Účtový rozvrh ( / )VZOROVÝ ÚČTOVÝ ROZVRH
  Sample chart of accounts Balance
   
ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK
Account class 0  Non-current assets  
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
  Non-current intangible assets Dr.
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  Intangible results of research and development (Capitalized R&D) Dr.
013 Software
  Software Dr.
014 Ostatní ocenitelná práva
  Other valuable rights Dr.
015 Goodwill 
  Goodwill Dr.
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
  Other non-current intangible assets Dr.
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  Non-current depreciated tangible assets Dr.
021 Stavby
  Buildings (Structures) Dr.
022 Hmotné movité věci a jejich soubory
  Tangible movable things and their groups Dr.
025 Pěstitelské celky trvalých porostů
  Orchards and vineyards Dr.
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny
  Adult animals and their groups Dr.
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 
  Miscellaneous non-current tangible assets Dr.
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  Non-current non-depreciated tangible assets Dr.
031 Pozemky
  Land Dr.
032 Umělecká díla a sbírky
  Artworks and collections Dr.
04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  Unfinished [sic] non-current intangible and tangible assets Dr.
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
  Intangible non-current assets in progress Dr.
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
  Tangible non-current assets in progress Dr.
043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku
  Acquisition of long-term financial assets Dr.
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
  Advances given on non-current assets Dr.
051 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý nehmotný majetek
  Advances and guarantees for intangible non-current assets Dr.
052 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý hmotný majetek
  Advances and guarantees for tangible non-current assets Dr.
053 Poskytnuté zálohy a závdavky na dlouhodobý finanční majetek
  Advances and guarantees for long-term financial assets Dr.
06 Dlouhodobý finanční majetek
  Non-current financial assets Dr.
061 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
  Equity interest - controlled or controlling entities Dr.
062 Podíly - podstatný vliv
  Equity interest - significant influence Dr.
063 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
  Other non-current securities and equity interests Dr.
065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
  Debt securities held to maturity Dr.
066  Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
  Lending and loans - controlled or controlling entities Dr.
067  Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
  Lending and loans - significant influence Dr.
068  Zápůjčky a úvěry - ostatní
  Lending and loans - other Dr.
069 Jiný dlouhodobý finanční majetek 
  Miscellaneous non-current financial assets Dr.
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  Accumulated amortization of non-current intangible assets (Cr.)
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
  Accumulated amortization of intangible research and development results (Cr.)
073 Oprávky k softwaru
  Accumulated amortization of software (Cr.)
074 Oprávky k ostatním ocenitelným právům
  Accumulated amortization of other valuable rights (Cr.)
075 Oprávky ke goodwillu 
  Accumulated amortization of goodwill (Cr.)
079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
  Accumulated amortization of other intangible non-current assets (Cr.)
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  Accumulated depreciation of non-current tangible assets (Cr.)
081 Oprávky ke stavbám
  Accumulated depreciation of buildings (Cr.)
082 Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
  Accumulated depreciation of tangible movable things and their groups (Cr.)
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
  Accumulated depreciation of orchards and vineyards (Cr.)
086 Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám 
  Accumulated depreciation of adult animals and their groups (Cr.)
089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku 
  Accumulated depreciation of miscellaneous tangible assets (Cr.)
09 Opravné položky k dlouhodobému majetku
  Allowances on non-current assets (Cr.)
091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku
  Allowance on intangible assets (Cr.)
092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku
  Allowance on tangible non-current assets (Cr.)
093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku
  Allowance on non-current intangible assets in process (Cr.)
094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku
  Allowance on non-current tangible non-current assets in process (Cr.)
095 Opravná položka k poskytnutým zálohám a závdavkům na dlouhodobý majetek
  Allowance on advances and guarantees given on non-current assets (Cr.)
096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku
  Allowance on non-current financial assets (Cr.)
097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 
  Revaluation differences on acquired assets (Cr.)
098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku 
  Allowance on revaluation differences on acquired assets (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1  ZÁSOBY
Account Class 1  Inventory Dr.
11 Materiál
  Material Dr.
111 Pořízení materiálu
  Cost of material Dr.
112 Materiál na skladě
  Materials in inventory Dr.
119 Materiál na cestě
  Material in transit Dr.
