Účtová osnova podle IFRS

2014

IFRS-Chart-Three-Place-Print-CZ-Eng.xlsx.

Ročně aktualizované verze osnov (v anglickém jazyce) jsou ke stažení na stránkch IFRS-GAAP.com.


Účet Číslo účtu Alt. Číslo Zůstatek Hloubka
Account Account # Alternative # Balance Depth
Majetek 1.0.0 010000 MD 0
Assets
Hmotný majetek 1.1.0 010100 MD 1
Property, plant and equipment
Pozemky a budovy 1.1.1 010101 MD 2
Land and buildings
Stroje 1.1.2 010102 MD 2
Machinery
Vozidla 1.1.3 010103 MD 2
Vehicles
Zařizovací předměty 1.1.4 010104 MD 2
Fixtures and fittings
Zařízení 1.1.5 010105 MD 2
Equipment
Majetek na průzkum a vyhodnocení 1.1.6 010106 MD 2
Exploration and evaluation assets
Ostatní hmotný majetek 1.1.7 010107 MD 2
Additional property, plant and equipment
Nedokončená výroba 1.1.98 010198 MD 2
Construction in progress
Oprávky 1.1.99 010199 (Dal) 2
Accumulated depreciation
Investiční majetek (nemovitosti) 1.2.0 010200 MD 1
Investment property
Kumulované změny v investičním majetku 1.2.98 010298 MD / (Dal) 2
Accumulated Changes In Investment Property
Oprávky 1.2.99 010299 (Dal) 2
Accumulated depreciation
Dlouhodobý nehmotný majetek 1.3.0 010300 MD 1
Intangible assets
Nehmotný majetek vyjma goodwill 1.3.1 010301 MD 2
Intangible assets other than goodwill
Goodwill 1.3.2 010302 MD 2
Goodwill
Nehmotná aktiva klasifikovaná podle právní formy 1.3.97 010397 MD 2
Intangible assets classified by legal status
Finanční majetek - Klasifikován jako investice 1.4.0 010400 MD 1
Financial instruments and investments - Classified as investments
Dlužné nástroje 1.4.1 010401 MD 2
Debt
Majetkové nástroje 1.4.2 010402 MD 2
Equity
Majetkové podíly 1.4.3 010403 MD 2
Equity Investments
Deriváty 1.4.4 010404 MD 2
Derivatives
Pohledávky, úrok 1.4.5 010405 MD 2
Interest receivable 
Další běžné investice 1.4.6 010406 MD 2
Additional current investments 
Ostatní investice 1.4.7 010407 MD 2
Other investments
Další a různý finanční majetek 1.4.8 010408 MD 2
Other and miscellaneous financial assets
Finanční aktiva klasifikovaná podle označení 1.4.97 010497 MD 2
Financial assets classified by designation
Opravné položky na ztráty z úvěrů 1.4.99 010499 (Dal) 2
Allowance for credit losses
Biologický majetek 1.5.0 010500 MD 1
Biological assets
V pořizovací ceně 1.5.1 010501 MD 2
At cost
V reálné hodnotě 1.5.2 010502 MD 2
At fair value
Časové rozlišení 1.6.0 010600 MD 1
Accrued and other assets
Náklady příštích období a ostatní aktiva 1.6.1 010601 MD 2
Prepayments and other current assets
Daňové související pohledávky 1.6.2 010602 MD 2
Tax related receivables
Poskytovatelé  služeb 1.6.3 010603 MD 2
Service Providers
Stavební smlouvy 1.6.4 010604 MD 2
Construction contracts
Vedlejší pořizovací náklady 1.6.5 010605 MD 2
Set up Costs
Další a ostatní majetek 1.6.6 010606 MD 2
Additional, other and miscellaneous assets
Zásoby 1.7.0 010700 MD 1
Inventories
Suroviny 1.7.1 010701 MD 2
Raw materials
Zboží 1.7.2 010702 MD 2
Merchandise 
Výrobní materiál 1.7.3 010703 MD 2
Production supplies 
Práce probíhající 1.7.4 010704 MD 2
Work in progress 
Hotové výrobky 1.7.5 010705 MD 2
Finished goods 
Náhradní díly 1.7.6 010706 MD 2
Spare parts 
Ostatní zásoby 1.7.7 010707 MD 2
Other inventories 
Další položky zásob 1.7.8 010708 MD 2
Additional inventory items
Zásoby dané do zástavy za závazky 1.7.9 010709 MD 2
Inventories pledged as security for liabilities
