, zatímco šestý účet u banky DEF (pátá banka) by měl číslo 1.1.1.2.5.6.


[5] Vkontextu národních standardů se kolky občas klasifikují jako náklady příštích období. Jelikož se však mohou kdykoliv prodat za nominální hodnotu, podle IFRS jsou peněžním ekvivalentem.


[6] Some national accounting systems classify revenue and other stamps as pre-paid expenses. Since they are negotiable, and can be readily sold at nominal value, under IFRS they would be recognized as cash equivalents.


[7] If employee meal coupons were readily convertible to cash (at nominal value), they would be classified as cash equivalents. Since, once purchased, they generally (to retain their tax advantages status in some countries) distribute to employees, unlike revenue stamps, they should be classified as pre-paid expenses.


[8] Pokud by se stravenky mohly opět prodat (za nominální hodnotu), klasifikovaly by se jako peněžní ekvivalenty. Protože se však za nominální hodnotu mohou předat pouze zaměstnancům, na rozdíl od kolků se mají klasifikovat jako náklady příštích období.


[9]X is the account used to record these payments.


[10]X je zvláštní účet určený pro tyto platby.


[11] X is the account used to record these payments.


[12] X je specificky účet pro tyto poplatky


[13]Since the original maturity of this investment was less than 3 months, XYZ classified the investment as a cash equivalent.


[14]Protože splatnost investice vokamžiku pořízení byla kratší než 3 měsíce, jednotka ji klasifikovala jako peněžní ekvivalent.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com