12 Zásoby vlastní činnosti
  Inventory from own activity [sic] Dr.
121 Nedokončená výroba
  Work in progress (process) Dr.
122 Polotovary vlastní výroby
  Semi-finished goods Dr.
123 Výrobky
  Products (finished goods) Dr.
124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
  Young and other animals and their groups Dr.
13 Zboží
  Merchandise Dr.
131 Pořízení zboží
  Merchandise acquisition Dr.
132 Zboží na skladě a v prodejnách
  Merchandise in warehouse and stores Dr.
139 Zboží na cestě
  Merchandise in transit Dr.
15 Poskytnuté zálohy na zásoby
  Advances given on inventory Dr.
151 Poskytnuté zálohy a závdavky na materiál
  Advances and guarantees on material Dr.
152 Poskytnuté zálohy a závdavky na zvířata
  Advances and guarantees on animals Dr.
153 Poskytnuté zálohy a závdavky na zboží
  Advances and guarantees for merchandise Dr.
19 Opravné položky k zásobám
  Allowances to inventory (Cr.)
191 Opravná položka k materiálu
  Allowances to material (Cr.)
192 Opravná položka k nedokončené výrobě
  Allowances to work in process (Cr.)
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby
  Allowances to semi-finished goods (Cr.)
194 Opravná položka k výrobkům
  Allowances to products (Cr.)
195 Opravná položka k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám
  Allowances to young and other animals and groups (Cr.)
196 Opravná položka ke zboží
  Allowances to merchandise (Cr.)
197 Opravná položka k zálohám a závdavkům na materiál 
  Allowances to advances and guarantees on material (Cr.)
198 Opravná položka k zálohám a závdavkům na zboží 
  Allowances to advances and guarantees on merchandise (Cr.)
199 Opravná položka k zálohám a závdavkům na zvířata 
  Allowances to advances and guarantees on animals (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Account Class 2  Current financial assets and resources [sic]  
21 Peněžní prostředky v pokladně
  Financial resources in treasury [sic] (cash on hand) Dr.
211 Pokladna
  Cash on hand (currency on hand, petty cash) Dr.
213 Ceniny
  Liquid valuables (stamps, vouchers and coupons) Dr.
22 Peněžní prostředky na účtech
  Financial resources on account [sic] (cash in bank) Dr.
221 Peněžní prostředky na účtech
  Cash in bank (bank accounts, demand deposits) Dr.
23 Krátkodobé úvěry
  Current loans (Cr.)
231 Krátkodobé dluhy k úvěrovým institucím
  Current debts to lending institutions (Cr.)
232 Eskontní úvěry
  Discounted loans [sic] received (Cr.)
24 Krátkodobé finanční výpomoci
  Current financial assistance [sic] (Cr.)
241 Emitované krátkodobé dluhopisy
  Current [sic] bonds issued (Cr.)
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
  Other current borrowings (Cr.)
25 Krátkodobý finanční majetek
  Current financial assets Dr.
251 Majetkové cenné papíry k obchodování
  Equity securities held for trading Dr.
252 Vlastní podíly
  Own equity interests (treasury shares) Dr.
253 Dluhové cenné papíry k obchodování
  Debt securities held for trading Dr.
254 Podíly 
  Equity interests (shares) Dr.
255 Vlastní dluhopisy
  Own bonds Dr.
256 Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti
  Debt securities payable to one year held to maturity Dr.
257 Ostatní cenné papíry
  Other securities Dr.
259 Pořizování krátkodobého finančního majetku
  Acquisition of current financial assets [sic] Dr.
26 Převody mezi finančními účty
  Transfers between financial accounts Dr. / (Cr.)
261 Peníze na cestě
  Cash in transit Dr. / (Cr.)
29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  Allowance for current financial assets (Cr.)
291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku
  Allowance for current financial assets (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3  ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Account Class 3  Netting relationships [sic]  
31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
  Receivables (current and non-current) Dr.
311 Pohledávky z obchodních vztahů  
  Receivables from business relationships [sic] (trade receivables) Dr.
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry
  Receivable for discounted securities Dr.
314 Poskytnuté zálohy a závdavky 
  Advances and guarantees Dr.
315 Ostatní pohledávky
  Other receivables Dr.