Zásoby v reálné hodnotě snížené o náklady na prodej 1.7.10 010710 MD 2
Inventories at fair value less costs to sell
Opravná položka k zastaralému zboží 1.7.11 010711 (Dal) 2
Allowance for obsolete goods
Pořízení zásob (nákupy) 1.7.98 010798 (Dal) 2
Cost of inventory (purchases)
Obchodní a jiné pohledávky 1.8.0 010800 MD 1
Trade and other receivables
Pohledávky z obchodního styku 1.8.1 010801 MD 2
Trade receivables
Ostatní pohledávky 1.8.2 010802 MD 2
Other receivables
Nevyfakturované položky 1.8.3 010803 MD 2
Unbilled revenue
Pohledávky související se spřízněnou stranou  1.8.4 010804 MD 2
Related party receivables
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 1.9.0 010900 MD 1
Cash and cash equivalents
Peníze 1.9.1 010901 MD 2
Cash
Peněžní ekvivalenty 1.9.2 010902 MD 2
Cash equivalents
Krátkodobé investice klasifikované jako peníze 1.9.3 010903 MD 2
Short-term investments classified as cash
Vlastní kapitál 2.0.0 020000 (Dal) 0
Equity
Emitovaný kapitál 2.1.0 020100 (Dal) 1
Issued capital
Kmenové akcie 2.1.1 020101 (Dal) 2
Ordinary shares 
Prioritní akcie 2.1.2 020102 (Dal) 2
Preferred shares 
Nominální hodnota (základní kapitál) 2.1.3 020103 (Dal) 2
Par value per share
Emisní ážio na akcie 2.1.4 020104 (Dal) 2
Share premium
Emisní ážio 2.1.5 020105 (Dal) 2
Additional paid in capital
Nerozdělený zisk 2.2.0 020200 MD / (Dal) 1
Retained earnings
Nevyhrazený 2.2.1 020201 (Dal) 2
Unappropriated
Vyhrazené (fondy ze zisku) 2.2.2 020202 (Dal) 2
Appropriated (reserves)
Neuhrazená ztráta 2.2.3 020203 MD 2
Retained loss
Ostatní kapitál 2.3.0 020300 MD / (Dal) 1
Other equity
Ostatní majetkové účasti 2.3.1 020301 (Dal) 2
Other equity interest
Kapitálové rezervy 2.3.2 020302 (Dal) 2
Capital reserve
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření 2.3.3 020303 (Dal) 2
Accumulated other comprehensive income
Pohledávky za akcie (upsaný kapitál) 2.3.4 020304 MD 2
Receivable for shares (share subscribed but unissued)
Vlastní akcie 2.3.5 020305 MD 2
Treasury shares
Kontrolující (majoritní) podíl 2.4.0 020400 (Dal) 1
Controlling interest
Nekontrolující (minoritní) podíl 2.5.0 020500 (Dal) 1
Non-controlling interest
Závazky 3.0.0 030000 (Dal) 0
Liabilities
Dluhy 3.1.0 030100 (Dal) 1
Borrowings
Půjčky 3.1.1 030101 (Dal) 2
Loans
Směnky a dluhopisy 3.1.2 030102 (Dal) 2
Notes and debentures
Dlouhodobý dluh 3.1.3 030103 (Dal) 2
Long-term debt
Ostatní půjčky 3.1.4 030104 (Dal) 2
Other borrowings
Finanční závazky klasifikované podle označení 3.1.5 030105 (Dal) 2
Financial liabilities classified by designation
Rezervy 3.2.0 030200 (Dal) 1
Provisions
Zaměstnanecké benefity 3.2.1 030201 (Dal) 2
Employee benefits
Záruky 3.2.2 030202 (Dal) 2
Warranties
Reklamace 3.2.3 030203 (Dal) 2
Refunds
Vyřazení z provozu, obnova a rehabilitace 3.2.4 030204 (Dal) 2
Decommissioning, restoration and rehabilitation
Restrukturalizace 3.2.5 030205 (Dal) 2
Restructuring 
Nevýhodné smlouvy 3.2.6 030206 (Dal) 2
Onerous contracts
Soudní řízení 3.2.7 030207 (Dal) 2
Legal proceedings
Podnikové kombinace 3.2.8 030208 (Dal) 2
Business combinations
Závazky zahrnuté ve vyřazované skupině 3.2.9 030209 (Dal) 2
Liabilities included in disposal groups
Ostatní rezervy 3.2.10 030210 (Dal) 2
Other provisions
Různé další rezervy 3.2.11 030211 (Dal) 2
Miscellaneous other provisions
