VZOROVÝ ÚČTOVÁ OSNOVA / Sample chart of accounts

Pro členy:


ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK
Balance
Account class 0  Non-current assets
01 Dlouhodobý nehmotný majetek
  Non-current intangible assets
Dr.
02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  Non-current depreciated tangible assets
Dr.
03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  Non-current non-depreciated tangible assets
Dr.
04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  Unfinished [sic] non-current intangible and tangible assets
Dr.
05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
  Advances given on non-current assets
Dr.
06 Dlouhodobý finanční majetek
  Non-current financial assets
Dr.
07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
  Accumulated amortization of non-current intangible assets
(Cr.)
08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
  Accumulated depreciation of non-current tangible assets
(Cr.)
09 Opravné položky k dlouhodobému majetku
  Allowances on non-current assets
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 1  ZÁSOBY
Account Class 1  Inventory
Dr.
11 Materiál
  Material
Dr.
12 Zásoby vlastní činnosti
  Inventory from own activity [sic]
Dr.
13 Zboží
  Merchandise
Dr.
15 Poskytnuté zálohy na zásoby
  Advances given on inventory
Dr.
19 Opravné položky k zásobám
  Allowances to inventory
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY
Account Class 2  Current financial assets and resources [sic]
21 Peněžní prostředky v pokladně
  Financial resources in treasury [sic] (cash on hand)
Dr.
22 Peněžní prostředky na účtech
  Financial resources on account [sic] (cash in bank)
Dr.
23 Krátkodobé úvěry
  Current loans
(Cr.)
24 Krátkodobé finanční výpomoci
  Current financial assistance [sic]
(Cr.)
25 Krátkodobý finanční majetek
  Current financial assets
Dr.
26 Převody mezi finančními účty
  Transfers between financial accounts
Dr. / (Cr.)
29 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  Allowance for current financial assets
(Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 3  ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Account Class 3  Netting relationships [sic]
31 Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
  Receivables (current and non-current)
Dr.
32 Závazky (krátkodobé)
  Liabilities (Current)
(Cr.)
33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
  Clearing with employees and institutions
Dr. / (Cr.)
34 Zúčtování daní a dotací
  Clearing for taxes and subsidies
Dr. / (Cr.)
35 Pohledávky za společníky
  Receivables from equity (share) holders
Dr.
36 Závazky ke společníkům
  Liabilities to equity (share) holders
(Cr.)
37 Jiné pohledávky a závazky
  Other receivables and liabilities
Dr. / (Cr.)
38 Přechodné účty aktiv a pasiv
  Transitory asset and liability accounts
Dr. / (Cr.)
39 Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
  Allowance to clearing accounts
Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 4  KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Account Class 4  Capital accounts and non-current liabilities
41 Základní kapitál a kapitálové fondy
  Legal capital and reserves
Dr. / (Cr.)
42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
  Reserves from profit and transferred income
Dr. / (Cr.)
43 Výsledek hospodaření
  Net income
(Cr.)
45 Rezervy
  Provisions
(Cr.)
46 Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
  Non-current liabilities to lending institutions
(Cr.)
47 Dlouhodobé závazky
  Non-current liabilities
(Cr.)
48 Odložený daňový závazek a pohledávka
  Deferred tax liability and receivable
Dr. / (Cr.)
49 Individuální podnikatel
  Individual owner (Sole proprietor)
Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 5  NÁKLADY
Account Class 5  Expenses
50 Spotřebované nákupy
  Consumed purchases
Dr.
51 Služby
  Services
Dr.
52 Osobní náklady
  Personnel expenses
Dr.
53 Daně a poplatky
  Taxes and fees
Dr.
54 Jiné provozní náklady
  Other operating expenses
Dr.
55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
  Depreciation, amortization, provisions, complex pre-paid expenses in operating areas
Dr. / (Cr.)
56 Finanční náklady
  Financial expenses
Dr. / (Cr.)
57 Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
  Provisions and allowances in financial area
Dr. / (Cr.)
58 Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  Change in inventory from own activity and activation [sic]
Dr. / (Cr.)
59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
  Income taxes, transfer accounts and provision for income tax
Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 VÝNOSY
Account Class 6  Revenue
60 Tržby za vlastní výkony a zboží
  Revenues from own activity and merchandise
(Cr.)
64 Jiné provozní výnosy
  Other operating income
(Cr.)
66 Finanční výnosy
  Financial revenue
(Cr.)
69 Převodové účty
  Transfer accounts
Dr. / (Cr.)
ÚČTOVÁ TŘÍDA 7  ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY
Account Class 7  Closing and sub-balance sheet [sic] accounts
70 Účty rozvažné
  Balance sheet accounts
71 Účet zisků a ztrát
  Profit and loss account
PODROZVAHOVÉ ÚČTY
  Sub-balance sheet [sic] accounts
75 Majetek
  Assets
76 Majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze
  Assets of an entity not recognized on the balance sheet
77 Závazky
  Liabilities
78 Finanční nástroje
  Financial instruments
79 Evidenční účty
  Evidentiary [sic] accounts
ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9  VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ
Account Class 8 A 9  Intra-company accounts

 Google+


Activate flash to enable translator.
Copyright 1998 - 2017 | 11.Dec.2017 | Design: Frkal.com