Cíl publikace
The aim of this publication

Na rozdíl od většiny národních účetních standardů IFRS žádné konkrétní účetní postupy nenařizuje (ani nedoporučuje). Proto lidem zvyklým na vzorovou účtovou osnovu, postupy účtování a standardní výkazy způsobuje chybějící specifičnost nemalé potíže.

Cílem této publikace je poskytnout příklady účetních postupů pro běžné situace (transakce a události), se kterými se účetní během své každodenní praxe setkávají.

Jelikož IFRS je systém založený na zásadách, neexistuje pouze jeden správný způsob, jak při aplikaci IFRS postupovat. Tuto publikaci tedy nemá být považována za vzor či účetní kuchařku, nýbrž za příklad toho, jak by se při zachycení účetní události mělo postupovat, aby se splnily požadavky IFRS. Pokud se jakákoliv firma rozhodne používat odlišný postup, má na tento vlastní úsudek plné právo. Jediné kritérium, podle kterého se bude posuzovat kvalita její práce, je, zda výsledná zpráva věrně a pravdivě prezentuje její skutečnou finanční pozici a změny v této pozici.

Vzhledem k tomu, že tato publikace je zaměřená na příklady, autor čtenářům naléhavě doporučuje, aby před tím, než ji začnou číst, si nastudovali veškeré standardy, interpretace a související instrukce vydané IASB, a/nebo aby se zúčastnili školení, které vykládá a vysvětluje jednotlivé standardy či obecné požadavky IFRS. Teprve poté budou totiž připraveni používat tuto knihu v praxi.

In contrast to many national accounting systems[1], IFRS prescribes few specific accounting procedures. Accountants accustomed to defined charts of account, prescribed procedures, standardized financial statements and a system concerned with form over substance, often find IFRS’s principles-based approach vexing.

This publication aims to bridge this gap by presenting examples of accounting procedures for the most common transactions and events. By targeting practitioners accustomed to national accounting standards, it also seeks ease the transition from a ridged, prescriptive, rules-based system focused on procedural formalities to a system that is flexible, judgmental and concerned, above all else, with presenting economic reality faithfully, truthfully, understandably and completely.

However, since it does so primarily through example, it cannot be applied on its own. Instead, its author explicitly recommends the reader first gain an understanding of the underlying principles, standards and interpretations (either by carefully reading IFRS or by participating in training led by qualified experts). Only then, should he or she attempt to put the procedures outlined herein into practice.

Účtová osnova / Chart of accounts

Účtová osnova uvedená v této publikaci je pouze příklad, který byl úmyslně sestaven tak, aby „účtovou osnovu podle IFRS[2]“ co nejvíc přiblížil čtenářům zvyklým na účtovou osnovu české národní účetní úpravy[3].

V žádném případě se nemá brát jako vzor či šablona, které by se (bez úprav) mohly aplikovat u konkrétní firmy. Jeho jediným účelem je ukázat, jakou (minimálně) podrobnou informaci je nutné zachytit, aby se vyhovělo (základním) požadavkům IFRS.

Upozornění: I po úpravě by takto vymezená účtová soustava mohla sloužit jen relativně malé firmě bez složitých operací a mezinárodní působností[4] (která se snaží svůj IFRS reporting sestavit „na koleně“). V okamžiku, kdy se jedná o mezinárodní společnost, která (vedle IFRS) musí vyhovovat také účetním, daňovým, regulačním a jiným předpisům mnoha zemí, pevně stanovená účtová soustava nejen postrádá smysl, ale znemožňuje řádně plnit všechny tyto povinnosti. Místo ní je nutný flexibilní informační systém, který umožňuje přistupovat k finanční informaci bez restrikcí inherentních v takto pevně vymezené struktuře.[5]

The chart of accounts presented in the publication is an example[6] that was intentionally drafted to approximate, as closely as possible, a chart of accounts that would be mandatory under one of Continental Europe’s national accounting systems (if it were consistent with IFRS). It is not a template and would not be applicable at a particular entity without significant modification.