Obchodní a jiné závazky 3.3.0 030300 (Dal) 1
Trade and other payables
Závazky z obchodních vztahů 3.3.1 030301 (Dal) 2
Trade payables
Závazky související se spřízněnou stranou  3.3.2 030302 (Dal) 2
Related party payables
Časově rozlišené, odložené a ostatní závazky 3.4.0 030400 (Dal) 1
Accrued, deferred and other liabilities
Akruály a dohadné položky 3.4.1 030401 (Dal) 2
Accrued liabilities
Výdaje příštích období a ostatní závazky 3.4.2 030402 (Dal) 2
Accrued expenses and other liabilities
Splatné dividendy 3.4.3 030403 (Dal) 2
Dividend payables
Splatné úroky 3.4.4 030404 (Dal) 2
Interest payable
Výnosy příštích období , nezasloužené příjmy 3.4.5 030405 (Dal) 2
Deferred income, unearned revenue
Zálohy přijaté 3.4.6 030406 (Dal) 2
Advances
Stavební smlouvy 3.4.7 030407 MD / (Dal) 2
Construction contracts
Ostatní závazky 3.4.8 030408 (Dal) 2
Other payables
Daňové závazky 3.5.0 030500 (Dal) 1
Tax liabilities
Závazky ze splatné daně 3.5.1 030501 (Dal) 2
Current tax liabilities
Odložené daňové závazky 3.5.2 030502 (Dal) 2
Deferred tax liabilities
Další a různé závazky 3.6.0 030600 (Dal) 1
Other and miscellaneous liabilities
Komerční papír 3.6.1 030601 (Dal) 2
Commercial paper
Finanční leasing 3.6.2 030602 (Dal) 2
Finance leases
Vklady 3.6.3 030603 (Dal) 2
Deposits
Deriváty 3.6.4 030604 (Dal) 2
Derivatives 
Závazku spojené se státní dotací 3.6.5 030605 (Dal) 2
Government grant obligations
Závazky vůči centrálním bankám 3.6.6 030606 (Dal) 2
Liabilities due to central banks
Podřízené závazky 3.6.7 030607 (Dal) 2
Subordinated liabilities 
Ostatní závazky 3.6.8 030608 (Dal) 2
Other liabilities
Výnosy a tržby ( základní operace ) 4.0.0 040000 (Dal) 0
Revenue (core operations)
Zboží 4.1.0 040100 (Dal) 1
Goods
Výrobky 4.1.1 040101 (Dal) 2
Products
Zboží 4.1.2 040102 (Dal) 2
Merchandise
Specificky vyjmenované položky 4.1.3 040103 (Dal) 2
Specifically Itemized commodity sales
Tvorba opravných položek 4.1.4 040104 MD 2
Allowances and Discounts
Služby 4.2.0 040200 (Dal) 1
Services
Specificky vyjmenované výnosy podle průmyslového odvětví 4.3.0 040300 (Dal) 1
Special industry (classified as operating)
Stavební smlouvy 4.3.1 040301 (Dal) 2
Construction contracts
Duševní vlastnictví - klasifikované jako provozní 4.3.2 040302 (Dal) 2
Royalty revenue - Classified as operating
Pronájmy - klasifikované jako provozní 4.3.3 040303 (Dal) 2
Rental Income - Classified as operating
Bankovnictví a finance 4.3.4 040304 MD 2
Banking and finance
Makléři 4.3.5 040305 (Dal) 2
Brokerage and trading 
Pojištění 4.3.6 040306 (Dal) 2
Insurance
Barterové obchody 4.3.7 040307 (Dal) 2
Exchanges of goods or services
Ostatní provozní výnosy 4.4.0 040400 (Dal) 1
Other operating income
Změna stavu zásob 4.5.0 050101 MD / Dal 2
Changes In inventories
Aktivace 4.6.0 050102 Dal 2
Other work performed by entity and capitalised
Náklady 5.0.0 050000 MD 0
Expenses
Náklady druhové 5.1.0 050100 MD 1
Expenses classified by nature
Spotřeba materiálu a energie 5.1.3 050103 MD 2
Raw materials and consumables
Zaměstnanecké benefity 5.1.4 050104 MD 2
Employee benefits
Služby 5.1.5 050105 MD 2
Services
Odpisy a amortizace 5.1.6 050106 MD 2
Depreciation and amortisation
Nájemné 5.1.7 050107 MD 2
Rent
Daňový náklad jiný než z příjmu 5.1.8 050108 MD 2
Tax expense other than income
Ostatní druhové náklady 5.1.9 050109 MD 2
Other Expense By Nature