32 Závazky (krátkodobé)
  Liabilities (Current) (Cr.)
321 Dluhy z obchodních vztahů  
  Debts from business relationships [sic] (trade payables) (Cr.)
322 Směnky k úhradě
  Notes payable (Cr.)
324 Přijaté provozní zálohy a závdavky
  Operating advances and guarantees (Cr.)
325 Ostatní dluhy
  Other debts (Cr.)
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  Clearing with employees and institutions Dr. / (Cr.)
331 Zaměstnanci
  Employees (payroll, wages and salaries) (Cr.)
333 Ostatní dluhy vůči zaměstnancům
  Other debts to employees (Cr.)
335 Pohledávky za zaměstnanci
  Receivables from employees Dr.
336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  Clearing with social security and health insurance (Cr.)
34 Zúčtování daní a dotací
  Clearing for taxes and subsidies Dr. / (Cr.)
341 Daň z příjmů
  Tax Income Dr.
342 Ostatní přímé daně
  Other direct taxes Dr.
343 Daň z přidané hodnoty
  Value Added Tax Dr. / (Cr.)
345 Ostatní daně a poplatky
  Other taxes and fees Dr.
346 Dotace ze státního rozpočtu
  Subsidies from state budget (Government grants ) Dr.
347 Ostatní dotace
  Other subsidies (Gifts and donations) Dr.
35 Pohledávky za společníky
  Receivables from equity (share) holders Dr.
351 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 
  Receivables - controlled or controlling entity Dr.
352 Pohledávky - podstatný vliv  
  Receivables - significant influence Dr.
353 Pohledávky za upsaný základní kapitál  
  Subscribed legal capital receivable Dr.
354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty obchodní korporace 
  Receivable for equity holder for repayment corporate loss [sic] Dr.
355 Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace
  Other receivables from equity holders of corporation Dr.
358 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti 
  Receivables from share holders grouped in company [sic] Dr.
36 Závazky ke společníkům
  Liabilities to equity (share) holders (Cr.)
361 Dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba  
  Debts - controlled or controlling entity (Cr.)
362 Dluhy - podstatný vliv  
  Debts - significant influence (Cr.)
364 Dluhy ke společníkům obchodní korporace při rozdělování zisku
  Debts to equity holders during profit distribution [sic] (dividends payable) (Cr.)
365 Ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace
  Other debts to partners in commercial corporation [sic] (Cr.)
366 Dluhy ke společníkům obchodní korporace ze závislé činnosti
  Debts to equity holders of corporation from employment (Cr.)
367 Dluhy z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů
  Debts from underwritten unpaid securities and deposits [sic] (Cr.)
368 Dluhy ke společníkům sdruženým ve společnosti 
  Debts to share holders grouped in company [sic] (Cr.)
37 Jiné pohledávky a závazky
  Other receivables and liabilities Dr. / (Cr.)
371 Pohledávky z prodeje obchodního závodu 
  Receivable from sale of business premises [sic] Dr.
372 Dluhy z koupě obchodního závodu 
  Debts from purchase of business premises [sic] (Cr.)
373 Pohledávky a dluhy z pevných termínových operací
  Receivables and debts from fixed-term operations [sic] Dr. / (Cr.)
374 Pohledávky z pachtu obchodního závodu 
  Receivable from rental of business premises [sic] Dr.
375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů
  Receivables on bonds issued Dr.
376 Nakoupené opce
  Purchased options Dr. / (Cr.)
377 Prodané opce
  Sold options Dr. / (Cr.)
378 Jiné pohledávky
  Other receivables Dr.
379 Jiné dluhy
  Other debts (Cr.)
38 Přechodné účty aktiv a pasiv
  Transitory asset and liability accounts Dr. / (Cr.)
381 Náklady příštích období
  Pre-paid expenses Dr.
382 Komplexní náklady příštích období
  Complex pre-paid expenses [sic] Dr.
383 Výdaje příštích období
  Accrued expenses (Cr.)
384 Výnosy příštích období
  Deferred revenue (Cr.)
385 Příjmy příštích období
  Accrued revenue Dr.
388 Dohadné účty aktivní
  Estimated asset accounts [sic] (accrued assets) Dr.