Important: Even with modification, this chart of accounts would only be suitable to a relatively small, national company (that is trying to produce an IFRS report on the cheep). It would be inappropriate for a multinational organization that, besides IFRS, must abide by various regulatory requirements and the national (accounting, tax, etc.) legislation of various countries. Instead of the ridged, stand-alone system implied by the example, such companies need a flexible[7], integrated system adequate to the task[8].

Prověřovací záznam / Audit trail

Jelikož IFRS nepředepisuje žádnou účtovou osnovu ani konkrétní čísla účtů, každý účetní zápis musí objasnit, odkud byla informace čerpána a kam se dál promítá. Například:

Deník

Datum

Účty

Prověřovací záznam

MD

D

1.1.R1

Zboží

1.1.4.5.345

100,000

Dodavatel

2.1.1.1.786

100,000

Z tohoto záznamu je jasné, že částka 100,000 se bude promítat do hlavní knihy na účty 1.1.4.5.345 a 2.1.1.1.786. Zde si také povšimněte, že u zápisu není uvedeno, odkud se informace čerpá. Pokud je to totiž jasné (např. jak deník, tak šanon s doklady jsou uloženy na stejném místě), není nutné to uvádět. Naopak pokud by to jasné nebylo, záznam by měl dvě části, „odkud / kam“. Například:

Deník

Datum

Účty

Prověřovací záznam

MD

D

1.1.R1

Zboží

B5.M9.S4.P8.Č.123 / 1.1.4.5.345

100,000

Dodavatel

B5.M9.S4.P8.Č.123 / 2.1.1.1.786

100,000

Z tohoto záznamu vyplývá, že doklad, který je podkladem pro tento zápis, lze najít v budově 5, místnosti 9, skříni 4, na polici 8, kde je uložen pod číslem 123.

Tyto zápisy dohromady tvoří ověřovací stopu pro auditory i další osoby, které se musí vyznat v systému, jenž nepředepisuje žádná konkrétní čísla účtů, výkazy či postupy účtování. Vzhledem k tomu, že IFRS se ke konkrétním postupům nevyjadřuje, může si samozřejmě každá firma zvolit schéma, které podle jejího názoru nejlépe vyhovuje jejím potřebám.

Since IFRS prescribes no chart of account nor account numbers, it is necessary for each accounting entry to include a posting reference. For example:

Journal

Date

Accounts

Posting Reference

Dr.

Cr.

1/1/Y1

Merchandise

1.1.4.5.345

100,000

Trade payable

2.1.1.1.786

100,000

From this reference, it is clear that 100,000 will be posted to general ledger accounts 1.1.4.5.345 and 2.1.1.1.786. What is less clear, however, is where the source documents for this entry are located. If this it is clear (for example, they are located in at the same location as the journal), the information need not be explicitly provided. If not, a “from / to” reference should be made. For example:

Journal

Date

Accounts

Posting Reference

Dr.

Cr.

1/1/Y1

Merchandise

B5.R9.F4.S8.#123 / 1.1.4.5.345

100,000

Trade payable

B5.R9.F4.S8.#123 / 2.1.1.1.786

100,000

From this reference, it is clear that if one wished to examine the source document, one would visit building 5, room 9, open filing cabinet 4, look on shelf 8 where one would find the document filed under number 123.

Obviously, since IFRS does not discuss such procedural matters, each company is free to choose a classification / reference scheme that, in its own judgment, best fits it own particular circumstances.

Struktura publikace / Structure of this publication

Tato publikace je organizovaná tématicky (podle toho, jak se individuální položky objevují na rozvaze a výsledovce), nikoli standard po standardu. Ta část publikace, která se věnuje položkám rozvahy, předpokládá, že se rozvaha prezentuje v pořadí likvidity. Ta část, která se věnuje položkám výsledovky, předpokládá, že se sestavuje účelová výsledovka. Protože tato publikace má za cíl popisovat účetní postupy, obecně se nevěnuje zveřejňování kromě kde tito požadavky mohou ovlivnit samotný účetní postup.

This publication is structured thematically, not standard by standard.