Náklady klasifikované podle účelu 5.2.0 050200 MD 1
Expenses classified by function
Náklady na prodej 5.2.1 050201 MD 2
Cost of sales
Odbyt , obecné a administrativní náklady 5.2.2 050202 MD 2
Selling, general and administrative
Ostatní výnosy a náklady ( Periferní operace ) 6.0.0 060000 MD / Dal 0
Other income and expense (periferal operations)
Ostatní příjmy 6.1.0 060100 Dal 1
Other revenue
Duševní vlastnictví klasifikované jako neprovozní 6.1.1 060101 Dal 2
Royalty revenue - Classified as non-operating
Pronájmy - klasifikované jako neprovozní 6.1.2 060102 Dal 2
Rental Income - Classified as non-operating
Finanční výnosy - klasifikované jako neprovozní 6.1.3 060103 (Dal) 2
Finance income - Classified as non-operating
Úrokové výnosy - klasifikované jako neprovozní 6.1.4 060104 Dal 2
Interest revenue - Classified as non-operating
Výnosy z dividend - klasifikované jako neprovozní 6.1.5 060105 Dal 2
Dividend revenue - Classified as non-operating
Ostatní ostatní výnosy 6.1.6 060106 Dal 2
Other other revenue
Ostatní náklady 6.2.0 060200 MD 1
Other expenses
Finanční náklady 6.2.1 060201 MD 2
Finance costs
Nákladové úroky 6.2.2 060202 MD 2
Interest expense
Zrušení diskontů či prémii 6.2.3 060203 MD 2
Unwinding discounts on provisions
Ostatní ostatní náklady 6.2.4 060204 MD 2
Other other expense
Zisky a ztráty 6.3.0 060300 MD / Dal 1
Gains and losses
Kurzové rozdíly 6.3.1 060301 MD / Dal 2
Foreign exchange gain (loss)
Snížení hodnoty majetku 6.3.2 060302 MD 2
Impairment Loss
Restrukturalizace 6.3.3 060303 MD 2
Restructuring activities
Vyřazení dlouhodobého majetku 6.3.4 060304 Dal 2
Disposals of non-current assets 
Vyřazení hmotného majetku 6.3.5 060305 MD / Dal 2
Disposals of property, plant and equipment 
Vyřazení investic 6.3.6 060306 MD / Dal 2
Disposals of investments 
Vyřazení ostatního dlouhodobého majetku 6.3.7 060307 MD / Dal 2
Disposals of other non-current assets
Změny v podmíněných příjmech 6.3.8 060308 MD / Dal 2
Changes in Contingent consideration
Změny v investičním majetku 6.3.9 060309 MD / Dal 2
Changes in investment property
Zisk ( ztráta ) na zánik závazku 6.3.10 060310 MD / Dal 2
Gain (loss) on liability extinguishment
Náklad (výnos ) z ukončovaných činností 6.3.11 060311 MD / Dal 2
Expense (income) on discontinued operations
Urovnání právních sporů 6.3.12 060312 MD / Dal 2
Litigation settlements 
Zrušení ostatních rezerv 6.3.13 060313 Dal 2
Other reversals of provisions
Zisk ( ztráta) z finančního majetku překlasifikovaná na reálnou hodnotu 6.3.14 060314 MD / Dal 2
Gain (loss) on financial assets reclassified to fair value
Zisk ( ztráta) z odúčtování majetku v současné hodnotě 6.3.15 060315 MD / Dal 2
Gain (loss) on derecognition of amortised cost assets
Zisk ( ztráta) z nepeněžních dividend 6.3.16 060316 MD / Dal 2
Gain (loss) on non-cash dividends
Ostatní ostatní výnosy 6.4.0 060400 Dal 1
Other other Income
Ostatní ostatní náklady 6.5.0 060500 MD 1
Other other expenses
Společnosti ve skupině 7.0.0 070000 MD / Dal 0
Group companies
Ekvivalenční metoda 7.1.0 070100 MD / Dal 1
Equity method investments
Dcery, společně ovládané a přidružené podniky 7.2.0 070200 MD / Dal 1
Subsidiaries, jointly controlled entities and associates
Daň z příjmů ( náklad ) 8.0.0 080000 MD 0
Tax income (expense)


Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com