Účetní postupy obecně / Accounting policy in general

Pro účely přehlednosti přináší tato kniha (s výjimkou tohoto úvodu) jen zápisy do deníku, redukované na nezbytně nutné minimum. Ze stejného důvodu jsou všechny zápisy provedeny podvojně (přestože v praxi mnoho účetních systémů provádí rozdělení zápisu na má dáti a dal automaticky).

For the sake of clarity (except for this introduction), this publication presents only journal entries reduced to their minimum.  For the same reason, double entries are always presented even though many automated accounting systems allow a single entity to be made.

Příklady / Examples

1.1.R1 firma XYZ koupila 100 jednotek zboží od dodavatele na fakturu za 100,000 (včetně dopravy a souvisejících nákladů). 15.1.R1 prodala zákazníkovi 10 jednotek za 15,000.  31.1.R1 zaplatila fakturu a 15.2.R1 fakturu zaplatil zákazník.

Rozčlení transakce na tuto úroveň podrobnosti je pouze příklad, jak lze tento úkol v praxi zvládnout.[1].

On 1/1/Y1, XYZ Inc. purchased 100 units of merchandise from a supplier on credit for a total of 100,000 (including delivery and related costs).  On 1/15/Y1 it sold 10 units to a customer for 15,000.  On 1/31/Y1 it paid the invoice.  The customer paid on 2/15/Y1.

This particular level of disaggregation is only one example of how to approach IFRS[2].

Daily journal, January / Deník, Leden

Date, item

Accounts and description

Posting Reference

Dr.

Cr.

Datum, položka

Účty a popis

Prověřovací záznam

MD

D

1/1/Y1, item 1 / 1.1.R1, pol. 1

Merchandise, item 345 / Zboží. Pol. 345

1.1.4.5.345

100,000

Trade payable / Dodavatel

2.1.1.1.786

100,000

Purchase from ABC, supplier #786, invoice #123, due 2/1 / Nákup od firmy ABC, dodavatele č. 786, č. faktury 123, splatnost 1.2

Recorded by / Zaúčtoval: RM

1/1/Y1, item 2 / 1.1.R1, pol. 2

Office supplies / Kancelářské potřeby

1.1.5.5.14

12,500

Trade payable / Dodavatel

2.1.1.1.321

12,500

Purchase from Acme, supplier #321, invoice # 45781, due 2/1Y1  / Nákup od firmy Acme, dodavatel č. 321, č. faktury 4578, 11.2.R1.

Recorded by / Zaúčtoval: SNM

1/1/Y1, item 3 / 1.1.R1, pol. 3

Messenger / Messenger

5.3.9.1012

550

Petty cash / Pokladna

1.1.1.1

550

Cash payment, courrier, general office / Platba hotově, kurýrní služby, obecná kancelářská.

Recorded by / Zaúčtoval: SNM

- etc. / atd. -

-

-

-


Daily journal, January / Deník, Leden

- etc. / atd. -

-

-

-

1/15/Y1, item 835 / 15.1.R1, položka 835

Accounts receivable

1.1.3.1.250

15,000

Revenue / Výnosy

4.3.2

15,000

Merchandise / Zboží

5.1.4

10,000

Merchandise, item 345 / Zboží. Pol. 345

1.1.4.5.345

10,000

Sale to DEF, customer #250, invoice # 010723, due 2/15/Y1 / Prodej firmě DEF, č. zák. 250, faktura 4. 010723, splatná 15.2.R1

Recorded by / Zaúčtoval: RM

- etc. / atd. -

-

-

-


Daily journal, January / Deník, Leden

- etc. / atd. -

-

-

-

1/31/Y1, item 1720 /  31.1.R1, item 1720

Trade payable / Dodavatele

2.1.1.1.786

100,000

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.5

100,000

Payment, invoice #123456 / Platba, faktura č 123456.

Recorded by / Zaúčtoval: PS

- etc. / atd. -

-

-

-


Daily journal, February / Deník, Únor

- etc. / atd. -

-

-

-

2/15/Y1, item 2075 / 15.2.R1, pol. 1412

Cash in bank / Banka

1.1.1.2.5

15,000

Accounts receivable / Pohledávka

1.1.3.1.250

15,000

Receipt, invoice # 010723 / Příjem, faktura č. 010723.

Recorded by / Zaúčtoval: PS

- etc. / atd. -

-

-

-


Account / Účet: 1.1.4.5

Merchandise inventory, item 345 / Sklad zboží, položka 345

Date

Description

Post. Ref.

Dr.

Cr.

Datum

Popis

P. záz.

MD

D

1/1/Y11.1.R1

Purchase / Nákup

JJ-1DL-1

100,000

-

-

-

-

-

1/15/Y115.1.R1

Prodej / Sale

JJ-835DL-835

10,000

-

-

-

-

-

Account / Účet: 2.1.1.1

Trade payables, supplier # 786  / Závazky z obch. styku, dodavatel č. 786

Date

Description

Post. Ref.

Dr.

Cr.

Datum

Popis

P. záz.

MD

D

1/15/Y115.1.R1

Purchase, merchandise 345  / Nákup zboží. Pol. 345

JJ-1DL-1

100,000

-

-

-

-

-

2/15/Y1 / 15.2.R1

Payment, invoice 123456 / Platba, faktura 123456

JJ-1720DL-1720

100,000

-

-

-

-

-


Account / Účet: 1.1.3.1

Trade receivables, customer # 250  / Pohledávky, zákazník č. 250

Date

Description

Post. Ref.

Dr.

Cr.

Datum

Popis

P. záz.

MD

D

1/15/Y115.1.R1

Prodej / Sale

JJ-835DL-835

15,000

-

-

-

-

-

2/15/Y1 / 15.2.R1

Receipt, invoice 010723/ Příjem, faktura 010723

JF-1412DÚ-1412

15,000

-

-

-

-

-


Account / Účet: 4.3.2

Merchandise revenue  / Výnosy za prodej zboží

Date

Description

Post. Ref.

Dr.

Cr.

Datum

Popis

P. záz.

MD

D

1/15/Y115.1.R1

Sale / Prodej

JJ-835DL-835

15,000

-

-

-

-

-


Account / Účet: 5.1.4

Cost of merchandise sold  / Náklady na prodané zboží

Date

Description

Post. Ref.

Dr.

Cr.

Datum

Popis

P. záz.

MD

D

1/15/Y115.1.R1

Goods sold / Prodané zboží

JJ-835DL-835

10,000

-

-

-

-

-

[1] V dalších částech publikace se obvykle do takových podrobností nejde (s výjimkou případů, kde je to nutné z důvodu srozumitelnosti).


[2]The remainder of the examples in this publication do not generally have this level of disaggregation, unless pertinent to the topic at hand.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com