The section discussing balance sheet items assumes an order of liquidity, while the section discussing income statement items assumes a function of expense presentation. Since it is aimed at procedure, a discussion of disclosure (be it in the footnotes, management commentary or otherwise) is presented only when pertinent.

Jazyk / Language

Protože IFRS se často používá mezinárodně, tato publikace je dvojjazyčná. Kromě vyznačených výjimek všechny překlady zde obsažené vychází buď z obecné praxe, nebo jsou prací autora. Český a anglický text se může stylově lišit, neboť doslovné překlady jsou často nemožné. Významově by však měly být obě verze totožné.

Since IFRS is an international reporting system, and since the lingua franca of international accounting is English, this publication is bilingual. Except where noted, all translation contained herein are based on general practice. Since word for word translations are often impossible, the English and Czech language texts may differ. Overall, their informational content should be comparable.

Zkratky / Abbreviations and acronyms

Kniha je vytištěna ve standardním formátu A5, který je uživatelsky nejvlídnější. Bohužel použití tohoto kompaktního formátu vytváří potřebu používat často v tabulkách zkratky. Kde je to možné, používají se běžně užívané zkratky či zkratky vytvořené ad hoc, které jsou v textu vysvětleny. Pokud přece jen nastanou jakékoliv nejasnosti, čtenáři se mohou obrátit přímo na autora. Veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové stránce GAAP.cz.

This publication was printed in an A5 format to make it as accessible (and easily transportable) as possible. Unfortunate, such a compact page makes the use of abbreviations and acronyms unavoidable. While an effort was made to limit these to the generally accepted, occasionally the topic at hand made this impossible. If the reader should encounter an abbreviation and acronym that is not understandable, the author will gladly explain. Contact information can be found at GAAP-CZ.com.

Upozornění / Caveat

Tato publikace nemá za cíl zabývat se interakcí mezi IFRS a národní (nadnárodní) právní úpravou. Příklady zde obsažené proto vychází a jsou konzistentní s IFRS tak, jak byly schválené a publikované IASB.[9] Pokud čtenáři vzniknou jakékoliv otázky týkající se aplikovatelnosti těchto příkladů na území nějakého konkrétního státu či regionu,[10] je nezbytně nutné je konzultovat s odborníkem, který je kvalifikován vyjadřovat se k interpretaci a aplikaci zákona.

All examples contained herein are derived from, and consistent with, IFRS as promulgated by the IASB[11]. It is not the intent of this publication, nor its author, to comment on IFRS as ratified by any particular state or region[12], nor to deal with the interaction between IFRS and local / regional statute.

If the reader has any question regarding the legality and/or statutory applicability of any example contained herein, it is expressly recommended that he or she consult this issue with an expert qualified to express an opinion on the application and /or interpretation of IFRS with local/regional law.

Důležité / Important

IAS 8.7: Pokud se standard nebo interpretace specificky vztahuje na transakci, jinou událost nebo podmínku, účetní pravidla vztahující se k dané položce musí být stanovena na základě daného standardu nebo interpretace a v souladu s příslušnými implementačními příručkami vydanými IASB pro daný standard nebo interpretaci.

IAS 8.10: Pokud neexistuje standard, který se konkrétně vztahuje na danou transakci, událost či okolnost, vedení použije vlastní úsudek …

IAS 8.12: Při tvorbě úsudku podle odstavce 10 může vedení zvážit současné standardy vydané tvůrcem standardů, které používají podobní koncepční rámec [jako IFRS] …

Protože nejsou založené na srovnatelném koncepčním rámci jako IFRS, národní standardy většiny zemí[13] nemohou (explicitně či implicitně) sloužit jako východisko pro sestavení zprávy podle IFRS.

Z tohoto důvodu tato publikace nevychází ze žádné národní úpravy, nesnaží se najít spojitost mezi touto úpravou a IFRS, ani se nepokouší vytvořit (či poskytnout návod k vytvoření) jakéhosi můstku mezi nimi.