389 Dohadné účty pasivní
  Estimated liability accounts [sic] (accrued liabilities) (Cr.)
39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
  Allowance to clearing accounts Dr. / (Cr.)
391 Opravná položka k pohledávkám
  Allowance to receivables (Cr.)
395 Vnitřní zúčtování
  Internal netting Dr. / (Cr.)
398 Spojovací účet při společnosti
  Clearing account for cooperative Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4  KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Account Class 4  Capital accounts and non-current liabilities  
41 Základní kapitál a kapitálové fondy
  Legal capital and reserves Dr. / (Cr.)
411 Základní kapitál
  Legal capital (Statutory minimum capital) (Cr.)
412 Ážio
  Share premium (Additional paid-in capital) (Cr.)
413 Ostatní kapitálové fondy
  Other reserves (Other appropriated retained earnings) (Cr.)
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů
  Asset and debt revaluation differences Dr. / (Cr.)
416 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací
  Valuation differences in corporate transformations Dr. / (Cr.)
417 Rozdíly z přeměn obchodních korporací 
  Differences from corporate transformations Dr. / (Cr.)
418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 
  Valuation differences from revaluation in corporate transformations Dr. / (Cr.)
419 Změny základního kapitálu
  Changes in legal capital Dr. / (Cr.)
42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
  Reserves from profit and transferred income Dr. / (Cr.)
421 Rezervní fond
  Legal reserve (Cr.)
423 Statutární fondy
  Statutory reserves (Cr.)
426 Jiný výsledek hospodaření minulých let
  Other income in prior years (Cr.)
427 Ostatní fondy
  Other reserves (Cr.)
428 Nerozdělený zisk minulých let
  Retained earnings prior years (Cr.)
429 Neuhrazená ztráta minulých let
  Retained losses prior years Dr.
43 Výsledek hospodaření
  Net income (Cr.)
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  Net income in process of approval (Cr.)
432 Zálohy na podíly na zisku
  Deposits on share of income (dividends) (Cr.)
45 Rezervy
  Provisions (Cr.)
451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů  
  Provisions as per special legislation (Cr.)
453 Rezerva na daň z příjmů  
  Provision for income tax (Cr.)
459 Ostatní rezervy
  Other provisions (Cr.)
46 Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
  Non-current liabilities to lending institutions (Cr.)
461 Dlouhodobé dluhy k úvěrovým institucím 
  Non-current liabilities to lending institutions (Cr.)
47 Dlouhodobé závazky
  Non-current liabilities (Cr.)
471 Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba  
  Non-current debts - controlling person (Cr.)
472 Dlouhodobé dluhy - podstatný vliv  
  Non-current debts - significant influence (Cr.)
473 Emitované dluhopisy
  Bonds issued (Debentures) (Cr.)
474 Dluhy z pachtu obchodního závodu 
  Debts from rental of business premises (Cr.)
475 Dlouhodobé přijaté zálohy a závdavky 
  Non-current advances and guarantees received (Cr.)
478 Dlouhodobé směnky k úhradě
  Non-current notes payable (Cr.)
479 Jiné dlouhodobé dluhy  
  Other non-current debts (Cr.)
48 Odložený daňový závazek a pohledávka
  Deferred tax liability and receivable Dr. / (Cr.)
481 Odložený daňový dluh a pohledávka
  Deferred tax debts and receivables Dr. / (Cr.)
49 Individuální podnikatel
  Individual owner (Sole proprietor) Dr. / (Cr.)
491 Účet individuálního podnikatele
  Account of the individual owner (Sole proprietor's account) Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5  NÁKLADY
Account Class 5  Expenses  
50 Spotřebované nákupy
  Consumed purchases Dr.
501 Spotřeba materiálu
  Material consumed Dr.
502 Spotřeba energie
  Energy consumed Dr.
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
  Other utilities consumed Dr.
504 Prodané zboží
  Merchandise sold Dr.
51 Služby
  Services Dr.
511 Opravy a udržování
  Repairs and maintenance Dr.
512 Cestovné
  Travel Dr.
513 Náklady na reprezentaci
  Entertainment expenses Dr.
518 Ostatní služby
  Other services Dr.
52 Osobní náklady
  Personnel expenses Dr.