NAOPAK, TATO PUBLIKACE EXPLICITNĚ PROHLAŠUJE, ŽE JAKÝKOLIV POSTUP, JEHOŽ VÝCHODISKEM JSOU NÁRODNÍ STANDARDY, JE V ROZPORU S IFRS[14] (IAS 8.10-12) A CHYBOU (IAS 8.41-48).

IAS 8.7: When an IFRS specifically applies to a transaction, other event or condition, the accounting policy or policies applied to that item shall be determined by applying the IFRS and considering any relevant Implementation Guidance issued by the IASB for the IFRS.

IAS 8.10: In the absence of an IFRS that specifically applies to a transaction, other event or condition, management shall use its judgment …

IAS 8.12: In making the judgment described in paragraph 10, management may also

consider the most recent pronouncements of other standard-setting bodies that

use a similar conceptual framework to develop accounting standards …

Since it is not drafted using a conceptual framework similar to IFRS, accounting law (the pronouncements of standard setting bodies in those countries where accounting standards are legislated[15]) cannot be used (implicitly or explicitly) as a starting point for drafting an IFRS report. As a result, converting a report based on a chart of accounts / procedures prescribed by national legislation would be a violation of IFRS[16] (IAS 8.12) and an error (IAS 8.41-48).

Consequently, this publication does not take national accounting statute into consideration, does not attempt to bridge the differences between legislated standards and IFRS, and EXPLICITLY STATES THAT IT CONSIDERS SUCH AN APPROACH TO BE HIGHLY UNADVISABLE.

Provázanost s daňovou úpravou / Interaction with tax law

Ačkoliv většina případů popsaných v této publikaci může zároveň mít dopad na daňovou povinnost, tato publikace se daňové problematice nevěnuje. Důvodem je, že správný výpočet daně/odložení daně vyžaduje jak znalost IFRS, tak znalost národní daňové legislativy. Tato legislativa je v každém státě jiná, proto by byl výklad daňové problematiky daleko nad rámec této obecné publikace.

While, many of the issues discussed herein have tax implications, correctly determining tax expense / deferred tax requires an in depth knowledge of both IFRS and national tax (accounting, commercial, etc.) legislation. Consequently, any but a rudimentary discussion of this issue is far beyond the scope of this general publication.

Aktuální ke dni / As at

Tato publikace vychází ze znění IFRS schváleného IASB ke dni 1. 1. 2009.

This publication is based on International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting Standards Board up to 1/1/2009.[1]Although IFRS 1 defines “previous GAAP” as “the basis of accounting that a first-time adopter used immediately before adopting IFRSs” if applied to national accounts, the term GAAP is often misleading.


The reason, GAAP (or Generally Accepted Accounting Principles) are (as the name implies) conventional not statutory. Rather than being the formal, written enactments of a legislative authority (having a political mandate and public accountability), GAAP (for example IFRS or US GAAP) are promulgated by independent, non-governmental organizations with no legislative authority.


Consequently, neither the terms “previous GAAP” nor “national GAAP” are used in the publication. Instead the term “national” accounting standards is used to denote the legislated standards of a particular country or region.


[2] IFRS žádnou účtovou osnovu nepředepisuje.


[3] Na rozdíl od IFRS, které je založeno na zásadách, většina národních účetních systémů zemí kontinentální Evropy (včetně českého) je založena na pravidlech. Jinak řečeno, zatímco IFRS upravuje výstup (finanční report), česká národní úprava je zaměřená na postup (účtovou osnovu, postupy účtování, předepsané finanční výkazy, atd.). Proto největší změnou při přechodu na IFRS není změna účtové osnovy, nýbrž změna přístupu k celému systému.


[4] U mezinárodních firem je běžné vést finanční účetnictví (účetnictví podle IFRS) centrálně. Například firma XYZ podniká tak, že výroba začne v Číně, odtud se polotovar pošle do Indonésii (kde se provedou další výrobní úkony), pak se pošle do Německa (kde je výrobek zkompletován), odtud do Ameriky (kde se prodá na veletrhu), a nakonec se pošle do Brazílie (kde se předá zákazníkovi). Protože postrádá smysl „účtovat podle IFRS“ v Číně, Indonésii, Německu a Americe, XYZ vede své IFRS v Čechách (v centru sdílených služeb u Brna). Jelikož stejně tak postrádá smysl, aby statutární / daňové účetnictví vedli lidé, kteří o zákonech Číny, Indonésie, Německa či USA nic neví, účetnictví XYZ Čína, XYZ Indonésie, XYZ Německo a XYZ USA se vede na místě. Ovšem bez flexibilního účetního systému, který nevyžaduje pevně definovanou účtovou osnovu, se tento úkol jednoduše zvládnout nedá.


[5] Celý koncept pevně strukturované a očíslované účtové osnovy je anachronismem, který patří do doby, kdy se účetnictví vedlo ručně (nebo pomocí tabulkového procesoru či primitivního účetního software, který ho svou funkčností připomíná). Dnes, pokud firma nepoužívá účetní software postavený na relační databázi (která umožňuje přistupovat k datům libovolným způsobem), není možné, aby plně a nekompromisně vyhověla jak požadavkům IFRS, tak zákonům všech zemí, v nichž podniká.


[6] IFRS not only does not define a chart of accounts.


[7] A firmly defined charts of accounts with firmly assigned account numbers is an anachronism reminiscent of the days where accounts were kept by hand. Today, when even the simplest European company has to draft (at minimum) three (vastly different) reports (a IFRS financial report, a set of national financial statements and a tax return) on the basis of the same dataset, it lacks any logical justification.


[8] For example, XYZ International begins the manufacturing process at XYZ China. Once preliminary work is complete, the WIP is shipped to XYZ Indonesia (for another intermediate step), then to XYZ Germany (for final assembly). Then, the finished good is transferred to XYZ US (where it is sold at tradeshow) and delivered, by XYZ Brazil, to the customer based there. Obviously, keeping an IFRS book at XYZ China, XYZ Indonesia, XYZ Germany, XYZ US and XYZ Brazil does qualify as the best possible use of recourses. Instead, it may be reasonable to leave this work to XYZ Czech, where it can be done in a cost effective manner, at a shared service center, located just outside Brno. On the other hand, producing a statutory / tax report in compliance with Chinese, Indonesian, German, US and Brazilian statute may just require some local knowledge and expertise (that is probably hard to find in Central Europe). Consequently, it is probably best to draft those reports locally.


[9] Všechny tyto dokumenty jsou dostupné na stránkách eifrs.iasb.org.


[10] Například Evropské unie: Commission Regulation (EC) No 1126/2008.


[11]Documents promulgated by the IASB are available on its site: eifrs.iasb.org.
[13] Určité výjimky existují. Například UK GAAP (standardy publikované Accounting Standards Board: frc.org.uk/asb/) se tradičně tvoří pomocí srovnatelného koncepčního rámce jako IFRS. Firmy, které používají postupy konzistentní s touto úpravou, proto mohou stejné postupy používat (s drobnými úpravami) jako východisko pro sestavení IFRS reportu. Neplatí to však pro firmy, jejichž postupy jsou založené například na německých, francouzských či českých národních standardech.


[14] Takový postup by také (pravděpodobně) byl v rozporu (mimo jiné) se nařízením EU 1606/2002. Nicméně autor této publikace není právník s kvalifikací vyjadřovat se k věcem interpretace zákona (mezinárodní úmluvy), proto tato publikace podobné tvrzení obsahovat nesmí.


[15]In Europe, most national accounting standards are (in whole or part) legislated. Exceptions do, however, exist. For example, UK GAAP (the pronouncements of the Accounting Standards Board) is drafted using a conceptual framework comparable to IFRS and, as a result, can be considered broadly comparable. Therefore, companies with UK GAAP procedures in place can (with relatively minor adjustment) apply them for IFRS purposes. The same is not, however, true for companies whose procedures are based, for example, on German or French accounting legislation.


[16]It would also (most likely) be a violation of EU 1606/2002 (and possibly other legislation). However, since the author of this publication is not an attorney qualified to express a legal opinion, this publication may not make a statement of this nature.


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com