521 Mzdové náklady
  Wages and salaries Dr.
522 Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti
  Corporate equity holder employment compensation Dr.
523 Odměny členům orgánů obchodní korporace 
  Compensation of corporate officers (Executive compensation) Dr.
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění
  Legal social security and health insurance Dr.
525 Ostatní sociální pojištění
  Other social security insurance Dr.
526 Sociální náklady individuálního podnikatele
  Social expense of individual owner Dr.
527 Zákonné sociální náklady
  Legal social expense Dr.
528 Ostatní sociální náklady
  Other social expense Dr.
53 Daně a poplatky
  Taxes and fees Dr.
531 Daň silniční
  Highway tax Dr.
532 Daň z nemovitých věcí 
  Real-estate tax Dr.
538 Ostatní daně a poplatky
  Other taxes and fees Dr.
54 Jiné provozní náklady
  Other operating expenses Dr.
541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  Net book value of intangible and tangible assets sold Dr.
542 Prodaný materiál
  Material sold Dr.
543 Dary
  Gifts Dr.
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
  Contractual penalties and late payment interest Dr.
545 Ostatní pokuty a penále
  Other fines and penalties Dr.
546 Odpis pohledávky
  Write-off of receivables Dr.
547 Mimořádné provozní náklady
  Extraordinary operating expenses Dr.
548 Ostatní provozní náklady
  Other operating expenses Dr.
549 Manka a škody z provozní činnosti
  Wastage (shrinkage, spoilage) from operating activities Dr.
55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
  Depreciation, amortization, provisions, complex pre-paid expenses in operating areas Dr. / (Cr.)
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  Depreciation and amortization of non-current tangible and intangible assets Dr.
552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů  
  Creation and clearing of provisions under special legislation Dr. / (Cr.)
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv  
  Creation and clearing of other provisions Dr. / (Cr.)
555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období  
  Creation and clearing of complex pre-paid expenses Dr. / (Cr.)
557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku  
  Clearing of allowance to revaluation differences on acquired assets (Cr.)
558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti  
  Creation and clearing of legal allowances in operating activities Dr. / (Cr.)
559 Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti
  Creation and clearing of other allowances in operating activities Dr. / (Cr.)
56 Finanční náklady
  Financial expenses Dr. / (Cr.)
561 Prodané cenné papíry a podíly
  Securities and equity interests sold Dr.
562 Úroky
  Interest Dr.
563 Kursové ztráty
  Foreign exchange losses Dr.
564 Náklady z přecenění cenných papírů  
  Expenses on revaluation of securities Dr.
565 Mimořádné finanční náklady
  Extraordinary financial expenses Dr.
566 Náklady z finančního majetku
  Expenses on financial assets Dr.
567 Náklady z derivátových operací
  Expenses on derivative transactions Dr.
568 Ostatní finanční náklady
  Other financial expenses Dr.
569 Manka a škody na finančním majetku
  Wastage [sic] of financial assets Dr.
57 Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
  Provisions and allowances in financial area Dr. / (Cr.)
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv  
  Creation and clearing of financial provisions Dr. / (Cr.)
579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti  
  Creation and clearing of allowances from financial activities Dr. / (Cr.)
58 Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  Change in inventory from own activity and activation [sic] Dr. / (Cr.)
581 Změna stavu nedokončené výroby
  Change in work in progress Dr. / (Cr.)
582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby
  Change in semi-finished goods Dr. / (Cr.)
583 Změna stavu výrobků
  Change in products Dr. / (Cr.)
584 Změna stavu zvířat
  Change in animals Dr. / (Cr.)
585 Aktivace materiálu a zboží
  Capitalization of previously expensed material and merchandise costs Dr.
586 Aktivace vnitropodnikových služeb
  Capitalization of previously expensed internally service costs Dr.
587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
  Capitalization of previously expensed intangible assets [sic] Dr.
588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
  Capitalization of previously expensed tangible assets [sic] Dr.
59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
  Income taxes, transfer accounts and provision for income tax Dr. / (Cr.)
591 Daň z příjmů - splatná
  Income tax - due Dr.
592 Daň z příjmů - odložená
  Income tax - deferred Dr.
593 Dodatečné odvody daně z příjmů
  Supplemental income tax payments Dr.
594 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům obchodní korporace 
  Transfer of profit share to equity holders in corporation [sic] (dividends) Dr.
595 Převod provozních nákladů
  Transfer of operating expenses Dr.
596 Převod finančních nákladů
  Transfer of financial expenses Dr.
597 Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů
  Creation and clearing of provision for income tax Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 VÝNOSY
Account Class 6  Revenue  
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
  Revenues from own activity and merchandise (Cr.)
601 Tržby za vlastní výrobky
  Revenue from own [sic] products (Cr.)
602 Tržby z prodeje služeb
  Revenue from sale or services (Cr.)
604 Tržby za zboží
  Merchandise revenue (Cr.)
64 Jiné provozní výnosy
  Other operating income (Cr.)
641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
  Revenue from sale of intangible and tangible non-current assets (Cr.)
642 Tržby z prodeje materiálu
  Revenue from sale of material (Cr.)
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
  Contractual fines and interest on late payments (Cr.)
646 Výnosy z odepsaných pohledávek
  Revenue from written off receivables (Cr.)
648 Ostatní provozní výnosy
  Other operating revenue (Cr.)
649 Mimořádné provozní výnosy
  Extraordinary operating income (Cr.)
66 Finanční výnosy
  Financial revenue (Cr.)
661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
  Revenues from sales of securities and equity interests (Cr.)
662 Úroky
  Interest (Cr.)
663 Kursové zisky
  Foreign exchange gains (Cr.)
664 Výnosy z přecenění cenných papírů  
  Revenue from revaluation of securities (Cr.)
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
  Revenue from financial assets (Cr.)
666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku
  Revenue from Current financial assets (Cr.)
667 Výnosy z derivátových operací
  Revenue from derivative operations (Cr.)
668 Ostatní finanční výnosy
  Other financial revenue (Cr.)
669 Mimořádné finanční výnosy
  Extraordinary financial income (Cr.)
69 Převodové účty
  Transfer accounts Dr. / (Cr.)
697 Převod provozních výnosů
  Transfer of operating revenue Dr. / (Cr.)
698 Převod finančních výnosů
  Transfer of financial revenue Dr. / (Cr.)
   
   
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7  ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
Account Class 7  Closing and sub-balance sheet [sic] accounts  
70 Účty rozvažné
  Balance sheet accounts  
701 Počáteční účet rozvažný
  Beginning balance sheet account  
702 Konečný účet rozvažný
  Ending balance sheet account  
71 Účet zisků a ztrát
  Profit and loss account  
710 Účet zisků a ztrát
  Profit and loss account  
PODROZVAHOVÉ ÚČTY
  Sub-balance sheet [sic] accounts  
75 Majetek
  Assets  
751 Majetek svěřený účetní jednotce
  Assets entrusted entity  
752 Majetek najatý či propachtovaný
  Assets leased or rented out  
76 Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze
  Assets of an entity not recognized on the balance sheet  
762 Majetek pořízený z prostředků poskytnuté dotace
  Assets acquired with granted funds  
763 Drobný majetek vyřazený z rozvahového sledování
  Small assets derecognized from balance sheet tracking [sic]  
764 Odepsané pohledávky a pohledávky ze smluvních pokut
  Written-off receivables and receivables for contract penalties  
765 Pohledávky z leasingu
  Lease receivables  
766 Podmíněné pohledávky
  Contingent receivables  
77 Závazky
  Liabilities  
771 Dluhy z finančního leasingu
  Payables (debts) from financial leasing  
773 Podmíněné dluhy
  Contingent liabilities (debts)  
78 Finanční nástroje
  Financial instruments  
782 Pohledávky z pevných termínových operací
  Receivables from fixed term COD operations  
783 Dluhy z pevných termínových operací
  Payables (debts) from fixed term COD operations  
784 Pohledávky z opcí
  Receivables from options  
785 Dluhy z opcí
  Payables (debts) from options  
79 Evidenční účty
  Evidentiary [sic] accounts  
791 Evidenční účet k účtům majetku
  Evidentiary account to asset accounts [sic]  
792 Evidenční účet k účtům dluhů
  Evidentiary account to liability accounts [sic]  
   
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9  VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ
Account Class 8 A 9  Intra-company accounts  

 Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com